Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 “Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 69, 938

Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 “Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.03.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 35 lõike 2 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Sillamäe Linnavolikogu 25.märtsi 2008.a määruses nr 87 «Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus» (KO 2008, 67, 1017) tehakse järgmised muudatused:

1) Määruse § 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Lasteasutuse asukoht on Valeri Tðkalovi 23, 40232, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond.».

2) Määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Lasteasutuses on üks sõimerühm ja kolm liitrühma.».

3) Määruse § 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Liitrühma kuuluvad 4-7 aastased lapsed (kuni 20 last rühmas).».

4) Määruse § 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Personali konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töötaja töölepingu, tööülesannete kirjelduse ja reeglitega töökorraldusele, mis on kooskõlas tööõigus- ning muude õigusaktidega.».

5) Määruse § 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab lasteasutuse juhataja vastavuses «Töölepingu seadusega».».

6) Määruse § 11 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) kinnitab personali tööülesannete kirjeldused ning sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud;»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1.aprillil 2010.aastal.

Volikogu esimees Ain KIVIORG

/otsingu_soovitused.json