Teksti suurus:

Teenistujate koosseisude ja Harku Vangla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 239

Teenistujate koosseisude ja Harku Vangla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 16.03.2010 nr 9

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 23. novembri 2004. a määruse nr 71 «Harku Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2004, 149, 2268; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) pärast sõnu «Direktori asetäitja Vangla peainspektor 1» lisatakse sõnad «Peaspetsialist isikuandmete kaitse alal Vanemametnik 1 kokku 3»;

2) majandusosakonna koosseisus asendatakse peaspetsialisti arv «2» arvuga «1» ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «11» arvuga «10».

§ 2. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 29, 426; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) järelevalveosakonna koosseisus asendatakse valvuri ametikohtade arv «30» arvuga «33» ja järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «59» arvuga «62»;

2) avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna koosseisus asendatakse valvuri ametikohtade arv «20» arvuga «22» ning avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna ametikohtade koguarv «32» arvuga «34»;

3) viienda üksuse koosseisus asendatakse valvuri ametikohtade arv «15» arvuga «14» ja viienda üksuse ametikohtade koguarv «28» arvuga «27»;

4) kriminaalhooldusosakonna koosseisus asendatakse kriminaalhooldusametniku ametikohtade arv «31» arvuga «28» ja kriminaalhooldusosakonna ametikohtade koguarv «41» arvuga «38»;

5) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «405» asendatakse arvuga «406», vanglaametnike ametikohtade arv «260» asendatakse arvuga «264» ja koosseisu koguarv «524» asendatakse arvuga «525».

§ 3. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruse nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) järelevalveosakonna koosseisus asendatakse valvuri ametikohtade arv «91» arvuga «88» ja järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «131» arvuga «128»;

2) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «237,75» asendatakse arvuga «234,75», vanglaametnike ametikohtade arv «172» asendatakse arvuga «169» ning koosseisu koguarv «314,75» asendatakse arvuga «311,75».

§ 4. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) finants- ja majandusosakonna koosseisus asendatakse spetsialist-kaupluse juhataja arv «2» arvuga «1»;

2) finants- ja majandusosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Spetsialist-kaupluse juhataja Vanemametnik 2» sõnad «Spetsialist-kaubatundja Vanemametnik 1»;

§ 5. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) juhtkonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik Kõrgem ametnik 2» sõnad «Peaspetsialist-juhiabi Vanemametnik 1» ja juhtkonna ametikohtade koguarv «9» asendatakse arvuga «10»;

2) järelevalveosakonna koosseisus asendatakse valvuri ametikohtade arv «217» arvuga «216» ja järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «285» arvuga «284»;

3) finants- ja majandusosakonna koosseisus asendatakse spetsialisti ametikohtade arv «14» arvuga «13» ja finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «38» arvuga «37»;

4) sotsiaalosakonna koosseisus asendatakse spetsialist-psühholoogi ametikohtade arv «5» arvuga «6»;

5) sotsiaalosakonna koosseisus asendatakse vangla sotsiaaltöötaja ametikohtade arv «7» arvuga «8», sõnade «sotsiaaltöötaja Vanemametnik» eest jäetakse ära sõna «vangla» ja sotsiaalosakonna ametikohtade koguarv «25» asendatakse arvuga «27»;

6) haigla koosseisus asendatakse spetsialist-õe ametikohtade arv «15» arvuga «13» ja haigla ametikohtade koguarv «50,5» arvuga «48,5»;

7) meditsiiniosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Spetsialist-hambaarst Vanemametnik 1» sõnad «Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik 1»;

8) meditsiiniosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Radioloogiaõde Nooremametnik 1» sõnad «Spetsialist-vanemõde Vanemametnik 1»;

9) meditsiiniosakonna koosseisus asendatakse spetsialist-õe ametikohtade arv «10» arvuga «9» ja meditsiiniosakonna ametikohtade koguarv «18» arvuga «19»;

10) üldosakonna koosseisus asendatakse peaspetsialisti ametikohtade arv «4» arvuga «3»;

11) üldosakonna koosseisus asendatakse spetsialisti ametikohtade arv «9» arvuga «11» ja üldosakonna ametikohtade koguarv «25» arvuga «26»;

12) Harju Kriminaalhooldusosakonna koosseisus asendatakse kriminaalhooldusametniku ametikohtade arv «48» arvuga «49» ja Harju Kriminaalhooldusosakonna ametikohtade koguarv «67» arvuga «68»;

13) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «633,5» asendatakse arvuga «635,5», vanglaametnike ametikohtade arv «369» asendatakse arvuga «368» ja koosseisu koguarv «752,5» asendatakse arvuga «754,5».

§ 6. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 91 «Harku Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1928; 2009, 89, 1297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111) koordineerida ja kontrollida isikuandmete töötlemist vanglateenistuses;»

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 lisatakse pärast sõnu «juhib vahetult» sõnad «isikuandmete kaitse peaspetsialisti,».

§ 7. Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010. a.

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA