Teksti suurus:

Piima turutoetuse saamise nõuded ning toetuse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2011
Avaldamismärge:RTL 2010, 15, 284

Piima turutoetuse saamise nõuded ning toetuse menetlemise kord

Vastu võetud 24.03.2010 nr 37

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 1 lõike 3 ning komisjoni määruse (EL) nr 1233/2009, milles sätestatakse turutoetuse erimeede piimasektoris (ELT L 330, 16.12.2009, lk 70–72), artiklite 1 ja 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piimasektori erimeetmena turutoetuse (edaspidi piima turutoetus) saamise nõuded ning toetuse menetlemise kord.

§ 2. Nõuded piima turutoetuse saamise kohta

  Piima turutoetust makstakse põllumajandusliku tegevusega tegelevale isikule talle 2009. aasta 31. detsembri seisuga määratud individuaalse piima tootmiskvoodi kilogrammide alusel, kui tema piima tootmiskvoodi täitmise kohta on vähemalt ühel korral esitatud andmed ajavahemiku 1. september kuni 31. detsember 2009. aasta kohta põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» §-s 13 või 19 sätestatud nõuete kohaselt.

§ 3. Nõuetele vastavuse kontrollimine

  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) kontrollib kõigi 2009. aasta 31. detsembri seisuga individuaalset piima tootmiskvooti omavate põllumajandusliku tegevusega tegelevate isikute vastavust määruse §-s 2 sätestatud nõuetele, võttes piima turutoetuse maksmisel arvesse 2010. aasta 1. veebruariks laekunud aruandeid.

§ 4. Piima turutoetuse ühikumäär

  PRIA arvestab piima turutoetuse ühikumäära komisjoni määruse (EÜ) nr 1233/2009 lisas Eestile määratud toetuse kogusumma ja §-s 2 sätestatud nõuetele vastavate individuaalsete piima tootmiskvootide kilogrammide summa alusel.

§ 5. Piima turutoetuse määramine

  PRIA otsustab piima turutoetuse määramise 30. aprilliks 2010. aastal.

§ 6. Piima turutoetuse maksmine

  Piima turutoetus makstakse välja 30. juuniks 2010. aastal.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
põllumajandusministri ülesannetes Juhan PARTS


Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json