Teksti suurus:

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2012
Avaldamismärge:

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm1

Vastu võetud 28.02.2006 nr 55
RT I 2006, 12, 82
jõustumine 12.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010


Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab liikuvate saasteallikate kohta andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaja ja vormi.

§ 2.  Isikud ja esitatavad andmed

  (1) Isikud, kes peavad liikuvate saasteallikate hulka kuuluvate transpordivahendite ja liikurmasinate arvestust, esitavad lähteandmed riigi territooriumil liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamiseks Keskkonnateabe Keskusele maakondade kaupa.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus esitab järgmised andmed:
  1) mootorsõidukite tüübid, arv ning läbisõit määruse lisas 1 esitatud vormide kohaselt;
  2) liiklusregistrisse kantud liikurmasinate ning traktorite tüübid ja arv määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

  (3) Lennuamet ning lennujaamad esitavad andmed lennuoperatsioonide arvu kohta lennukitüüpide kaupa ja nende jaotuse lennutüüpidesse (rahvusvahelised ja riigisisesed lennud) iga lennujaama kohta määruse lisas 3 esitatud vormi kohaselt.

  (4) Sadamad, mis tegelevad sõitjate- ja kaubaveoga siseveekogudel ja territoriaalvetes, esitavad andmed laevatüüpide («Meresõiduohutuse seaduse» § 2 punkti 2 tähenduses laevade), laevade ja reiside arvu kohta määruse lisas 4 esitatud vormi kohaselt. Nõudeid ei kohaldata riigihaldusülesandeid täitvatele laevadele ja sõjalaevadele.

  (5) Raudteeveo-ettevõtjad esitavad andmed rongide tüüpide ja arvu kohta raudteelõikude kaupa määruse lisas 5 esitatud vormi kohaselt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 nimetatud lähteandmete puudumise korral esitatakse hinnangulised andmed.

§ 3.  Andmete esitamise tähtaeg

  Paragrahvis 2 loetletud andmed iga eelneva kalendriaasta kohta esitatakse järgneva aasta 1. juuniks.

§ 4.  Koondaruande koostamine

  Keskkonnateabe Keskus koostab saadud lähteandmete põhjal koondaruande liikuvatest saasteallikatest põhjustatud välisõhu saastamisest eelmise kalendriaasta kohta 31. detsembriks.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 «Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm»
lisa 1ANDMED MOOTORSÕIDUKITE KOHTA

Maakond __________________

1. Sõiduautod

1. Bensiiniautod

Esmakordse kasutuselevõtu aasta

Mootorimaht, l

Auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a

1400

1400–2000

> 2000

autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1971              
1972–1977              
1978–1980              
1981–1985              
1986–1992              
1993–1996              
1997–2000              
2001              
2002              
2003              
2004              
2005              
2006              
               
               
Kokku: x   x   x    


2. Diisliautod

Esmakordse kasutuselevõtu aasta

Mootorimaht, l

Auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a

1400

1400–2000

> 2000

autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1971              
1972–1977              
1978–1980              
1981–1985              
1986–1992              
1993–1996              
1997–2000              
2001              
2002              
2003              
2004              
2005              
2006              
               
               
Kokku: x   x   x    


3. Vedelgaasiautod

Esmakordse kasutuselevõtu aasta Autode arv Auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1985    
1986–1992    
1993–1996    
1997–2000    
2001    
2002    
2003    
2004    
2005    
2006    
     
     
Kokku: x  


2. Veoautod täismassiga üle 3,5 t

1. Bensiiniautod

Esmakordse kasutuselevõtu aasta

Täismass, t

Auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a

7,5

7,5–15,9

16–32

> 32

autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1993                  
1994–1997                  
1998–2001                  
2002                  
2003                  
2004                  
2005                  
2006                  
                   
                   
Kokku: x   x   x   x    


2. Diisliautod

Esmakordse kasutuselevõtu aasta

Täismass, t

Auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a

7,5

7,5–15,9

16–32

> 32

autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruande-aasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1993                  
1994–1997                  
1998–2001                  
2002                  
2003                  
2004                  
2005                  
2006                  
                   
                   
Kokku: x   x   x   x    


3. Veoautod täismassiga kuni 3,5 t

Esmakordse kasutuselevõtu aasta

1. Bensiiniautod

2. Diisliautod

autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a autode arv auto aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1991        
1992–1995        
1996–1999        
2000–2001        
2002        
2003        
2004        
2005        
2006        
         
         
Kokku: x   x  


4. Bussid

Esmakordse kasutuselevõtu aasta Busside arv Bussi aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a
Kuni 1991    
1992–1995    
1996–1999    
2000–2001    
2002    
2003    
2004    
2005    
2006    
     
     
Kokku: x  


5. Mootorrattad

Mootorimaht, cm3

50

50–249

250–750

> 750

mootor-rataste arv aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a mootor-rataste arv aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a mootor-rataste arv aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a mootor-rataste arv aruandeaasta keskmine läbisõit, km/a
               

Mootorrataste arv kokku:

xVabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 «Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm»
lisa 2


ANDMED LIIKURMASINATE NING TRAKTORITE KOHTA

Maakond __________________1. Bensiinimasinad

Mootorite arv

Mootori netovõimsus, kW

0 P 2 2 = P 5 5 = P 10 10 = P = 19
       

Mootorite arv kokku:

x


2. Diislimasinad

Mootorite arv

Mootori netovõimsus, kW

18 = P 37 37 = P 75 75 = P 130 130 = P = 560
       

Mootorite arv kokku:

x


Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 «Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm»
lisa 3


ANDMED LENNUOPERATSIOONIDE KOHTA

Maakond __________________Lennukitüüp

Lennuoperatsioonide arv lennukitüüpide kaupa
ja nende jagunemine lennutüüpidesse

  rahvusvaheline riigisisene
     
     

Lennuoperatsioonide arv kokku:

x


Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 «Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm»
lisa 4


ANDMED LAEVADE KOHTA

Maakond __________________Laeva tüüp Laevade arv Pea-
masinate võimsus, kW
Pea-
masinate koormus, %
Laeva keskmine kiirus, sõlmedes Laeva reisi pikkus territoriaal-vetes, meremiilides Laeva viibimine territoriaal-vetes, tundides Reiside arv
Puistlastilaevad              
Tankerid              
Segalastilaevad              
Konteinerlaevad              
Ro-ro reisi- ja kaubalaevad              
Reisilaevad              
Kiirlaevad              
Purjelaevad              
Vedurlaevad              
Kalapüügilaevad              
Sisevee kaubalaevad              
Muud              
               
Kokku: x            


Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 «Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm»
lisa 5


ANDMED RONGIDE KOHTA

Maakond __________________Raudteeveo-ettevõtja rongide keskmine brutokaal, t

Rongi tüüp

Kaubarong

Reisirong (välja arvatud elektrirongid)

Raudteeveo-ettevõtja rongide arv kokku Aruande-aasta läbisõit kokku, tuh rong-km/a Aruande-aasta veosekäive kokku, tuh brutotonn-km/a Raudteeveo-ettevõtja rongide arv kokku Aruande-aasta läbisõit kokku, tuh rong-km/a Aruande-aasta veosekäive kokku, tuh brutotonn-km/a Aruande-aasta sõitjakäive kokku, tuh sõitja-km/a
250              
250–499              
500–799              
800–999              
1000–1249              
1250–1499              
1500–1749              
1750–1999              
2000–2249              
> 2250              
               
Rongide arv kokku: x     x      


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (ELT L 309, 27.11.2001, lk 22–30).

/otsingu_soovitused.json