Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2018, 17

Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas1

Vastu võetud 08.09.2005 nr 234
RT I 2005, 51, 402
jõustumine 01.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
04.10.2018RT I, 09.10.2018, 719.10.2018

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1.  Järva maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
  1) Jalgsema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karstijärvede ja -järvikute (3180*)2, niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, oluliste orhideede kasvualade), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ja puiskarjamaade (9070) ning II lisas nimetatud liigi harivesiliku (Triturus cristatus) elupaiga kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]
  2) Määru hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210) kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]
  3) Preedi jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottus gobio) elupaiga kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]
  4) Pärnu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ja II lisas nimetatud liikide – hariliku hingu (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]
  5) Tudre hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karstijärvede ja -järvikute (3180*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, oluliste orhideede kasvualade), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ja niiskuslembeste kõrgrohustute (6430) ning II lisas nimetatud liigi harivesiliku (Triturus cristatus) elupaiga kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]
  6) Türi-Karjaküla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal esinevate liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]
  7) Võlingi oja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse.
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on esitatud kaartidel määruse lisas3.

§ 2.  Hoiualade valitseja

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

3 Hoiualade piirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

 

Lisa kaardid:

Jalgsema hoiuala
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Määru hoiuala
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Preedi jõe hoiuala
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Pärnu jõe hoiuala (Leht 1)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Pärnu jõe hoiuala (Leht 2)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Pärnu jõe hoiuala (Leht 3)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Pärnu jõe hoiuala (Leht 4)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Pärnu jõe hoiuala (Leht 5)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Tudre hoiuala
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Türi-Karjaküla hoiuala (Leht 1)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Türi-Karjaküla hoiuala (Leht 2)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Türi-Karjaküla hoiuala (Leht 3)
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]

Võlingi oja hoiuala
[RT I, 09.10.2018, 7 - jõust. 19.10.2018]https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json