Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 14, 273

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 19.03.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord» (RTL 2002, 108, 1609; 2009, 54, 795) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) arsti või ämmaemanda otsus;»;

2) paragrahvi 6 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Arsti või ämmaemanda otsus

(1) «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõikes 3 nimetatud arsti või ämmaemanda otsus sisaldab järgmisi andmeid:
1) tervishoiuteenuse osutaja nimetus;
2) arsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi;
3) arsti või ämmaemanda registreerimistõendi number;
4) arsti või ämmaemanda otsuse number;
5) töövõimetuslehe seeria ja number;
6) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
7) kindlustatud isiku isikukood;
8) töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle või ametikohale üleviimise alguse ja lõpu kuupäevad;
9) soovitused töö- või teenistustingimuste muutmiseks;
10) otsuse vormistamise kuupäev;
11) arsti või ämmaemanda allkiri ja pitsati jäljend.»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json