Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2022, 17

Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas1

Vastu võetud 14.07.2005 nr 183
RT I 2005, 42, 342
jõustumine 31.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2008RT 2008, 39, 23131.08.2008
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
13.08.2009RT I 2009, 44, 29524.08.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
13.01.2022RT I, 18.01.2022, 1128.01.2022

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1.  Põlva maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
  1) Ahja jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)2 kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia), hariliku võldase (Cottusgobio) ja paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) elupaikade kaitse;
  2) Akste järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
  3) Eoste hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*) ja lamminiitude (6450) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia), hariliku võldase (Cottusgobio ) ja paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) elupaikade kaitse;
  4) Hilba jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottusgobio ) elupaikade kaitse;
  5) Jõksi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
  6) Karisilla oja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – hariliku vingerja (Misgurnusfossilis) kaitse;
  7) [kehtetu - RT I, 18.01.2022, 11 - jõust. 28.01.2022]
  8) Kivijärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
  9) Kooraste Kõvvõrjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
  10) Kooraste Pikkjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
  11) Lahojärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
  12) Lüübnitsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), lamminiitude (6450), liigirikaste madalsoode (7230), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulisvernicosus) elupaikade kaitse;
  13) Mädajõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia) ja hariliku vingerja (Misgurnusfossilis) elupaikade kaitse;
  14) Osõtsuu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste madalsoode (7230) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – soohiilaka (Liparisloeselii) ja kollase kiviriku (Saxifragahirculus) kaitse;
  15) Palojärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) kaitse;
  16) Palomõisa oja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;
  17) Piigandi järvede hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) ning huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia) ja hariliku vingerja (Misgurnusfossilis ) kaitse;
  18) Piusa-Võmmorski hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), kuivade nõmmede (4030), lamminiitude (6450), vanade loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ja II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottusgobio ), teelehemosaiikliblika (Euphydryasaurinia), suur-kuldtiiva (Lycaenadispar), paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) ja palu-karukella (Pulsatillapatens) elupaikade kaitse;
  19) Rebasmäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning II lisas nimetatud liikide – läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulisvernicosus) ja kollase kiviriku (Saxifragahirculus) elupaikade kaitse;
  20) Räpina poldri hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: luitsnokk-part (Anasclypeata), soopart (Anasacuta), rägapart (Anasquerquedula), suur-laukhani (Anseralbifrons), rabahani (Anserfabalis), punapea-vart (Aythyaferina), tuttvart (Aythyafuligula), mustviires (Chlidoniasniger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larusminutus), naerukajakas (Larusridibundus), mustsaba-vigle (Limosalimosa), tuttpütt (Podicepscristatus), täpikhuik (Porzanaporzana), hüüp (Botaurusstellaris), väike-konnakotkas (Aquilapomarina), rukkirääk (Crexcrex), tutkas (Philomachuspugnax ), sooräts (Asioflammeus) ja punaselg-õgija (Laniuscollurio), kiivitaja (Vanellusvanellus);
  21) Tahkjärve soo hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – rabade (7110*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning vanade loodusmetsade (9010*) kaitse;
  22) Uiakatsi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
  23) Virosi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
  24) Võhandu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia), hariliku võldase (Cottusgobio), hariliku vingerja (Misgurnusfossili), rohe-vesihobu (Ophiogomphuscecilia) ja paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) elupaikade kaitse;
  25) Värska lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – tiigilendlase (Myotisdasycneme ), hariliku tõugja (Aspiusaspius) ja hariliku vingerja (Misgurnusfossilis) elupaikade kaitse.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on esitatud kaartidel määruse lisas3.

§ 2.  Hoiualade valitseja

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja EÜ nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Piusa-Võmmorski hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga september 2007. a.

Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

Lüübnitsa

Ahja jõe I
[RT I 2008, 39, 231 - jõust. 31.08.2008]

Ahja jõe II

Ahja jõe III

Akste järve

Eoste hoiuala

Hilba jõe

Jõksi järve

Karisilla oja

Kirmsi
[Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 11 - jõust. 28.01.2022]

Kivijärve

Kooraste Kõvvõrjärve

Kooraste Pikkjärve

Lahojärve

Mädajõe

Mädajõe II

Osõtsuu

Palojärve

Palomõisa oja

Piigandi järvede

Piusa-Võmmorski
[RT I 2009, 44, 295 - jõust. 24.08.2009]

Rebasmäe

Räpina poldri

Tahkjärve soo

Uiakatsi järve

Virosi järve

Värska lahe

Võhandu jõe I

Võhandu jõe II

Võhandu jõe III

Võhandu jõe IV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json