Teksti suurus:

Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed

Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 250

Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed

Vastu võetud 15.03.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrid

  (1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja (edaspidi koos nimetatuna aktsiisimaksja) numbrid koosnevad 13 järgmisest sümbolist:
  1) suurtest tähtedest EE, mis tähistavad Eestit;
  2) üks numbritest vahemikus 1–4, kusjuures number 1 tähistab isiku staatust aktsiisilaopidajana, number 2 tähistab isiku staatust registreeritud kaubasaajana, number 3 tähistab isiku staatust maksuesindajana ja number 4 tähistab isiku staatust registreeritud kaubasaatjana;
  3) suurtest tähtedest A, B, C, D, E, K või T, kusjuures A tähistab alkoholi, B tähistab alkoholi ja tubakatoodet, C tähistab alkoholi ja kütust, D tähistab tubakatoodet ja kütust, E tähistab alkoholi, tubakatoodet ja kütust, K tähistab kütust ja T tähistab tubakatoodet. Täht märgitakse ühekohalise tähepositsiooni väljale sõltuvalt aktsiisikauba liigist, mida ladustatakse, võetakse vastu, lähetatakse või millelt makstakse aktsiisi;
  4) aktsiisimaksja järjekorranumbrist, mis märgitakse viiekohalise numbripositsiooni väljale kasvavas järjekorras vastavalt tema registreerimise järjekorranumbrile. Puuduva numbri asemele märgitakse arv 0;
  5) numbritest 00, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale;
  6) numbritest 01 või 02, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale vastavalt aktsiisimaksja üle järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele.

  (2) Aktsiisimaksja numbris sisalduvad 13 sümbolit antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loetelu järjekorras.

§ 2.  Aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number

  Aktsiisilaopidaja igale eri aadressil asuvale aktsiisilaole või registreeritud kaubasaaja igale eri aadressil asuvale tegevuskohale omistatakse aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number kasvavas järjekorras vastavalt tegevuskohale tegutsemise loa andmisel omistatud numbrile. Aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number koosneb käesoleva määruse §-s 1 toodud 13 sümbolist, kusjuures käesoleva määruse § 1 punktis 5 nimetatud kahekohalise numbripositsiooni väljale märgitakse aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskohale omistatud number. Puuduva numbri asemele märgitakse 0.

§ 3.  Infosüsteemi kantavad andmed

  Maksu- ja Tolliamet kannab elektroonilisse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) aktsiisilao asukoha ning registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja tegevuskoha aadress;
  2) aktsiisimaksja kontaktandmed, sealhulgas kontaktisik, telefoninumber, e-posti aadress ja faksinumber;
  3) aktsiisimaksja registrikood ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
  4) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja tegevuse lühiiseloomustus, sealhulgas aktsiisikauba liik, mida aktsiisimaksja impordib, toodab, ladustab, lähetab või võtab vastu ajutises aktsiisivabastuses. Teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa juhuti vastuvõtva registreeritud kaubasaaja puhul märgitakse kauba lähetaja andmed ja vastuvõetava aktsiisikauba kogus;
  5) aktsiisimaksja raamatupidamise eest vastutava isiku kontaktandmed ning raamatupidamisdokumentide hoidmise koht;
  6) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja tegevuskoha ning maksuesindaja üle järelevalvet teostava maksu- ja tollikeskuse nimi, aadress, kontaktandmed, sealhulgas kontaktisik, telefoninumber, e-posti aadress ja faksinumber;
  7) aktsiisilao, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja tegevusloa väljastamise kuupäev ja kehtivuse esimene päev ning kehtivuse viimane kuupäev, kui see on määratletud;
  8) aktsiisimaksja number;
  9) aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 61 «Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed» (RTL 2004, 44, 744; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

/otsingu_soovitused.json