Teksti suurus:

Tahkuna looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 184

Tahkuna looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 22.09.2006 nr 207
RT I 2006, 42, 321
jõustumine 15.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Tahkuna looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Tahkuna looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on:
  1) inimmõjuta või vähese inimmõjuga põlismetsade, soode ja kinnikasvavate järvede kaitse, luidete ja luitemetsade säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
  2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, kaitse;
  3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – hallide luidete (2130*)3, metsastunud luidete (2180), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
  4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, ning II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, elupaikade kaitse.

  (2) Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele üheks loodusreservaadiks ja kuueks sihtkaitsevööndiks.

  (3) Kaitsealal kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses sätestatud erisustega.

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Tareste külas ja Kõrgessaare vallas Kauste, Kodeste, Lehtma, Meelste ja Tahkuna külas.

  (2) Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 4.  Keelatud tegevus

  Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
  3) väljastada metsamajandamiskava;
  4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  5) anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
  6) anda projekteerimistingimusi;
  7) anda ehitusluba.

§ 5.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuse juures ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (3) [Kehtetu - RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

3. peatükk LOODUSRESERVAAT 

§ 6.  Loodusreservaadi määratlus

  (1) Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata osa, kus tagatakse koosluste areng üksnes loodusliku protsessina.

  (2) Kaitsealal on Lehtma loodusreservaat.

§ 7.  Loodusreservaadi kaitse-eesmärk

  Loodusreservaadi kaitse-eesmärk on ökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 8.  Keelatud tegevus

  Loodusreservaadis on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) inimeste viibimine, välja arvatud järelevalvetöödel, päästetöödel ja kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teadustegevuse ja kaitseala seisundi jälgimise ja hindamise eesmärgil.

4. peatükk SIHTKAITSEVÖÖND 

§ 9.  Sihtkaitsevööndi määratlus

  (1) Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

  (2) Kaitsealal on kuus sihtkaitsevööndit:
  1) Lepaniidi sihtkaitsevöönd;
  2) Järidemetsa sihtkaitsevöönd;
  3) Lõimastu sihtkaitsevöönd;
  4) Kodeste soo sihtkaitsevöönd;
  5) Kauste sihtkaitsevöönd;
  6) Kodeste metsa sihtkaitsevöönd.

§ 10.  Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

  (1) Lepaniidi, Järidemetsa ja Kodeste soo sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on ökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

  (2) Lõimastu, Kauste ja Kodeste metsa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste tüübi ning elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 11.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi.

  (2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut.

  (3) Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

  (4) Lubatud on vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistatud kohtades. Rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades ning rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistatud kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (5) Teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

  (6) Jahipidamine on lubatud Kauste, Kodeste metsa ja Kodeste soo sihtkaitsevööndis.

  (7) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) Lepaniidi, Lõimastu, Kauste ja Kodeste metsa sihtkaitsevööndis hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
  2) Lõimastu, Kauste ja Kodeste metsa sihtkaitsevööndis metsakoosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

§ 12.  Keelatud tegevus

  Sihtkaitsevööndis on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine, välja arvatud Lõimastu, Kauste ja Kodeste metsa sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul;
  4) tee rajamine, tehnovõrgurajatiste ning ehitiste püstitamine, välja arvatud rajatiste püstitamine kaitseala tarbeks, laagri- ja peatuspaikade, õppe- ja matkaradade rajamine ning olemasolevate rajatiste hooldustööd;
  5) jahipidamine Lepaniidi, Järidemetsa ja Lõimastu sihtkaitsevööndis.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]


1Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).

2Kaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1936. a otsusega «Veekogu ja maa-alade looduskaitse alla võtmise kohta» ning Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsusega nr 70 «Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis» kaitse alla võetud Tahkuna jugapuude kasvukoha baasil.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 404 hõlmab kaitseala Tahkuna loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

3Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
 Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

Tahkuna looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json