Teksti suurus:

Eesti-sisesel veol aktsiisikaubaga kaasas olev saateleht, ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm, ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning saatelehtede täitmise, väljastamise ja tagastamise kord

Eesti-sisesel veol aktsiisikaubaga kaasas olev saateleht, ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm, ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning saatelehtede täitmise, väljastamise ja tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2012
Avaldamismärge:

Eesti-sisesel veol aktsiisikaubaga kaasas olev saateleht, ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm, ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning saatelehtede täitmise, väljastamise ja tagastamise kord

28.03.2012 15:04
Veaparandus - Parandatud kehtivusandmed. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 4.

Vastu võetud 15.03.2010 nr 15
RTL 2010, 13, 249

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõigete 1 ja 14 alusel.

§ 1.   Eesti-sisesel veol aktsiisikaubaga kaasas olev saateleht

  (1) Aktsiisikauba veol peab olema kaasas ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saateleht A, kui aktsiisikaup lähetatakse:
  1) Eestis asuvale isikule ajutises aktsiisivabastuses;
  2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale ajutises aktsiisivabastuses;
  3) ajutises aktsiisivabastuses selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja ei ole ise importija;
  4) ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist ühendusevälisesse riiki, kui aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.

  (2) Aktsiisikauba veol peab olema kaasas ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleht T, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost:
  1) Eestis asuvale isikule ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
  2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
  3) kohta, kus see väljub Eestist ühendusevälisesse riiki, kui aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija ja kaup lähetati ilma ajutise aktsiisivabastuseta.

§ 2.   Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm ja ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu

  (1) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe A vorm on käesoleva määruse lisas. Saatelehe A kujundust ja lahtrite paigutust võib aktsiisilao üle järelevalvet teostava maksu- ja tollikeskuse loal muuta, kuid saatelehele A kantavad andmed peavad olema vastavuses lahtrite numbritega.

  (2) Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleheks on saateleht T, mille vormi kujundab aktsiisilaopidaja, kooskõlastades selle tema aktsiisilao üle järelevalvet teostava maksu- ja tollikeskusega.

  (3) Saatelehe eksemplarid peavad olema nummerdatud. Saatelehe eksemplarinumber peab paiknema saatelehe ülemises vasakus nurgas. Saatelehe eksemplarid tähistatakse numbritega kasvavas järjekorras.

  (4) Saateleht vormistatakse paberil.

  (5) Saatelehele T märgitakse andmed, mida nõutakse real «Saateleht A nr», saatelehe A lahtrites 1–15, 18–20 ja samasisulistes täiendavates lahtrites, lahtrites 23 ja 24 ning lahtris C.

  (6) Aktsiisikauba toimetamisel õhusõidukile või laevale märgitakse saatelehele A või saatelehele T andmed, mida nõutakse saatelehe A real «Saateleht A nr» ning saatelehe A lahtrites 1, 2, 7, 11–15, 18a–20a ja samasisulistes täiendavates lahtrites ning lahtrites 23, 24 ja lahtris C.

  (7) Aktsiisikauba toimetamisel ajutises aktsiisivabastuses selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja ei ole ise importija, märgitakse saatelehele A andmed, mida nõutakse saatelehe real «Saateleht A nr», saatelehe A lahtrites 1, 2, 4, 7–16, 18–20 ja samasisulistes täiendavates lahtrites, lahtrites 23 ja 24 ning lahtrites B ja C. Saatelehe A lahtrid 9 ja 11 võivad jääda täitmata, kui saatelehe koostamise ajal ei ole nimetatud lahtrites nõutavad andmed teada ning kui aktsiisikauba veol aktsiisilattu on aktsiisikaubaga kaasas ka impordi tollideklaratsioon.

§ 3.   Saatelehe täitmise kord

  (1) Saateleht peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

  (2) Saateleht A koosneb saatelehe põhilehest ja ühest või mitmest saatelehe lisast. Vajaduse korral võib saatelehe A põhilehte täiendada lahtritega 18–20 sarnaste lisalahtritega, mis on nummerdatud tähestikulises järjekorras. Saatelehe A lisa täidetakse juhul, kui aktsiisikauba kirjeldamiseks ei piisa saatelehe A põhilehe lahtritest. Vajaduse korral võib saatelehe A lisa täiendada lahtritega 18–20 sarnaste lisalahtritega.

  (3) Saatelehe A lahtrite 18–20 ja samasisuliste täiendavate lahtrite ning lahtrite B ja C kasutamata osad tuleb läbi kriipsutada.

  (4) Aktsiisikauba lähetaja (edaspidi saatja) täidab saatelehe A lahtrid 1–24 aktsiisikauba lähetamisel ja lahtri B aktsiisikauba üleandmiskoha muutmisel.

  (5) Aktsiisikauba saaja täidab saatelehe A lahtri C aktsiisikauba vastuvõtmisel. Aktsiisikauba eksportimisel täidab lahtri C eksportija.

  (6) Aktsiisikauba saatja täidab saatelehe T andmete osas, mida nõutakse saatelehe A lahtrites 1–15, 18–20 ja samasisulistes täiendavates lahtrites ning lahtrites 23 ja 24.

  (7) Aktsiisikauba saaja täidab saatelehe T andmete osas, mida nõutakse saatelehe A lahtris C.

  (8) Kui ühes kaubasaadetises lähetatakse nii ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa kui ka muud aktsiisikaupa, vormistatakse ajutises aktsiisivabastuses olevale aktsiisikaubale eraldi saateleht.

  (9) Saatelehele märgitakse järgmised andmed:
  1) reale «Saateleht A nr» märgitakse aktsiisikauba saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul aktsiisikauba lähetaja poolt väljastatud saatelehtede A ja T arvule kokku ning aastaarvu kaks viimast numbrit. Maksuhalduri nõusolekul võib saatelehele A ja T märkida numbrid eraldi arvestuses. Maksuhalduri nõusolekul võib importimise kohast toodava aktsiisikauba saatelehe A numbri märkida eraldi arvestuses teistest saatelehtedest A ja T;
  2) lahtrisse 1 märgitakse isiku nimi ja aadress, kust aktsiisikaup lähetatakse, majandustegevuse registri registreeringu number ning lähetaja telefoninumber;
  3) lahtrisse 2 märgitakse aktsiisikaupa lähetava aktsiisilaopidaja number;
  4) lahtrisse 3 märgitakse viitenumber, mille abil on võimalik kaubasaadetist aktsiisikauba lähetaja raamatupidamises või laoarvestuses eristada;
  5) lahtrisse 4 märgitakse aktsiisikaupa vastu võtva aktsiisilaopidaja number. Lahter kriipsutatakse läbi, et sinna ei oleks võimalik midagi lisada, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaopidajast erinevale isikule;
  6) lahtrisse 5 märgitakse lähetatava aktsiisikauba arve number. Kui kaubaarvet ei väljastata, siis aktsiisikauba lähetamisel väljastatava muu dokumendi number või selle identifitseerimist võimaldav viide;
  7) lahtrisse 6 märgitakse lahtris 5 märgitud dokumendi koostamise kuupäev;
  8) lahtrisse 7 märgitakse selle isiku või asutuse nimi, kellele aktsiisikaup lähetatakse, tema tegevuskoha aadress ja telefoninumber. Kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidajast erinev isik, lisatakse äriregistri kood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood. Lahtrisse märgitakse eksportija nimi ja äriregistri kood, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist ühendusevälisesse riiki ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija. Reale «7a Sihtkoht» märgitakse aktsiisikauba üleandmiskoha aadress, kui aktsiisikaupa ei toimetata samas lahtris eespool märgitud aadressil. Kauba eksportimisel märgitakse reale 7a «Eksport» ja eksportimise koht;
  9) lahtrisse 9 märgitakse vedu teostava isiku nimi. Kui vedu teostav isik ei ole saatelehe A lahtris 1 märgitud kaubasaatja, märgitakse isiku aadress ja telefoninumber. Torujuhtmetranspordil lahtrit ei täideta ja see lahter kriipsutatakse läbi;
  10) lahtrisse 11 märgitakse veovahendi liik (sõiduki mark ja mudel) ja veovahendi registreerimisnumber. Plommide ja muude tõkendite korral nende arv, liik ja tunnus. Torujuhtmetranspordil märgitakse lahtrisse sõna «torujuhtmetransport»;
  11) lahtrisse 15 märgitakse selle aktsiisilao number, kust aktsiisikaup lähetatakse või aktsiisikauba importimise koht, kui aktsiisikaup toimetatakse ajutises aktsiisivabastuses selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija;
  12) lahtrisse 16 märgitakse aktsiisikauba lähetamise kuupäev ja kellaaeg. Aktsiisikauba toimetamisel ajutises aktsiisivabastuses selle importimise kohast aktsiisilattu märgitakse lahtrisse kauba aktsiisilattu toimetamise kuupäev;
  13) lahtrisse 18 märgitakse aktsiisikauba liik, nagu vein, õlu, sigaretid, bensiin vms toote nimetus, müügipakendi liik, müügipakendite arv ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind ning alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Kerge kütteõli ja diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus, diislikütuse puhul märgitakse täiendavalt, kas see on talvine või suvine. Bensiini puhul tuleb märkida selle oktaaniarv. Kütuse segu puhul biokütusega tuleb märkida segus sisalduva biokütuse nimetus, kombineeritud nomenklatuuri vähemalt kaheksakohaline kaubakood ja sellele vastav kauba kirjeldus ning biokütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C;
  14) lahtrisse 19 märgitakse lahtris 18 märgitud aktsiisikaubale vastav kaubakood vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile;
  15) lahtrisse 20 märgitakse aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites, täpsusega kaks kohta pärast koma, mõõdetuna 20 °C juures. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides, üks sigaret on üks tükk. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Kütuse kogus märgitakse vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud aktsiisimäära ühikule. Aktsiisikauba toimetamisel õhusõiduki või laeva pardale märgitakse kütuse kogus kilogrammides või liitrites;
  16) lahtrid 18–20, 18a–20a jne täidetakse, kui saadetises on aktsiisikaupa, mille kirjeldus erineb lahtrites 18–20 märgitud aktsiisikauba kirjeldusest;
  17) lahtrisse 23 märgitakse aktsiisivabastuse loa number, kui aktsiisikaup väljastatakse aktsiisivabastuse loa alusel, ning saatelehe A lisa täitmisel viide lisale, märkides saatelehe lisa lehekülgede arvu ja lisa numbrid. Aktsiisikauba eksportimise korral, kui aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija, märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number. Kütuse puhul märgitakse vastavussertifikaadi number, selle väljaandja ja väljaandmise kuupäev;
  18) lahtrisse 24 märgib aktsiisikauba saatja esindaja oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse, saatelehe koostamise kuupäeva ja koha ning kinnitab lahtrites 1–23 märgitud andmete õigsust oma allkirjaga;
  19) lahtrisse B märgitakse aktsiisikauba uus üleandmiskoha aadress lahtris 7 märgitud üleandmiskoha muutmisel ning aktsiisikauba saatja esindaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, tema allkiri ja üleandmiskoha muutmise kuupäev;
  20) lahtrisse C märgitakse aktsiisikauba vastuvõtmise kuupäev, koht ja viitenumber, mille abil on võimalik vastuvõetud aktsiisikaupa saaja raamatupidamises või laoarvestuses eristada. Antakse vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus, kui see erineb lahtrites 18–20 ja teistes samasisulistes aktsiisikauba kirjeldust sisaldavates lahtrites märgitust. Aktsiisikauba ülejäägi või puudujäägi korral märgitakse ülejääva või puudu oleva aktsiisikauba kogus lahtrites 18–20 nõutud kaubakirjelduse täpsusega. Aktsiisikauba saaja esindaja kinnitab aktsiisikauba vastuvõtmist oma allkirjaga ja märgib aktsiisikaupa vastu võtnud isiku või asutuse nime, oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ning saatelehe lahtri C täitmise kuupäeva ja koha. Aktsiisikauba eksportimisel märgitakse lisaks ekspordi tollideklaratsiooni number ja kauba eksportimise kuupäev. Aktsiisikauba importimisel märgitakse impordi tollideklaratsiooni number. Lahtri C täitmiseks võib kasutada saatelehe pöördlehekülge, kui nimetatud lahtri täitmiseks ei ole piisavalt ruumi;
  21) reale «Lisa nr» märgitakse lisa number kasvavas järjekorras vastavalt aktsiisikauba lähetaja väljastatud saatelehe lisa lehekülgede arvule, kaldkriips ja saatelehe A, mille juurde lisa kuulub, number.

§ 4.   Saatelehe väljastamise kord

  (1) Aktsiisilaopidaja täidab saatelehe A vähemalt kahes eksemplaris, kui ta annab aktsiisikauba üle saajale lähetamiskohas või lähetab aktsiisikauba õhusõidukile või laevale või lähetab aktsiisikauba aktsiisilattu, mille pidamiseks on talle väljastatud aktsiisilao tegevusluba. Aktsiisilaopidaja täidab saatelehe A vähemalt kolmes eksemplaris, kui ta annab aktsiisikauba üle saajale selle lähetamiskohast erinevas kohas või toimetab aktsiisikauba ühendusevälisesse riiki käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul.

  (2) Saatelehe A täitmise korral kahes eksemplaris jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ja teise eksemplari väljastab aktsiisikauba saajale. Saatelehe A teine eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Aktsiisikauba saaja tagastab täidetud saatelehe A teise eksemplari koopia aktsiisikauba lähetajale aktsiisikauba puudujäägi või ülejäägi korral või kui vastuvõetud aktsiisikaup erineb saatelehel kirjeldatust.

  (3) Saatelehe A täitmise korral kolmes eksemplaris jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ning teine ja kolmas eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Saatelehe A kolmanda eksemplari tagastab aktsiisikauba saaja või käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul eksportija aktsiisikauba lähetajale.

  (4) Saateleht T täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb aktsiisikauba lähetajale ning teine eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe T teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Aktsiisikauba saaja või käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul eksportija tagastab täidetud saatelehe T teise eksemplari koopia aktsiisikauba lähetajale aktsiisikauba puudujäägi või ülejäägi korral või kui vastuvõetud aktsiisikaup erineb saatelehel kirjeldatust.

  (5) Torujuhtmetranspordil peab aktsiisikauba saatelehe teine või teine ja kolmas eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 6 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates.

§ 5.   Saatelehe tagastamise kord

  Aktsiisikauba saaja, kes võtab aktsiisikauba vastu selle lähetamiskohast erinevas kohas, peab aktsiisikauba saatjale tagastama tema poolt täidetud saatelehe A või T hiljemalt viieteistkümnendaks kalendripäevaks talle aktsiisikauba lähetamise päevast arvates.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord» (RTL 2003, 31, 469; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 48 «Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument» (RTL 2004, 44, 731; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Lisa 

/otsingu_soovitused.json