Teksti suurus:

2010. aastal „Eesti maaelu arengukava 2004–2006” ja „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

2010. aastal „Eesti maaelu arengukava 2004–2006” ja „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
  Avaldamismärge:RTL 2010, 17, 306

  2010. aastal „Eesti maaelu arengukava 2004–2006” ja „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

  Vastu võetud 29.03.2010 nr 40

  Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 51 lõike 2 ja § 57 lõike 5 alusel, arvestades «2010. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale ning maaelu arengukava tehnilise abi meetmele määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

  § 1.   2010. aastal antakse «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
   1) põllumajandusmaa metsastamise toetus;
   2) ebasoodsamate piirkondade toetus;
   3) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
   4) elatustalude kohanemise toetus.

  § 2.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel antava põllumajandusmaa metsastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamine;
   2) toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordne täiendamine hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

  § 3.   2010. aastal võib «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel antavat ebasoodsamate piirkondade toetust, elatustalude kohanemise toetust ning põllumajanduslikku keskkonnatoetust mahepõllumajandusliku tootmise ja ohustatud tõugu looma kasvatamise eest taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) kohaldamiseks (ELT L 153, 30.04.2004, lk 30–83), artikli 66 lõikes 5 nimetatud iga-aastase maksetaotluse alusel.

  § 4.   2010. aastal antakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
   1) koolitus- ja teavitustegevuste toetus;
   2) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
   3) nõuandesüsteemi ja -teenuste toetus;
   4) põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetus;
   5) metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
   6) põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
   7) põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise toetus;
   8) põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri toetus;
   9) tootjarühmade loomise ja arendamise toetus;
   10) ebasoodsamate piirkondade toetus;
   11) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
   12) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
   13) loomade karjatamise toetus;
   14) vähetootlike investeeringute toetus;
   15) Natura 2000 toetus erametsamaale;
   16) maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetus;
   17) külade uuendamise ja arendamise toetus;
   18) Leader-meetme raames antav toetus;
   19) tehniline abi.

  § 5.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava nõuandesüsteemi ja -teenuste toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine;
   2) nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine;
   3) nõuandesüsteemi arendamine nõuandeteenuse hea kättesaadavuse tagamiseks.

  § 6.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks;
   2) investeeringud loomakasvatusehitistesse;
   3) investeeringud bioenergia tootmisesse.

  § 7.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) metsa majandusliku väärtuse parandamine;
   2) kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine;
   3) arendusprojekti elluviimine.

  § 8.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine;
   2) piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumine uute väljakutsetega.

  § 9.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö;
   2) toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete alane teavitamis- ja edendamistegevus.

  § 10.   2010. aastal võib «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antavat ebasoodsamate piirkondade viieaastast toetust taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel.

  § 11.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) keskkonnasõbralik majandamine;
   2) mahepõllumajanduslik tootmine;
   3) ohustatud tõugu looma pidamine;
   4) kohalikku sorti taimede kasvatamine;
   5) poolloodusliku koosluse hooldamine.

  § 12.   2010. aastal võib «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku majandamise eest taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 4 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses, välja arvatud juhul, kui kehtivat kohustust suurendatakse põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 11 «Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord» § 5 lõikes 4 nimetatud rohumaa riba võrra. 2010. aastal võib «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku majandamise eest taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 3 punktis a nimetatud toetusetaotluse alusel isik, kelle kohta on 2010. aastal tehtud keskkonnasõbraliku tootmise või mahepõllumajandusliku tootmise tegevuse eest «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse määramise otsus, välja arvatud juhul, kui tema «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel kehtiv kohustus jätkub.

  § 13.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava vähetootlike investeeringute toetuse raames kiviaia taastamist.

  § 14.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse raames suurte projektide elluviimist ja nende elluviimiseks järgmisi tegevusi:
   1) mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas;
   2) mikroettevõtete arendamine.

  § 15.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava külade uuendamise ja arendamise toetuse raames Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmist.

  § 16.   2010. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava Leader-meetme raames antava toetuse raames järgmisi tegevusi:
   1) kohalike tegevusgruppide juhtimine, oskuste omandamine ja piirkonna elavdamine;
   2) koostööprojektide rakendamine;
   3) kohaliku arengu strateegiate rakendamine.

  Minister Helir-Valdor SEEDER


  Kantsler Ants NOOT

  /otsingu_soovitused.json