Teksti suurus:

Nõuded vedelkütusele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 243

Nõuded vedelkütusele

Vastu võetud 17.03.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse seaduse» § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruse reguleerimisalasse kuuluvad järgmised vedelkütused (edaspidi kütus):
  1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 11 41, 2710 11 45 või 2710 11 49;
  2) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29 või 2710 19 41;
  3) biodiislikütus – rasvhapete metüülestrid (FAME), mida kasutatakse kas 100%-lises kontsentratsioonis diislikütusena või diislikütuse segukomponendina.

  (2) Raske ja kerge kütteõli keskkonnaohtlike ainete sisaldus on sätestatud keskkonnaministri 19. mai 2005. a määruses nr 38 «Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded».

§ 2.  Nõuded kütusele

  (1) Bensiin peab vastama Eesti standardile EVS-EN 228:2008+NA:2009 ja diislikütus Eesti standardile EVS-EN 590:2009+NA:2009.

  (2) Biodiislikütus peab vastama Eesti standardile EVS-EN 14214:2009.

  (3) Standardite kohta annab teavet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

§ 3.  Kütuse tähistus

  Bensiini tähistusena kasutatakse oktaaniarvu järgnevalt:
  1) bensiin 91 – oktaaniarvuga uurimismeetodil 91 ja rohkem, kuid alla 95;
  2) bensiin 95 – oktaaniarvuga uurimismeetodil 95 ja rohkem, kuid alla 98;
  3) bensiin 98 – oktaaniarvuga uurimismeetodil min 98 ja mootorimeetodil min 87,4.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni 2003. a määrus nr 97 «Nõuded vedelkütusele» (RTL 2003, 71, 1032; 2006, 39, 673) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json