Teksti suurus:

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 17, 301

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm” muutmine

Vastu võetud 19.03.2010 nr 5

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 86 alusel.

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» (RTL 2004,56, 933; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

«§ 101. Prügilale antud jäätmeloa või kompleksloa määruse nõuetega vastavusse viimine

Enne käesoleva sätte jõustumist tavajäätmeprügilale antud jäätmeluba või kompleksluba viiakse loa andja poolt vastavusse määruse lisa 2 tabelitega 2, 8, 9 ja 91 kahe kuu jooksul sätte jõustumisest arvates.»;

2) määruse lisa 1 tabel 12 asendatakse järgmise tabeliga:

«TABEL 12. Andmed prügila mahutavuse kohta1

Prügila liik2

Prügila mahutavus, t3

Tavajäätmed Ohtlikud jäätmed
     

1 Tabelid 12–15 täidetakse juhul, kui jäätmeluba taotletakse prügila käitamiseks.
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 34 lõikele 4.
3 Märgitakse prügila mahutavus vastavalt prügila projekti andmetele ja ladestatavate jäätmeliikide omadustele (eritihedus jms).»;

3) määruse lisa 2 tabel 2 asendatakse järgmise tabeliga:

«TABEL 2. Kõrvaldatavate jäätmete kogused

Jäätmeliik1 Koodinumber1 Toimingukood2 Kogus, t/a
       
       

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud», v.a D1, D5 ja D12 mis kantakse tabelisse 91.»;

4) määruse lisa 2 tabel 8 asendatakse järgmise tabeliga:

«TABEL 8. Prügila liik1

Prügila liik2

Prügila mahutavus, t3

Tavajäätmed Ohtlikud jäätmed
     

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 34 lõikele 4.
3 Märgitakse prügila mahutavus vastavalt prügila projekti andmetele ja loaga määratud jäätmeliikide omadustele (eritihedus jms).»;

5) määruse lisa 2 tabel 9 asendatakse järgmise tabeliga:

«TABEL 9. Prügilasse ladestatavad ohtlikud jäätmed ja tavajäätmed millele on seatud ladestamise piirkogus1

Jäätmeliik2 Koodinumber2 Piirkogus, t/a
     
     

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu.»;

6) määruse lisa 2 täiendatakse tabeliga 91 järgmiselt:

«TABEL 91. Prügilasse ladestatavate tavajäätmete piirkogus1

Jäätmeliik2 Koodinumber2 Toimingu kood3 Piirkogus, t/a4
       
     
     

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit. Jäätmeliigid tuleb kanda tabelisse kuuekohalise koodinumbriga, kui vastavas alajaotises on tavajäätmete liike, mille ladestamine on kas keelatud või mille ladestamisele on seatud piirang tabelis 9.
3 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud».
4 Ladestatavate tavajäätmete piirkogus märgitakse tabelisse summaarselt.»

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json