Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 15, 289

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Vastu võetud 24.03.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2010, 10, 180) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ravimeid võivad meditsiinilisel ja teise isiku ravimise eesmärgil kasutamiseks välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad nende poolt ravitavate isikute ambulatoorseks raviks.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Ämmaemandal on õigus, märkides retseptile oma ametinimetuse, retseptile välja kirjutada üksnes alljärgnevaid ravimeid ja aineid:
1) ATC kood A03A – spasmolüütilised ja kõhupuhitusevastased ained;
2) ATC kood B03A – aneemiavastased ained;
3) ATC kood G01A – infektsioonivastased ained lokaalseks kasutamiseks;
4) ATC kood G03A – hormonaalsed rasestumisvastased ravimid;
5) ATC kood G02B – paikselt kasutatavad rasestumisvastased ravimid;
6) ATC kood H01BB – oksütotsiin ja selle derivaadid sünnitusjärgseks suukaudseks kasutamiseks.»;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Ämmaemandale võib üldapteek väljastada üksnes alljärgnevaid ravimeid ja aineid:
1) Ravimid, mille väljakirjutamise õigus on ämmaemandatel käesoleva määruse § 2 lõike 31 alusel;
2) ATC kood B05X – intravenoossete lahuste lisandid;
3) ATC kood N01B – lokaalanaesteetikumid;
4) ATC kood G02A – emakasse toimivad ained;
5) ATC kood H01BB – oksütotsiin ja selle analoogid.»;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Arstidel ja hambaarstidel on õigus kasutada enne 1. aprilli 2010. a väljastatud ja trükitud retseptiplankide vorme.»;

5) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 24.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01034.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json