Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 15, 288

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Vastu võetud 24.03.2010 nr 28

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2009, 47, 676) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «nimetatud arstil» sõnadega «ja ämmemandal»;

2) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad «günekoloogil ja perearstil» sõnadega «günekoloogil, perearstil ja ämmaemandal»;

3) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse läbivalt pärast sõnu «enne arsti» sõnadega «või ämmaemanda»;

4) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «õigust omav arst» sõnadega «või ämmaemand»;

5) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «tõendab arst» sõnadega «või ämmaemand»;

6) paragrahvi 10 lõiget 31 täiendatakse pärast sõnu «väljaandnud arst» sõnadega «või ämmaemand»;

7) paragrahvi 10 lõikes 6 asendatakse läbivalt sõna «arst» sõnadega «arst või ämmaemand» vastavas käändes;

8) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

(2) Määruse § 1 punkt 8 jõustub 1. oktoobril 2010. a

Minister Hanno PEVKUR
Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 24.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01034.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json