Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 13, 70

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks

Vastu võetud 19.03.2010 nr 37

Määrus kehtestatakse «Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe «Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus» ratifitseerimise seaduse» § 2, «Välisõhu kaitse seaduse» § 57 lõike 2 ja § 110, «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1, «Veeseaduse» § 24 lõike 2, § 36 lõike 2 ja § 38 lõike 2, «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 2, «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» § 211 lõike 1, «Pakendiseaduse» § 25 lõike 2 ja «Metsaseaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1996. a määruse nr 312 «Kivinõmme maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 89, 1602; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrusega nr 324 «Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine» muutmine» kinnitatud ««Riigi veekatastri» pidamise põhimääruse» (RT I 1999, 83, 757; 2009, 7, 47) punktis 3 ja punkti 15 alapunktis 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrust nr 269 «Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord» (RT I 2001, 69, 424; 2009, 7, 47) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 24 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 161 lõikes 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2002. a määruses nr 60 «Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele» (RT I 2002, 15, 88) asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruse nr 3 «Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 5, 25; 2009, 7, 48) teise normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 6. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruse nr 210 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine» (RT I 2004, 48, 339; 2009, 7, 47) §-s 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses» sõnadega «Keskkonnateabe Keskuses».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määrust nr 329 «Osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid» (RT I 2004, 80, 537; 2008, 2, 12) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele (edaspidi Infokeskus)» sõnadega «Keskkonnateabe Keskusele»;

2) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõna «Infokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus» (RT I 2004, 83, 561; 2009, 45, 297) § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Peetri jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 11, 48; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 10. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 2005. a määruse nr 49 «Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas» (RT I 2005, 15, 88; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 11. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 71 «Rubina looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 135; 2009, 7, 48) teise normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 12. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 72 «Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 136; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 13. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 75 «Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 139; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 14. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 76 «Mustallika looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 140; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 15. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 77 «Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 141; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 16. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruse nr 83 «Võtikvere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 22, 159; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 17. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruse nr 84 «Mõisamõtsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 22, 160; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 18. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määruse nr 85 «Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 23, 173; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 19. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määruse nr 93 «Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas» (RT I 2005, 25, 195; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 20. Vabariigi Valitsuse 10. mai 2005. a määruse nr 97 «Teringi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 28, 202; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 21. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 103 «Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 220; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 22. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 104 «Ihamaru looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 221; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 23. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 105 «Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 222; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 24. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 106 «Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 223; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 25. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 116 «Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 246; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 26. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 117 «Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 247; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 27. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 118 «Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 248; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 28. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 119 «Tellise looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 249; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 29. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 121 «Ruila looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 250; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 30. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 122 «Maapaju looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 251; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 31. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 123 «Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 252; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 32. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 125 «Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas» (RT I 2005, 34, 260; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 33. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 126 «Kahvena looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 34, 261; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 34. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 127 «Saarjärve looduspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 34, 262; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 35. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 144 «Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas» (RT I 2005, 38, 300; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 36. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 145 «Tõrasoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 38, 301; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 37. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 146 «Alema looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 38, 302; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 38. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 147 «Ubari maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 38, 303; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 39. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 158 «Laulasmaa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 318; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 40. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 159 «Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 319; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 41. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 162 «Silmsi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 322; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 42. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 164 «Orkjärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 324; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 43. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 165 «Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 325; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 44. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 169 «Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 328; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 45. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 170 «Rannaniidi pankade maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 329; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 46. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 171 «Sepaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 330; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 47. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 172 «Padaoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 331; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 48. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2005. a määruse nr 173 «Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 332; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 49. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2005. a määruse nr 174 «Tammiku looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 333; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 50. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 183 «Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas» (RT I 2005, 42, 342; 2009, 44, 295) kolmanda normitehnilise märkuse kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 51. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 185 «Väätsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 344; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 52. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 186 «Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 345; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 53. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 187 «Kareda looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 346; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 54. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 193 «Naage maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 352; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 55. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 194 «Tikste maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 353; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 56. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 195 «Päite maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 354; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 57. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 196 «Allirahu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 355; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 58. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 198 «Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 357; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 59. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 «Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 43, 362; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 60. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 207 «Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 366; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 61. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 210 «Laukesoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 369; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 62. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 211 «Kurisoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 370; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 63. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 212 «Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 371; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 64. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 213 «Hino maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 372; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 65. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 214 «Roosna-Alliku maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 373; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 66. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 219 «Koigi maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 45, 378; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 67. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 220 «Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 45, 379; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 68. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 233 «Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas» (RT I 2005, 51, 401; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 69. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 234 «Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas» (RT I 2005, 51, 402; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 70. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 235 «Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas» (RT I 2005, 51, 403; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 71. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 237 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas» (RT I 2005, 51, 404; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 72. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 238 «Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 405; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 73. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 239 «Sämi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 406; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 74. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 240 «Anne looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 407; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 75. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 251 «Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 418; 2009, 63, 415) § 9 punktis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 76. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 252 «Rabivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 421; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 77. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 253 «Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 422; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 78. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 254 «Sanga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 423; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 79. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 «Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 424; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 80. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 258 «Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 432; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 81. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 «Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 433; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 82. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 260 «Koorküla looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 434; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 83. Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2005. a määruse nr 263 «Paganamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 435; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 84. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruse nr 268 «Leppoja looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 57, 454; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 85. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruse nr 269 «Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 57, 455; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 86. Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2005. a määruse nr 288 «Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 65, 499; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 87. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 294 «Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 514; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 88. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 295 «Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 515; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 89. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 296 «Leigri looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 516; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 90. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 297 «Säärenõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 517; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 91. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 311 «Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas» (RT I 2006, 2, 4; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 92. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 312 «Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 2, 5; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 93. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 319 «Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 2, 6; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 94. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 320 «Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 2, 7; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 95. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 5 «Väike-Palkna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 4, 16; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 96. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruse nr 18 «Rava maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 5, 27; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 97. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruse nr 19 «Nõmme raba looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 5, 28; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 98. Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määruse nr 22 «Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 6, 34; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 99. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruse nr 24 «Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 6, 36; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 100. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruse nr 36 «Lümandu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 9, 53; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 101. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruse nr 37 «Pae maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 9, 54; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 102. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 «Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm» (RT I 2006, 12, 82) § 2 lõikes 1 ja §-s 4 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 103. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 56 «Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 12, 83; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 104. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 58 «Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 12, 85; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 105. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas» (RT I 2006, 13, 92; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 106. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruse nr 65 «Pähni looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 94; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 107. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 70 «Konguta looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 98; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 108. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 71 «Vahenurme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 99; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 109. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 72 «Tudusoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 100; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 110. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2006. a määruse nr 80 «Esna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 14, 116; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 111. Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 2006. a määruse nr 82 «Märjamaa järtade maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 15, 121; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 112. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruse nr 86 «Paunküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 16, 127; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 113. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruse nr 87 «Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 16, 128; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 114. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruse nr 99 «Ülgase looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 19, 149; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 115. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruse nr 100 «Järvselja looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 19, 150; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 116. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2006. a määruse nr 109 «Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 24, 173; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 117. Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruse nr 121 «Prandi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 26, 194; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 118. Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruse nr 122 «Õisu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 26, 195; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 119. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 123 «Pajaka maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 197; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 120. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 124 «Välgi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 198; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 121. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 125 «Iganõmme maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 198; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 122. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 126 «Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 200; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 123. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 127 «Manija maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 201; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 124. Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määruse nr 129 «Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas» (RT I 2006, 27, 203; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 125. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2006. a määruse nr 139 «Loodi looduspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 29, 228; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 126. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 148 «Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 249; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 127. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 149 «Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 31, 243; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 128. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määruse nr 150 «Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid» (RT I 2006, 33, 250; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 129. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määruse nr 151 «Hiiu maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 251; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 130. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määruse nr 152 «Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 252; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 131. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2006. a määruse nr 155 «Parmu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 34, 259; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 132. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 161 «Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 34, 262; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 133. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruse nr 169 «Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 36, 270; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 134. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruse nr 170 «Vahtrepa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 36, 271; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 135. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 «Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas» (RT I 2006, 37, 276; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 136. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» (RT I 2006, 37, 277; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 137. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 177 «Iidva looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 37, 278; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 138. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 178 «Soontaga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 37, 279; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 139. Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määruse nr 182 «Padakõrve looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 38, 283; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 140. Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määruse nr 187 «Saarjõe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 38, 288; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 141. Vabariigi Valitsuse 24. augusti 2006. a määruse nr 189 «Karula Pikkjärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 39, 290; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 142. Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 203 «Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 41, 313; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 143. Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 206 «Piiumetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 41, 315; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 144. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruse nr 207 «Tahkuna looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 42, 321; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 145. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 212 «Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 46, 335; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 146. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 213 «Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid» (RT I 2006, 46, 336; 2010, 5, 14) esimese normitehnilise märkuse kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 147. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 214 «Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 46, 337; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 148. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2006. a määruse nr 218 «Lüsingu maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 47, 352; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 149. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 223 «Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 48, 362; 2010, 10, 52) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 150. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 224 «Paope looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 48, 363; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 151. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määruse nr 245 «Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 56, 420; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 152. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 263 «Karinõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 1, 4; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 153. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 264 «Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 1, 5; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 154. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 11 «Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 5, 25; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 155. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 12 «Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 6, 37; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 156. Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määruse nr 30 «Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 12, 67; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 157. Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määruse nr 34 «Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 12, 68; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 158. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2007. a määruse nr 37 «Tolkuse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 84; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 159. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 46 «Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 88; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 160. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 47 «Kivikupitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 89; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 161. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 48 «Jäärumetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 90; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 162. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 71 «Kuimetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 25, 140; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 163. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 72 «Aela maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 25, 141; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 164. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 73 «Ännikse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 25, 142; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 165. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 76 «Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid» (RT I 2007, 25, 145; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 166. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 88 «Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 161; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 167. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 89 «Vaskjõe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 162; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 168. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 90 «Varbla laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 163; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 169. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 91 «Kurese maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 164; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 170. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 93 «Kuiaru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 165; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 171. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 94 «Metsaääre looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 166; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 172. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 95 «Kastna maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 167; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 173. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 96 «Lindmetsa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 168; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 174. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 97 «Kõpu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 169; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 175. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 98 «Mädapea tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 170; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 176. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 99 «Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 171; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 177. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 100 «Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 172; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 178. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 101 «Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 173; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 179. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 102 «Naissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 174; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 180. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 103 «Siiraku looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 175; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 181. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 104 «Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 32, 188; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 182. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 105 «Lillepi pargi kaitse alla võtmine» (RT I 2007, 32, 189; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 183. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 107 «Põlva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid» (RT I 2007, 34, 213; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 184. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 116 «Lähkma looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 221; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 185. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 117 «Kalita looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 222; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 186. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 118 «Kergu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 223; 2009, 7, 48) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 187. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 119 «Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 224; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 188. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 120 «Madissaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 231; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 189. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 121 «Teesu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 232; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 190. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 122 «Vaiste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 233; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 191. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 127 «Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 237; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 192. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 128 «Liiva-Putla looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 238; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 193. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 129 «Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 239; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 194. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 130 «Siplase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 240; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 195. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 131 «Suuremõisa lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 241; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 196. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 132 «Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 242; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 197. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 133 «Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 243; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 198. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 134 «Aseri maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 244; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 199. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 135 «Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 245; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 200. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 136 «Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 246; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 201. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 137 «Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 37, 250; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 202. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 138 «Kalli maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 37, 251; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 203. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 139 «Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 37, 252; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 204. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 145 «Muti maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 265; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 205. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 146 «Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 266; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 206. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 147 «Pühametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 267; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 207. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 148 «Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 268; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 208. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 149 «Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 269; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 209. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 150 «Tareste maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 270; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 210. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 151 «Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 271; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 211. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 152 «Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 272; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 212. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 153 «Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 273; 2009, 7, 48) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 213. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 «Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas» (RT I 2007, 38, 274; RT III 2009, 45, 341) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 214. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 159 «Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 39, 279; 2009, 19, 126) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 215. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 190 «Nõmme linnaosa parkide kaitse alla võtmine» (RT I 2007, 47, 329; 2009, 7, 48) esimese normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 216. Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruse nr 209 «Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus» (RT I 2007, 50, 348; 2009, 7, 49) § 4 lõikes 3, § 6 lõikes 3 ja § 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 217. Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määruse nr 63 «Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2009, 21, 135) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 218. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 130 «Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2009, 42, 281) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 219. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 135 «Probleemtooteregistri põhimäärus» (RT I 2009, 42, 284) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 220. Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 2009. a määruse nr 164 «Suurupi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2009, 50, 343) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 221. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json