Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 15

Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas1

Vastu võetud 09.06.2005 nr 125
RT I 2005, 34, 260
jõustumine 24.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
14.11.2019RT I, 19.11.2019, 729.11.2019

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes sama seaduse § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1.  Viljandi maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
  1) Kariste järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150)2 kaitse;
  2) Lepakose hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – lamminiitude (6450) kaitse;
  3) Ruhijärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – rohketoiteliste järvede (3150) ja II lisas nimetatud liigi – hariliku hingi (Cobitis taenia) elupaikade kaitse;
  4) Võrtsjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, samuti EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas ( Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart ehk pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani ( Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart ( Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk ( Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel ( Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt ( Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder (Tringa glareola ), kiivitaja ( Vanellus vanellus).

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid sätestatakse kaartidel, mis on esitatud määruse lisas3.

§ 2.  Hoiualade valitseja

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja EÜ nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

3 Hoiualade välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 19.11.2019, 7 - jõust. 29.11.2019]

Kariste järve hoiuala

Lepakose hoiuala

Ruhijärve hoiuala

Võrtsjärve hoiuala Viljandi 1 
[RT I, 19.11.2019, 7 - jõust. 29.11.2019]

Võrtsjärve hoiuala Viljandi 2 
[RT I, 19.11.2019, 7 - jõust. 29.11.2019]

Võrtsjärve hoiuala Viljandi 3 
[RT I, 19.11.2019, 7 - jõust. 29.11.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json