Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 8, 21

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkulepe

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Koostatud 7. septembril 2009. a Astanas, jõustus 4. märtsil 2010. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Kasahstani Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

võttes arvesse pika traditsiooniga majandussuhteid;

soovides säilitada ja tugevdada majandus-, teadus- ja tehnikakoostööd;

juhindudes võrdsuse, vastastikuse huvi ja rahvusvahelise õiguse põhimõttest,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Pooled arendavad, tugevdavad ja mitmekesistavad majandus-, teadus- ja tehnikakoostööd kooskõlas oma õigusega ning võrdsuse ja vastastikuse kasu põhimõtteid järgides.

Artikkel 2

Võttes arvesse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöös saavutatud taset, on pooled kokku leppinud, et pikaajaliseks koostööks on soodsad võimalused eelkõige järgmistes valdkondades:
– teadus ja tehnoloogia;
– tehnoloogiapõhiste ettevõtete rahvusvahelistumine;
– ekspertide väljaõpe ja muu koolitus eri tööstusvaldkondades;
– infotehnoloogia ja telekommunikatsioon;
– turism;
– rahandus- ja äriteenused;
– veondus ja logistika;
– elektroonikatööstus;
– keemiatööstus;
– toiduainetööstus;
– puidu- ja paberitööstus;
– metallitööstus;
– tekstiilitööstus;
– ehitustööstus ja kinnisvaraarendus;
– energeetika, sealhulgas fossiil-, taastuv- ja alternatiivse energia ja nendega seotud süsteemide ajakohastamine, ümberkorraldamine ja arendamine;
– tööstus- ja tsiviilehituskoostöö;
– statistikakoostöö.

Koostöövaldkondade nimekiri ei ole lõplik ja seda saab täiendada poolte pädevate asutuste kokkuleppel.

Artikkel 3

Koostöö edendamiseks majandus-, teadus- ja tehnikavaldkonnas on pooled leppinud kokku:
a) edendada sidemeid ja tugevdada valitsusasutuste, kutseorganisatsioonide, äriühingute ning piirkondlike ja kohalike üksuste koostööd, et soodustada vastastikku huvipakkuva majandusteabe vahetamist, samuti poolte esindajate ning teiste majandus- ja tehnikaekspertide külaskäike;
b) vahetada valitsusasutuste vahel teavet asjaomastes eelisvaldkondades, et võimaldada mõlema riigi majandussubjektide koostööd;
c) võimaldada kahe riigi äriringkondade vahel uute sidemete loomist ja laiendada olemasolevaid, soodustada nendevahelisi külaskäike, kohtumisi ja muud laadi koostööd;
d) vahetada teavet messide ja näituste kohta, soodustada äriürituste, seminaride, sümpoosionide, konverentside ja muud laadi ärikoostöö korraldamist;
e) soodustada väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate suuremat osalemist kahepoolsetes majandussuhetes;
f) hõlbustada ja ergutada konsultatsiooni-, turustus- ja eksperditeenuste pakkujate koostööd artiklis 2 nimetatud valdkondades;
g) soodustada piirkondade koostööd.

Artikkel 4

1. Kokkuleppe rakendamiseks on pooled leppinud kokku majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö valitsustevahelise ühiskomisjoni (edaspidi komisjon) loomises.

2. Komisjoni põhiülesanded on arendadaprogramme ja ettepanekuid, et soodustada koostööd artiklites 2 ja 3 nimetatud valdkondades.

3. Komisjon moodustatakse asjaomaste valitsusasutuste esindajatest.

4. Komisjon võib kutsuda oma töös osalema ettevõtjate esindajaid.

5. Komisjon peab oma istungeid vajaduse järgi, vaheldumisi Eestis ja Kasahstanis.

6. Komisjon lepib kokku oma töökorras.

Artikkel 5

1. Kokkulepe ei piira poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelistest kokkulepetest või nende osalemisest rahvusvahelistes organisatsioonides.

2. Kokkulepe ei piira õigusi ja kohustusi, mis tulenevad Eesti liikmesusest Euroopa Liidus. Kokkuleppele ei saa tugineda ega seda tõlgendada nii, et see muudaks kehtetuks või mõjutaks muudmoodi õigusi ja kohustusi, mis on kehtestatud 23. jaanuaril 1995 Brüsselis allakirjutatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga või muude Euroopa Liidu ja Kasahstani Vabariigi vaheliste kokkulepetega.

Artikkel 6

Vaidlused kokkulepe tõlgendamise või kohaldamise üle lahendatakse poolte läbirääkimiste ja konsultatsioonidega.

Artikkel 7

1. Pooled teavitavad teineteist kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamisest. Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil saadakse kätte viimane kirjalik teade.

2. Kokkulepet saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

3. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkuleppe lõpetamine jõustub kuue kuu möödumisel päevast, mil pool on sellise teate kätte saanud.

Koostatud 7. septembril 2009. aastal Astanas kahes eksemplaris eesti, kasahhi ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel
Andrus ANSIP Kamir MASSIMOV

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
Done at Astana on 7 September 2009, in force as of 7 March 2010

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the Parties,

Taking into account their traditional long-term economic relations,

Desiring to maintain and strengtheneconomic, scientific and technical cooperation,

Being guided by the principles of equality, mutual interests and international law,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall develop, strengthen and diversify, in accordance with their national law, economic, scientific and technical cooperation on a mutually beneficial basis and in the spheres of mutual interest.

Article 2

Taking into account the achieved level of economic, scientific and technical cooperation, the Parties have agreed that there exist favourable opportunities for long-term cooperation, in particular in the following areas:
– science and technology;
– internationalization of technology-based enterprises;
– education and experts training in different industries;
– ICT and telecommunications industry;
– tourism;
– financial and business services;
– transport and logistics;
– electronic industry;
– chemical industry;
– food industry;
– wood and paper industry;
– metal industry;
– textile industry;
– construction and real estate industry;
– energy industry, including inter alia modernization, reconstruction and development in fossil, renewable and alternative energy sectors and related systems;
– cooperation in the spheres of industrial and civil construction;
– cooperation in the sphere of statistics.

This list of areas of cooperation is not exhaustive and may be extended by mutual agreement of the competent authorities of the Parties.

Article 3

To further the cooperation in economic, scientific and technical areas, the Parties have agreed:
a) to promote links and strengthen cooperation between government institutions, professional organizations, business associations, regional and local entities with the aim of encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as visits of their representatives and other economic and technical experts;
b) to exchange information between government institutions in relevant priority areas with the aim of facilitating the cooperation of economic agents of both countries;
c) to facilitate new contacts and broaden the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between them;
d) to exchange information on fairs and exhibitions, to promote the organization of business events, seminars, symposia, conferences and other forms of business cooperation;
e) to promote stronger participation of small and medium sized enterprises in bilateral economic relations;
f) to facilitate and encourage cooperation of providers of consulting, marketing, and expert services in the areas described in Article 2;
g) to promote inter-regional cooperation.

Article 4

1. For the purpose of implementation of this Agreement the Parties have agreed to establish a Joint Intergovernmental Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation (hereinafter referred to as the Commission).

2. The main tasks of the Commission are to develop programmes and proposals for the promotion of cooperation in the fields mentioned in Articles 2 and 3.

3. The Commission shall be composed of representatives of relevant government authorities of the Parties.

4. The Commission may invite the representatives of enterprises to take part in its work.

5. The Commission shall hold its sessions when necessary, alternatively in Estonia and in Kazakhstan.

6. The Commission shall agree upon its rules of procedure.

Article 5

1. This Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Parties from international agreements as well as from their participation in international organizations.

2. This Agreement is without prejudice to the rights and obligations deriving from the membership of the Republic of Estonia in the European Union. This Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the rights and obligations imposed by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and the Republic of Kazakhstan, signed at Brussels on 23 January 1995, or other agreements between the European Union and the Republic of Kazakhstan.

Article 6

All disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through negotiations and consultations between the Parties.

Article 7

1. The Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of their national legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification.

2. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties.

3. This Agreement is concluded for the indefinite term. Each Party may terminate this Agreement by notifying the other Party in writing, through diplomatic channels. The Agreement shall terminate six months after the date of receipt of such notice.

Done at Astana on 7 September 2009, in duplicate, each in the Estonian, Kazakh and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Republic of Kazakhstan
Andrus ANSIP Kamir MASSIMOV

/otsingu_soovitused.json