Teksti suurus:

Vanglate põhimääruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 14, 265

Vanglate põhimääruste muutmine

Vastu võetud 19.03.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 91 «Harku Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1928; 2009, 89, 1297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) juhib vahetult isikuandmete kaitse peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna tööd ning direktori asetäitja kaudu muude teenistujate tööd;»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 1, 2, 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Murru Vangla finants-ja majandusosakond, tervishoiuosakond ja üldosakond täidavad justiitsministri 11. juuli 2002. a määrusega nr 41 «Murru Vangla põhimäärus» sätestatud osakonna põhiülesandeid ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ka Harku Vanglas.»

5) paragrahvid 7, 8, 9 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvist 14 jäetakse välja sõnad «, osakonna koosseisus olevad ametikohad».

§ 2. Justiitsministri 11. juuli 2002. a määruses nr 41 «Murru Vangla põhimäärus» (RTL 2002, 87, 1356; 2009, 89, 1297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111) tagada Harku Vanglale tugiteenuse osutamine;»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «asetäitja vangistuse» sõnadega «ja järelevalve»;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Murru Vangla finants- ja majandusosakond, tervishoiuosakond ja üldosakond täidavad osakonna ülesandeid ka Harku Vanglas.»

§ 3. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 «Tallinna Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1929; 2009, 89, 1297) § 3 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 «Tartu Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1924; 2009, 89, 1297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvist 17 jäetakse välja sõnad «, osakonna koosseisus olevad ametikohad».

§ 5. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 «Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus» (RTL 2006, 49, 893; 2009, 89, 1297) § 4 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA

/otsingu_soovitused.json