Teksti suurus:

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 23.07.2009 nr 83
RTL 2009, 63, 920
jõustumine 03.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2010RTL 2010, 13, 24701.04.2010

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum

  (1) Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum (edaspidi muuseum), inglise keeles Carl Robert Jakobson Farmmuseum on Eesti Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on asutatud 1948. a.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ning sellest põhimäärusest.

  (3) Muuseumil on 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum», oma eelarve arvelduskonto Riigikassa kontsernikonto koosseisus ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  Muuseumi asukoht

  Muuseum asub Pärnu maakonnas. Muuseumi postiaadress on Kurgja küla, Vändra vald, 87612 Pärnu maakond.

2. peatükk ÜLESANDED JA TEGEVUS 

§ 3.  Muuseumi ülesanded

  (1) Muuseumi põhiülesanne on jäädvustada Carl Robert Jakobsoni ja tema perekonna elu ning tegevust iseloomustavat ainestikku, koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega koguda ja säilitada 19. sajandi teise poole talupidamist ja elukeskkonda kajastavat kultuuriväärtuslikku materjali ning korraldada nende vahendamist üldsusele teaduslikul, hariduslikul ja meelelahutuslikul eesmärgil.

  (2) Muuseum:
  1) korraldab Kurgjal muuseumi maa-alal põllumajandustootmist (põlluharimine, karjakasvatus, metsahooldus) põhijoontes Carl Robert Jakobsoni kavandatud kujul;
  2) teeb muuseumikogude põhjal teadusharudevahelist teaduslikku uurimistööd, korraldab teaduslikke konverentse ja loenguid ning edendab etnoloogia- ja museoloogiaalast tööd;
  3) täiendab fonde väljakujunenud profiili kohaselt annetuste, ostude, vahetuste ja kaastöö tegemise teel;
  4) säilitab kogutud materjali nõuetekohaselt ning vajaduse korral restaureerib ja konserveerib seda;
  5) koostab, kirjastab ja levitab muuseumis valminud teaduslikke, õppeotstarbelisi ja oma tegevust tutvustavaid väljaandeid;
  6) säilitab ja võimaldab kasutada oma kogusid ning arendab välja asjakohase infosüsteemi, et teha oma kogude teave kättesaadavaks asjast huvitatud isikule;
  7) korraldab kontserte, etendusi jt kultuuri- ja meelelahutusüritusi ning teeb koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega;
  8) eksponeerib ja vahendab oma kogu säilitatavat kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, muuseumipedagoogilised programmid, filmid, trükised, ajakirjandus, televisioon, raadio, Internet jne).

  (3) Muuseum propageerib eesti rahvakultuuri ja teeb koostööd Carl Robert Jakobsoni Sihtasutusega.

§ 4.  Muuseumi kogud

  (1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaal võetakse arvele ning seda kasutatakse ja säilitatakse kultuuriministri kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, millest museaale kantakse maha ja antakse üle «Muuseumiseaduses» kehtestatud korras.

§ 5.  Muuseumi õigused ja kohustused

  (1) Muuseumil on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulist teenust põllumajandusministri kehtestatud korras;
  2) korraldada muuseumi põhitegevusega seotud turundusüritust ning muud muuseumi põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  3) astuda lepingulisse suhtesse teise asutusega;
  4) kasutada ja hallata muuseumi valduses olevat riigivara «Riigivaraseaduses» ja teistes õigusaktides kehtestatud korras.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 6.  Juhtimine ja töökorraldus

  Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks ja kellega sõlmib töölepingu ning, muudab seda ja lõpetab selle põllumajandusminister «Töölepingu seaduse» kohaselt.

  (2) Muuseumi direktor:
  1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas selle põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab oma tegevusest aru põllumajandusministrile;
  3) teeb kooskõlastatult Kultuuriministeeriumiga põllumajandusministrile vajaduse korral ettepaneku anda museaal muuseumikogust üle teisele muuseumile või museaali kahjustuse, hävimise, kaotsimineku või kultuuriväärtuse puudumise korral arvata see muuseumikogust välja;
  4) sõlmib muuseumitöötajaga töölepingu ning muudab seda ja lõpetab selle, kinnitab tema tööjuhendi ja töötasu «Töölepingu seaduse» kohaselt;
  5) esindab muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teise isiku;
  6) annab välja volikirju, käskkirju, sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
  7) käsutab ja kasutab kooskõlas riigivaraseadusega ja teiste õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) kinnitab kooskõlas õigusaktidega muuseumi töökorralduse reeglid ja asjaajamiskorra ning muuseumisisest töökorraldust reguleeriva muu juhendi ja korra;
[RTL 2010, 13, 247 - jõust. 01.04.2010]
  9) teeb põllumajandusministrile ettepaneku kinnitada muuseumi eelarve, struktuuriüksuste koosseis ja töökohtade arv;
  10) kinnitab muuseumi piletihinnad ja muuseumi osutatavate muude teenuste hinnad;
  11) kinnitab muuseumi juures tegutseva nõuandva kogu koosseisu ja põhimääruse;
  12) esitab nõuandvale kogule muuseumi aastaaruande muuseumi töö hindamiseks;
  13) hoiab muuseumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra.

  (3) Muuseumi direktorit asendab tema äraolekul majandusosakonna juhataja või selle äraolekul direktori ettepanekul ministri määratud asendaja.

§ 7.  Nõuandev kogu

  (1) Muuseum võib oma tegevuse ja strateegia kavandamiseks moodustada nõuandva kogu.

  (2) Nõuandev kogu kooskõlastab muuseumi tööplaani, arutab ja teeb ettepanekuid muuseumi teadus- ja arendustegevuse ning muude muuseumitöö oluliste küsimuste kohta.

  (3) Nõuandva kogu koosseisu kaasatakse muuseumiväline asjatundja tema nõusolekul.

4. peatükk STRUKTUUR 

§ 8.  Muuseumi struktuur

  (1) Muuseumi struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:
  1) museaalne osakond, mille põhiülesanded on kogusid sihipäraselt täiendada, säilitada, süstematiseerida ja eksponeerida ning ette valmistada ja korraldada ekskursioone, muuseumipedagoogilisi programme jt muuseumi üritusi;
  2) majandusosakond-talu, mille põhiülesanded on korraldada muuseumis eksponeeritavat põllumajandustootmist – põlluharimine ja karjakasvatus koos sööda varumisega –, organiseerida hooldus- ja remonditöid, korraldada valvet, tuletõrjet ja töökaitset ning varustada muuseumi vajalike vahenditega.

  (2) Muuseumi direktori vahetus alluvuses on peavarahoidja, peaspetsialisti, museaalse osakonna juhataja ja majandusosakonna juhataja töökohad, mille tööülesanded on kirjeldatud direktori kinnitatud tööjuhendis.
[RTL 2010, 13, 247 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Muuseumi struktuuri ja töötajate koosseisu esitab põllumajandusministrile kinnitamiseks muuseumi direktor.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 9.  Vara ja finantseerimine

  (1) Muuseumil on oma tegevuse elluviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ning muud materiaalsed väärtused. Muuseumikogus säilitatav materjal on Eesti rahvuslik vara ja eesti rahvusliku kultuuripärandi osa.

  (2) Muuseumi valduses olevat riigivara vallatakse, kasutatakse ja käsutatakse «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (3) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, riiklikest fondidest ja sihtasutustest eraldatavatest rahalistest vahenditest, annetustest, muuseumi tegevusest saadud sissetulekust ja muudest laekunud tuludest.

§ 10.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Muuseum esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.
[RTL 2010, 13, 247 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Muuseum esitab ülevaate oma tegevusest Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.
[RTL 2010, 13, 247 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Muuseumile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning muuseumi tegevuse vastavust põhimääruses toodud eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras. Muuseumi tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll ning teised selleks volitatud asutused. Järelevalvet muuseumikogude üle korraldab Kultuuriministeerium.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 11.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, võttes arvesse muuseumi nõuandva kogu arvamust.

  (2) Muuseumi tegevuse lõpetamise korral antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentatsiooniga üle teisele muuseumile õigusaktidega kehtestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 12.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json