Teksti suurus:

Keskkonnateabe Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 241

Keskkonnateabe Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.03.2010 nr 3

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 «Keskkonnaministeeriumi põhimäärus» § 10 punktiga 18.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Keskkonnateabe Keskuse staatus

  (1) Keskkonnateabe Keskus (edaspidi keskus) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2.  Keskuse eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Keskusel on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib keskkonnaminister.

  (2) Keskusel on sõõrikujuline pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Keskkonnateabe Keskus».

  (3) Keskuse dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse keskuse asjaajamiskorras. Keskuse struktuuriüksusel võivad olla oma nimega pitsat ja dokumendiplangid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.  Keskuse asukoht

  Keskuse postiaadressid on Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn ja Rõõmu tee 2, 51013 Tartu.

§ 4.  Järelevalve keskuse tegevuse üle

  Keskuse kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium, mis suunab ja koordineerib keskuse tegevust. Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse üle ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister.

2. peatükk KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 5.  Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on asjakohaste, usaldusväärsete ja võrreldavate andmete kogumine, töötlemine, analüüsimine, avalikustamine ja aruandluse esitamine Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta ning asjaomaste andmekogude pidamine.

§ 6.  Keskuse põhiülesanded

  Oma tegevusvaldkonnas täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) keskkonnaalase teabevõrgustiku haldamine ja arendamine ning keskkonnaalase teabe kogumine, analüüsimine, töötlemine, avalikustamine ja hoidmine;
  2) riikliku keskkonnaseire programmi täitmine oma pädevuse piires ning keskkonnaseire andmete koondamine, töötlemine, analüüsimine, avalikustamine ja hoidmine;
  3) metsa ja metsasektori kohta andmete kogumine, analüüsimine ning hinnangute andmine;
  4) riiklik metsade inventeerimine statistilisel valikmeetodil;
  5) keskusele esitatavate andmete kvaliteedi kontrollimine oma pädevuse piires;
  6) keskkonnaalaste rakendusuuringute ja katsetegevuse korraldamine;
  7) keskkonnaalase andmevahetuse korraldamine rahvusvaheliste ja riigisiseste institutsioonidega ning aruannete esitamine rahvusvahelistele ja riigisisestele institutsioonidele;
  8) andmekogude pidamine ja arendamine ning andmekogude kasutajate nõustamine ja kasutajatele tehnilise toe tagamine;
  9) metsakorraldajatele katsetööde ja eksamite korraldamine ning metsakorraldustööde tegevusloa andmiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu hindamine;
  10) metsakorraldustööde tegevuslubade andmine, pikendamine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine;
  11) osalemine rahvusvahelises koostöös ja rahvusvahelistes projektides oma pädevuse piires;
  12) keskkonnaprojektide elluviimise korraldamine ja projektide elluviimise üle järelevalve teostamine oma pädevuse piires;
  13) Euroopa Keskkonnaagentuuri riikliku kontaktisiku ülesannete täitmine;
  14) õigusaktidega pandud muude ülesannete täitmine.

3. peatükk KESKUSE JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 7.  Keskuse juhtimine

  (1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse peadirektor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda üks peadirektori asetäitjatest.

  (2) Keskuse peadirektoril on kaks asetäitjat, kes alluvad vahetult peadirektorile. Peadirektori asetäitja pädevusvaldkonnad, täpsed ülesanded, õigused ja vastutus ning peadirektori asetäitjale alluvad osakonnad sätestatakse peadirektori asetäitja ametijuhendis.

  (3) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale. Osakonnajuhataja ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse osakonnajuhataja ametijuhendis.

§ 8.  Peadirektori ja peadirektori asetäitjate ülesanded

  (1) Keskuse peadirektor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ja vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või tema volitatud isikule;
  3) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab keskuse tööplaanid ja -aruanded, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ning teised asutuse sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) moodustab keskuse juurde nõuandva pädevusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud Keskkonnaministeeriumile;
  7) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid keskuse põhimääruse, struktuuriüksuste ja muu töökorralduse kohta;
  8) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  9) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  10) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle keskkonnaministrile;
  11) käsutab keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  12) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  13) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  14) teostab teenistuslikku järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab hoiatusi;
  15) korraldab keskuse siseauditialast tööd;
  16) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või keskkonnaministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

  (2) Keskuse peadirektori asetäitjad:
  1) osalevad keskuse juhtimises;
  2) planeerivad ja juhivad antud volituste piires osakondade tegevust osakonnajuhatajate kaudu ja vastutavad osakondadele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) teostavad järelevalvet oma vastutusalas olevate osakondade tööülesannete täitmise üle;
  4) täidavad muid ülesandeid, mis on antud keskuse peadirektori poolt.

§ 9.  Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

  (2) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad.

  (3) Keskuse koosseisu kuuluvad haldusosakond, infosüsteemide osakond, jäätmeosakond, keskkonnaregistri osakond, looduskaitse osakond, metsakaitse osakond, metsakorralduse osakond, metsandusstatistika osakond, metsaregistri osakond, riikliku metsainventeerimise osakond, seireosakond, teabeosakond, ulukiseireosakond, veeosakond ja välisõhu osakond.

  (4) Keskuse osakondade põhiülesanded on:
  1) haldusosakonna põhiülesanne on korraldada keskuse valduses oleva riigivara haldamist ja majandamist, riigihankeid, keskkonnaprojektide elluviimist ja järelevalvet ning ohtlike jäätmete käitlusobjektide töö järelevalvet;
  2) infosüsteemide osakonna põhiülesanne on korraldada keskuse infotehnoloogilist teenindamist ning hallata keskuse riist-, tark- ja võrguvara;
  3) jäätmeosakonna põhiülesanne on pidada jäätmetekke ja -käitluse, ohtlike jäätmete ja riikidevahelise jäätmeveo saatekirjade ning polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate seadmete arvestust, pidada ja arendada pakendi- ja probleemtoodete registrit ning nõustada eelnimetatud andmekogu kasutajaid;
  4) keskkonnaregistri osakonna põhiülesanne on pidada ja arendada keskkonnaregistrit ning nõustada eelnimetatud andmekogu kasutajaid;
  5) looduskaitse osakonna põhiülesanne on hallata loodusteabe andmevõrku, pidada kaitstavate loodusobjektide ja loodusväärtuste arvestust ning töödelda ja analüüsida loodusteavet;
  6) metsakaitse osakonna põhiülesanne on täita riikliku keskkonnaseire programmi metsaseire alamprogrammi ja kavandada meetmeid metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks;
  7) metsakorralduse osakonna põhiülesanne on korraldada metsakorraldaja tunnistuste ja metsakorraldustööde tegevuslubade andmist, kontrollida metsainventeerimise kvaliteeti, korraldada jahimaade korraldustöid ning koostada jahimaakorralduskavasid;
  8) metsandusstatistika osakonna põhiülesanne on koguda ja analüüsida metsandusstatistilist teavet;
  9) metsaregistri osakonna põhiülesanne on pidada ja arendada metsaressursi arvestuse riiklikku registrit ja sellel tuginevaid andmekogusid ning nõustada eelnimetatud andmekogude kasutajaid;
  10) riikliku metsainventeerimise osakonna põhiülesanne on korraldada metsa inventeerimist statistilisel valikmeetodil ja analüüsida inventeerimisel kogutud teavet;
  11) seireosakonna põhiülesanne on täita riiklikku keskkonnaseire programmi ning pidada ja arendada keskkonnaregistri ja selle sidussüsteemide keskkonnaseire andmestikku koondavat osa;
  12) teabeosakonna põhiülesanne on korraldada keskuse välis- ja sisekommunikatsioonialast tegevust, koordineerida keskkonnateabe avalikustamist ning täita EMASi (keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) ning Euroopa Liidu ökomärgise pädeva asutuse ülesandeid;
  13) ulukiseireosakonna põhiülesanne on korraldada ulukiasurkondade ja ulukikahjustuste seiret ja uuringuid, hinnata ulukiasurkondade seisundit, kavandada meetmeid ja nõustada ulukiasurkondade kasutamise, kaitse, kahjustuste vältimise ja piiramise küsimustes, pidada ja arendada jahiulukite seire ja jahindusstatistika alast andmekogu ning nõustada eelnimetatud andmekogu kasutajaid;
  14) veeosakonna põhiülesanne on pidada arvestust veekeskkonna seisundi ja veekasutuse kohta punktkoormuse, hajukoormuse, veehaarete, veevõtu, veekogude hüdromorfoloogiliste muutuste, vee vooluhulkade reguleerimise ja veekasutuse majanduslike mõjude osas ning nõustada eelnimetatud valdkondade andmekogude kasutajaid;
  15) välisõhu osakonna põhiülesanne on pidada välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvestust, pidada ja arendada kütuseseire andmebaasi ning nõustada eelnimetatud andmekogu kasutajaid.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Keskkonnaministri 23. detsembri 2003. a määrus nr 88 «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse põhimäärus» tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määrus nr 4 «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus» tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2010. aastal.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json