Teksti suurus:

Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste ja organisatsioonide nimetamine

Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste ja organisatsioonide nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:

Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste ja organisatsioonide nimetamine1

Vastu võetud 10.05.2004 nr 130
RTL 2004, 63, 1052
jõustumine 22.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2010RTL 2010, 12, 22022.03.2010

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 42 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse, kui:
  1) Euroopa Liidu ühes liikmesriigis tegutseva kaupleja tegevus on vastuolus teatud direktiivide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud liikmesriigis kohaldatavates õigusaktides, ning rikkumise tagajärjed ilmnevad Eestis;
  2) Eestis tegutseva kaupleja tegevus on vastuolus teatud direktiivide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud Eestis kohaldatavates õigusaktides, ning rikkumise tagajärjed ilmnevad teises liikmesriigis.

  (2) Määruses tähendab rikkumine igasugust tegu, mis on vastuolus §-s 2 loetletud direktiividega sellistena, nagu need on üle võetud siseriiklikku õiguskorda, ja mis kahjustab tarbijate kollektiivseid huve.

§ 2.  Direktiivide loetelu

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud direktiivid on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ELT L 149, 11.06.2005, lk 22);
[RTL 2010, 12, 220 - jõust. 22.03.2010]
  2) Nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral (EÜT L 372, 31.12.1985, lk 31);
  3) nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks (EÜT L 42, 12.02.1987, lk 48), mis alates 12. juunist 2010 on kehtetu ja asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid (ELT L 133, 22.05.2008, lk 66);
[RTL 2010, 12, 220 - jõust. 22.03.2010]
  4) Nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ teatavate sätete ühtlustamiseks liikmesriikide õigus- ja haldusaktides, mis käsitlevad teleringhäälingutegevust: artiklid 10–21 (EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23), muudetud direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.07.1997, lk 60);
  5) Nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT L 158, 23.06.1990, lk 59);
  6) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavate ravimite ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67);
  7) Nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.04.1993, lk 29);
  8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/47/EÜ ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostu-müügilepingute teatavaid aspekte (EÜT L 280, 29.10.1994, lk 83), mis alates 23. veebruarist 2011 on kehtetu ja asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (ELT L 33, 3.02.2009, lk 10);
[RTL 2010, 12, 220 - jõust. 22.03.2010]
  9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral (EÜT L 144, 4.06.1997, lk 19);
  10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud tagatiste teatavate aspektide kohta (EÜT L 171, 7.07.1999, lk 12);
  11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 17.07.2000, lk 19);
  12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/65/EÜ tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustamise kohta, millega muudetakse direktiivi 90/619/EMÜ ja direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ (EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16).
  13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006).
[RTL 2010, 12, 220 - jõust. 22.03.2010]

§ 3.  Rikkumise lõpetamiseks toiminguid algatama pädevad asutused ja organisatsioonid

  (1) Paragrahvi 2 punktides 1–5 ja 7–13 nimetatud direktiivide osas on rikkumise lõpetamiseks pädev algatama toiminguid Tarbijakaitseamet.
[RTL 2010, 12, 220 - jõust. 22.03.2010]

  (2) Paragrahvi 2 punktis 6 nimetatud direktiivi osas on rikkumise lõpetamiseks pädev algatama toiminguid Ravimiamet.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustest teavitatakse Euroopa Komisjoni.

  (4) Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud nimekirjas sisalduvate liikmesriikide pädevatel asutustel ja organisatsioonidel on õigus pöörduda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutuste poole taotlusega rikkumise lõpetamiseks.

  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (ELT L 110, 1.05.2009, lk 30)
[RTL 2010, 12, 220 - jõust. 22.03.2010]

/otsingu_soovitused.json