Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 14, 272

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.03.2010 nr 24

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 80, 1115; 2010, 3, 51) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tervisekaardi vormistab üldarstiabi osutaja, eriarstiabi osutav arst ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamisel või ämmaemand ambulatoorse ämmaemandusabi tervishoiuteenuse osutamisel.»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 5–8 asendatakse sõna «arsti» sõnaga «tervishoiutöötaja»;

4) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 17 asendatakse sõna «arst» sõnaga «tervishoiutöötaja»;

6) paragrahvi 10 punktides 3 ja 7 asendatakse sõna «arsti» sõnaga «tervishoiutöötaja»;

7) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna «arsti» sõnaga «tervishoiutöötaja»;

8) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9) andmed naise nõustamise kohta sünnitusjärgsel perioodil käesoleva määruse lisas 32 toodud nõustamisplaani alusel.»;

9) paragrahvi 14 lõike 2 sissejuhatavat lauset ja punkti 1 täiendatakse pärast sõna «arsti» sõnadega «või ämmaemanda»;

10) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «kergendamise vajaduse» sõnadega «või teisele tööle (ametikohale) üleviimise»;

11) paragrahvi 18 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «rahhiidi ennetamine» sõnadega «lapse 5. elupäevast»;

12) paragrahvi 18 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Tervisekaardi teisele lisalehele kannab arst või ämmaemand vastsündinu jälgimise käigus andmed vastsündinu toitmise kohta (täielikul rinnapiimaga toitmisel; peamiselt rinnapiimaga toitmisel; segatoitmisel; kunstlikul toitmisel).»;

13) paragrahvi 21 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna «perearst» sõnadega «üldarstiabi osutaja»;

14) paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks;

15) määrust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

Ǥ 281. Rasedakaardi kanded

(1) Rasedakaarti kantakse tervishoiuteenuse osutaja järgmised andmed:
1) tervishoiuasutuse nimetus, aadress ja tegevusloa number;
2) tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number; telefoninumber, e-posti aadress ning tervishoiutöötaja kutse ja eriala.

(2) Rasedakaarti kantakse patsiendi järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood, selle puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
3) elukoha aadress;
4) telefoninumber;
5) õppiva isiku puhul õppeasutuse nimetus;
6) töötava isiku puhul tööandja nimi ning ametikoha nimetus, andmed töötingimuste, ohutegurite kohta;
7) püsiva töövõimetuse korral märgitakse töövõime kaotuse protsent;
8) puude korral märgitakse puude raskusaste;
9) riikliku pensioni liik, pensionitunnistuse number;
10) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja elukoha aadress;
11) kui raseduse kulgu ei jälgi raseda perearst, märgitakse dokumenti patsiendi perearsti ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
12) ABO-veregrupp, Rh(D) kuuluvusaja erütrotsütaarsete antikehade sõeltesti tulemus, selle kande aluseks on verekaart.

(3) Rasedakaarti kantakse lapse isa järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood, selle puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
3) õppiva isiku puhul õppeasutuse nimetus;
4) töötava isiku puhul tööandja nimi ametikoha nimetus ning andmed ohutegurite kohta;
5) ABO-veregrupp ja Rh(D) kuuluvus, selle kande aluseks on nende määramist tõendav dokument;
6) eelnevalt diagnoositud kroonilised haigused;
7) lisateave tervise ohutegurite kohta: suitsetamine (passiivne/aktiivne), alkoholi, uimastite tarvitamine.

(4) Rasedakaarti kantakse raseda terviseseisundi järgmised andmed:
1) allergilisi reaktsioone esilekutsuvad ravimid, toiduained, olmetegurid;
2) eelnevalt diagnoositud haigused: endokrinoloogilised, südame- ja veresoonkonna, neeru- ja kuseteede, hingamisteede, seedeelundkonna, naiste-, nakkus-, pärilikud haigused;
3) eelnevalt tehtud operatsioonid;
4) eelnevalt tehtud vereülekanded;
5) lisateave tervise ohutegurite kohta: suitsetamine (aktiivne/passiivne), alkoholi, uimastite tarvitamine; peresisene väärkohtlemine.

(5) Rasedakaarti kantakse eelnenud raseduse ja sünnituse järgmised andmed:
1) aasta;
2) raseduse kulg;
3) sünnitusjärgse perioodi kulg;
4) sünnitus: ajaline, enneaegne (nädal), ülekantud (nädal);
5) sünnituse kulg ja tüsistused;
6) sündinud lapse sugu ja kaal;
7) laps elab: jah, ei;
8) imetamise kestus;
9) abort (nädal, raseduse kestus): heidend, artifitsiaalne;
10) emakaväline rasedus;
11) imetamise alustamise kohta: täielikult rinnapiimaga toitmisel, segatoitmisel, kunstlikul toitmisel;
12) ema/isa ja lapse varase kontakti kohta (varane nahk-naha kontakt esimese kahe elutunni jooksul vähemalt 1 tund; eraldatud emapoolsetel näidustustel, eraldatud lapsepoolsetel näidustustel, muu).

(6) Rasedakaarti kantakse rasedusega arvelevõtmise järgmised andmed:
1) menstruatsioonitsükli anamnees;
2) viimase menstruatsiooni alguse kuupäev;
3) raseduse suurus nädalates;
4) loote esimeste liigutuste kuupäev ja rasedusnädal;
5) oletatav sünnitamise kuupäev;
6) naise kehakaal (kg) enne rasestumist ja pikkus (cm);
7) naise raseduseelne kehamassiindeks (BMI).

(7) Rasedakaarti kantakse igal vastuvõtul järgmised andmed:
1) vastuvõtu kuupäev;
2) rasedusnädal;
3) kehakaal (kg) ja kaaluiive (kg);
4) tursete ja varikooside esinemine;
5) vererõhk mõõdetuna paremal ja vasakul käel (mmHg);
6) emakapõhja kõrgus;
7) kõhu ümbermõõt (soovi korral);
8) loote seis;
9) loote südamelöögid;
10) loote liigutused.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 8–10 nimetatud andmed kantakse rasedakaarti alates raseduse II trimestrist.

(9) Rasedakaarti kantakse analüüside ja uuringute kohta järgmised andmed:
1) uuringud ja analüüsid: hemoglobiin veres (Hb); valk, glükoos ja sade uriinis; erütrotsütaarsed antikehad (vajadusel antikehade tiiter); süüfilise RPR; immuunpuudulikkuse viiruse (HIV), Neisseriae gonorrhoeae ja Chlamydia Trachomatise uuringud; alfa-fetoproteiin (α FP); PAP; HbsAg;
2) ultrahelileiu kirjeldus.

(10) Rasedakaarti kantakse teiste arstide ja spetsialistide konsultatsioonid: perearst, sisearst, silmaarst, hambaarst, psühholoog jt.

(11) Rasedakaarti kantakse gravidogrammi andmed: biparietaalmõõt (mm), emakapõhja kõrgus (cm).

(12) Rasedakaarti kantakse vaginaalse staatuse jälgimise järgmised andmed:
1) kuupäev;
2) rasedusnädal;
3) leiu kirjeldus.

(13) Rasedakaarti kantakse ravi, korraldused, soovitused rasedale.

(14) Rasedakaarti kantakse sünnituslehe järgmised andmed: alustamise ja lõpetamise kuupäevad, seeria tähis ning number.

(15) Rasedakaarti kantakse sünnituse kuupäev, lapse sugu, kehakaal (g), pikkus (cm), Apgari hinne.

(16) Rasedakaarti kannab ämmaemand andmed nõustamise kohta raseda arvele võtmisel, raseduse esimesel, teisel ja kolmandal trimestril käesoleva määruse lisas 32 toodud nõustamisplaani järgi.»;

16) paragrahvi 31 lõike 1 punkte 5–7 täiendatakse pärast sõna «arsti» sõnadega «või ämmaemanda»;

17) paragrahvi 31 lõike 4 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 31 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna «arsti» sõnadega «või ämmaemanda»;

19) paragrahvi 32 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «arsti» sõnadega «või ämmaemanda»;

20) paragrahvi 37 lõike 3 punktid 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 66 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 66 lõike 3 punktist 7 jäetakse välja sõnad «haigekassa liikmekaart,»;

23) paragrahvi 83 lõike 2 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 85 lõike 3 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 100 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 100 lõike 2 punktist 9 jäetakse välja sõnad «Eesti Haigekassa liikmekaardi number»;

27) määruse lisades 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõna «arst» sõnaga «tervishoiutöötaja» vastavas käändes;

28) määruse lisas 5 asendatakse sõnad «Rahhiidi profülaktika» sõnadega «Rahhiidi ennetamine alates lapse 5. elupäevast» ja lisatakse välja «Ortopeediline staatus (6–8 nädalat)» järele väli «Vastsündinu jälgimine»;

29) määruse lisas 13 asendatakse läbivalt sõna «arst» sõnadega «arst või ämmaemand» vastavas käändes;

30) määrust täiendatakse lisaga 32, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

 

Sotsiaalministri 19. märtsi 2010. a määruse nr 24 «Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» muutmine»
lisa
Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord»
lisa 32

Sünnieelne ja -järgne nõustamine ämmaemandusabis

Nõustamise teemad ja oodatav toimumisaeg Arvele
võtmisel
Teostamise kuup ja ä/e allkiri I
trimestril
Teostamise kuup ja ä/e allkiri II
trimestril
Teostamise
kuup ja
ä/e allkiri
III
trimestril
Teostamise
kuup ja
ä/e allkiri
Sünnituse
järgselt
Teostamise
kuup ja
ä/e allkiri
Antenataalse jälgimise põhimõtted ja ajakava X   X
vajadusel
  X
vajadusel
  X
vajadusel
     
Raseduse kulg ja muutused kehas X   X   X   X      
Loote kasv ja areng X   X   X   X      
Rasedusaegsed vaevused, nende leevendamine X   X   X   X      
Psüühiline kohanemine raseduse ja emadusega X   X   X   X   X  
Töökeskkond X           X      
Seadusandlus, sotsiaalne kaitse ja õigused X   X
vajadusel
  X
vajadusel
  X
vajadusel
  X
vajadusel
 
Uuringud uuringule
suunamisel
  uuringule
suunamisel
  uuringule
suunamisel
  uuringule
suunamisel
  uuringule
suunamisel
 
Analüüsid analüüsi
määramisel
  analüüsi
määramisel
  analüüsi
määramisel
  analüüsi
määramisel
  analüüsi
määramisel
 
Kahjulikud harjumused (sh ravimid, alkohol, nikotiin, narkootikumid) X   X
vajadusel
  X
vajadusel
  X
vajadusel
  X
vajadusel
 
Igapäevane liikumine ja füüsiline aktiivsus     X   X   X   X  
Toitumine X   X   X   X   X  
Seksuaalsus X
vajadusel
      X       X  
Unerütm ja puhkamine     X           X  
Muutused pere-
suhetes sh suurema õe-venna suhted ja rollimuutused
        X       X  
Vastsündinu, tema kohanemine, vajadused ja hooldus         X       X  
Rinnapiimaga toitmise kasulikkus emale ja lapsele         X       X  
Imetamise alustamine         X       X  
Mitmikud peres             X   X  
Ettevalmistus sünnituseks (sünnituse algus ja kulg, tugiisik, sünnitusvalu, sünnitusasendid)         X
vajadusel
  X      
Sünnitusplaan – ema ootused ja vajadused         X
vajadusel
  X      
Sünnitusjärgne taastumine             X   X  
Imetamise jätkamine                 X  
Kontratseptsioon                 X  
Vajadusel muu teema:
...................................
...................................
                   

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json