Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 „Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 18, 315

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 „Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu” muutmine

Vastu võetud 26.03.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 7 alusel.

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määrust nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» (RTL 2002, 146, 2128; 2009, 40, 527) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1. Määrus kehtestab merel kala käitleva Eesti kalalaeva kapteni teate edastamise aja, korra ning edastatavate andmete nimistu.»;

2) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Kalalaeva teises liikmesriigis sadamasse tulekul, lähtutakse sadamasse tulekust etteteatamisel EL nõukogu määruse 1224/2009/EÜ, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50) artikli 17 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 1 sätestatud nõuetest.»;

3) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 14. Paragrahvis 1 nimetatud andmed ja lipuriigile saadetavad EL nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.»;

4) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Teade kalalaeva sadamasse tuleku ja pardal olevate kalakoguste kohta (edaspidi teade) edastatakse kala käitlemisel Läänemerel vähemalt 2 tundi enne Eesti sadamasse saabumist.»;

5) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 4. Teatesse märgitakse järgmised andmed järgmises järjestuses:
1) kalalaeva nimi ja pardanumber, mille kohta teade edastatakse;
2) teadet edastava kapteni nimi;
3) sihtsadama nimi ja külastuse eesmärgid, nagu lossimine, ümberlaadimine või juurdepääs sadamateenustele;
4) eeldatav sadamasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
5) püügireisi kuupäev ning Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisa 2 statistiline ruut kust kala püüti;
6) püügipäevikusse kantud kalakogused liikide kaupa;
7) lossitavad või ümberlaaditavad kalakogused liikide kaupa.»;

6) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda enam kui EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 14 lõikes 3 toodud laeva pardal hoitava kala ja püügipäevikusse kantud näitaja vahel lubatud erinevuse määr.»;

7) määrust täiendatakse §-ga 10:

«§ 10. Kui laeva sadamasse jõudmine hilineb rohkem kui 30 minutit teates märgitud kellaajast, on kapten kohustatud sadamasse saabumise aega täpsustama või esitatud teate tühistama.»

Regionaalminister
põllumajandusministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER
Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json