Teksti suurus:

Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid

Vastu võetud 26.09.2002 nr 114
RTL 2002, 115, 166
jõustumine 14.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2003RTL 2003, 75, 110201.07.2003
22.07.2004RTL 2004, 102, 165801.08.2004
04.08.2006RTL 2006, 63, 114601.09.2006
30.03.2007RTL 2007, 29, 53015.04.2007
12.09.2008RTL 2008, 77, 106801.10.2008
04.06.2009RTL 2009, 47, 67601.07.2009, osaliselt 1.10.2009
24.03.2010RTL 2010, 15, 28801.04.2010, osaliselt 1.10.2010

Määrus kehtestatakse « Ravikindlustuse seaduse » § 52 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid.

§ 2.  Töövõimetuslehe liigid ja väljakirjutamine

  (1) Töövõimetuslehe liigid on: haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht.

  (2) Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigus on «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõikes 2 nimetatud arstil ja ämmemandal, kes teeb kindlaks ravikindlustuse kindlustuskaitset omava isiku (edaspidi kindlustatud isik) ajutise töövõimetuse ja osutab talle tervishoiuteenust.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Töövõimetusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kes ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutist vabastust.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (4) [Kehtetu – RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

§ 3.  Töövõimetuslehe plank

  (1) Töövõimetuslehe plank trükitakse A4 formaadis valgele paberile käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohaselt. Töövõimetuslehe plangi vormi vorming ja formaat on kohustuslikud ega kuulu muutmisele.

  (2) Töövõimetuslehe plankide numereerimise korra kehtestab neid väljaandev tervishoiuteenuse osutaja. Järjekorranumber on kuni kaheksakohaline arv, mis on ühe tervishoiuteenuse osutaja väljaantud töövõimetuslehtede puhul kolme aasta jooksul unikaalne.

  (3) Töövõimetuslehe plangi vorm avaldatakse Eesti Haigekassa Interneti-koduleheküljel.
[RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

2. peatükk TÖÖVÕIMETUSLEHE REGISTREERIMISE JA VÄLJAANDMISE 

TINGIMUSED JA KORD

§ 4.  Töövõimetuslehe registreerimine

  (1) – (2)
[Kehtetud – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

  (3) Töövõimetuslehe väljakirjutamine registreeritakse väljakirjutamise kuupäeval tervishoiuteenust osutava juriidilise või füüsilise isiku kehtestatud korras.

  (4) Töövõimetuslehe väljaandmise kohta tehakse tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti sellekohane kanne. Kande tegemisel lähtutakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrast.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

§ 5.  Haiguslehe väljaandmine

  (1) Haigusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud kindlustusjuhtumi korral töövabastuse alguskuupäeval pärast haige läbivaatust ja terviseseisundi ning ajutise töövõimetuse kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides määruse § 4 lõikes 4 nimetatud sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Üle ühe kuu kestva haiguse, vigastuse või töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise korral väljastatakse uus haigusleht iga 30 kalendripäeva järel, kusjuures uus haigusleht vormistatakse eelmisele järgnevana.

  (21) Haigusleht vormistatakse järgnevana ka juhul, kui «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (22) Lõikes 21 nimetatud juhul vormistatakse järgnev haigusleht:
  1) alates välisriigi arsti tõendil märgitud viimasest tervishoiuteenuse osutamise kuupäevast või ravi lõppemise eeldatavast kuupäevast;
  2) alates isiku läbivaatuse kuupäevast, kui välisriigi arsti tõendile märgitud ravi lõppemise eeldatav kuupäev on hilisem kindlustatud isiku Eestis läbivaatuse kuupäevast.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (3) Järgnevale haiguslehele kantakse esmase haiguslehe töövabastuse alguskuupäev või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi alustamise kuupäev.
[RTL 2006, 63, 1146 - jõust. 01.09.2006]

  (4) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse ajal kindlaks tehtud teisest haigusest või vigastusest tingitud ajutise töövõimetuse korral lõpetatakse väljakirjutatud haigusleht ja kirjutatakse välja uus esmane haigusleht.

  (5) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse ajal kindlaks tehtud teisest haigusest või vigastusest tingitud ajutise töövõimetuse korral sama tervishoiuteenuse osutaja juures lõpetab töövõimetuslehe selle väljakirjutanud arst või teda asendav arst. Teise tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil ei ole õigust lõpetada eelmise tervishoiuteenuse osutaja juures välja kirjutatud ajutise töövõimetuse lehte.

  (6) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse jätkumisel pärast statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist pikendab statsionaarset tervishoiuteenust osutanud arst haiguslehte ambulatoorse ravirežiimiga kuni kaheksaks kalendripäevaks.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (7) Kindlustatud isiku pöördumisel vältimatu abi saamiseks arsti poole, kelle juurde ta ravile ei jää, väljastatakse kindlustatud isikule teatis tervishoiuteenuse osutamise aja (kuupäev, kellaaeg), haige kaebuste, objektiivse leiu, diagnoosi, ajutise töövõimetuse ja osutatud abi kohta. Edasist tervishoiuteenust osutaval arstil on õigus kahe kalendripäeva jooksul nimetatud teatise ning haige läbivaatuse alusel vormistada haigusleht alates teatisel märgitud kuupäevast.

  (8) Haigusleht lõpetatakse pärast haige läbivaatust töövõime taastumise või püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päeval (kaasa arvatud), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 9 sätestatud juhtudel.

  (9) Haiguslehe lõpetamiseks pärast haige läbivaatust võib arst ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamise korral kindlustatud isiku ajutisest töövõimetusest tingitud põhjustel pikendada haiguslehte ambulatoorseks raviks ja lõpetada haiguslehe haiget uuesti läbi vaatamata mitte rohkem kui 3 päeva ette.

  (10) Enam kui 120 kalendripäeva (tuberkuloosi korral üle 178 kalendripäeva) kestva haiguse või vigastuse korral peab haiguslehe väljakirjutanud arst esitama Sotsiaalkindlustusametile isiku ekspertiisitaotluse, terviseseisundi kirjelduse ning vajalikud dokumendid ravi jätkamise ja haiguslehe pikendamise otsuse tegemiseks. Ekspertiisiks vajalikud dokumendid peab Sotsiaalkindlustusametisse saatma arvestusega, et Sotsiaalkindlustusamet saaks teha otsuse hiljemalt 121. haiguspäevaks, tuberkuloosi korral 178. haiguspäevaks.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

  (11) [Kehtetu – [ RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (12) Ajutiselt töövõimetu kindlustatud isiku suunamisel taastusravile märgib isikut ravile suunanud pere- või eriarst saatekirjale, et taastusravile suunatav kindlustatud isik on ajutiselt töövõimetu, märkides saatekirjas esmase töövõimetuslehe väljaandmise kuupäeva ja numbri. Ajutiselt töövõimetule taastusravi vajavale kindlustatud isikule kirjutab taastusraviteenust osutav arst välja haiguslehe eelmisele järgnevana taastusravi esimesest päevast ja lõpetab selle kindlustatud isiku töövõime taastumise või taastusravi viimase kuupäevaga.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (121) Ajutiselt töövõimetule kindlustatud isikule statsionaarse taastusraviteenuse osutamisel väljastatakse talle esmane töövõimetusleht, kui pere- või eriarsti saatekirjale ei ole märgitud esmase töövõimetuslehe väljaandmise kuupäeva ja numbrit.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (13) Karantiini korral kirjutatakse haigusleht välja maavanema kehtestatud karantiini lõpetamise päevani.

  (14) Raseduse tõttu terviseseisundile vastava töö andmisel või teenistuja ajutiselt teisele ametikohale viimisel või teenistustingimuste ajutisel kergendamisel kirjutatakse haigusleht välja paranemiseni või rasedus- ja sünnituspuhkuseni, lähtudes käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud tingimustest. Terviseseisundile vastava töö andmise, teenistuja ajutiselt teisele ametikohale viimise või teenistustingimuste ajutise kergendamise vajaduse jätkumisel kirjutatakse välja uus haigusleht eelmisele järgnevana.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (15) Raseduse katkestamise korral meditsiinilistel näidustustel või raseduse iseeneslikul katkemisel enne raseduse 28. nädalat vormistatakse haigusleht töövõimetuse ajaks, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 10 kehtestatud piirangutega.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (16) Enne raseduse 28. nädalat toimunud sünnituse korral vormistatakse 28. nädalal elava lapse korral sünnitusleht. Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljaandmise päevale eelneval päeval.

§ 6.  Hoolduslehe väljaandmine

  (1) Hooldusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõikes 4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral lapse hooldamise või haige põetamise vajaduse tekkimise päevast pärast põetatava lapse läbivaatust ja terviseseisundi kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides.

  (2) Hooldusleht kirjutatakse välja tegelikule põetajale või hooldajale (edaspidi põetaja), kui hooldamise või põetamise vajadus tuleneb põetatava või «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul lapse hooldaja tervise seisundist.

  (3) Ühe isiku või samaaegselt mitme isiku põetamiseks või hooldamiseks ühe haiguse korral (hooldusjuhtum) kirjutatakse üldjuhul välja üks hooldusleht. Kui ühe hooldusjuhtumi korral hooldab või põetab järjestikku mitu põetajat, antakse välja uus hooldusleht eelmisele järgnevana.

  (4) Mitme alla 12-aastase haige lapse või perekonnaliikme samaaegsel hooldamisel või põetamisel kirjutatakse tegelikule põetajale välja üks hooldusleht.

  (5) Mitme alla 12-aastase lapse või perekonnaliikme osaliselt kattuval haigestumisel lõpetatakse eelmise hooldusjuhu hooldusleht ja avatakse järgmise hooldusjuhu hooldusleht vastavalt haigestumise järjekorrale. Viimase hooldusjuhu hooldusleht lõpetatakse haigete laste hooldamise või perekonnaliikmete põetuse vajaduse lõppemise päevast.

  (6) Mitme alla 12-aastase lapse või perekonnaliikme samaaegsel haigestumisel, kui üks haigetest paigutatakse haiglasse ja ta vajab perekonnaliikme põetust või hooldust, antakse vajadusel välja hooldusleht üheaegselt kahele tegelikule põetajale.

  (7) Kui haigestub isik, kellele on välja kirjutatud hooldusleht, kirjutatakse talle välja haigusleht ja hooldusleht lõpetatakse haiguslehe väljaandmise päevale eelneval päeval. Vajadusel antakse järgnev hooldusleht välja teisele põetajale.

§ 7.  Sünnituslehe väljaandmine

  (1) Sünnitusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõikes 2 nimetatud kindlustusjuhtumi korral pärast terviseseisundi kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides.

  (2) Sünnituslehe väljakirjutamise õigus on günekoloogil, perearstil ja ämmaemandal.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Kooskõlas «Töölepingu seaduse» §-s 59 sätestatuga kirjutatakse sünnitusleht rasedale välja 140 kalendripäevaks, kui ta on jäänud rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Kui rase hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust hiljem, kui 30 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva, lühendatakse sünnituslehe kestust vastava arvu päevade võrra. Kooskõlas «Ravikindlustuse seaduse» § 58 lõikes 2 sätestatuga, kui rase, kellele on antud terviseseisundile vastavat tööd või kelle teenistustingimusi on raseduse ajal kergendatud, hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust hiljem, kui 70 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva, lühendatakse sünnituslehe kestust vastava arvu päevade võrra.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (4) – (5)
[Kehtetud – RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (6) [Kehtetu – [ RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (7) [Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

  (8) Kui sünnitus toimub enne sünnituslehe väljakirjutamist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, kirjutatakse sünnitusleht välja alates sünnitamise päevast 140 kalendripäevaks.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (9) [Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

§ 8.  Lapsendamislehe väljaandmine

  (1) Lapsendamisleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõikes 3 nimetatud alusel kohtuotsuse alusel lapse perearsti poolt.

  (2) Lapsendamisleht kirjutatakse välja 70 kalendripäevaks alates lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast.

§ 9.  Ajutise töövõimetuse hüvitise saamise piirangu kande tegemine töövõimetuslehel

  (1) Kui kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumine või vigastus on tingitud »Liiklusseaduse» alusel kehtestatud korras või arsti tehtud ekspertiisiga tuvastatud joobeseisundist, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase kande.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (2) Kui kindlustatud isik või põetatav isik eirab arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, mille tõttu on tervenemine takistatud, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase kande.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (3) Kui kindlustatud isik ei ilmu arsti poolt määratud ajal arsti vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase märkuse.

  (4) Kui kindlustatud isik ilmub arsti vastuvõtule pärast arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäeva, jätkab arst kindlustatud isiku jätkuva ajutise töövõimetuse korral haiguslehte arsti vastuvõtule ilmumise kuupäevast.

  (5) Kui kindlustatud isik ilmub arsti vastuvõtule pärast arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäeva töövõimelisena, lõpetatakse haigusleht arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäevaga.

  (6) Kui kindlustatud isik ei ilmu arsti vastuvõtule kümne kalendripäeva möödumisel pärast arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäeva, lõpetab arst haiguslehe arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäevaga.

§ 10.  Töövõimetuslehe vormistamine

  (1) Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigust omav arst või ämmaemandvormistab töövõimetuslehe käesoleva määruse lisas 3 toodud vormikohasele plangile ja teeb sellele käesoleva paragrahvi lõikega 6 andmeväljadele kehtestatud nõuete kohased kanded.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Töövõimetuslehel tehtava paranduse õigsust tõendab arst või ämmaemand allkirja ja pitsati jäljendiga.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale ja haigekassale. Kui kindlustatud isikul on mitu tööandjat, antakse nii mitu töövõimetuslehte sama numbriga, kui mitu on kindlustatud isikul tööandjaid. Samaaegselt töövõimetuslehe andmisega kindlustatud isikule edastatakse töövõimetuslehele kantud andmed haigekassale läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee).
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.10.2009]

  (31) Töövõimetuslehe kaotamisel või osalisel hävimisel vormistab selle väljaandnud arst või ämmaemand kindlustatud isikule uue töövõimetuslehe märkusega «korduv» lehe ülemisel serval. Korduvale töövõimetuslehele kantakse kaotatud või osaliselt hävinud töövõimetuslehe number. Korduva töövõimetuslehe vormistamisel ei edastata töövõimetuslehe andmeid haigekassale läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee).
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (4) Tööandja ja kindlustatud isik teevad töövõimetuslehel käesoleva paragrahvi lõikega 6 andmeväljadele kehtestatud nõuete kohased kanded, kusjuures tööandja teeb kindlustatud isikult saadud haiguslehest, mille alusel tööandja maksab haigushüvitist «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 122 alusel, koopia ning kannab nõuete kohased kanded haiguslehe koopiale.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (5) Töövõimetusleht täidetakse ladina tähestikus trükikirjas või loetavalt kirjutades.

  (6) Töövõimetuslehe andmeväljad ja nende täitmise nõuded on järgmised:

Andmevälja nimetus töövõimetuslehel

Andmevälja täitmise nõuded

TÄIDAB ARST VÕI ÄMMAEMAND:

Nr

Märgitakse  töövõimetuslehe järjekorranumber

Haigusleht

Hooldusleht

Sünnitusleht

Lapsendamisleht

Märgitakse tähisega «x» vastavalt töövõimetuslehe liigile.

 

Eeldatav sünnitamiskuupäev

Sünnituslehe korral märgitakse eeldatav sünnitamiskuupäev (pp.kk.aaaa).

Esmane

Järg

Märgitakse tähisega «x» vastavalt sellele, kas töövõimetusleht antakse välja esmase või järgnevana.

Esmase lehe töövabastuse alguskuupäev

Järgneva töövõimetuslehe korral märgitakse esmase töövõimetuslehe töövabastuse alguskuupäev (pp.kk.aaaa).

Kindlustatu isikukood

Eesnimi

Perekonnanimi

Märgitakse kindlustatud isiku, kellele töövõimetusleht välja kirjutatakse, isikukood, eesnimi ja perekonnanimi, mille järgi ta on kantud haigekassa ravikindlustuse andmekogusse.

Hooldatava isikukood

Eesnimi

Perekonnanimi

Hoolduslehe korral märgitakse põetatava/hooldatava isikukood, eesnimi ja perekonnanimi.

Tööst vabastamise põhjus

Märgitakse üks töövabastuse põhjus numbri ja sõnadega vastavalt järgmisele loendile:
1. haigestumine;
2. kutsehaigus;
3. olmevigastus;
4. liiklusvigastus;
5. tööõnnetus;
6. tööõnnetus liikluses;
7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine;
8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel;
10. karantiin;
12. haige perekonnaliikme põetamine kodus;
13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi;
14. alla 12-aastase haige lapse põetamine;
15. rasedus- ja sünnituspuhkus;

16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus;
17. terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale;

18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine;

19. haigestumine või vigastus raseduse ajal (märgitakse raseda kaardi või eriarsti poolt väljastatud tõendi alusel).

Ravi liik

Märgitakse ravi liik lühendiga vastavalt järgmisele loendile:

A – ambulatoorne või päevaravi,

H – haiglaravi,

AT – ambulatoorne taastusravi,

HT – statsionaarne taastusravi.

Töövabastuse periood

Märgitakse töövabastuse alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).

Ravi eiramised:

Joove

Muu ravi eiramine

Vastuvõtule mitteilmumine

Märgitakse ravi eiramise kuupäev (pp.kk.aaaa) ja tähisega «x» ravi eiramise asjaolu vastavalt loendile.
Joove märgitakse, kui haigus, vigastus või tööõnnetus on tingitud alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundist.
Vajadusel sõnastatakse muu ravi eiramise korral, milles seisnes ravi eiramine.
Vastuvõtule mitteilmumine märgitakse, kui kindlustatud isik ilma mõjuva põhjuseta ei ilmunud määratud ajal arsti või ämmaemanda vastuvõtule.

Haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks

Töövõimetuslehe väljastamisel töövõimetuspensionärile märgitakse tähisega «x», kui haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks.

Otsus lehe lõpetamisel

Märgitakse töövõimetuslehe lõpetamise otsus numbri ja sõnadega vastavalt järgmisele loendile:
1. asuda tööle alates ….. (pp.kk.aaaa),
2. suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja juurde,
3. väljastatud järgnev leht,
4. surnud,
5. määratud püsiv töövõimetus.

Suunatud SKA-sse

Märgitakse Sotsiaalkindlustusametisse suunamise kuupäev (pp.kk.aaaa).

SKA otsuse tegemise kuupäev

Märgitakse Sotsiaalkindlustusameti otsuse tegemise kuupäev (pp.kk.aaaa).

SKA otsus pikendada haiguslehte

Märgitakse tähisega «x», kui Sotsiaalkindlustusamet on teinud otsuse töövõimetuslehe pikendamiseks.

Tervishoiuteenuse osutaja registrikood/isikukood

Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood.

Nimi

Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja nimi.

Aadress

Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja aadress.

Telefon

Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja telefoninumber.

Lehe välja andnud arsti või ämmaemanda eriala kood

Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti või ämmaemanda eriala kood.

Arsti või ämmaemanda registreerimistõendi number

Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti või ämmaemanda registreerimistõendi number.

Arsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi

Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi.

Allkiri

Töövõimetuslehe välja andnud arsti või ämmaemanda allkiri.

Pitser

Töövõimetuslehe välja andnud arsti või ämmaemanda pitsati jäljend.

TÄIDAB TÖÖANDJA:

Tööandja registrikood/isikukood

Tööandja äriregistri kood või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood.

Tööandja nimi

Äriühingu ärinimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi.

Kalendrikuu kokkulepitud töötasu töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval

Märgitakse kalendrikuu kokkulepitud töötasu suurus kroonides esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui:

1) kindlustatud isik ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu või

2) kindlustatud isiku kehtiva kokkulepitud töötasu ja arvu 30 jagatis on suurem eelmise kalendriaasta keskmisest tulust, kuid ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäära ja arvu 30 jagatist või

3) tööandjal puuduvad punktides 1 ja 2 nimetatud andmed.

Tööõnnetuse toimumise/

kutsehaigestumise kuupäev

Märgitakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise raportis märgitud tööõnnetuse toimumise kuupäev või kutsehaigestumise kuupäev (pp.kk.aaaa).

Ajutiselt terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise periood

Märgitakse arsti või ämmaemanda otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodi alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).

Makstav töötasu terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise ajal

Märgitakse arsti või ämmaemanda otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodil tööandja poolt makstav töötasu kroonides.

Ajutiselt tööülesannete täitmisest keeldumine või teenistuskohustuste täitmisest vabastamine

Märgitakse kuupäev, millest alates töötaja keeldus «Töölepingu seaduse» § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või «Avaliku teenistuse seaduse» alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.

Puudub õigus hüvitisele perioodil

Märgitakse perioodi, millal kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist, alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa.).

Põhjus:

 

Puhkus

Hooldusleht puhkuse ajal

Töötamine töövabastuse ajal

Ravikindlustuse kindlustuskaitse on peatunud «Ravikindlustuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel

Loendis märgitakse tähisega «x» põhjus, miks kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 või § 6 lõikest 4 tulenevalt õigus saada hüvitist.

Kinnitan andmete õigsust:

 

Kuupäev

Märgitakse töövõimetuslehe täitmise kuupäev.

Ees- ja perekonnanimi

Märgitakse andmete õigsust kinnitava isiku ees- ja perekonnanimi.

Allkiri

Andmete õigsust kinnitava isiku allkiri.

Telefon

Märgitakse andmete õigsust kinnitava isiku telefoninumber.

TÄIDAB KINDLUSTATU:

Ajutise töövõimetuse hüvitis palun kanda minu kontole number:

Märgitakse hüvitise taotleja konto number.

 

Hüvitise taotleja ees- ja perekonnanimi

Märgitakse hüvitise taotleja ees- ja perekonnanimi.

Allkiri

Hüvitise taotleja allkiri.


[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.  Töövõimetuslehe plankide kehtivus

  Käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud töövõimetuslehe plankide vormid kehtivad kuni 1. augustini 2003. a. Nende vormistamisel kohaldatakse käesoleva määruse § 10 lõikes 6 toodud töövõimetuslehe andmeväljade täitmise nõudeid.
[RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

  Lisa 1
[Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.08.2003]

  Lisa 2
[Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.08.2003]

Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json