Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 15, 78

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. märtsi 2010. a otsusega nr 636

Kaitseliidu seaduses (RT I 1999, 18, 300; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kaitseliit tagab vajaduse korral Kaitseministeeriumi, Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate riigikaitseliste objektide ja vara ning Eesti Vabariigi välisesinduse valve korraldamise, arvestades käesoleva seaduse peatükis 61 sätestatud erisusi.»;

2) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse peatükiga 61 järgmises sõnastuses:

«61. peatükk
VALVE

§ 351. Valve osutamine

(1) Valve käesoleva seaduse tähenduses on Eesti Vabariigi välisesinduse, riigikaitselise objekti või vara ja nende ümbruse jälgimine ründeohu või ründe avastamiseks, õigusrikkumise ärahoidmiseks või takistamiseks ning ohu kõrvaldamiseks ja meetmete võtmine valvatava objekti või vara puutumatuse tagamiseks.

(2) Objektide või vara loetelu, mida Kaitseliit võib valvata, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Objekti või vara valve korraldamise ülesande annab Kaitseliidule kaitseväe juhataja, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatut. Kaitseväe juhataja teavitab esimesel võimalusel oma käsust ja selle sisust kirjalikult kaitseministrit.

(4) Valvelepingu valvatava objekti või vara valdajaga sõlmib Kaitseliidu ülem või tema volitatud isik.

(5) Valvelepingus peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) valvet korraldava Kaitseliidu struktuuriüksuse nimetus, selle esindaja nimi ja kontaktandmed;
2) valve osutamise aeg ja kestus;
3) objekti või vara valvurite maksimaalne arv;
4) valvuri tööpiirkond;
5) valvatava objekti või vara omaniku esindaja nimi ja kontaktandmed;
6) objekti või vara valvuril kasutada lubatud relvade ja erivahendite loetelu;
7) valvelepingu muutmise tingimused.

(6) Valve korraldamise tasu ja selle kasutamise tingimused määratakse kindlaks riigivara valitseja ja Kaitseliidu vahel sõlmitavas riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus.

§ 352. Valvuri staatus

(1) Valvur on isik, kes osutab valvet käesoleva seaduse § 351 lõike 1 tähenduses.

(2) Valvuriks võib olla vähemalt 19-aastane Kaitseliidu tegevliige.

(3) Valvur peab olema läbinud Kaitseliidu korraldatava valvuri väljaõppe, mille õppekava kinnitab kaitseväe juhataja.

(4) Kaitseliidu ülem või tema volitatud isik sõlmib valvuriga vastavalt töölepingu seadusele töölepingu, milles muu hulgas näidatakse ära valvatava objekti valdaja või tema volitatud esindaja, kellel on õigus anda valvurile ajutisi korraldusi tööülesannete täitmisel. Valvatava objekti valdajal või tema volitatud esindajal ei ole õigust anda valvurile ülesandeid, mida ei ole sätestatud käesoleva seaduse § 351 lõikes 4 nimetatud lepingus.

(5) Valvet ei loeta teenistuskohustuse täitmiseks käesoleva seaduse § 23 lõike 1 tähenduses ja avalikuks teenistuseks avaliku teenistuse seaduse tähenduses.

§ 353. Valvuri õigused ja kohustused

(1) Valvur kannab töökohustusi täites Kaitseliidu poolt eraldatud vormiriietust ja identifitseerivat käesidet.

(2) Käesideme kirjelduse ja kandmise korra kehtestab kaitseminister määrusega.

(3) Valvuril on õigus:
1) tõkestada pääs valvatavale objektile või kinni pidada isik, kes püüab sinna siseneda loata või muu seadusliku aluseta;
2) kinni pidada isik, kes on loata sisenenud valvatavale objektile;
3) kinni pidada isik, keda kahtlustatakse valvataval objektil toimepandud süüteos;
4) kinni pidada isik, kes tungib või on tunginud valvatavale objektile, viibib seal asjakohase loa või muu seadusliku aluseta, ohustab valvatavat objekti, seal hoitavat vara, objektil viibivaid isikuid või takistab valvurit tema ülesannete täitmisel;
5) kõrgendatud ohu korral kontrollida isiku sisenemisel valvatavale objektile või sealt lahkumisel isikut või tema riietust või temaga kaasas olevat asja vaatlemise ja kompimise teel või tehnilise vahendi või vastava väljaõppe saanud teenistuskoera abil, et veenduda, et isiku valduses ei ole esemeid või aineid, millega ta võib ohustada ennast või teisi isikuid või mille omamine on keelatud.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 kuni 4 sätestatud alustel kinni peetud isikut teavitatakse kinnipidamise põhjusest ning vajaduse korral käesolevas peatükis sätestatud valvuri õigustest ja kohustustest.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud alusel kinni peetud isik tuleb viivitamata juhatada valvatavalt objektilt välja ja vabastada.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3 ja 4 sätestatud alustel kinni peetud isik tuleb viivitamata üle anda pädevale ametiasutusele.

(7) Valvur võib kinnipeetud isiku või temaga kaasas oleva asja, sealhulgas transpordivahendi läbi vaadata, et kindlustada, et isiku valduses ei ole eset või ainet, millega ta võib ohustada ennast või teisi isikuid või mille omamine on keelatud.

(8) Valvuril on õigus toimetada kinnipeetud isik teenistusruumi isiku ja temaga kaasas oleva asja läbivaatuseks või kuni tema üleandmiseni pädevale ametiasutusele. Isiku kinnipidamisest üleandmise eesmärgil teavitab valvur viivitamata pädevat ametiasutust. Isikut ei või kinni pidada kauem kui kuus tundi.

(9) Valvuril on õigus võtta käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud ese või aine hoiule. Eseme või aine hoiulevõtmine dokumenteeritakse. Koos kinnipeetud isiku üleandmisega antakse pädevale ametiasutusele üle ka isiku läbivaatusel hoiule võetud ese või aine. Isiku vabastamisel tagastatakse talle ese või aine viivitamata, välja arvatud juhul, kui eseme või aine omamiseks on vajalik luba, mis isikul puudub. Keelatud aine või esemete omamisest teavitab valvur pädevat ametiasutust esimesel võimalusel.

§ 354. Valvurile ette nähtud tagatised

(1) Kui tööülesande täitmise tagajärjel tekib valvuril püsiv töövõimetus, maksab Kaitseliit talle hüvitisena:
1) töövõime osalise kaotuse korral – valvuri ühe aasta töötasu;
2) töövõime täieliku kaotuse korral – valvuri kolme aasta töötasu.

(2) Valvuri hukkumise korral tööülesande täitmisel maksab Kaitseliit ühekordse hüvitisena valvuri viie aasta töötasu, mis jaotatakse võrdselt toetust saama õigustatud isikute vahel. Toetust saama õigustatud isikuteks on valvuri lesk ja isik, kelle suhtes valvur täitis perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust.

(3) Hüvitis arvutatakse püsivalt töövõimetu või hukkunud valvuri viimase 12 kuu keskmise töötasu alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud hüvitis makstakse välja kahes võrdses osas. Esimene osa makstakse välja 30 päeva jooksul pärast töövõimetuse määramist kinnitava teabe esitamist Kaitseliidule. Teine osa makstakse välja esimese makse tegemisest ühe aasta möödumisel eeldusel, et töövõime ei ole taastunud. Töövõime taastumisel jäetakse teise osa väljamakse tegemata.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud hüvitis makstakse välja kolmes võrdses osas. Esimene osa makstakse välja 30 päeva jooksul pärast töövõimetuse määramist kinnitava teabe esitamist Kaitseliidule. Teine osa makstakse välja esimese makse tegemisest ühe aasta möödumisel ja kolmas osa kahe aasta möödumisel eeldusel, et töövõime ei ole osaliselt või täielikult taastunud. Töövõime osalisel taastumisel vähendatakse väljamaksmisele kuuluvat osa poole võrra. Töövõime täielikul taastumisel enne teise või kolmanda osa väljamaksmiseks ettenähtud tähtaega jäetakse vastava osa väljamakse tegemata.

(6) Hüvitist saama õigustatud isikul on õigus hüvitist taotleda ühe aasta jooksul arvates töövõimetuse määramisest või valvuri hukkumisest.

(7) Hüvitise maksmine ei vabasta Kaitseliitu muudest seadusega sätestatud kohustustest valvuri püsiva töövõimetuse hüvitamisel.

§ 355. Relvad ja erivahendid

(1) Valvuril on õigus tööülesande täitmisel kanda sõjaväe-, külm- ja gaasirelva ning erivahendit.

(2) Sõjaväerelv on käesoleva peatüki tähenduses sõjaväerelvade registrisse kantud püstol, revolver, püss ja automaattulirelv.

(3) Külmrelv on käesoleva peatüki tähenduses kumminui ja teleskoopnui.

(4) Gaasirelv on käesoleva peatüki tähenduses gaasipihusti.

(5) Erivahend on käesoleva peatüki tähenduses:
1) soomus- ja muu kuulikindel vest;
2) käerauad;
3) teenistuskoer;
4) kaitsekiiver.

(6) Sõjaväe-, külm- ja gaasirelva käitlemine toimub relvaseaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 356. Sunni kasutamine

(1) Sund on käesoleva seaduse tähenduses füüsilise isiku, looma või asja mõjutamine füüsilise jõuga, sõjaväe-, külm- või gaasirelvaga või erivahendiga. Sunni kasutamisel tuleb hoiduda füüsilise isiku, looma või asja kahjustamisest suuremal määral, kui see on konkreetsel juhul vältimatu.

(2) Füüsilist jõudu võib valvatava objekti kaitsmisel kasutada, kui ohu väljaselgitamine ja tõrjumine, isiku kinnipidamine või tema tegevuse tõkestamine valvuri suulise korraldusega ei ole õigel ajal võimalik või kui isik ei reageeri valvuri õiguspärasele korraldusele.

(3) Erivahendit võib valvatava objekti kaitsmisel kasutada valvuri või muu isiku vastu toimepandava ründe tõkestamiseks, kui sellega kaasneb oht valvuri või muu isiku elule või tervisele, ja isiku kinnipidamisel, kui on alust arvata, et ta võib põgeneda, rünnata valvurit või ohustada teisi isikuid või ennast.

(4) Käeraudu võib valvatava objekti kaitsmisel kasutada isiku kinnipidamisel, kui on alust arvata, et isik võib põgeneda, rünnata valvurit või ohustada teisi isikuid või ennast.

(5) Teenistuskoera võib kasutada valvatava objekti valveks ja kaitsmiseks. Teenistuskoer peab olema läbinud vähemalt põhidressuuri ja alluma oma juhi käsklustele. Suukorvita teenistuskoeraga võib valvataval objektil liikuda juhul, kui koer on rihma otsas või kui territoorium on aiaga piiratud ja teenistuskoera kasutamisest teavitavad asjakohased sildid. Teenistuskoera ei või jätta valvataval objektil järelevalveta.

(6) Valvur võib kasutada isiku suhtes sõjaväerelva ainult tema ründamisvõimetuks muutmiseks juhul, kui seda eesmärki ei ole võimalik saavutada käesoleva seaduse §-s 355 nimetatud muu relva või erivahendiga ning kui see on ühtlasi vajalik, et tõrjuda vahetut ohtu elule või raske tervisekahjustuse tekitamisele.

(7) Enne sunni kasutamist on valvur kohustatud hoiatama isikut, kelle vastu ta kavatseb sundi kasutada. Hoiatamisest võib loobuda, kui hoiatamine ei ole juhtumi asjaoludest tulenevalt võimalik. Sõjaväerelva kasutamine ilma eelneva hoiatuseta on lubatud ainult selleks, et tõrjuda vahetut ohtu elule või raske tervisekahjustuse tekitamisele. Rahvahulga vastu ei või sõjaväerelva ilma hoiatamata kasutada.

(8) Kui sunni kasutamine valvuri poolt tekitab isikule tervisekahjustuse või põhjustab isiku surma, on valvur kohustatud pädevat ametiasutust juhtumist viivitamata suuliselt teavitama ja esitama kirjaliku teate ühe ööpäeva jooksul pärast sündmuse toimumist.

(9) Kirjalikus teates märgitakse juhtumi toimumise aeg ja koht, sündmuse asjaolud, sunni kasutaja nimi ja selle isiku andmed, kelle vastu sundi kasutati ning kirjeldatakse sunni kasutamise tagajärgi. Välisriigis toimunud juhtumi korral jäetakse sunni kasutaja nimi märkimata ning teate kinnitab valvatava objekti valdaja.

§ 357. Kaitseliidu objektide või vara valve korraldamine

(1) Kaitseliidu objektide või vara valvet rahastatakse Kaitseliidu eelarvest.

(2) Kaitseliidu objektide või vara valvet korraldatakse käesoleva seaduse §-des 352 kuni 356 sätestatud korras.»;

4) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva seaduse jõustumisel Kaitseliidu valduses ja kasutuses olev riigivara, välja arvatud riigi omandis olevad lahingurelvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus, antakse tasuta Kaitseliidu omandisse hiljemalt 2012. aasta 31. detsembriks riigivaraseaduses sätestatud tingimustel ja korras.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 44 järgmises sõnastuses:

«§ 44. Valvuri väljaõppe nõuete rakendamine

Käesoleva seaduse § 352 lõikes 3 sätestatud valvuri väljaõppe läbimise nõuet kohaldatakse alates 2010. aasta 1. oktoobrist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json