Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 17, 303

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.03.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 24 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruses nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» (RTL 2005, 37, 527; 2008, 38, 543) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) amatöör-kosmoseside (amateur-satellite service) on amatöörraadioside, milles kasutatakse satelliidi pardal asuvaid amatöörraadiojaamu;»;

2) paragrahvi 17 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja kirjaliku nõusolekuga amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka, raadioorienteerumise amatöörraadiomajaka komplekti või satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel;»;

3) paragrahvi 17 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) I Regiooni (Region I) kosmoseside koordinaatori kinnitus tehniliste tingimuste kohta satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel.»;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui raadiosageduste kasutamist käsitlevad rahvusvahelised kokkulepped sätestavad käesoleva paragrahvi lõikest 1 erinevad tähtajad, kohaldatakse nimetatud kokkulepetes määratud tähtaegu.»;

5) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama kasutamisel tuleb järgida IARU Region I kosmoseside koordinaatori poolt määratud tingimusi. Käesoleva määruse § 17 lõike 5 punktis 5 nimetatud tehnilised tingimused on satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama tööloa lahutamatu osa.»;

6) paragrahvi 23 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 231 tunnistatakse kehtetuks;

8) lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 18 «Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» muutmine»
lisa

AMATÖÖRRAADIOSIDE RAADIOSAGEDUSALAD, SAATELIIGID, KIIRGUSKLASSID JA
SUURIMAD SAATEVÕIMSUSED

Raadiosagedusala 1) 2)

Saateliik

Amatöörraadiojaama suurim
lubatud väljundvõimsus 3)

Raadio-
telegraaf
(CW)

Raadio-
telefon
(PHONE)

Digitaal-
side
(MGM)

Amatöör-
televisioon
(ATV)

Raadioamatöörile omistatud
kvalifikatsiooniklass

A B D
135,7–137,8 kHz 4) × × 20 dBW 5) 20 dBW 5)
1810–1850 kHz
1850–1955 kHz 4)
×
×
×
×
×

30 dBW
30 dBW 6)
20 dBW
20 dBW 6)
3500–3800 kHz × × × 30 dBW 20 dBW
7000–7200 kHz × × × 30 dBW 20 dBW
10 100–10 150 kHz 4) × × 30 dBW 20 dBW
14 000–14 350 kHz
18 068–18 168 kHz
21 000–21 450 kHz
24 890–24 990 kHz
× × × 30 dBW 20 dBW
28 000–29 700 kHz × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
50,0–52,0 MHz 4) 7) 8) × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW 10)
70,0–70,3 MHz 4) × × × 30 dBW 9) 20 dBW 10 dBW
144,0–146,0 MHz × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
432,0–438,0 MHz 10) × × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
1,24–1,30 GHz 4) × × × × 20 dBW 11) 20 dBW 10 dBW
2,30–2,45 GHz 4)
3,400–3,401 GHz 4)
5,65–5,85 GHz 4)
10,00–10,50 GHz 4)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×


×
×
20 dBW 11) 20 dBW
24,0–250,0 GHz 2)

Raadiosagedusalad, saateliigid ja suurimad saatevõimsused määratakse tööloaga

Fikseeritud sageduskanalid
raadiosagedusalas
50,0 MHz – 10,5 GHz 2) 12) 13) 

Amatöörraadiomajaka, amatöörvahendusraadiojaama ja satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama saateliigid ning suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused määratakse tööloaga


Täpsustavad nõuded:
  1) sõltuvalt kasutatavast kiirgusklassist peab tabelis näidatud raadiosagedusalades järgima Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) I regiooni sageduskavas esitatud soovitusi erinevate saateliikide kasutamisel;
  2) lubatud raadiosagedusalad ja nende kasutusrežiimid on esitatud Eesti raadiosagedusplaanis;
  3) tabelis on näidatud raadiosagedusliku kandesignaali suurim võimsus (pZ). Saatevõimsuse määramisel tippvõimsuse (pX) järgi on tabelis näidatud võimsus lubatud ainult raadiosagedusliku kandesignaali vähendamisel vähemalt 6 dB;
  4) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on sekundaarse kasutusrežiimiga. Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele;
  5) vastavalt CEPT soovitusele T/R 62-01 on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 1 W e.r.p.;
  6) lubatud efektiivne kiirgusvõimsus on kuni 10 W e.r.p.;
  7) piirkondades, kus amatöörraadioside võib raadiosagedusalas 50,0–52,0 MHz põhjustada häireid televisioonikanalite E2 või R1 eetrivastuvõtule, on amatöörraadioside nimetatud raadiosagedusalas TV programmi eetrisoleku ajal keelatud;
  8) kvalifikatsiooniklassiga D raadioamatööril on lubatud kasutada ainult raadiosagedusala 50,20– 52,00 MHz;
  9) Ida-Viru maakonnas on lubatud saatevõimsus kuni 20 dBW;
10) amatöörkosmoseside on raadiosagedusalas 435,0–438,0 MHz sekundaarse kasutusrežiimiga;
11) kiirgusklassides A1A (pZ), F1B (pZ) ja J3E (pX) on lubatud saatevõimsus kuni 30 dBW, kui antenni kiirgusdiagrammi peasuuna tõusunurk horisondile on vähemalt 10;
12) amatöörraadiomajaka, amatöörvahendusraadiojaama ja satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama registreerimisel eraldatakse raadiosageduskanalid vastavalt IARU 1. regiooni raadiosageduskanalite koordineerimise kavale;
13) on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 20 dBW e.r.p. Eriotstarbelisel suunatud antennisüsteemiga amatöörraadiomajakal on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 30 dBW.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json