Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 18, 316

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks

Vastu võetud 26.03.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõigete 2 ja 6, § 18 lõike 3, «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 2, § 117 lõike 1, «Metsaseaduse» § 12 lõigete 3 ja 10, § 23 lõigete 2 ja 10, § 25 lõigete 3 ja 7, § 40 lõike 11, § 41 lõike 6, «Jahiseaduse» § 20 lõike 3, «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4, «Veeseaduse» § 21 punkti 6, «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 48 lõigete 1 ja 3, «Keskkonnaseire seaduse» § 11 lõike 4 ja «Välisõhu kaitse seaduse» § 90 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määruse nr 50 «Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine» (RTL 2002, 91, 1413; 2008, 42, 583) § 4 punktis 3 asendada sõnad «KKM Info- ja Tehnokeskuse» sõnadega «Keskkonnateabe Keskuse».

§ 2. Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad» (RTL 2003, 87, 1276; 2009, 11, 131) § 2 lõikes 5, § 3 lõikes 3, § 4 lõikes 3, § 5 lõikes 4 ning § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 3. Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 25 «Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded» (RTL 2004, 53, 899; 2005, 112, 1718) § 2 lõigetes 1, 3 ja 4 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 4. Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» (RTL 2004, 75, 1228; 2009, 11, 131) § 7 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse» sõnadega «Keskkonnateabe Keskuse».

§ 5. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (RTL 2005, 13, 111; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 6. Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 34 «Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2005, 51, 715; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 7. Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruses nr 41 «Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm» (RTL 2005, 60, 863) asendatakse läbivalt sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 8. Keskkonnaministri 21. juuni 2005. a määruse nr 54 «Väike-punalamesklase püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2005, 75, 1063; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 9. Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 56 «Harivesiliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2005, 81, 1171; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 10. Keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määruse nr 61 «Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2005, 99, 1502; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 11. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 78 «Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2005, 124, 1969; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 12. Keskkonnaministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 «Karvase maarjalepa ja emaputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 6, 90; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 13. Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruse nr 5 «Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 9, 167; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 14. Keskkonnaministri 25. jaanuari 2006. a määruse nr 8 «Hariliku kobarpea püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 13, 210; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 15. Keskkonnaministri 3. veebruari 2006. a määruse nr 9 «Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 15, 252; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 16. Keskkonnaministri 1. märtsi 2006. a määruse nr 17 «Eesti soojumika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 24, 424; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 17. Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 28 «Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 36, 623; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 18. Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 29 «Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2006, 36, 624; 2009, 11, 131) esimese normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 19. Keskkonnaministri 12. mai 2006. a määruse nr 33 «Võrumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2006, 43, 771; 2009, 11, 131) esimese normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 20. Keskkonnaministri 15. juuni 2006. a määruse nr 41 «Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2006, 50, 930; 2009, 11, 131) esimese normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 21. Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 55, 998; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 22. Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 50 «Nahkhiirte Vääna-Viti, Vääna-Posti ja Laagri püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 59, 1057; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 23. Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 51 «Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 59, 1058; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 24. Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 «Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 59, 1059; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 25. Keskkonnaministri 10. augusti 2006. a määruse nr 58 «II kaitsekategooria samblikuliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 64, 1171; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 26. Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 «Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 89, 1656; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 27. Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määrust nr 76 «Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm» (RTL 2006, 91, 1683; 2009, 11, 131) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse (edaspidi Infokeskus)» sõnadega «Keskkonnateabe Keskuse»;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 ja § 8 lõigetes 1–3 asendatakse sõna «Infokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 28. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määrust nr 82 «Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord» (RTL 2006, 93, 1724; 2008, 32, 478) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuendusekeskuse (edaspidi MKUK)» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus (edaspidi keskus)»;

2) paragrahvi 2 lõigetes 7 ja 8, § 12 lõigetes 1–6, § 13 lõikes 2 asendatakse lühend «MKUK» sõnaga «keskus» vastavas käändes;

3) lisa 4 asendatakse uue lisaga.

§ 29. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 83 «Metsateatise vorm ja esitamise kord» (RTL 2006, 93, 1725; 2009, 36, 475) § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 30. Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrust nr 88 «Metsa majandamise eeskiri» (RTL 2007, 2, 16; 2009, 11, 130) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 lõikes 6 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Pestitsiide võib metsas kasutada metsakaitseekspertiisi tulemuste alusel.»;

3) paragrahvi 22 lõigetes 3 ja 12 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

4) paragrahvi 22 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31. Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 1 «Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord» (RTL 2007, 4, 65; 2009, 9, 105) asendatakse läbivalt sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 32. Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrust nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused» (RTL 2007, 4, 66; 2009, 54, 788) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõigetes 2, 6, 61 ja 7 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskuse» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse:

«(8) Keskkonnateabe Keskus esitab kord kuus Maa-ametile ning metsamajandamiskavade koostajatele andmekogusse kantud ja sealt välja arvatud vääriselupaikade andmekogu andmefaili kirjed.»;

3) paragrahvi 27 lõikes 8 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele» sõnadega «Keskkonnateabe Keskusele»;

4) paragrahvi 27 lõikes 9 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele» sõnadega «Keskkonnateabe Keskusele». (õ) 12.04.2010 10:40

§ 33. Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määrust nr 9 «Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord» (RTL 2007, 6, 108; 2009, 11, 131) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse:

«(4) Keskkonnateabe Keskus koostab käesoleva määruse lisades esitatud andmete alusel oma veebilehelt avatava ja täidetava aruandevormi.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 ja §-s 5 asendatakse sõnad «Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 34. Keskkonnaministri 29. märtsi 2007. a määruse nr 26 «Kalakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2007, 30, 534; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 35. Keskkonnaministri 18. mai 2007. a määruse nr 35 «Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2007, 47, 829; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 36. Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määruse nr 36 «Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2007, 47, 830; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 37. Keskkonnaministri 7. juuni 2007. a määruse nr 42 «Must-seenesultani püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2007, 48, 861; 2009, 11, 131) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 38. Keskkonnaministri 26. septembri 2008. a määruse nr 42 «Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2008, 83, 1133; 2009, 11, 131) esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 39. Keskkonnaministri 2. veebruari 2009. a määruse nr 9 «Meetme «Vooluveekogude seisundi parandamine» tingimused» (RTL 2009, 16, 190; 2009, 65, 966) § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 40. Keskkonnaministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 12 «Meetme «Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel» tingimused» (RTL 2009, 19, 235; 2009, 65, 967) § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

§ 41. Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määruse nr 18 «Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2009, 36, 474) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 42. Keskkonnaministri 26. juuni 2009. a määruse nr 30 «Meetme «Keskkonnaseire arendamine» tingimused» (RTL 2009, 54, 787) § 4 lõikes 3 ja § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus» vastavas käändes.

§ 43. Keskkonnaministri 26. juuni 2009. a määruse nr 32 «Nahkhiirte Hanila ja Räpina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2009, 54, 789) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 44. Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruse nr 41 «Põlvamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2009, 64, 938) esimese normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 45. Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määrust nr 1 «Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord» (RTL 2010, 4, 61) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Jäätmearuanne esitatakse ametile paberil kahes eksemplaris või elektrooniliselt digitaalallkirjaga vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» või autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnateabe Keskuse hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri kliendiinfosüsteemi (edaspidi infosüsteem).

(2) Jäätmearuande digitaalne vorm tehakse kättesaadavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnateabe Keskuse veebilehtedel.»;

2) määruse lisa tabeli 1 kuuenda selgituse teine lause sõnastatakse:

«Settelaadsete jäätmete näidisnimistu koos jäätmekoodidega avaldatakse käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud asutuse veebilehele.»;

3) määruse lisa tabeli 2 kolmanda selgituse teine lause sõnastatakse:

«Kasutuses olevate prügilate koodinumbrite loetelu avaldab prügilatele antud jäätmelubade põhjal määruse § 3 lõikes 1 nimetatud asutus oma veebilehel.»

Regionaalminister
põllumajandusministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER
Kantsler Rita ANNUS

 

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 «Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord»
lisa 4
(keskkonnaministri 26. märtsi 2010. a määruse nr 7 «Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks» sõnastuses)

KESKKONNATEABE KESKUS

TUNNISTUS
NR ..........

Käesolev tunnistus tõendab, et
.................................................................................................................................................
(nimi, isikukood)
on sooritanud metsakorraldaja eksami ja katsetöö.
   
Antud:  
«......» .................................................... a  
(kuupäev)  
.................................................................  
(koht)  
.................................................................  
(allkiri)  
(pitser)  
.................................................................  
(nimi)  

 

Õiend
Lugeda paragrahvi 32 punkti 4 tekst õigeks järgmiselt:
«4) paragrahvi 27 lõikes 9 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele» sõnadega «Keskkonnateabe Keskusele».»
Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lg 31 p 2 ja Keskkonnaministeeriumi 12.04.2010. a taotlus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json