Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 14, 73

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Vastu võetud 25.03.2010 nr 38

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 141 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruses nr 206 «Majandusaasta aruande taksonoomia» (RT I 2009, 64, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisade 1 ja 2 osa «Bilansi andmed» täiendatakse pärast rida

Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, lühiajalised laenunõuded, muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed teenuste eest ShortTermReceivablesAndPrepayments

reaga järgmises sõnastuses:

Varud Tooraine ja materjal, lõpetamata ja valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest Inventories

2) määruse lisa 1 osas «Rahavoogude aruande andmed» asendatakse rida

Laekunud omaaktsiate või -osade tagasiostmisest Laekumised omaaktsiate ja -osade tagasiostmisest FinancingActivitiesProceedsFromRepurchasedTreasuryShares

reaga järgmises sõnastuses:

Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel Omaaktsiate või -osade tagasiostmisel tehtud väljamaksed FinancingActivitiesProceedsFromRepurchasedTreasuryShares

3) määruse lisade 1 ja 2 osas «Nõuete ja ettemaksete andmed» asendatakse rida

Muud lühiajalised nõuded Muud lühiajalised nõuded OtherCurrentReceivables

reaga järgmises sõnastuses:

Muud nõuded Muud nõuded OtherCurrentReceivables

4) määruse lisade 1 ja 2 osa «Varude andmed» rida

Varud Tooraine ja materjal, lõpetamata ja valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest Inventories

tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa 2 osas «Liikmetelt saadud tasude andmed» asendatakse elemendi «Remonditasud» selgituses sõna «rendikuluna» sõnaga «remondikuluna»;

6) määruse lisa 3 «Taksonoomia elementide loend audiitoritele» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 12. aprillil 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Justiitsminister Rein LANG
Riigisekretär Heiki LOOT

 

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 «Majandusaasta aruande taksonoomia»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. a määruse nr 38 sõnastuses)

TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND AUDIITORITELE

Elemendi nimetus Elemendi selgitus Elemendi identifikaator

Vandeaudiitori aruande andmed

Audiitorteenuse liik Informatsiooni täitmisel tuleb valida, mis liiki audiitorteenusega on tegemist – auditi või ülevaatusega TypeOfEngagement
Pealkiri Sõltumatu vandeaudiitori aruande pealkiri, mis viitab aruande lugejale üheselt, mis laadi informatsiooni ta sellest võib saada, ja aitab eristada auditi tulemuste kokkuvõtlikuks formuleerimiseks mõeldud arvamust kas audiitorettevõtja enese või ka näiteks kliendi juhtkonna koostatavatest muudest dokumentidest rahandusinformatsiooni kohta ReportTitle
Adressaat Vandeaudiitori aruande adressaat (osanikele, aktsionäridele jne) Addressee
Aruanne raamatupidamis-aruannete kohta Pealkiri, mis kuvatakse enne sissejuhatavat lõiku juhul, kui vandeaudiitori aruanne sisaldab aruannet muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta ReportOnTheFinancialStatements
Sissejuhatav lõik Audiitorkontrolli liiki ja objekti kirjeldav lõik IntroductoryParagraph
Juhtkonna kohustus raamatupidamis-aruannete osas Juhtkonna kohustusi kirjeldava lõigu alampealkiri ja kirjeldav lõik ManagementsResponsibility
Vandeaudiitori kohustus Vandeaudiitori kohustusi kirjeldava lõigu alampealkiri ja kirjeldav lõik AuditorsResponsibility
Arvamus Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta Opinion
Märkusega arvamus Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta QualifiedOpinion
Arvamuse avaldamisest loobumine Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta DisclaimerOfOpinion
Vastupidine arvamus Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta AdverseOpinion
Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni alust kirjeldava lõigu pealkiri (asjaolu rõhutamine, asjaolude rõhutamine, märkusega arvamuse avaldamine, märkustega arvamuste avaldamine, auditi arvamuse avaldamisest loobumise alus, vastupidise auditi arvamuse avaldamise alus) TitleOfModification
Modifikatsiooni lõik Modifikatsiooni alust (leitud väärkajastamine, auditi ulatuse piirang) kirjeldav lõik ParagraphOfModifications
Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta Alampealkiri ja aruande lõik, kus avaldatakse informatsioon muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta ReportOnOtherLegalAndRegulatoryRequirements
Audiitorettevõtja nimi Audiitorettevõtja nimi NameOfAuditFirm
Audiitorettevõtja tegevusloa number Audiitorettevõtja tegevusloa number AuditFirmsRegistrationNumber
Audiitorettevõtja asukoha aadress Audiitorettevõtja asukoha aadress AuditorsAddress
Vandeaudiitori aruande kuupäev Kuupäev, mis seisuga vandeaudiitori aruanne allkirjastatakse AuditorsReportDate
Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi Vandeaudiitori nimi, kes allkirjastab vandeaudiitori aruande audiitorettevõtja nimel SwornAuditorsNameSigningInTheNameOfAuditFirm
Vandeaudiitori number Vandeaudiitorile antud number SwornAuditorsNumber
Vandeaudiitori aruande tüüp Informatsioon, mis auditi arvamuse tüübiga on tegemist [märkuseta arvamus, märkusega arvamus (väärkajastamise või ulatuse piiratuse kohta), arvamuse avaldamisest loobumine või vastupidine arvamus] AuditorsReportType
Audiitorteenuse standardi nimetus Vandeaudiitori poolt aruande kontrollimisel aluseks võetud standard (auditeerimiseeskiri, rahvusvahelised auditeerimise standardid, rahvusvahelised ülevaatamise teenuse standardid) StandardOfEngagement

Justiitsminister Rein LANG

/otsingu_soovitused.json