Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Majandusaasta aruande taksonoomia

Vastu võetud 17.12.2009 nr 206
RT I 2009, 64, 436
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2010RT I 2010, 14, 7312.04.2010


Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 141 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse majandusaasta aruande taksonoomia (edaspidi taksonoomia) standard, elemendid ja taksonoomia haldaja.

§ 2.  Taksonoomia standard

  (1) Taksonoomia põhineb laiendataval rahandusalaste andmete aruandluskeele (eXtensible Business Reporting Language) standardil 2.1 (edaspidi XBRL) ja standardi laiendusel nimega Dimensions 1.0 (edaspidi koos XBRL standard).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud XBRL standardi tehnilise kirjelduse avaldab Justiitsministeerium veebilehel http://xbrl.eesti.ee.

§ 3.  Taksonoomia elemendid

  (1) Taksonoomia sisaldab bilansi, kasumiaruande, koondkasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali liikumise aruande, raamatupidamise aastaaruande lisade ja majandusaasta aruandega koos esitatavate dokumentide elemente.

  (2) Taksonoomia elementide loend äriühingutele on sätestatud käesoleva määruse lisas 1, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele käesoleva määruse lisas 2 ning audiitoritele käesoleva määruse lisas 3. Määruse lisades esitatakse elemendi nimetus, elemendi selgitus ja elemendi identifikaator. Elemendi identifikaator on XBRL-le vastav elemendi masinloetav nimetus.

§ 4.  Taksonoomia haldaja

  (1) Taksonoomia haldaja on Justiitsministeerium.

  (2) Taksonoomia avaldatakse käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud veebilehel.

  (3) Taksonoomia registreeritakse riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis.

  (4) Taksonoomia muudatusettepanekud, mis ei too kaasa käesoleva määruse muutmist, esitatakse taksonoomia haldajale vähemalt 3 kuud enne kalendriaasta algust ja taksonoomia muudatusi kohaldatakse uue kalendriaasta 1. jaanuarist.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

 

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206
«Majandusaasta aruande taksonoomia»
lisa 1 
[RT I 2010, 14, 73 – jõust. 12.04.2010]TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND ÄRIÜHINGUTELE

Elemendi nimetus

Elemendi selgitus

Elemendi identifikaator

Tiitellehe andmed

Tiitelleht, üldine informatsioon

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GeneralInformationAbstract

Ettevõtte nimi

Äriregistris registreeritud ärinimi

CompanyName

Majandusaasta aruande nimetus

Majandusaasta aruande nimetus

AnnualReportName

Aadress

Ühingu aadress

LegalAddress

Registrikood

Ühingu registrikood

RegistryCode

Telefon

Telefon

Telephone

Faks

Faks

Fax

E-mail

Elektroonilise posti aadress

Email

Interneti koduleht

Interneti kodulehe veebiaadress

InternetHomepage

Audiitor

Audiitori või audiitorettevõtja nimi

Auditor

Aruandeaasta algus ja lõpp

Aruandeaasta algus ja lõpp

BeginningAndEndOfAnnualPeriod

Bilansi andmed

Bilanss

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfFinancialPositionAbstract

Varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AssetsAbstract

Käibevara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CurrentAssetsAbstract

Raha

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalents

Finantsinvesteeringud

Kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast

ShortTermFinancialInvestments

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, lühiajalised laenunõuded, muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed teenuste eest

ShortTermReceivablesAndPrepayments

Varud Tooraine ja materjal, lõpetamata ja valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest Inventories

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil või realiseeritakse tavapärase tegevustsükli käigus

ShortTermBiologicalAssets

Müügiootel põhivara

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga suure tõenäosusega müüakse lähema 12 kuu jooksul

NonCurrentAssetsClassfiedAsHeldForSale

Kokku käibevara

Kokku raha ning varad, mis eeldatavasti realiseeritakse tavapärase tegevustsükli käigus või hoitakse kauplemiseesmärgil või tõenäoliselt suudetakse realiseerida 12 kuu jooksul bilansipäevast

CurrentAssets

Põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NonCurrentAssetsAbstract

Finantsinvesteeringud

Mitte kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei realiseerita 12 kuu jooksul bilansipäevast, ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg saabub pärast 12 kuu möödumist bilansipäevast

LongTermFinancialInvestments

Nõuded ja ettemaksed

Pikaajalised nõuded ostjate vastu, pikaajalised laenunõuded, muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed teenuste eest

LongTermReceivablesAndPrepayments

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvaraobjektid (maa või hoone või osa hoonest või mõlemad), mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil

InvestmentProperty

Materiaalne põhivara

Materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust isiku korral talle seatud eesmärgi täitmiseks) ja mida kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui 1 aasta

PropertyPlantAndEquipment

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad, mida ei kajastata lühiajaliste bioloogiliste varadena

LongTermBiologicalAssets

Immateriaalne põhivara

Füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mitte-monetaarne vara, mida kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui 1 aasta

IntangibleAssets

Kokku põhivara

Kokku pikaajalised varad, mida ei kajastata käibevaradena

NonCurrentAssets

Kokku varad

Rahaliselt hinnatavad asjad või õigused kokku

Assets

Kohustused ja omakapital

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LiabilitiesAndEquityAbstract

Kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LiabilitiesAbstract

Lühiajalised kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CurrentLiabilitiesAbstract

Laenukohustused

Kuni 12 kuu jooksul bilansipäevast tagasimakstavad laenukohustused (või vastav osa laenukohustustest), võlakirjad, arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustused ning lühiajalised vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, mida on võimalik konverteerida aktsiate või osade vastu

ShortTermLoanLiabilities

Võlad ja ettemaksed

Lühiajalised võlad tarnijatele ja töövõtjatele, maksuvõlad, muud lühiajalised võlad ja saadud ettemaksed

ShortTermPayablesAndPrepayments

Eraldised

Kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad, kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt 12 kuu jooksul bilansipäevast

ShortTermProvisions

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed, mille tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud

ShortTermGovernmentGrants

Kokku lühiajalised kohustused

Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, mis eeldatavasti arveldatakse tavapärase tegevustsükli jooksul, hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil või mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast

CurrentLiabilities

Pikaajalised kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NonCurrentLiabilitiesAbstract

Laenukohustused

Peale bilansipäevast 12 kuu möödumist tagasimakstavad laenukohustused (või vastav osa laenukohustustest), võlakirjad, arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustused ning pikaajalised vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, mida on võimalik konverteerida aktsiate või osade vastu

LongTermLoanLiabilities

Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised võlad tarnijatele, muud pikaajalised võlad ja saadud ettemaksed

LongTermPayablesAndPrepayments

Eraldised

Kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad, kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul bilansipäevast, diskonteeritud väärtuses

LongTermProvisions

Sihtfinantseerimine

Põhivara sihtfinantseerimise käigus saadud toetused, mida ei ole veel tuluna kajastatud

LongTermGovernmentGrants

Kokku pikaajalised kohustused

Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, mida ei kajastata lühiajaliste kohustustena

NonCurrentLiabilities

Kokku kohustused

Rahaliselt hinnatavad võlad kokku

Liabilities

Omakapital

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EquityAbstract

Osakapital nimiväärtuses

Emiteeritud osakapitali nimiväärtus

IssuedCapital

Aktsiakapital nimiväärtuses

Emiteeritud aktsiakapitali nimiväärtus (siin ei kajastata eelisaktsiaid, mis vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 3 klassifitseeruvad kohustusteks)

IssuedCapital2

Registreerimata osakapital

Bilansipäevaks emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel registreerimata osad (koos ülekursiga, kui bilansipäevaks on avaldus äriregistrile esitamata, kajastatakse osade eest laekunud tasu kohustusena)

UnregisteredEquity

Registreerimata aktsiakapital

Bilansipäevaks emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel registreerimata aktsiad (koos ülekursiga, kui bilansipäevaks on avaldus äriregistrile esitamata, kajastatakse aktsiate eest laekunud tasu kohustusena)

UnregisteredEquity2

Ülekurss

Aktsiate või osade emiteerimisest üle nimiväärtuse saadud tasu, tehingute korral omaaktsiatega soetusmaksumuse ja müügihinna vahe, omaaktsiate kustutamisel soetusmaksumuse ja nimiväärtuse vahe, ühise kontrolli all olevate ettevõtete ühendamisel soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahe

SharePremium

Oma osad

Äriühingu valduses olevad tema enda poolt eelnevalt emiteeritud osad

TreasuryShares

Oma aktsiad

Äriühingu valduses olevad tema enda poolt eelnevalt emiteeritud aktsiad

TreasuryShares2

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt „Äriseadustiku” nõuetele moodustatud kohustuslik reservkapital

StatutoryReservCapital

Muud reservid

Realiseerimata tulud ja kulud, mida ei kajastata kasumiaruandes, muudel eesmärkidel (et piirata vaba omakapitali hulka) moodustatud reservid

OtherReserves

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Eelmiste perioodide akumuleeritud kasum (kahjum), mida ei ole dividendidena välja makstud ega muul eesmärgil kasutatud

RetainedEarningsLoss

Aruandeaasta kasum (kahjum)

Tulude ja kulude vahe

AnnualPeriodProfitLoss

Aruandeaasta koondkasum (-kahjum)

Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ja muu koondkasumi (-kahjumi) summa

AnnualPeriodComprehensiveIncomeExpense

Kokku omakapital

Varade ja kohustuste vahe

Equity

Kokku kohustused ja omakapital

Rahaliselt hinnatavad võlad ning varade ja rahaliselt hinnatavate võlgade vahe kokku

LiabilitiesAndEquity

Kasumiaruande andmed

Kasumiaruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IncomeStatementScheme1Abstract

Aruandeaasta kasum (kahjum)

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AnnualPeriodProfitLossAbstract

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProfitLossBeforeTaxAbstract

Ärikasum (-kahjum)

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProfitLossAbstract

Müügitulu

Toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu

Revenue

Muud äritulud

Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud

OtherIncome

Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus

Jääkide vähenemist näidatakse kuluna ja jääkide suurenemist kulude vähendusena

ChangesInInventoriesOfAgriculturalProduction

Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt

Bioloogiliste varade esmasest õiglases väärtuses arvelevõtmisest ja hilisemast õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid

ProfitLossFromBiologicalAssets

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus

Jääkide vähenemist näidatakse kuluna ja jääkide suurenemist kulude vähendusena

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel

Kulude vähendusena kajastatud materjalid ja teenused, mida on kasutatud põhivara valmistamiseks ning mis on kajastatud mõnel teisel kasumiaruande kirjel kuluna

WorkPerformedByEntityAndCapitalised

Kaubad, toore, materjal ja teenused

Otseselt põhitegevuse eesmärgil ostetud kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulu

RawMaterialsAndConsumablesUsed

Mitmesugused tegevuskulud

Administratiivsetel ja muudel mitte otseselt põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja materjalide kulu

OtherOperatingExpense

Tööjõukulud

Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete kulu, pensionikulu

EmployeeExpense

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

DepreciationAndImpairmentLossReversal

Muud ärikulud

Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad kulud

OtherExpense

Ärikasum (-kahjum)

Tulude ja kulude vahe enne finantstulusid ja -kulusid ning tulumaksukulu

TotalProfitLoss

Finantstulud ja -kulud

Tulud ja kulud tütar- ja sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt, muudelt finantsinvesteeringutelt, intressikulud, kasum (kahjum) finantseerimis- ja investeerimistegevusega seotud nõuete ja kohustuste valuutakursi muutustest

FinancialIncomeAndExpense

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

Kokku tulude ja kulude vahe enne tulumaksukulu arvessevõtmist

TotalProfitLossBeforeTax

Tulumaks

Dividendidelt ja muudelt omanikele omakapitalist väljakuulutatud väljamaksetelt arvestatud tulumaksu kulu

IncomeTaxExpense

Aruandeaasta kasum (kahjum)

Kokku tulude ja kulude vahe

TotalAnnualPeriodProfitLoss

Kasumiaruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IncomeStatementScheme2Abstract

Brutokasum (kahjum)

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrossProfitLossAbstract

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) maksumus, tootmiskaod ja muud sarnased tootmiskulud, arvestatuna samasugustest põhimõtetest lähtuvalt, nagu on arvestatud müügitulu

CostOfSales

Brutokasum (-kahjum)

Kokku müügitulu ja müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu vahe

TotalGrossProfitLoss

Turustuskulud

Turustusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud

DistributionCosts

Üldhalduskulud

Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud

AdministrativeExpense

Rahavoogude aruande andmed

Rahavoogude aruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract

Rahavood

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsAbstract

Rahavood äritegevusest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsFromOperatingActivitiesAbstract

Korrigeerimised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AdjustmentsAbstract

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

DepreciationAndImpairmentLossReversalNeg

Kasum (kahjum) põhivara müügist

Põhivara müügist saadud tulu ja müüdud põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitLossFromSaleOfNonCurrentAssets

Muud korrigeerimised

Muud ärikasumis kajastatud mitterahaliste majandustehingute mõjud

OtherAdjustments

Kokku korrigeerimised

Ärikasumis kajastatud mitterahaliste majandustehingute mõju

Adjustments

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Äritegevusega seotud nõuded ja ettemaksed aruandeperioodi alguses miinus äritegevusega seotud nõuded ja ettemaksed aruandeperioodi lõpus

ChangesInReceivablesAndPrepaymentsRelatedToOperatingActivities

Varude muutus

Varud aruandeperioodi alguses miinus varud aruandeperioodi lõpus

OperatingActivitiesChangesInInventories

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Äritegevusega seotud kohustused ja saadud ettemaksed aruandeperioodi lõpus miinus äritegevusega seotud kohustused ja saadud ettemaksed aruandeperioodi alguses

ChangesInPayablesAndPrepaymentsRelatedToOperatingActivities

Laekunud intressid

Laekunud intressitulud, kui need on loetud rahavooks äritegevusest

OperatingActivitiesIntrestReceived

Makstud intressid

Makstud intressikulud, kui need on loetud rahavooks äritegevusest

OperatingActivitiesIntrestPaid

Makstud ettevõtte tulumaks

Omanikele makstud dividendidelt ja muudelt omakapitalist tehtud väljamaksetelt makstud tulumaksukulu, kui see on loetud rahavooks äritegevusest

OperatingActivitiesIncomeTaxRefundPaid

Laekumised sihtfinantseerimisest

Tegevuskulude sihtfinantseerimise käigus laekunud ettemaksed, kui need on loetud rahavooks äritegevusest

OperatingActivitiesProceedsFromGovernmentGrants

Muud rahavood äritegevusest

Muud laekumised ja väljamaksed äritegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel äritegevuse rahavoogude kirjetel

OtherCashFlowsFromOperatingActivities

Kokku rahavood äritegevusest

Kokku rahavood, mida ei ole loetud investeerimis- ega finantseerimistegevusega seotud rahavoogudeks

CashFlowsFromOperatingActivities

Rahavood investeerimistegevusest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsFromInvestingActivitiesAbstract

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks tehtud väljamaksed

InvestingActivitiesPurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssets

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügitulu laekumised

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssets

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks tehtud väljamaksed

InvestingActivitiesPurchaseOfInvestmentProperty

Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügitulu laekumised

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfInvestmentProperty

Laekumised sihtfinantseerimisest

Põhivara sihtfinantseerimise käigus laekunud toetused, kui need on loetud rahavooks investeerimistegevusest

InvestingActivitiesProceedsFromGovernmentGrants

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel

Väljamaksed tütarettevõtjate aktsiate ja osade soetamiseks

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToAcquireSubsidiaries

Laekunud tütarettevõtjate müügist

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade müügist saadud laekumine

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFromSalesOfSubsidiaries

Tasutud sidusettevõtjate soetamisel

Väljamaksed sidusettevõtjate aktsiate ja osade soetamiseks

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToAcquireAssociates

Laekunud sidusettevõtjate müügist

Sidusettevõtjate aktsiate ja osade müügist saadud laekumine

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFromSalesOfAssociates

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

Väärtpaberite (v.a tütar- ja sidusettevõtjate aktisad ja osad) ja muude finantsinvesteeringute soetamiseks tehtud väljamaksed

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToAcquireOtherFinancialInvestments

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

Väärtpaberite (v.a tütar- ja sidusettevõtjate aktisad ja osad) ja muude finantsinvesteeringute müügist saadud laekumised

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFromSalesOfOtherFinancialInvestments

Antud laenud

Väljamaksed, mis klassifitseeritakse laenunõueteks

InvestingActivitiesLoansGiven

Antud laenude tagasimaksed

Väljaantud laenunõuete tagasilaekumised

InvestingActivitiesRepaymentsOfLoansGiven

Laekunud intressid

Laekunud intressitulud, kui need on loetud rahavooks investeerimistegevusest

InvestingActivitiesIntrestReceived

Laekunud dividendid

Tütarettevõtjatelt, sidusettevõtjatelt ja muudelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividenditulud, kui need on loetud rahavooks investeerimistegevusest

InvestingActivitiesDividendsReceived

Muud väljamaksed investeerimistegevusest

Muud väljamaksed investeerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashOutflowsFromInvestingActivities

Muud laekumised investeerimistegevusest

Muud laekumised investeerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashInflowsFromInvestingActivities

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Raha investeerimisega seotud laekumised ja väljamaksed kokku

CashFlowsFromInvestingActivities

Rahavood finantseerimistegevusest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsFromFinancingActivitiesAbstract

Saadud laenud

Laekunud saadud laenud, võlakirjade emiteerimisest

FinancingActivitiesLoansReceived

Saadud laenude tagasimaksed

Saadud laenude põhiosa tagasimaksed, väljamaksed võlakirjade kustutamiseks

FinancingActivitiesRepaymentsOfLoansReceived

Arvelduskrediidi saldo muutus

Arvelduskrediidi saldo muutus

FinancingActivitiesProceedsFromOverdraft

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed

Kapitalirendikohustuste tasumine

FinancingActivitiesProceedsFromFinanceLease

Makstud intressid

Makstud intressikulud, kui need on loetud rahavooks finantseerimistegevusest

FinancingActivitiesIntrestPaid

Laekumised sihtfinantseerimisest

Põhivara sihtfinantseerimise käigus laekunud toetused, kui need on loetud rahavooks finantseerimistegevusest

FinancingActivitiesProceedsFromGovernmentGrants

Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest

Laekumised aktsia- ja osakapitali emiteerimisest

FinancingActivitiesProceedsFromIssuingShares

Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel

Omaaktsiate või -osade tagasiostmisel tehtud väljamaksed

FinancingActivitiesProceedsFromRepurchasedTreasuryShares

Makstud dividendid

Omanikele makstud dividendid ja muud väljamaksed omakapitalist, kui need on loetud rahavooks finantseerimistegevusest

FinancingActivitiesDividendsPaid

Makstud ettevõtte tulumaks

Omanikele makstud dividendidelt ja muudelt omakapitalist tehtud väljamaksetelt makstud tulumaksukulu, kui see on loetud rahavooks finantseerimistegevusest

FinancingActivitiesIncomeTaxRefundPaid

Muud laekumised finantseerimistegevusest

Muud laekumised finantseerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashInflowsFromFinancingActivities

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashOutflowsFromFinancingActivities

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Tegevuse finantseerimiseks saadud laekumised ja krediteerimisest tulenevad väljamaksed kokku

CashFlowsFromFinancingActivities

Kokku rahavood

Raha laekumised ja väljamaksed (netosummas) kokku

CashFlows

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalentsAtBeginningOfPeriod

Raha ja raha ekvivalentide muutus

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele perioodi lõpus miinus perioodi alguses

ChangeInCashAndCashEquivalents

Valuutakursside muutuste mõju

Raha valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kasum (kahjum)

EffectOnExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

Raha  ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalentsAtEndOfPeriod

Rahavoogude aruanne

Raha laekumisi ja väljamakseid kajastav aruanne, milles kõik rahavood on kajastatud otsesel meetodil

StatementOfCashFlowsDirectMethod

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Müügitulu laekumised

ReceiptsOfSalesOfGoodsAndRenderingOfServices

Muud äritegevuse tulude laekumised

Muude äritegevuse tulude laekumised

OtherCashReceiptsIncomeProceedsFromOperatingActivities

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Ostetud kaupade ja teenuste kulude väljamaksed

PaymentsToSuppliersForGoodsAndServices

Väljamaksed töötajatele

Tööjõukulude väljamaksed

PaymentsToEmployees

Koondkasumiaruande andmed

Koondkasumiaruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfComprehensiveIncomeAbstract

Aruandeaasta kasum (kahjum)

Tulude ja kulude vahe

AnnualPeriodProfitLoss2

Muu koondkasum (-kahjum)

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

TotalOtherComprehensiveIncomeExpenseAbstract

Finantsvarade ümberhindluse kasumid (kahjumid)

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused, kui neid ei kajastata kasumiaruandes, vaid koondkasumiaruandes 

FinancialAssetsRevaluationGainsLosses

Riskimaandamis-instrumentide ümberhindluse kasumid (kahjumid)

Riskimaandamisarvestuse erireeglite alusel soetatud tuletisinstrumentide õiglases väärtuses ümberhindamisest tekkinud kasumid ja kahjumid

HedgeInstrumentsRevaluationGainsLosses

Realiseerimata kursivahed

Sidusettevõtjatega seoses arvestatud realiseerimata kursivahed

EffectOnUnrealisedExchangeRateChanges

Muud koondkasumid 

(-kahjumid)

Muud omanikega mitteseotud kasumid ja kahjumid, mida ei kajastata kasumiaruandes

OtherComprehensiveIncomeExpense

Kokku muu koondkasum

(-kahjum)

Muud omanikega mitteseotud kasumid ja kahjumid kokku, mida ei kajastata kasumiaruandes

TotalOtherComprehensiveIncomeExpense

Aruandeaasta koondkasum (-kahjum)

Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ja muu koondkasumi (-kahjumi) summa

StatementOfComprehensiveIncomeAnnualPeriodComprehensiveIncomeExpense

Omakapitali muutuste aruande andmed

Omakapitali muutuste aruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfChangesInEquityAbstract

Osakapital nimiväärtuses

Emiteeritud osakapitali nimiväärtus

ChangesInEquityIssuedCapital

Aktsiakapital nimiväärtuses

Emiteeritud aktsiakapitali nimiväärtus (siin ei kajastata eelisaktsiaid, mis vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 3 klassifitseeruvad kohustusteks)

ChangesInEquityIssuedCapital2

Registreerimata osakapital

Bilansipäevaks emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel registreerimata osad (koos ülekursiga, kui bilansipäevaks on avaldus äriregistrile esitamata, kajastatakse osade eest laekunud tasu kohustusena)

ChangesInEquityUnregisteredEquity

Registreerimata aktsiakapital

Bilansipäevaks emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel registreerimata aktsiad (koos ülekursiga, kui bilansipäevaks on avaldus äriregistrile esitamata, kajastatakse aktsiate eest laekunud tasu kohustusena)

ChangesInEquityUnregisteredEquity2

Ülekurss

Aktsiate või osade emiteerimisest üle nimiväärtuse saadud tasu, tehingute korral omaaktsiatega soetusmaksumuse ja müügihinna vahe, omaaktsiate kustutamisel soetusmaksumuse ja nimiväärtuse vahe, ühise kontrolli all olevate ettevõtete ühendamisel soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahe

ChangesInEquitySharePremium

Oma osad

Äriühingu valduses olevad tema enda poolt eelnevalt emiteeritud osad

ChangesInEquityTreasuryShares

Oma aktsiad

Äriühingu valduses olevad tema enda poolt eelnevalt emiteeritud aktsiad

ChangesInEquityTreasuryShares2

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt „Äriseadustiku” nõuetele moodustatud kohustuslik reservkapital

ChangesInEquityStatutoryReservCapital

Muud reservid

Realiseerimata tulud ja kulud, mida ei kajastata kasumiaruandes, muudel eesmärkidel (et piirata vaba omakapitali hulka) moodustatud reservid

ChangesInEquityOtherReserves

Jaotamata kasum (kahjum)

Käesoleva ja eelmiste perioodide akumuleeritud kasum (kahjum), mida ei ole dividendidena välja makstud ega muul eesmärgil kasutatud

ChangesInEquityRetainedEarningsLoss

Kokku

Omakapitalis toimunud muutused kokku

ChangesInEquity

Eelmise perioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EquityAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Arvestuspõhimõtete muutuste mõju

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EffectOfChangesInAccountingPoliciesAbstract

Vigade parandamise mõju

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EffectOfCorrectionOfErrorsAbstract

Korrigeeritud saldo, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

RestatedBalanceAbstract

Aruandeperioodi kasum (kahjum)

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesInEquityAnnualPeriodProfitLossAbstract

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AnnualPeriodComprehensiveIncomeExpenseAbstract

Emiteeritud osakapital

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IssueOfEquityAbstract

Emiteeritud aktsiakapital

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IssueOfEquity2Abstract

Muutused muudest omanike sissemaksetest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesThroughOtherContributionsOfOwnersAbstract

Makstud dividendid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DividendsPaidAbstract

Muutused muudest väljamaksetest omanikele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesThroughOtherDistributionsToOwnersAbstract

Muutused reservides

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesInReservsAbstract

Muud muutused omakapitalis

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherChangesInEquityAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EquityAtEndOfPeriodAbstract

Jaotus omakapitali muutuse järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByChangesInEquityHypercube

Omakapitali muutused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ChangesInEquityDimension

Omakapitali muutuste aruanne, lisainformatsioon

Lisaselgitused, viited vajaduse korral oluliste kirjete kohta

StatementOfChangesInEquity

Arvestuspõhimõtete andmed

Lisa: Arvestuspõhimõtted

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteAccountingPoliciesAbstract

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslase nimetus, aruandeperiood, esitlusvaluuta ja finantsandmete täpsusaste, millisest raamatupidamistavast lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud

AccountingPoliciesGeneralInformation

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatused arvestuspõhimõtetes või informatsiooni esitlusviisis võrreldes eelmise aastaaruandega, sh muutuste kirjeldus ja põhjendus, mõju põhiaruannete kirjetele, põhjendus, kui muutust ei ole tagasiulatuvalt kajastatud

AccountingPoliciesChangesInAccountingPoliciesOrPresentationOfInformation

Vigade korrigeerimine

Oluliste vigade kirjeldus, vigade korrigeerimise mõju põhiaruannetele, põhjendus, kui vigade korrigeerimist ei ole tagasiulatuvalt kajastatud

AccountingPoliciesErrorAdjustments

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetud varade liigid ja nende arvestuspõhimõtted

AccountingPoliciesCashAndCashEquivalents

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarade ja -kohustuste  kajastamine

AccountingPoliciesForeignCurrencyTransactionsAndAssetsAndLiabilitiesDenominatedInAForeignCurrency

Finantsinvesteeringud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab finantsinvesteeringute kajastamisel

AccountingPoliciesFinancialInvestments

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate või osade kajastamisel

AccountingPoliciesSharesOfSubsidiariesAndAssociates

Nõuded ja ettemaksed

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab nõuete ja ettemaksete kajastamisel

AccountingPoliciesReceivablesAndPrepayments

Varud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab varude kajastamisel

AccountingPoliciesInventories

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Valik, kas varud on bilansis kajastatud kaalutud keskmises ostuhinnas, FIFO meetodil, individuaalse hindamise meetodil või muul meetodil (muu meetod täpsustatakse selgitusega)

AccountingPoliciesCarriedAtCostInventoriesAccountingPolicies

Bioloogilised varad

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab bioloogiliste varude kajastamisel

AccountingPoliciesBiologicalAssets

Kinnisvarainvesteeringud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab kinnisvarainvesteeringute kajastamisel

AccountingPoliciesInvestmentProperty

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade kajastamisel

AccountingPoliciesPlantPropertyAndEquipmentAndIntangibleAssets

Põhivara arvelevõtmise alampiir

Milline soetusmaksumuse piirmäär on sätestatud raamatupidamise sise-eeskirjaga põhivara arvelevõtmiseks

AccountingPoliciesMinimalAcquisitionCost

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulLifeTuple

Põhivara grupi nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

AccountingPoliciesAssetsGroupName

Kasulik eluiga

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulLifeValue

Kasulik eluiga, lisainformatsioon

Keskmine kasulik eluiga põhivara gruppide kaupa aastates

AccountingPoliciesUsefulLifeBasedOnPlantPropertyEquipmentAndIntangibleAssetsGroupAdditionalInformation

Rendid

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab rendile antud ja rendile võetud varade ja nendega seotud tulude ja kulude kajastamisel

AccountingPoliciesLeases

Finantskohustused

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab finantskohustuste kajastamisel

AccountingPoliciesFinancialLiabilities

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab eraldiste ja tingimuslike kohustuste kajastamisel

AccountingPoliciesProvisionsAndContingentLiabilities

Sihtfinantseerimine

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab sihtfinantseerimise kajastamisel

AccountingPoliciesGovernmentGrants

Maksustamine

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab maksude kajastamisel

AccountingPoliciesTaxation

Seotud osapooled

Kes on loetud seotud osapooleks

AccountingPoliciesRelatedParties

Tulud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab tulude kajastamisel

AccountingPoliciesRevenueRecognition

Kulud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab kulude kajastamisel

AccountingPoliciesExpenseRecognition

Lisa: Arvestuspõhimõtted, lisainformatsioon

Muud olulised arvestuspõhimõtted

AccountingPoliciesAdditionalInformation

Raha andmed  

Lisa: Raha

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteCashAndCashEquivalentsAbstract

Sularaha kassas

Raha sedelites ja müntides kassades

CashOnHand

Arvelduskontod

Rahaliste vahendite jääk arvelduskontodel

SettlementAccounts

Tähtajalised hoiused

Rahaliste vahendite jääk tähtajalistes hoiustes, mis on loetud raha ja selle ekvivalentide hulka

DepositAccounts

Paigutused ülilikviidsetesse fondidesse

Rahaliste vahendite jääk ülilikviidsetes fondides

DepositsInHighlyLiquidFunds

Raha teel

Rahalised vahendid, mis on teel ühelt asukohalt teise (näiteks kassast panka või pangast teise panka jne)

CashTransit

Muud

Muud rahalised vahendid, mis on loetud rahaks ja selle ekvivalentideks

CashAndCashEquivalentsOther

Kokku raha

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalentsTotal

Lisa: Raha, lisainformatsioon

Oluliste paigutuste tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteCashAndCashEquivalents

Lühiajaliste finantsinvesteeringute andmed

Lisa: Lühiajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteCurrentFinancialInvestmentsAbstract

Lühiajalised finantsinvesteeringud, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo eelmise aruandeperioodi lõpus

CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfPreviousPeriod

Soetamine

Soetamine aruandeperioodi jooksul

CurrentFinancialInvestmentsAcquisition

Müük müügihinnas või lunastamine

Müük müügihinnas või lunastamine aruandeperioodi jooksul (miinusega)

CurrentFinancialInvestmentsDisposalAtSellingPriceOrRedemption

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest

Müügist ja ümberhindlusest tulenev kasum (kahjum) aruandeperioodi jooksul

CurrentFinancialInvestmentsProfitLossFromDisposalAndRevaluation

Muud

Muud muutused aruandeperioodi jooksul

CurrentFinancialInvestmentsOther

Lühiajalised finantsinvesteeringud, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo aruandeperioodi lõpus

CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfPeriod

Kajastatud õiglases väärtuses

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatuna õiglases väärtuses

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAtFairValue

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatuna korrigeeritud soetusmaksumuses

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAtCost

Lisa: Lühiajalised finantsinvesteeringud, lisainformatsioon

Oluliste finantsinvesteeringute või nende gruppide tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteCurrentFinancialInvestments

Jaotus finantsinvesteeringute järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByFinancialInvestmentsHypercube

Finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

FinancialInvestmentDimension

Aktsiad ja osad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SharesAbstract

Fondiosakud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FundUnitsAbstract

Võlakirjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BondsAbstract

Muud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FinancialInvestmentsTotalAbstract

Nõuete ja ettemaksete andmed   

Lisa: Nõuded ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteReceivablesAndPrepaymentsAbstract

Nõuded ostjate vastu

Ostjate poolt tasumata arved

AccountsReceivable

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Enammakstud maksud, mida on võimalik tagasi taotleda või kanda teiste maksude katteks

TaxPrepaymentsAndReceivables

Muud nõuded

Muud nõuded

OtherCurrentReceivables

Ettemaksed

Ettemaksed teenuste eest

Prepayments

Kokku nõuded ja ettemaksed

Pikaajalised ja lühiajalised nõuded ja ettemaksed kokku

ReceivablesAndPrepayments

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteReceivablesAndPrepayments

Andmed nõuete kohta ostjate vastu

Lisa: Nõuded ostjate vastu

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteAccountsReceivableAbstract

Ostjatelt laekumata arved

Ostjate poolt tasumata arved

AccountsReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvad arved

Arved, mille laekumine on hinnatud ebatõenäoliseks (miinusega)

AllowanceForDoubtfulReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses

Arvete saldo, mille laekumine on hinnatud ebatõenäoliseks (miinusega)

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtBeginningOfPeriod

Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded

Nõuded, mille laekumine hinnati ebatõenäoliseks, kuid mis pärast seda aruandeperioodi jooksul laekusid (plussiga)

DecreaseInAllowanceForDoubtfulReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded

Nõuded, mille laekumine hinnati aruandeperioodil ebatõenäoliseks (miinusega)

IncreaseInAllowanceForDoubtfulReceivables

Lootusetuks tunnistatud nõuded

Nõuded, mille laekumine hinnati aruandeperioodil lootusetuks (plussiga)

IrrevocableReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks

Arvete saldo, mille laekumine on hinnatud ebatõenäoliseks (miinusega)

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtEndOfPeriod

Kokku nõuded ostjate vastu

Ostjate poolt tasumata arved kokku

AccountsReceivable

Lisa: Nõuded ostjate vastu, lisainformatsioon

Nõuded väljaspool tavapärast müügitegevust, sh summad, tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteAccountsReceivable

Maksude ettemaksete ja maksuvõlgade andmed

Lisa: Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbstract

Ettemaks

Maksude ettemaks

TaxPrepayments

Maksuvõlg

Maksude maksuvõlg

TaxLiabilities

Ettevõtte tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CorporateIncomeTaxAbstract

Käibemaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ValueAddedTaxAbstract

Üksikisiku tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PersonalIncomeTaxAbstract

Erisoodustuse tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FringeBenefitIncomeTaxAbstract

Sotsiaalmaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SocialTaxAbstract

Kohustuslik kogumispension

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ContributionsToMandatoryFundedPensionAbstract

Töötuskindlustusmaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

UnemploymentInsuranceTaxAbstract

Maamaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LandTaxAbstract

Aktsiisimaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ExciseDutyTaxAbstract

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbstract

Ettemaksukonto jääk

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PrepaymentAccountBalanceAbstract

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

TotalPrepaymentLiabilitiesAbstract

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaymentsHypercube

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaymentsDimension

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaymentsHypercubeExclude

Lisa: Maksude ettemaksed ja maksuvõlad, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilities

Pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed

Lisa: Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteNonCurrentFinancialInvestmentsAbstract

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Pikaajalised investeeringud tütarettevõtjate aktsiatesse või osadesse

SharesOfSubsidiaries

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Pikaajalised investeeringud sidusettevõtjate aktsiatesse või osadesse

SharesOfAssociates

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

OtherNonCurrentFinancialInvestments

Pikaajalised nõuded

Pikaajalised ostjate või muude osapoolte tasumata arved või muud nõuded

NonCurrentReceivables

Pikaajalised ettemaksed

Pikaajalised ettemaksed teenuse eest

NonCurrentPrepayments

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud

Mitte kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei realiseerita 12 kuu jooksul bilansipäevast, ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg saabub pärast 12 kuu möödumist bilansipäevast, kokku

NonCurrentFinancialInvestments

Lisa: Pikaajalised finantsinvesteeringud, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteNonCurrentFinancialInvestments

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade andmed

Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteSharesOfSubsidiariesAbstract

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tehniline element, mis on vajalik elementide grupeerimiseks

SharesOfSubsidiariesGeneralInformationTuple

Tütarettevõtja nimetus

Tütarettevõtja juriidilise isiku nimetus

NameOfSubsidiary

Asukohamaa

Asukohamaa, kus tütarettevõtja tegutseb

CountryOfIncorporation

Põhitegevusala

Põhitegevusala, millega tütarettevõtja tegeleb

PricipalActivity

Osaluse määr

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OwnershipInterestAbstract

Osaluse määr, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) tütarettevõtjas eelmise perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPeriod

Osaluse määr, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) tütarettevõtjas perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPeriod

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfSubsidiariesAtEndOfPreviousPeriod

Omandamine

Aruandeperioodil soetatud tütarettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

SharesOfSubsidiariesAcquisition

Müük

Aruandeperioodil müüdud tütarettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

SharesOfSubsidiariesDisposal

Dividendid

Tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

SharesOfSubsidiariesDividends

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

SharesOfSubsidiariesProfitLossByEquityMethod

Muud muutused

Tütarettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

SharesOfSubsidiariesOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfSubsidiariesAtEndOfPeriod

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPreviousPeriod

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, omandamine

Kokku aruandeperioodil soetatud tütarettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

TotalSharesOfSubsidiariesAcquisition

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, müük

Kokku aruandeperioodil müüdud tütarettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

TotalSharesOfSubsidiariesDisposal

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, dividendid

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

TotalSharesOfSubsidiariesDividends

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

TotalSharesOfSubsidiariesProfitLossByEquityMethod

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, muud muutused

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

TotalSharesOfSubsidiariesOtherChanges

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, perioodi lõpus

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPeriod

Omandatud osaluse protsent

Aruandeperioodil tütarettevõtjas omandatud osaluse määr protsentides omandatud hääleõigusest

SharesOfSubsidiariesAcquiredOwnershipInterest

Omandamise kuupäev

Tütarettevõtja omandamise kuupäev

SharesOfSubsidiariesAcquisitionDate

Omandatud osaluse soetusmaksumus

Aruandeperioodil soetatud tütarettevõtjate aktsiate või osade soetusmaksumus

SharesOfSubsidiariesCostOfAcquiredOwnershipInterest

Müüdud osaluse protsent

Aruandeperioodil tütarettevõtjas müüdud osaluse määr protsentides hääleõigusest

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipInterest

Müüdud osalus müügihinnas

Aruandeperioodil tütarettevõtjas müüdud osaluse müügihind

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipInterestAtSellingPrice

Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)

Aruandeperioodil tütarettevõtjas müüdud osalusest arvestatud müügikasum (-kahjum)

SharesOfSubsidiariesSalesProfitLossOnDisposedOwnershipInterest

Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, lisainformatsioon

Äriühenduste korral, kas tegemist oli sõltumatute osapoolte vahelise või ühise kontrolli all olevate üksuste vahelise äriühendusega, omandatud osaluse soetusmaksumuse komponentide kirjeldus, k.a omandamisega seotud väljaminekud, ostuhinda mõjutanud lisatingimused, mille mõju sõltub tulevikus aset leidvatest sündmustest; kui osalusi kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, siis omandatud osaluste õiglane väärtus ja tekkinud firmaväärtus või omakapitalis kajastatud muutus

NoteSharesOfSubsidiaries

Sidusettevõtjate aktsiate ja osade andmed

Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteSharesOfAssociateAbstract

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tehniline element, mis on vajalik elementide grupeerimiseks

SharesOfAssociatesGeneralInformationTuple

Sidusettevõtja nimetus

Sidusettevõtja juriidilise isiku nimetus

NameOfAssociate

Asukohamaa

Asukohamaa, kus sidusettevõtja tegutseb

CountryOfIncorporation

Põhitegevusala

Põhitegevusala, millega sidusettevõtja tegeleb

PricipalActivity

Osaluse määr

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OwnershipInterestAbstract

Osaluse määr, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) sidusettevõtjas eelmise perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPeriod

Osaluse määr, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) sidusettevõtjas perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPeriod

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfAssociatesAtEndOfPreviousPeriod

Omandamine

Aruandeperioodil soetatud sidusettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

SharesOfAssociatesAcquisition

Müük

Aruandeperioodil müüdud sidusettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

SharesOfAssociatesDisposal

Dividendid

Sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

SharesOfAssociatesDividends

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

SharesOfAssociatesProfitLossByEquityMethod

Muud muutused

Sidusettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

SharesOfAssociatesOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfAssociatesAtEndOfPeriod

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPreviousPeriod

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, omandamine

Kokku aruandeperioodil soetatud sidusettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

TotalSharesOfAssociatesAcquisition

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, müük

Kokku aruandeperioodil müüdud sidusettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

TotalSharesOfAssociatesDisposal

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, dividendid

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

TotalSharesOfAssociatesDividends

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

TotalSharesOfAssociatesProfitLossByEquityMethod

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, muud muutused

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

TotalSharesOfAssociatesOtherChanges

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, perioodi lõpus

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPeriod

Omandatud osaluse protsent

Aruandeperioodil sidusettevõtjas omandatud osaluse määr protsentides omandatud hääleõigusest

SharesOfAssociatesAcquiredOwnershipInterest

Omandamise kuupäev

Sidusettevõtja omandamise kuupäev

SharesOfAssociatesAcquisitionDate

Omandatud osaluse soetusmaksumus

Aruandeperioodil soetatud sidusettevõtjate aktsiate või osade soetusmaksumus

SharesOfAssociatesCostOfAcquiredOwnershipInterest

Müüdud osaluse protsent

Aruandeperioodil sidusettevõtjas müüdud osaluse määr protsentides hääleõigusest

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInterest

Müüdud osalus müügihinnas

Aruandeperioodil sidusettevõtjas müüdud osaluse müügihind

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInterestAtSellingPrice

Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)

Aruandeperioodil sidusettevõtjas müüdud osalusest arvestatud müügikasum (-kahjum)

SharesOfAssociatesSalesProfitLossOnDisposedOwnershipInterest

Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, lisainformatsioon

Äriühenduste korral, kas tegemist oli sõltumatute osapoolte vahelise või ühise kontrolli all olevate üksuste vahelise äriühendusega, omandatud osaluse soetusmaksumuse komponentide kirjeldus, k.a omandamisega seotud väljaminekud, ostuhinda mõjutanud lisatingimused, mille mõju sõltub tulevikus aset leidvatest sündmustest; kui osalusi kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, siis omandatud osaluste õiglane väärtus ja tekkinud firmaväärtus või omakapitalis kajastatud muutus

NoteSharesOfAssociates

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed

Lisa: Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherLongTermFinancialInvestmentsAbstract

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherLongTermFinancialInvestmentsAbstract

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo eelmise aruandeperioodi lõpus

OtherLongTermFinancialInvestmentsAtEndOfPreviousPeriod

Soetamine

Soetamine aruandeperioodi jooksul

OtherLongTermFinancialInvestmentsAcquisition

Müük müügihinnas või lunastamine

Müük müügihinnas või lunastamine aruandeperioodi jooksul (miinusega)

OtherLongTermFinancialInvestmentsDisposalAtSellingPriceOrRedemption

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest

Müügist ja ümberhindlusest tulenev kasum (kahjum) aruandeperioodi jooksul

OtherLongTermFinancialInvestmentsProfitLossFromDisposalAndRevaluation

Muud

Muud muutused aruandeperioodi jooksul

OtherLongTermFinancialInvestmentsOther

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo aruandeperioodi lõpus

OtherLongTermFinancialInvestmentsAtEndOfPeriod

Kajastatud õiglases väärtuses

Kajastatud õiglases väärtuses

OtherLongTermFinancialInvestmentsCarriedAtFairValue

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses

OtherLongTermFinancialInvestmentsCarriedAtCost

Lisa: Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, lisainformatsioon

Oluliste finantsinvesteeringute või nende gruppide tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteOtherLongTermFinancialInvestments

Muude nõuete andmed

Lisa: Muud nõuded

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherReceivablesAbstract

Laenunõuded

Antud laenude tagasinõuded

LoanReceivables

Intressinõuded

Laekumata intressid antud laenudelt, võlakirjadelt ja pangakontodelt, mis on arvestatud perioodi eest kuni bilansipäevani

InterestReceivables

Dividendinõuded

Bilansipäevaks välja kuulutatud laekumata dividendinõuded

DividendReceivables

Viitlaekumised

Muud nõuded, mille aluseks on aruandeperioodil teenitud tulu, kuid mille kohta ei ole vormistatud arvet (näiteks tulu valmidusastme meetodil)

AccruedIncome

Muud nõuded

Muud eespool esitatud kirjetega mittesobivad nõuded

OtherOtherReceivables

Kokku muud nõuded

Muud eespool esitatud kirjetega mittesobivad nõuded kokku

OtherReceivablesTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityHypercube

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityDimension

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityAbstract

12 kuu jooksul

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityWithin12MonthsAbstract

1–5 aasta jooksul

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityWithin1to5YearsAbstract

Üle 5 aasta

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityWithinOver5YearsAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityTotalAbstract

Lisa: Muud nõuded, lisainformatsioon

Oluliste nõuete või nende gruppide intressimäärad, alusvaluutad, nõuete tagatisena pandiks saadud varad, muud olulised tingimused

NoteOtherReceivables

Ettemaksete andmed

Lisa: Ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePrepaymentsAbstract

Tulevaste perioodide kulud

Ettemaksed teenuste eest, mis kantakse kuluks aruandeperioodidel, mille jaotus vastab jaotusele järelejäänud tähtaja järgi

DeferredExpenses

Muud makstud ettemaksed

Muud ettemaksed, mida ei saa lugeda tulevaste perioodide kuludeks

OtherPaidPrepayments

Kokku ettemaksed

Ettemaksed kokku

PrepaymentsTotal

Lisa: Ettemaksed, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon ettemaksete kohta

NotePrepayments

Varude andmed

Lisa: Varud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteInventoriesAbstract

Tooraine ja materjal

Soetatud toore või materjal

RawMaterials

Lõpetamata toodang

Toode või teenus, mis on bilansipäevaks tootmisprotsessis ning ei ole veel müügivalmis

WorkInProgress

Valmistoodang

Valmistatud müügiootel tooted

FinishedGoods

Müügiks ostetud kaubad

Edasimüügi eesmärgil ostetud tooted

Merchandise

Ettemaksed varude eest

Ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodil omandatavate varude eest

InventoryPrepayments

Kokku varud

Tooraine ja materjal, lõpetamata ja valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest

InventoriesTotal

Lisa: Varud, lisainformatsioon

Informatsioon oluliste varude allahindluste ja allahindluste tühistamise koha (varude grupp, summa, põhjus)

NoteInventories

Müügiootel põhivara andmed

Lisa: Müügiootel põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteNonCurrentAssetsHeldForSaleAbstract

Jaotus müügiootel põhivara järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByNonCurrentAssetsHeldForSaleHypercube

Müügiootel põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

NonCurrentAssetsHeldForSaleDimension

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Müügiootel põhivara saldo

NonCurrentAssetsHeldForSaleAtEndOfPreviousPeriod

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil müügiootel põhivaraks muudest varade gruppidest ja müügiootel põhivarast muude varade gruppidesse ümber klassifitseeritud varad

NonCurrentAssetsHeldForSaleReclassifications

Müügid

Aruandeperioodil müüdud müügiootel olnud põhivara

NonCurrentAssetsHeldForSaleDisposals

Muud muutused

Muud muutused müügiootel põhivaras aruandeperioodi jooksul

NonCurrentAssetsHeldForSaleOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Müügiootel põhivara saldo

NonCurrentAssetsHeldForSaleAtEndOfPeriod

Lisa: Müügiootel põhivara, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon müügiootel põhivara kohta

NoteNonCurrentAssetsHeldForSale

Kinnisvarainvesteeringute andmed

Lisa: Kinnisvarainvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteInvestmentPropertyAbstract

Soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyCostMethodAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Kinnisvarainvesteeringuteks loetud objektide omandamise või ehitamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Kinnisvarainvesteeringuteks loetud ehitiste komponentidele arvestatud akumuleeritud kulum (miinusega)

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Kinnisvaraobjektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil soetatud kinnisvarainvesteeringute objektide soetusmaksumus ja kinnisvaraobjektidel tehtud ehitustööd, mille kasulik eluiga on pikem kui üks aasta

InvestmentPropertyCostMethodAcquisitionsAndAdditions

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud kinnisvarainvesteeringute objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

InvestmentPropertyCostMethodDisposals

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute objektidele arvestatud amortisatsioonikulu (miinusega)

InvestmentPropertyCostMethodDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

InvestmentPropertyCostMethodImpairmentLoss

Allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute objektidele arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga), kui eelnevatel aruandeperioodidel on kinnisvarainvesteeringuid väärtuse languse tõttu alla hinnatud. Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

InvestmentPropertyCostMethodReversingOfImpairmentLoss

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil kinnisvara-investeeringute objektidele äriühenduste käigus lisandunud põhivarad

InvestmentPropertyCostMethodAdditionsThroughBusinessCombinations

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringuteks (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või kinnisvarainvesteeringutest (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber klassifitseeritud materiaalne põhivara või müügiootel põhivara või muud varade liigid

InvestmentPropertyCostMethodReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute väärtuses toimunud muud muutused, v.a soetused, müügid, amortisatsiooni ja väärtuse languse arvestus ja ümberklassifitseerimine

InvestmentPropertyCostMethodOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Kinnisvarainvesteeringuteks loetud objektide omandamise või ehitamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Kinnisvarainvesteeringuteks loetud ehitiste komponentidele arvestatud akumuleeritud kulum (miinusega)

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Kinnisvaraobjektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodResidualCost

Maa

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyLandAbstract

Ehitised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyBuildingsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyTotalAbstract

Kinnisvarainvesteeringud, soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

InvestmentPropertyCostMethodDimension

Jaotus kinnisvarainvesteeringu­tes, soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationInvestmentPropertyCostMethodHypercube

Õiglase väärtuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyFairValueMethodAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Kinnisvarainvesteeringute saldo eelmise perioodi lõpus

InvestmentPropertyFairValueMethodAtEndOfPreviousPeriod

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil soetatud kinnisvarainvesteeringute objektide soetusmaksumus ja kinnisvaraobjektidel tehtud ehitustööd, mille kasulik eluiga on pikem kui üks aasta

InvestmentPropertyFairValueMethodAcquisitionsAndAdditions

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest

Aruandeperioodi lõpu seisuga hinnatud kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise tulemusena arvestatud muutus

InvestmentPropertyFairValueMethodProfitLossFromRevaluation

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud kinnisvarainvesteeringute objektide bilansilise väärtus

InvestmentPropertyFairValueMethodDisposals

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil kinnisvara-investeeringute objektidele äriühenduste käigus lisandunud põhivarad

InvestmentPropertyFairValueMethodAdditionsThroughBusinessCombinations

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringuteks või kinnisvarainvesteeringutest ümber klassifitseeritud materiaalne põhivara või müügiootel põhivara või muud varade liigid

ReclassificationsInvestmentPropertyFairValueMethodReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute väärtuses toimunud muud muutused, v.a soetused, müügid, õiglase väärtuse muutus ja ümberklassifitseerimine

InvestmentPropertyFairValueMethodOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Kinnisvarainvesteeringute saldo perioodi lõpus

InvestmentPropertyFairValueMethodAtEndOfPeriod

Kinnisvarainvesteeringu­telt teenitud renditulu

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute väljarentimisest saadud rendi- ja üüritulu

LeaseIncomeEarnedOnInvestmentProperty

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnenud kulude summa (sh kommunaal-, valve-, administratiiv-, kindlustus-, koristus-, side-, jooksva remondi ja hoolduse kulud; samuti maamaks ja muud kinnisvarainvesteeringuga kaasnevad maksud ja tasud)

DirectAdministrativeExpensesOninvestmentProperty

Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute müügist saadud tulu müügihinnas

DisposalOfInvestmentPropertyAtSellingPrice

Lisa: Kinnisvarainvesteeringud, lisainformatsioon

Õiglase väärtuse meetodi rakendamise korral, kui õiglase väärtuse määramine ei ole usaldusväärselt võimalik, objekti kirjeldus ja põhjused; muu oluline informatsioon ja viited

NoteInvestmentProperty

Materiaalse põhivara andmed

Lisa: Materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePropertyPlantAndEquipmentAbstract

Maa

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentLandAbstract

Ehitised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentBuildingsAbstract

Masinad ja seadmed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentAbstract

Transpordivahendid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentTransportationAbstract

Arvutid ja arvutisüsteemid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentComputersAndComputerSystemsAbstract

Muud masinad ja seadmed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentOtherMachineryAndEquipmentAbstract

Muu materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherPropertyPlantAndEquipmentAbstract

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

UnfinishedProjectsAndPrepaymentsAbstract

Lõpetamata projektid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

UnfinishedProjectsAbstract

Ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PrepaymentsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentTotalAbstract

Materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentDimension

Materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercube

Materiaalne põhivara: maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost - keelatud elemendid

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercubeExcludedElementsOfAcquisitionOfLandAndBuildingsExceptNewBuildingsAndRenovations

Materiaalne põhivara: uute ehitiste ost, uusehitus, parendused - keelatud elemendid

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercubeExcludedElementsOfAcquisitionOfBuildingsNewBuildingRenovations

Materiaalne põhivara: muud ostud ja parendused – keelatud elemendid

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercubeExcludedElementsOfOtherAcquistionsAndAdditions

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Objektide bilansiline soetusmaksumus

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Objektide akumuleeritud kulum (miinusega)

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil tekkinud materiaalse põhivara omandamise või ehitamise eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditions

Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost

Aruandeperioodil omandatud või parendatud maa ja varem teise aruandekohustuslase kasutuses olnud objektide eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditionsAcquisitionOfLandAndBuildingsExceptNewBuildingsAndRenovations

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused

Aruandeperioodil omandatud uusehitiste või ehitiste parenduste eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditionsAcquisitionOfBuildingsNewBuildingRenovations

Muud ostud ja parendused

Aruandeperioodil tekkinud materiaalse põhivara omandamise või ehitamise eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus, välja arvatud maa ja ehitiste soetused

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditionsOtherAcquistionsAndAdditions

Kapitaliseeritud laenukulutused

Aruandeperioodil materiaalse põhivara soetusmaksumusse kapitaliseeritud laenukulutused, kui on valitud vastav arvestuspõhimõte

PropertyPlantAndEquipmentCapitalisedLoanExpenses

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse äriühenduste käigus lisandunud põhivarad

PropertyPlantAndEquipmentAdditionsThroughBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud materiaalse põhivara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

PropertyPlantAndEquipmentDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil materiaalse põhivara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

PropertyPlantAndEquipmentImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil materiaalse põhivara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

PropertyPlantAndEquipmentReversingOfImpairmentLoss

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud materiaalse põhivara objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

PropertyPlantAndEquipmentDisposals

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassifications

Ümberklassifitseerimine ettemaksetest

Aruandeperioodil suletud ettemaksed materiaalse põhivara objekti või selle parenduse saamisel

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsFromPrepayments

Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest

Aruandeperioodil lõpetatud projektide, sh lõpetatud ehitustööde ümberklassifitseerimine muudeks vara liikideks

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsFromUnfinishedProjects

Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga

Aruandeperioodil müügiootel põhivarast materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) müügiootel põhivaraks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsOfFixedAssetsHeldForSale

Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringu­tega

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringust materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) kinnisvarainvesteeringuks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsOfInvestmentProperty

Ümberklassifitseerimine varudega

Aruandeperioodil varudest materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) varudeks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsOfInventory

Muud ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil muudest varadest materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) muudeks varadeks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsOtherReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil materiaalses põhivaras toimunud muud muutused

PropertyPlantAndEquipmentOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Objektide bilansiline soetusmaksumus

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Objektide akumuleeritud kulum (miinusega)

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodResidualCost

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceAbstract

Maa

Maa objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceLand

Ehitised

Ehitise objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceBuildings

Masinad ja seadmed

Masinate ja seadmete objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceMachineryAndEquipment

Transpordivahendid

Transpordivahendite objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceTransportation

Arvutid ja arvutisüsteemid

Arvuti ja arvutisüsteemide objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceComputersAndComputerSystems

Muud masinad ja seadmed

Muude masinate ja seadmete objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceOtherMachineryAndEquipment

Muu materiaalne põhivara

Muu materiaalse põhivara objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceOtherPropertyPlantAndEquipment

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Lõpetamata projekti objektide või ettemaksete müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceUnfinishedProjectsAndPrepayments

Lõpetamata projektid

Lõpetamata projekti objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceUnfinishedProjects

Ettemaksed

Ettemaksete müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPricePrepayments

Kokku

Kokku müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPrice

Lisa: Materiaalne põhivara, lisainformatsioon

Oluliste allahindluste korral alla hinnatud vara või varade grupi kirjeldus, hindamismeetodid; soovitavalt selliste objektide kirjeldus ja hinnang nende õiglase väärtuse kohta, mille õiglane väärtus on oluliselt suurem nende bilansilisest jääkmaksumusest, muu oluline informatsioon ja viited materiaalse põhivara kohta

NotePropertyPlantAndEquipment

Bioloogiliste varade andmed

Lisa: Bioloogilised varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteBiologicalAssetsAbstract

Loomsed varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsAnimalsAbstract

Istandikud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsPlantationsAbstract

Mets

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsForestAbstract

Vili

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCropAbstract

Rohumaad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsGrasslandsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsTotalAbstract

Bioloogilised varad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

BiologicalAssetsDimension

Jaotus bioloogiliste varade järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByBiologicalAssetsHypercube

Õiglase väärtuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsFairValueMethodAbstract

Käibevara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Käibevarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo eelmise perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriod

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest

Aruandeperioodil käibevarana klassifitseeritud bioloogiliste varade õiglase väärtuse hindamise tulemusena arvestatud muutus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsProfitLossFromChangeOfFairValue

Soetused

Aruandeperioodil bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline väärtus (miinusega)

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil bioloogiliste varade väärtuse vähenemine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueFromDueToProductionOfAgriculturalProducts

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine

Aruandeperioodil juurdekasvust tingitud bioloogilise vara õiglase väärtuse suurenemine

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsIncreaseOfValueDueToGrowth

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Käibevarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriod

Põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo eelmise perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriod

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bioloogiliste varade õiglase väärtuse hindamise tulemusena arvestatud muutus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsProfitLossFromChangeOfFairValue

Soetused

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline väärtus (miinusega)

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bioloogiliste varade väärtuse vähenemine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsDecreaseOfValueFromDueToProductionOfAgriculturalProducts

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine

Aruandeperioodil juurdekasvust tingitud põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse suurenemine

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsIncreaseOfValueDueToGrowth

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAtEndOfPeriod

Soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodAbstract

Käibevara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Soetused

Aruandeperioodil tekkinud bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline soetusmaksumus (miinusega) ja akumuleeritud kulum (plussiga)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil bioloogiliste varade soetusmaksumuse (miinusega) ja akumuleeritud kulumi (plussiga) mahakandmine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueDueToProductionOfAgriculturalProducts

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetust väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest.

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsReversingOfImpairmentLoss

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodResidualCost

Põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Soetused

Aruandeperioodil tekkinud bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline soetusmaksumus (miinusega) ja akumuleeritud kulum (plussiga)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil bioloogiliste varade soetusmaksumuse (miinusega) ja akumuleeritud kulumi (plussiga) mahakandmine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsDecreaseOfValueDueToProductionOfAgriculturalProducts

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsReversingOfImpairmentLoss

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodResidualCost

Müüdud bioloogilised varad põhivara müügihinnas

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceAbstract

Loomsed varad

Loomsete varade müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceAnimals

Istandikud

Istandike müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPricePlantations

Mets

Metsa müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceForest

Vili

Vilja müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceCrop

Rohumaad

Rohumaade müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceGrasslands

Kokku

Kokku bioloogilise vara müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceTotal

Lisa: Bioloogilised varad, lisainformatsioon

Soetusmaksumuse meetodi kasutamise korral selgitus, miks õiglase väärtuse meetodit ei olnud võimalik kasutada; muud olulised selgitused ja viited

NoteBiologicalAssets

Immateriaalse põhivara andmed

Lisa: Immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteIntangibleAssetsAbstract

Immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsAbstract

Firmaväärtus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsGoodwillAbstract

Arenguväljaminekud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsDevelopmentExpendituresAbstract

Arvutitarkvara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsComputerSoftwareAbstract

Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsConcessionsPatentsLicencesTrademarksAbstract

Muu immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsOtherIntangibleAssetsAbstract

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsUnfinishedProjectsAndPrepaymentsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsTotalAbstract

Immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

IntangibleAssetsDimension

Jaotus immateriaalse põhivara järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByIntangibleAssetsHypercube

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Immateriaalse vara omandamise või loomise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa immateriaalse vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil tekkinud immateriaalse vara omandamise või loomise eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

IntangibleAssetsAcquisitionsAndAdditions

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara lisandumised äriühenduste kaudu

IntangibleAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

IntangibleAssetsDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

IntangibleAssetsImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

IntangibleAssetsReversingOfImpairmentLoss

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

IntangibleAssetsDisposals

Mahakandmised

Aruandeperioodil bilansist maha kantud immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

IntangibleAssetsWriteOffs

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või immateriaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber klassifitseeritud objektid

IntangibleAssetsReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil immateriaalses põhivaras toimunud muud muutused

IntangibleAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Immateriaalse vara omandamise või loomise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa immateriaalse vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodResidualCost

Müüdud immateriaalne põhivara müügihinnas

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceAbstract

Firmaväärtus

Firmaväärtuse müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceGoodwill

Arenguväljaminekud

Arenguväljaminekute müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceDevelopmentExpenditures

Arvutitarkvara

Arvutitarkvara objektide müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceComputerSoftware

Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid

Kontsessiooni, patendi, litsentsi ja kaubamärgi objektide müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceConcessionsPatentsLicencesTrademarks

Muu immateriaalne põhivara

Muu immateriaalse põhivara objekti müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceOtherIntangibleAssets

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Lõpetamata projekti objekti müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceUnfinishedProjectsAndPrepayments

Kokku

Kokku immateriaalse põhivara objektide müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceTotal

Lisa: Immateriaalne põhivara, lisainformatsioon

Oluliste allahindluste korral alla hinnatud vara või varade grupi kirjeldus, hindamismeetodid; soovitavalt selliste objektide kirjeldus ja hinnang nende õiglase väärtuse kohta, mille õiglane väärtus on oluliselt suurem nende bilansilisest jääkmaksumusest, muud olulised selgitused ja viited

NoteIntangibleAssets

Kapitalirendi andmed

Lisa: Kapitalirent

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteFinanceLeaseAbstract

Aruandekohustuslane kui rendileandja

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AccountingEntityAsLessorAbstract

Kapitalirendinõuded

Kapitalirendinõuete saldo

FinanceLeaseReceivables

Kapitalirendinõuded kokku

Kapitalirendinõuete saldo

FinanceLeaseReceivablesTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja kapitalirendinõuete tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndFinanceLeaseReceivablesTypeHypercube

Kapitalirendinõuded

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

FinanceLeaseReceivablesDimension

Lisa: Kapitalirent, aruandekohustuslane kui rendileandja, lisainformatsioon

Intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsLessor

Aruandekohustuslane kui rentnik

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AccountingEntityAsLesseeAbstract

Kapitalirendikohustused

Kapitalirendikohustuste saldo

FinanceLeaseObligations

Kapitalirendikohustused kokku

Kapitalirendikohustuste saldo

FinanceLeaseObligationsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja kapitalirendikohustuste tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndFinanceLeaseObligationsTypeHypercube

Kapitalirendikohustused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

FinanceLeaseObligationsDimension

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsAbstract

Maa

Rendile võetud maa soetusmaksumus

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsLand

Ehitised

Rendile võetud ehitiste soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsBuildings

Masinad ja seadmed

Rendile võetud masinate ja seadmete soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsMachineryAndEquipment

Muu materiaalne põhivara

Rendile võetud muu materiaalse põhivara soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsOtherPropertyPlantAndEquipment

Muud varad

Muude rendile võetud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsOtherAssets

Kokku

Kokku rendile võetud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsTotal

Lisa: Kapitalirent, aruandekohustuslane kui rentnik, lisainformatsioon

Intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsLessee

Kasutusrendi andmed

Lisa: Kasutusrent

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOperatingLeaseAbstract

Aruandekohustuslane kui rendileandja

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLessorAbstract

Kasutusrenditulu

Tulu kasutusrendile antud vara kasutamise eest

OperatingLeaseIncome

Järgmiste perioodide renditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsAbstract

12 kuu jooksul

Kasutusrenditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast kuni ühe aasta jooksul

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsWithin12Months

1–5 aasta jooksul

Kasutusrenditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui ühe ja kuni viie aasta jooksul

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsWithin1to5Years

Üle 5 aasta

Kasutusrenditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui viie aasta pärast

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsWithinOver5Years

Rendile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsAbstract

Kinnisvarainvesteeringud

Rendile antud kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsInvestmentsProperty

Masinad ja seadmed

Rendile antud masinate ja seadmete soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsMachineryAndEquipment

Muud varad

Muu rendile antud vara soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsOtherAssets

Kokku

Rendile antud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahed kokku

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsTotal

Lisa: Kasutusrent, aruandekohustuslane kui rendileandja, lisainformatsioon

Olulised lisatingimused

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLessor

Aruandekohustuslane kui rentnik

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLesseeAbstract

Kasutusrendikulu

Kulu kasutusrendile võetud vara kasutamise eest

OperatingLeaseExpenses

Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsAbstract

12 kuu jooksul

Kasutusrendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast kuni ühe aasta jooksul

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsWithin12Months

1–5 aasta jooksul

Kasutusrendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui ühe ja kuni viie aasta jooksul

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsWithin1to5Years

Üle 5 aasta

Kasutusrendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui viie aasta pärast

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsWithinOver5Years

Lisa: Kasutusrent, aruandekohustuslane kui rentnik, lisainformatsioon

Olulised lisatingimused

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLessee

Laenukohustuste andmed

Lisa: Laenukohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteLoanCommitmentsAbstract

Laenukohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LoanCommitmentsAbstract

Lühiajalised laenud

Kuni üheaastase tagasimakse tähtajaga saadud laenud

CurrentLoans

Lühiajalised laenud kokku

Kuni üheaastase tagasimakse tähtajaga saadud laenud

CurrentLoansTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja lühiajaliste laenude tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndCurrentLoansTypeHypercube

Lühiajalised laenud

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

CurrentLoansDimension

Lühiajalised võlakirjad

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud kuni üheaastase tähtajaga võlakirjad

CurrentBonds

Lühiajalised võlakirjad kokku

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud kuni üheaastase tähtajaga võlakirjad

CurrentBondsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja lühiajaliste võlakirjade tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndCurrentBondsTypeHypercube

Lühiajalised võlakirjad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

CurrentBondsDimension

Pikaajalised laenud

Saadud laenud, mille esialgne tagasimakse tähtaeg on pikem kui üks aasta

NonCurrentLoans

Pikaajalised laenud kokku

Saadud laenud, mille esialgne tagasimakse tähtaeg on pikem kui üks aasta

NonCurrentLoansTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja pikaajaliste laenude tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndNonCurrentLoansTypeHypercube

Pikaajalised laenud

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

NonCurrentLoansDimension

Pikaajalised võlakirjad

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud rohkem kui üheaastase tähtajaga võlakirjad

NonCurrentBonds

Pikaajalised võlakirjad kokku

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud rohkem kui üheaastase tähtajaga võlakirjad

NonCurrentBondsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja pikaajaliste võlakirjade tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndNonCurrentBondsTypeHypercube

Pikaajalised võlakirjad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

NonCurrentBondsDimension

Muud laenukohustused

Muud (majandus)üksuse poolt võetud laenukohustused

OtherLoanCommitments

Muud laenukohustused kokku

Muud (majandus)üksuse poolt võetud laenukohustused

OtherLoanCommitmentsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja muude laenukohustuste tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndOtherLoanCommitmentsTypeHypercube

Muud laenukohustused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

OtherLoanCommitmentsDimension

Laenukohustused kokku

Laenukohustused

LoanCommitmentsTotal

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CarryingAmountOfCollateralAssetsAbstract

Maa

Tagatiseks panditud maa bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsLand

Ehitised

Tagatiseks panditud ehitiste bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsBuildings

Masinad ja seadmed

Tagatiseks panditud masinate ja seadmete bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsMachineryAndEquipment

Muu materiaalne põhivara

Tagatiseks panditud muu materiaalse põhivara bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsOtherPropertyPlantAndEquipment

Muud varad

Tagatiseks panditud muude varade bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsOtherAssets

Kokku

Kokku kohustuste tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

CarryingAmountOfCollateralAssetsTotal

Lisa: Laenukohustused, lisainformatsioon

Intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused, sh tagatiseks seatud varade kohta

NoteLoanCommitments

Võlgade ja ettemaksete andmed

Lisa: Võlad ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePayablesAndPrepaymentsAbstract

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

TradePayablesTotal

Võlad töövõtjatele

Töövõtjatele tasumata kohustused

EmployeePayablesTotal

Maksuvõlad

Tasumata maksukohustused

TaxPayables

Muud võlad

Tasumata maksukohustused

OtherPayablesTotal

Saadud ettemaksed

Ostjatelt või muudelt osapooltelt saadud ettemaksed

PrepaymentsReceivedTotal

Kokku võlad ja ettemaksed

Lühiajalised võlad tarnijatele ja töövõtjatele, maksuvõlad, muud lühiajalised võlad ja saadud ettemaksed kokku

PayablesAndPrepayments

Lisa: Võlad ja ettemaksed, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajadusekorral oluliste kirjete kohta

NotePayablesAndPrepayments

Andmed võlgade kohta tarnijatele

Lisa: Võlad tarnijatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteTradePayablesAbstract

Võlad tarnijatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

TradePayablesAbstract

Kokku võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved kokku

TradePayables

Võlad tarnijatele

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

TradePayablesTuple

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

TradePayablesValue

Võla nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

TradePayablesName

Lisa: Võlad tarnijatele, lisainformatsioon

Tavapärasest ostutegevusest erinevate kohustuste kohta summad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteTradePayables

Andmed võlgade kohta töövõtjatele

Lisa: Võlad töövõtjatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteEmployeePayablesAbstract

Võlad töövõtjatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EmployeePayablesAbstract

Kokku võlad töövõtjatele

Töövõtjatele tasumata kohustused kokku

EmployeePayables

Võlad töövõtjatele

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

EmployeePayablesTuple

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

EmployeePayablesValue

Võla nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

EmployeePayablesName

Lisa: Võlad töövõtjatele, lisainformatsioon

Tavapärasest töötajatele makstavate hüvitiste kohustustest erinevate kohustuste summad ja muud olulised tingimused

NoteEmployeePayables

Muude võlgade andmed

Lisa: Muud võlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherPayablesAbstract

Muud võlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherPayablesAbstract

Intressivõlad

Intressivõlad saadud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendikohustustelt ja muudelt kohustustelt, mis on arvestatud perioodi eest kuni bilansipäevani

InterestPayables

Muud viitvõlad

Muud kohustused, mille aluseks on aruandeperioodil tekkinud kulu, kuid mille kohta ei ole esitatud arvet

OtherAccruedExpenses

Muud võlad

Muud võlad kui laenukohustused, võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele, maksuvõlad, intressivõlad ja muud viitvõlad

OtherPayables

Kokku muud võlad

Kõik muud võlad kokku

OtherPayablesTotal

Lisa: Muud võlad, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude võlgade kohta

NoteOtherPayables

Saadud ettemaksete andmed

Lisa: Saadud ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePrepaymentsReceivedAbstract

Kokku saadud ettemaksed

Ostjatelt või muudelt osapooltelt saadud ettemaksed kokku

PrepaymentsReceived

Jaotus saadud ettemaksete järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByPrepaymentsReceivedHypercube

Saadud ettemaksed

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PrepaymentsReceivedDimension

Lisa: Saadud ettemaksed, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NotePrepaymentsReceived

Eraldiste andmed

Lisa: Eraldised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteProvisionsAbstract

Eraldised

Kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad

Provisions

Kokku eraldised

Kokku kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad

ProvisionsTotal

Eraldiste jaotus kasutamise järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ProvisionsAllocationByUsageHypercube

Eraldiste jaotus, eraldiste ja kasutamise järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByProvisionsAndUsageHypercube

Eraldised

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ProvisionsDimension

Eraldiste kasutamine

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ProvisionsUsageDimension

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Moodustamine või korrigeerimine

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsEstablishingAdjustmentsAbstract

Kasutamine

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsProvisionUsedAbstract

Intressiarvestus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsInterestCalculationAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsAtEndOfPeriodAbstract

Lisa: Eraldised, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteProvisions

Tingimuslike kohustuste ja varade andmed

Lisa: Tingimuslikud kohustused ja varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteContingentLiabilitiesAndAssetsAbstract

Tingimuslikud kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ContingentLiabilitiesAbstract

Tingimuslikud kohustused

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentLiabilitiesTuple

Kokku tingimuslikud kohustused

Võimalikud või eksisteerivad kohustused kokku, mille realiseerimine ei ole tõenäoline või mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta

ContingentLiabilitiesTotal

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentLiabilitiesValue

Kohustuse nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentLiabilitiesName

Tingimuslikud varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ContingentAssetsAbstract

Tingimuslikud varad

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentAssetsTuple

Kokku tingimuslikud varad

Võimalikud varad, mille realiseerumine ei ole kindel

ContingentAssetsTotal

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentAssetsValue

Vara nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentAssetsName

Lisa: Tingimuslikud kohustused ja varad, lisainformatsioon

Vajaduse korral täiendav selgitus tingimuslike kohustuste ja varade sisu kohta, hinnang nende realiseerumise tõenäosuse kohta, tingimuslikud kohustused ja varad, mille võimalikule suurusele ei ole võimalik hinnangut anda; lisada informatsioon võimalike omanikele makstavate maksimaalsete dividendide ja neilt tasumisele kuuluva tulumaksu suuruse kohta

NoteContingentLiabilitiesAndAssets

Sihtfinantseerimise andmed

Lisa: Sihtfinantseerimine

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsAbstract

Brutomeetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsGrossMethodAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssets

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsTotal

Sihtfinantseerimine, põhivara soetamine, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsDimension

Sihtfinantseerimise jaotus põhivara soetamise järgi, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAndGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageDimension

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Saadud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageReceivedAbstract

Tagastatud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRepaidAbstract

Tulu, amortisatsioon

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRevenueDepreciationAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAtEndOfPeriodAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpensesAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpenses

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpensesTotal

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpensesDimension

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAndGrantsForOperatingExpensesHypercube

Kokku sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine kokku

GrantsGrossMethodTotal

Lisa: Sihtfinantseerimine, brutomeetod, lisainformatsioon

Toetuse andjad ja eesmärgid (kui ei sisaldu nimetuses), kaasnevad tingimuslikud kohustused, muu saadud abi, mis ei vasta sihtfinantseerimise definitsioonile, näiteks saadud garantiid

NoteGrantsGrossMethod

Netomeetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsNetMethodAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssets

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsTotal

Sihtfinantseerimine, põhivara soetamine, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsDimension

Sihtfinantseerimise jaotus põhivara soetamise järgi, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageAndGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageDimension

Saadud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByNetMethodUsageReceivedAbstract

Tagastatud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByNetMethodUsageRepaidAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsNetMethodGrantsForOperatingExpensesAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpenses

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpensesTotal

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpensesDimension

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageAndGrantsForOperatingExpensesHypercube

Kokku sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine kokku

GrantsNetMethodTotal

Lisa: Sihtfinantseerimine, netomeetod, lisainformatsioon

Toetuse andjad ja eesmärgid (kui ei sisaldu nimetuses), kaasnevad tingimuslikud kohustused, muu saadud abi, mis ei vasta sihtfinantseerimise definitsioonile, näiteks saadud garantiid

NoteGrantsNetMethod

Tuletisinstrumentide andmed

Lisa: Tuletisinstrumendid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteDerivativesAbstract

Tuletisinstrumendid

Näiteks forward-, futuur-, swap- või optsioonilepingud

Derivatives

Tuletisinstrumendid kokku

Näiteks forward-, futuur-, swap- või optsioonilepingud

DerivativesTotal

Tuletisinstrumentide rühmad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

DerivativesDimension

Tuletisinstrumentide jaotus rühmade, varade ja kohustuste järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByDerivativesTypeAndAssetsLiabilitiesHypercube

Jaotus varade ja kohustuste järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByAssetsLiabilitiesHypercube

Varad ja kohustused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AssetsLiabilitiesDimension

Varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DerivativesAssetsAbstract

Kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DerivativesLiabilitiesAbstract

Lisa: Tuletisinstrumendid, lisainformatsioon

Olulised seonduvad tingimused

NoteDerivatives

Osa- või aktsiakapitali andmed

Lisa: Osakapital

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteShareCapital2Abstract

Osakapital

Emiteeritud osakapitali nimiväärtus

ShareCapital2

Osade arv (tk)

Osade arv tükkides

NumberOfShares2

Osade nimiväärtus (kroonides)

Osa nimiväärtus on väikseim võõrandatav osalus osakapitalis

NominalValueOfShares2

Lisa: Osakapital, lisainformatsioon

Bilansipäevaks registreerimata osakapital (kogus, summa, kaasnev ülekurss)

NoteShareCapital2

Lisa: Aktsiakapital

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteShareCapitalAbstract

Aktsiakapital

Emiteeritud aktsiakapitali nimiväärtus (siin ei kajastata eelisaktsiaid, mis vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 3 klassifitseeruvad kohustusteks)

ShareCapital

Aktsiate arv (tk)

Aktsiate arv tükkides

NumberOfShares

Aktsiate nimiväärtus (kroonides)

Aktsia nimiväärtus on väikseim võõrandatav osalus aktsiakapitalis

NominalValueOfShares

Lisa: Aktsiakapital, lisainformatsioon

Bilansipäevaks registreerimata aktsiakapital (kogus, summa, kaasnev ülekurss)

NoteShareCapital

Müügitulu andmed

Lisa: Müügitulu

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteNetSalesAbstract

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NetSalesByGeographicalLocationAbstract

Müük Euroopa Liidu riikidele

Müügitulu Euroopa Liidu riikidest – Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari.

NetSalesInEuropeanUnion

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud

Müük muudele Euroopa Liidu riikidele, mida eraldiseisvalt ei ole kajastatud

NetSalesInEuropeanUnionOther

Müügitulu jaotus Euroopa Liidu riikide järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByNetSalesInEuropeanUnionHypercube

Müügitulu jaotus Euroopa Liidu riikide järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByNetSalesInEuropeanUnionDimension

Müük Euroopa Liidu riikidele kokku

Müügitulu Euroopa Liidu riikidest – Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari

NetSalesInEuropeanUnionTotal

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike

Müügitulu väljastpoolt Euroopa Liidu riike

NetSalesOutsideOfEuropeanUnion

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, muud

Müük muudele riikidele väljaspool Euroopa Liitu, mida eraldiseisvalt ei ole kajastatud

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionOther

Müügitulu jaotus väljaspool Euroopa Liidu riikide järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByNetSalesOutsideOfEuropeanUnionHypercube

Müügitulu jaotus väljaspool Euroopa Liidu riikide järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByNetSalesOutsideOfEuropeanUnionDimension

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku

Müügitulu väljastpoolt Euroopa Liidu riike

NetSalesOutsideOfEuropeanUnionTotal

Kokku müügitulu

Toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu geograafiliste piirkondade lõikes

NetSalesByGeographicalLocation

Müügitulu tegevusalade lõikes

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NetSalesByOperatingActivitiesAbstract

Müügitulu tegevusalade lõikes

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

NetSalesByOperatingActivitiesTuple

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

NetSalesByOperatingActivitiesValue

Tegevusala nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

NetSalesByOperatingActivitiesName

Kokku müügitulu

Toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu tegevusalade lõikes

NetSalesByOperatingActivitiesTotal

Lisa: Müügitulu, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon müügitulu kohta

NoteNetSales

Muude äritulude andmed

Lisa: Muud äritulud

Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud

NoteOtherOperatingIncomeAbstract

Kasum müügiootel põhivara müügist

Müügiootel põhivara müügist saadud tulu ja müüdud müügiootel põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfNonCurrentAssetHeldForSale

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist

Kinnisvara müügist saadud tulu ja müüdud kinnisvara õiglase väärtuse või jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfInvestmentProperty

Kasum materiaalse põhivara müügist

Materiaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud materiaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfPlantPropertyAndEquipment

Kasum immateriaalse põhivara müügist

Immateriaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud immateriaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfIntangibleAsset

Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest

Kinnisvarainvesteeringu uue ja vana õiglase väärtuse vahe

ProfitFromFairValueChangeOfInvestmentProperty

Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest

Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus

ProfitFromFairValueChangeOfBiologicalAssets

Tulu sihtfinantseerimisest

Sihtfinantseerimisest arvestatud tulu

RevenueFromGrants

Kasum valuutakursi muutustest

Valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kasum

ProfitFromExchangeRateDifferences

Trahvid, viivised ja hüvitised

Tulu trahvide, viiviste ja hüvitistena

FinesPenaltiesAndCompensations

Rendi- ja üüritulu

Tulu rendile või üürile antud vara kasutamise eest, kui see ei ole kajastatud müügituluna

LeaseIncome

Litsentsitasud

Tulu müüdud litsentsidest, kui see ei ole kajastatud müügituluna

LicenceFees

Muud

Muud nimetamata muud äritulud

OtherOperatingIncomeOther

Kokku muud äritulud

Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud kokku

OtherOperatingIncome

Lisa: Muud äritulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude äritulude kohta

NoteOtherOperatingIncome

Kaupade, toorme, materjali ja teenuste andmed

Lisa: Kaubad, toore, materjal ja teenused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGoodsRawMaterialsAndServicesAbstract

Tooraine ja materjal

Ostetud materjali ja pooltoodete, komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide, taara ja pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja muude tootmisvarude kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesRawMaterials

Varude allahindlus ja mahakandmine

Varude allahindlus või mahakandmine tulenevalt riknemisest, kadumisest või neto realiseerimismaksumuse muutusest

GoodsRawMaterialsAndServicesInventoryWriteOff

Müügi eesmärgil ostetud kaubad

Edasimüügi eesmärgil ostetud kaupade kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesGoodsPurchasedForResale

Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara

Edasimüügi eesmärgil ostetud kinnisvara kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesInvestmentPropertyPurchasedForResale

Müügi eesmärgil ostetud teenused

Edasimüügi eesmärgil ostetud teenuste kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesServicesPurchasedForResale

Energia

Tarbitud energia kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesFuel

Alltöövõtutööd

Sisseostetud tööd alltöövõtjatelt

GoodsRawMaterialsAndServicesSubcontractingWork

Transpordikulud

Raudtee-, maismaa-, õhu- ja veetranspordiga seotud kulud

GoodsRawMaterialsAndServicesTransportationExpense

Logistikakulud

Logistiliste teenuste kulu

GoodsRawMaterialsAndServicesLogisticsExpense

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

GoodsRawMaterialsAndServicesLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

GoodsRawMaterialsAndServicesLeases

Muud

Muud nimetamata kaubad, toore, materjal ja teenused

GoodsRawMaterialsAndServicesOther

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused

Otseselt põhitegevuse eesmärgil ostetud kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulu kokku

GoodsRawMaterialsAndServices

Lisa: Kaubad, toore, materjal ja teenused, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude kaupade, toorme, materjali ja teenuste kulu kohta

NoteGoodsRawMaterialsAndServices

Mitmesuguste tegevuskulude andmed

Lisa: Mitmesugused tegevuskulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteMiscellaneousOperatingExpensesAbstract

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

MiscellaneousOperatingExpensesLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

MiscellaneousOperatingExpensesLeases

Energia

Tarbitud energia kulu

MiscellaneousOperatingExpensesEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

MiscellaneousOperatingExpensesElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

MiscellaneousOperatingExpensesHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

MiscellaneousOperatingExpensesFuel

Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud

MiscellaneousOperatingExpensesMiscellaneousOfficeExpense

Uurimis- ja arengukulud

Arendus- ja uurimistegevuse kulud projektidele, uuringutele, katse- ja arendustöödele

MiscellaneousOperatingExpensesResearchAndDevelopmentExpense

Lähetuskulud

Päevaraha, transpordi- ja reisikindlustuskulud, majutuskulud, muud lähetustega seotud kulud

MiscellaneousOperatingExpensesTravelExpense

Koolituskulud

Töötajate koolituse kulud

MiscellaneousOperatingExpensesTrainingExpense

Riiklikud ja kohalikud maksud

Maksukulud riigile ja kohalikele omavalitsustele

MiscellaneousOperatingExpensesStateAndLocalTaxes

Kulud eraldiste moodustamiseks

Kulud eraldiste moodustamiseks

MiscellaneousOperatingExpensesProvisionsRelatedExpense

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõuetest

MiscellaneousOperatingExpensesAllowanceForDoubtfulReceivables

Muud

Muud nimetamata mitmesugused tegevuskulud

MiscellaneousOperatingExpensesOther

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Administratiivsetel ja muudel mitte otseselt põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja materjalide kulu kokku

MiscellaneousOperatingExpenses

Lisa: Mitmesugused tegevuskulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon mitmesuguste tegevuskulude kohta

NoteMiscellaneousOperatingExpenses

Tööjõukulude andmed

Lisa: Tööjõukulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteLaborExpenseAbstract

Palgakulu

Tasu, mida aruandekohustuslane arvestab kõikidele töötajatele aruandeperioodil tehtud töö eest. Palgakuludesse arvestatakse põhipalk, lisatasu, preemia, puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise perioodil, s.o siis, kui puhkus on tegelikult välja teenitud ja nõudeõigus tekkinud), tagatised ja hüvitised, mida makstakse „Töölepingu seaduses” ettenähtud juhtudel, hüvitised töölepingu lõpetamisel, tasud, mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse, sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral, ja muud töötajaga seotud kulud, mida käsitatakse palgakuluna, seahulgas erisoodustusena maksustatavad hüved, kaasa arvatud erisoodustuse tulumaks ja omatarbe käibemaks

WageAndSalaryExpense

Sotsiaalmaksud

Tööandja poolt seaduste alusel palgalt arvestamisele ja tasumisele kuuluv maksukulu, sh sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed. Siin näidatakse ka sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse tööandjale kehtestatud maksemääras arvestatud puhkusetasu kohustustelt

SocialSecurityTaxes

Pensionikulu

Tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste töösuhtejärgsete hüvitistega

PensionExpense

Muud

Muud nimetamata tööjõukulud

LaborExpenseOther

Kokku tööjõukulud

Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete kulu, pensionikulu ja muud tööjõukulud kokku

LaborExpense

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu leidmiseks taandatakse osalise tööajaga töötajate töötunnid täistööajale aastase normtööaja alusel ja liidetakse täistööajaga töötajate arvule

AverageNumberOfEmployeesInFullTimeEquivalentUnits

Lisa: Tööjõukulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon tööjõukulude kohta

NoteLaborExpense

Muude ärikulude andmed

Lisa: Muud ärikulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherOperatingExpensesAbstract

Kahjum müügiootel põhivara müügist

Müügiootel põhivara müügist saadud tulu ja müüdud müügiootel põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfNonCurrentAssetHeldForSale

Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist

Kinnisvara müügist saadud tulu ja müüdud kinnisvara õiglase väärtuse või jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfInvestmentProperty

Kahjum materiaalse põhivara müügist

Materiaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud materiaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfPlantPropertyAndEquipment

Kahjum immateriaalse põhivara müügist

Immateriaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud immateriaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfIntangibleAsset

Kahjum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest

Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus

OtherOperatingExpensesLossFromFairValueChangeOfBiologicalAsset

Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus

OtherOperatingExpensesLossFromFairValueChangeOfInvestmentProperty

Kahjum valuutakursi muutustest

Valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kahjum

OtherOperatingExpensesLossFromExchangeRateDifferences

Trahvid, viivised ja hüvitised

Kulu trahvidelt, viivistelt ja hüvitistelt

OtherOperatingExpensesFinesPenaltiesAndCompensations

Muud

Muud nimetamata muud ärikulud

OtherOperatingExpensesOther

Kokku muud ärikulud

Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad kulud kokku

OtherOperatingExpenses

Lisa: Muud ärikulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude ärikulude kohta

NoteOtherOperatingExpenses

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu andmed

Lisa: Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteCostOfGoodsSoldAbstract

Tooraine ja materjal

Ostetud materjali ja pooltoodete, komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide, taara ja pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja muude tootmisvarude kulu

CostOfGoodsSoldRawMaterials

Varude allahindlus ja mahakandmine

Varude allahindlus või mahakandmine tulenevalt riknemisest, kadumisest või neto realiseerimismaksumuse muutusest

CostOfGoodsSoldInventoryWriteOff

Müügi eesmärgil ostetud kaubad

Edasimüügi eesmärgil ostetud kaupade kulu

CostOfGoodsSoldGoodsPurchasedForResale

Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara

Edasimüügi eesmärgil ostetud kinnisvara kulu

CostOfGoodsSoldInvestmentPropertyPurchasedForResale

Müügi eesmärgil ostetud teenused

Edasimüügi eesmärgil ostetud teenuste kulu

CostOfGoodsSoldServicesPurchasedForResale

Energia

Tarbitud energia kulu

CostOfGoodsSoldEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

CostOfGoodsSoldElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

CostOfGoodsSoldHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

CostOfGoodsSoldFuel

Alltöövõtutööd

Sisseostetud tööd alltöövõtjatelt

CostOfGoodsSoldSubcontractingWork

Transpordikulud

Raudtee-, maismaa-, õhu- ja veetranspordiga seotud kulud

CostOfGoodsSoldTransportationExpense

Logistikakulud

Logistiliste teenuste kulu

CostOfGoodsSoldLogisticsExpense

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

CostOfGoodsSoldLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

CostOfGoodsSoldLeases

Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud

CostOfGoodsSoldMiscellaneousOfficeExpense

Uurimis- ja arengukulud

Arendus- ja uurimistegevuse kulud projektidele, uuringutele, katse- ja arendustöödele

CostOfGoodsSoldResearchAndDevelopmentExpense

Lähetuskulud

Päevaraha, transpordi- ja reisikindlustuskulud, majutuskulud, muud lähetustega seotud kulud

CostOfGoodsSoldTravelExpense

Koolituskulud

Töötajate koolituse kulud

CostOfGoodsSoldTrainingExpense

Riiklikud ja kohalikud maksud

Maksukulud riigile ja kohalikele omavalitsustele

CostOfGoodsSoldStateAndLocalTaxes

Kulud eraldiste moodustamiseks

Kulud eraldiste moodustamiseks

CostOfGoodsSoldProvisionsRelatedExpense

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõuetest

CostOfGoodsSoldAllowanceForDoubtfulReceivables

Tööjõukulud

Palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste töösuhtejärgsete hüvitistega

CostOfGoodsSoldLaborExpense

Amortisatsioonikulu

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu

CostOfGoodsSoldDepreciation

Kulu varade väärtuse langusest

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

CostOfGoodsSoldAssetImpairmentExpense

Muud

Muud nimetamata müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulud

CostOfGoodsSoldOther

Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) maksumus, tootmiskaod ja muud sarnased otseselt kaupade tootmiseks ja teenuste osutamiseks tehtud kulud kokku

CostOfGoodsSold

Lisa: Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon müüdud toodangu, kaupade ja teenuste kulu kohta

NoteCostOfGoodsSold

Turustuskulude andmed

Lisa: Turustuskulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteDistributionExpenseAbstract

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

DistributionExpenseLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

DistributionExpenseLeases

Energia

Tarbitud energia kulu

DistributionExpenseEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

DistributionExpenseElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

DistributionExpenseHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

DistributionExpenseFuel

Transpordikulud

Raudtee-, maismaa-, õhu- ja veetranspordiga seotud kulud

DistributionExpenseTransportationExpense

Logistikakulud

Logistiliste teenuste kulu

DistributionExpenseLogisticsExpense

Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud

DistributionExpenseMiscellaneousOfficeExpense

Uurimis- ja arengukulud

Arendus- ja uurimistegevuse kulud projektidele, uuringutele, katse- ja arendustöödele

DistributionExpenseResearchAndDevelopmentExpense

Lähetuskulud

Päevaraha, transpordi- ja reisikindlustuskulud, majutuskulud, muud lähetustega seotud kulud

DistributionExpenseTravelExpense

Koolituskulud

Töötajate koolituse kulud

DistributionExpenseTrainingExpense

Riiklikud ja kohalikud maksud

Maksukulud riigile ja kohalikele omavalitsustele

DistributionExpenseStateAndLocalTaxes

Kulud eraldiste moodustamiseks

Kulud eraldiste moodustamiseks

DistributionExpenseProvisionsRelatedExpense

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõuetest

DistributionExpenseAllowanceForDoubtfulReceivables

Tööjõukulud

Palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste töösuhtejärgsete hüvitistega

DistributionExpenseLaborExpense

Amortisatsioonikulu

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu

DistributionExpenseDepreciation

Kulu varade väärtuse langusest

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

DistributionExpenseAssetImpairmentExpense

Muud

Muud nimetamata turustuskulud

DistributionExpenseOther

Kokku turustuskulud

Turustusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud kokku

DistributionExpense

Lisa: Turustuskulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon turustuskulude kohta

NoteDistributionExpense

Üldhalduskulude andmed

Lisa: Üldhalduskulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteAdministrativeExpenseAbstract

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

AdministrativeExpenseLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

AdministrativeExpenseLeases

Energia

Tarbitud energia kulu

AdministrativeExpenseEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

AdministrativeExpenseElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

AdministrativeExpenseHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

AdministrativeExpenseFuel

Transpordikulud

Raudtee-, maismaa-, õhu- ja veetranspordiga seotud kulud

AdministrativeExpenseTransportationExpense

Logistikakulud

Logistiliste teenuste kulu

AdministrativeExpenseLogisticsExpense

Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud

AdministrativeExpenseMiscellaneousOfficeExpense

Uurimis- ja arengukulud

Arendus- ja uurimistegevuse kulud projektidele, uuringutele, katse- ja arendustöödele

AdministrativeExpenseResearchAndDevelopmentExpense

Lähetuskulud

Päevaraha, transpordi- ja reisikindlustuskulud, majutuskulud, muud lähetustega seotud kulud

AdministrativeExpenseTravelExpense

Koolituskulud

Töötajate koolituse kulud

AdministrativeExpenseTrainingExpense

Riiklikud ja kohalikud maksud

Maksukulud riigile ja kohalikele omavalitsustele

AdministrativeExpenseStateAndLocalTaxes

Kulud eraldiste moodustamiseks

Kulud eraldiste moodustamiseks

AdministrativeExpenseProvisionsRelatedExpense

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõuetest

AdministrativeExpenseAllowanceForDoubtfulReceivables

Tööjõukulud

Palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste töösuhtejärgsete hüvitistega

AdministrativeExpenseLaborExpense

Amortisatsioonikulu

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu

AdministrativeExpenseDepreciation

Kulu varade väärtuse langusest

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

AdministrativeExpenseAssetImpairmentExpense

Muud

Muud nimetamata üldhalduskulud

AdministrativeExpenseOther

Kokku üldhalduskulud

Üldhaldusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud

TotalAdministrativeExpense

Lisa: Üldhalduskulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon üldhalduskulude kohta

NoteAdministrativeExpense

Finantstulude ja -kulude andmed

Lisa: Finantstulud ja -kulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteFinancialIncomeAndExpenseAbstract

Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt

Olenevalt arvestuspõhimõttest dividenditulu, kasum või kahjum kapitaliosaluse meetodil, kasum või kahjum müügist ja likvideerimisest

FinancialIncomeAndExpensesFromSubsidiaries

Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt

Olenevalt arvestuspõhimõttest dividenditulu, kasum või kahjum kapitaliosaluse meetodil, kasum või kahjum müügist ja likvideerimisest

FinancialIncomeAndExpensesFromAssociates

Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt

Tulud ja kulud väärtpaberite väärtuse muutuselt

FinancialIncomeAndExpensesFromOtherFinancialInvestments

Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest

Võlakirjade väärtuse muutuselt arvestatud tulud ja kulud

ProfitLossFromRevaluationOfBonds

Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest

Fondiosakute väärtuse muutuselt arvestatud tulud ja kulud

ProfitLossFromRevaluationOfFundUnits

Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt

Aktsiate ja osade väärtuse muutuselt arvestatud tulud ja kulud

ProfitLossFromShares

Intressitulud

Laenudelt, hoiustelt ja muudelt varadelt arvestatud intressitulu

InterestIncome

Intressikulud

Intressikulud

InterestExpense

Intressikulu võlakirjadelt

Intressikulu emiteeritud võlakirjadelt

InterestExpenseFromBonds

Intressikulu laenudelt

Intressikulu saadud laenudelt

InterestExpenseFromLoans

Intressikulu kapitalirendilt

Intressikulu kapitalirendilt

InterestExpenseFromFinanceLease

Muud intressikulud

Muud intressikulud kui võlakirjadelt, laenudelt ja kapitalirendilt

OtherInterestExpense

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kasum (kahjum)

ProfitLossFromExchangeRateDifferences

Muud finantstulud ja -kulud

Muud finantstulud ja -kulud

OtherFinancialIncomeAndExpense

Kokku finantstulud ja -kulud

Kokku finantstulud ja -kulud

TotalFinancialIncomeAndExpense

Lisa: Finantstulud ja -kulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon finantstulude ja -kulude kohta

NoteFinancialIncomeAndExpense

Tulumaksu andmed

Lisa: Tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteIncomeTaxAbstract

Tulumaksukulu komponendid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IncomeTaxExpenseComponentsAbstract

Maksustatav summa

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

TaxableAmountAbstract

Tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IncomeTaxExpenseAbstract

Jaotus tulumaksu kulu komponentide järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByIncomeTaxExpenseComponentsHypercube

Jaotus tulumaksu kulu komponentide järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByIncomeTaxExpenseComponentsDimension

Väljakuulutatud dividendid

Omanikele äriühingu poolt teenitud kasumist välja maksta otsustatud summad

DeclaredDividends

Aktsiakapitali vähendamine

Omanike poolt otsustatud rahalised või mitterahalised väljamaksed aktsiakapitalist

ShareCapitalReduction

Muud väljamaksed omakapitalist

Omanike poolt otsustatud muud rahalised või mitterahalised väljamaksed omakapitalist

OtherCashOutflowsFromEquity

Kokku

Tulumaksukulu komponendid kokku

IncomeTaxExpenseComponentsTotal

Lisa: Tulumaks, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon tulumaksu kohta

NoteIncomeTax

Seotud osapoolte andmed

Lisa: Seotud osapooled

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteRelatedPartiesAbstract

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Aruandekohustuslase emaettevõtja juriidilise isiku nimetus

NameOfAccountingEntitysParentCompany

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

CountryWhereAccountingEntitysParentCompanyIsRegistred

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

Kontserni nimetus, millesse emaettevõtja kuulub

GroupNameWhereParentCompanyBelongs

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

CountryWhereGroupsParentCompanyIsRegistred

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

RelatedPartyBalancesAccordingToGroups

Nõuded

Laekumata nõuete saldo

RelatedPartyBalancesAccordingToGroupsReceivables

Kohustused

Tasumata kohustuste saldo

RelatedPartyBalancesAccordingToGroupsLiabilities

Tulud

Saadud tulud

RelatedPartyBalancesAccordingToGroupsRevenue

Kulud

Soetatud kulud

RelatedPartyBalancesAccordingToGroupsExpenses

Emaettevõtja

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ParentCompanyAbstract

Tütarettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SubsidiaryAbstract

Sidusettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AssociateAbstract

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherEntitiesBelongingIntoSameConsolidationGroupAbstract

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ManagementAndHigherSupervisoryBodyAndIndividualsWithMaterialOwnershipInterestAbstract

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CloseFamilyMembersAndEntitiesUnderTheirPrevalentAndMaterialInfluenceOfManagementAndHigherAbstract

Seotud osapoolte jaotus rühmade lõikes

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRelatedPartiesHypercube

Seotud osapooled

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

RelatedPartiesDimension

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

RemunerationAndOtherSignificantBenefitsCalculatedForMembersOfManagementAndHighestSupervisoryBody

Arvestatud tasu

Tasu, mida aruandekohustuslane arvestas tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruandeperioodil tehtud töö eest ja mida käsitatakse palgakuluna

Remuneration

Muud olulised soodustused

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

OtherSignificantBenefitsAdditionalItemTuple

Soodustuse väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

OtherSignificantBenefitsAdditionalItemValue

Soodustuse nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

OtherSignificantBenefitsAdditionalItemName

Lisa: Seotud osapooled, lisainformatsioon

Emaettevõtja nimetus või enamusosalust omava isiku nimi (kui pole esitatud mujal), olulised tehingud liikide ja mahtude kaupa, seotud osapoolte vastu olevate nõuete allahindlused, tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused

NoteRelatedParties

Andmed sündmuste kohta pärast bilansipäeva

Lisa: Sündmused pärast bilansipäeva

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteEventsAfterBalanceSheetDateAbstract

Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes

EventsAfterBalanceSheetDate

Kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse andmed

Kasumi jaotamise ettepanek

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProfitDistributionProposalAbstract

Kokku

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum), millele on lisatud aruandeaasta kasum (kahjum)

ProposalDistributionCoveringTotal

Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)

Kohustusliku reservkapitali suurendamine kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ProposalStatutoryReserveCapitalIncreaseDecrease

Kokku

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum), millele on lisatud aruandeaasta kasum (kahjum)

RetainedEarningsLossWithAnnualPeriodProfitLoss

Teiste reservide suurendamine (vähendamine)

Teiste reservide suurendamine kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ProposalOtherReservesIncreaseDecrease

Aktsiakapitali suurendamine (vähendamine)

Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ProposalShareCapitalIncreaseDecreaseType2

Dividendideks

Summa, mille kohta juhatus teeb ettepaneku maksta see jaotamata kasumist dividendideks

ProposalDividends

Osakapitali suurendamine (vähendamine)

Osakapitali suurendamine fondiemissiooni teel kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ProposalShareCapitalIncreaseDecrease

Ülekursi vähendamine

Ülekursi vähendamine kahjumi katmiseks

ProposalSharePremiumDecrease

Täiendavad sissemaksed aktsiakapitali

Omanike poolt otsustatud täiendavad sissemaksed aktsiakapitali kahjumi katmiseks

ProposalAdditionalPaymentsIntoShareCapitalType2

Täiendavad sissemaksed osakapitali

Omanike poolt otsustatud täiendavad sissemaksed osakapitali kahjumi katmiseks

ProposalAdditionalPaymentsIntoShareCapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)

ProposalRetainedEarningsAfterDistributionCovering

Muu

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ProposalOtherAdditionalItemTuple

Lisarea nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ProposalOtherAdditionalItemName

Lisarea väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ProposalOtherAdditionalItemValue

Kokku

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum), millele on lisatud aruandeaasta kasum (kahjum)

ResolutionDistributionCoveringTotal

Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)

Kohustusliku reservkapitali suurendamine kasumi arvel või vähendamine kahjumi katteks

ResolutionStatutoryReserveCapitalIncreaseDecrease

Teiste reservide suurendamine (vähendamine)

Teiste reservide suurendamine kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ResolutionOtherReservesIncreaseDecrease

Dividendideks

Summa, mille kohta üldkoosolek on teinud otsuse maksta see jaotamata kasumist dividendideks

ResolutionDividends

Aktsiakapitali suurendamine (vähendamine)

Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ResolutionShareCapitalIncreaseDecreaseType2

Osakapitali suurendamine (vähendamine)

Osakapitali suurendamine fondiemissiooni teel kasumi arvel või vähendamine kahjumi katmiseks

ResolutionShareCapitalIncreaseDecrease

Ülekursi vähendamine

Ülekursi vähendamine kahjumi katmiseks

ResolutionSharePremiumDecrease

Täiendavad sissemaksed aktsiakapitali

Omanike poolt otsustatud täiendavad sissemaksed aktsiakapitali kahjumi katmiseks

ResolutionAdditionalPaymentsIntoShareCapitalType2

Täiendavad sissemaksed osakapitali

Omanike poolt otsustatud täiendavad sissemaksed osakapitali kahjumi katmiseks

ResolutionAdditionalPaymentsIntoShareCapital

Muu

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ResolutionOtherAdditionalItemTuple

Lisarea nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ResolutionOtherAdditionalItemName

Lisarea väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ResolutionOtherAdditionalItemValue

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)

ResolutionRetainedEarningsAfterDistributionCovering

Kahjumi katmise ettepanek, lisainformatsioon

Muu informatsioon kahjumi katmise ettepaneku kohta

ProposalForCoveringLoss

Kasumi jaotamise otsus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProfitDistributionResolutionAbstract

Kasumi jaotamise otsus, lisainformatsioon

Muu informatsioon kasumi jaotamise otsuse kohta

ProfitDistributionResolution

Kahjumi katmise otsus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ResolutionForCoveringLossAbstract

Kahjumi katmise otsus, lisainformatsioon

Muu informatsioon kahjumi katmise otsuse kohta

ResolutionForCoveringLoss

Kasumi jaotamise ettepanek, lisainformatsioon

Lisainformatsioon kasumi jaotamise ettepaneku kohta

ProfitDistributionProposal

Kahjumi katmise ettepanek

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProposalForCoveringLossAbstract


[RT I 2010, 14, 73 - jõust. 12.04.2010]
 

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206
«Majandusaasta aruande taksonoomia»
lisa 2
[RT I 2010, 14, 73 – jõust. 12.04.2010]TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND MITTETULUNDUSÜHINGUTELE JA SIHTASUTUSTELE

Elemendi nimetus

Elemendi selgitus

Elemendi identifikaator

Tiitellehe andmed

Tiitelleht, üldine informatsioon

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GeneralInformationAbstract

Mittetulundusühingu või sihtasustuse nimi

Registris registreeritud mittetulundusühingu või sihtasustuse nimi

NonprofitOrganisationFoundationName

Majandusaasta aruande nimetus

Majandusaasta aruande nimetus

AnnualReportName

Aadress

Ühingu aadress

LegalAddress

Registrikood

Ühingu registrikood

RegistryCode

Telefon

Telefon

Telephone

Faks

Faks

Fax

E-mail

Elektroonilise posti aadress

EMail

Interneti koduleht

Interneti kodulehe veebiaadress

InternetHomepage

Audiitor

Audiitori või audiitorettevõtja nimi

Auditor

Aruandeaasta algus ja lõpp

Aruandeaasta algus ja lõpp

BeginningAndEndOfAnnualPeriod

Bilansi andmed

Bilanss

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfFinancialPositionAbstract

Varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AssetsAbstract

Käibevara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CurrentAssetsAbstract

Raha

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalents

Finantsinvesteeringud

Kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast

ShortTermFinancialInvestments

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, lühiajalised laenunõuded, muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed teenuste eest

ShortTermReceivablesAndPrepayments

Varud Tooraine ja materjal, lõpetamata ja valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest Inventories

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil või realiseeritakse tavapärase tegevustsükli käigus

ShortTermBiologicalAssets

Müügiootel põhivara

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga suure tõenäosusega müüakse lähema 12 kuu jooksul

NonCurrentAssetsClassfiedAsHeldForSale

Kokku käibevara

Kokku raha ning varad, mis eeldatavasti realiseeritakse tavapärase tegevustsükli käigus või hoitakse kauplemiseesmärgil või tõenäoliselt suudetakse realiseerida 12 kuu jooksul bilansipäevast

CurrentAssets

Põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NonCurrentAssetsAbstract

Finantsinvesteeringud

Mitte kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei realiseerita 12 kuu jooksul bilansipäevast, ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg saabub pärast 12 kuu möödumist bilansipäevast

LongTermFinancialInvestments

Nõuded ja ettemaksed

Pikaajalised nõuded ostjate vastu, pikaajalised laenunõuded, muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed teenuste eest

LongTermReceivablesAndPrepayments

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvaraobjektid (maa või hoone või osa hoonest või mõlemad), mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil

InvestmentProperty

Materiaalne põhivara

Materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust isiku korral talle seatud eesmärgi täitmiseks) ja mida kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui 1 aasta

PropertyPlantAndEquipment

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad, mida ei kajastata lühiajaliste bioloogiliste varadena

LongTermBiologicalAssets

Immateriaalne põhivara

Füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mitte-monetaarne vara, mida kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui 1 aasta

IntangibleAssets

Kokku põhivara

Kokku pikaajalised varad, mida ei kajastata käibevaradena

NonCurrentAssets

Kokku varad

Rahaliselt hinnatavad asjad või õigused kokku

Assets

Kohustused ja netovara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LiabilitiesAndNetAssetsAbstract

Kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LiabilitiesAbstract

Lühiajalised kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CurrentLiabilitiesAbstract

Laenukohustused

Kuni 12 kuu jooksul bilansipäevast tagasimakstavad laenukohustused (või vastav osa laenukohustustest), võlakirjad, arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustused ning lühiajalised vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, mida on võimalik konverteerida aktsiate või osade vastu

ShortTermLoanLiabilities

Võlad ja ettemaksed

Lühiajalised võlad tarnijatele ja töövõtjatele, maksuvõlad, muud lühiajalised võlad ja saadud ettemaksed

ShortTermPayablesAndPrepayments

Eraldised

Kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad, kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt 12 kuu jooksul bilansipäevast

ShortTermProvisions

Lühiajalised sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

Tasud, annetused ja toetused (k.a valitsusepoolne abi), mida kasutatakse teatud kindla projekti finantseerimiseks ja mis aruandeperioodi lõpuks on veel kasutamata

ShortTermGrantsWithSpecialTerms

Kokku lühiajalised kohustused

Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, mis eeldatavasti arveldatakse tavapärase tegevustsükli jooksul, hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil või mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast

CurrentLiabilities

Pikaajalised kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NonCurrentLiabilitiesAbstract

Laenukohustused

Pärast bilansipäevast 12 kuu möödumist tagasimakstavad laenukohustused (või vastav osa laenukohustustest), võlakirjad, arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustused ning pikaajalised vahetusvõlakirjad või eelisaktsiad, mida on võimalik konverteerida aktsiate või osade vastu

LongTermLoanLiabilities

Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised võlad tarnijatele, muud pikaajalised võlad ja saadud ettemaksed

LongTermPayablesAndPrepayments

Eraldised

Kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad, kuid mis realiseeruvad tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul bilansipäevast, diskonteeritud väärtuses

LongTermProvisions

Pikaajalised sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

Tasud, annetused ja toetused (k.a valitsusepoolne abi), mida kasutatakse teatud kindla põhivara soetamiseks ja mis aruandeperioodi lõpuks on veel kasutamata, samuti  sihtfinantseerimise amortiseerimata jääk

LongTermGrantsWithSpecialTerms

Kokku pikaajalised kohustused

Kokku rahaliselt hinnatavad võlad, mida ei kajastata lühiajaliste kohustustena

NonCurrentLiabilities

Kokku kohustused

Rahaliselt hinnatavad võlad kokku

Liabilities

Netovara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NetAssetsAbstract

Osakapital nimiväärtuses

Emiteeritud osakapitali nimiväärtus

IssuedCapital

Sihtkapital

Annetused ja toetused, mida iseloomustab sageli asjaolu, et nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud (st neid ei saa kulutada, kuigi enamasti võib investeerida)

FoundationCapital

Reservid

Realiseerimata tulud ja kulud, mida ei kajastata tulemiaruandes, muudel eesmärkidel (et piirata vaba netovara hulka) moodustatud reservid

Reserves

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Eelmiste perioodide jaotamata tulem, mida ei ole muul eesmärgil kasutatud

AccumulatedSurplusesDeficitsFromPreviousPeriods

Aruandeaasta tulem

Kokku tulude ja kulude vahe

SurplusDeficitForPeriod

Kokku netovara

Kokku varade ja kohustuste vahe

NetAssets

Kokku kohustused ja netovara

Kokku rahaliselt hinnatavad võlad ning varade ja rahaliselt hinnatavate võlgade vahe

LiabilitesAndNetAssets

Tulemiaruande andmed 

Tulemiaruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfRevenuesAndExpensesAbstract

Aruandeaasta tulem

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SurplusDeficitForPeriodAbstract

Põhitegevuse tulem

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SurplusDeficitFromOperatingActivitiesAbstract

Tulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

RevenueAbstract

Liikmetelt saadud tasud

Ühingu liikmetelt regulaarselt saadavad tasud

FeesReceivedFromMembers

Annetused ja toetused

Aruandeperioodil tuluna kajastatud annetused ja toetused (sh riigieelarvest saadud vahendid), v.a liikmetelt regulaarselt saadavad tasud

GrantsAndDonations

Netotulu finantsinvesteeringutelt

Finantsinvesteeringutelt teenitud netotulu, kui investeerimine kuulub raamatupidamiskohustuslase põhitegevuse hulka

NetProceedsFromFinancialInvestments

Tulu ettevõtlusest

Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu

BusinessIncome

Muud tulud

Muud ebaregulaarselt tekkivad tulud, sh kasum materiaalse põhivara müügist, saadud trahvid ja viivised

OtherIncomeNPO

Tulud kokku

Kokku toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu

TotalRevenue

Kulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ExpensesAbstract

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Selliste projektidega otseselt seotud kulud, mida on finantseeritud kas sihtotstarbeliste ühingu liikmetelt saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega

DirectCostOfProjectsFinancedByGrantsForSpecialPurposes

Jagatud annetused ja toetused

Aruandeperioodil kuluna kajastatud jagatud annetused, toetused ja stipendiumid

DistributedGrantsAndDonations

Mitmesugused tegevuskulud

Administratiivsetel ja muudel mitte otseselt põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja materjalide kulu

OtherOperatingExpense

Tööjõukulud

Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete kulu, pensionikulu

EmployeeExpense

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

DepreciationAndImpairmentLossReversal

Muud kulud

Muud ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh kahjum materiaalse põhivara müügist, makstud trahvid ja viivised

OtherExpenseNPO

Kulud kokku

 Kulud kokku

TotalExpenses

Põhitegevuse tulem

Ühingu põhitegevusest tulenevate tulude ja kulude vahe enne finantstulusid ja -kulusid

SurplusDeficitFromOperatingActivities

Finantstulud ja -kulud

Tulud ja kulud tütar- ja sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt, muudelt finantsinvesteeringutelt, intressikulud, kasum (kahjum) finantseerimis- ja investeerimistegevusega seotud nõuete ja kohustuste valuutakursi muutustest

FinancialIncomeAndExpense

Aruandeaasta tulem

Kokku tulude ja kulude vahe

NetSurplusDeficitForPeriod

Rahavoogude aruande andmed 

Rahavoogude aruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract

Rahavood

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsAbstract

Rahavood põhitegevusest

Ühingu põhitegevusest tulenevate tulude ja kulude vahe enne finantstulusid ja -kulusid

CashFlowsFromOperatingActivitiesAbstractNPO

Korrigeerimised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AdjustmentsAbstract

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuses kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlusest, mahakandmisest) tekkinud kulu

DepreciationAndImpairmentLossReversalNeg

Kasum (kahjum) põhivara müügist

Põhivara müügist saadud tulu ja müüdud põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitLossFromSaleOfNonCurrentAssets

Muud korrigeerimised

Muud põhitegevuse tulemis kajastatud mitterahaliste majandustehingute mõjud

OtherAdjustments

Kokku korrigeerimised

Põhitegevuse tulemis kajastatud mitterahaliste majandustehingute mõju

Adjustments

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Põhitegevusega seotud nõuded ja ettemaksed aruandeperioodi alguses miinus põhitegevusega seotud nõuded ja ettemaksed aruandeperioodi lõpus

AdjustmentsForOperatingReceivablesAndPrepayments

Varude muutus

Varud aruandeperioodi alguses miinus varud aruandeperioodi lõpus

OperatingActivitiesChangesInInventories

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Põhitegevusega seotud kohustused ja saadud ettemaksed aruandeperioodi lõpus miinus põhitegevusega seotud kohustused ja saadud ettemaksed aruandeperioodi alguses

AdjustmentsForOperatingLiabilitiesAndPrepayments

Laekunud intressid

Laekunud intressitulud, kui need on loetud rahavooks põhitegevusest

OperatingActivitiesIntrestReceived

Makstud intressid

Makstud intressikulud, kui need on loetud rahavooks põhitegevusest

OperatingActivitiesIntrestPaid

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest

Sihtotstarbeliselt teatud kindla projekti finantseerimiseks või vara soetamiseks laekunud tasud, annetused ja toetused, kui need on loetud rahavooks põhitegevusest

OperatingActivitiesProceedsFromGrantsWithSpecialTerms

Muud rahavood põhitegevusest

Muud laekumised ja väljamaksed põhitegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashFlowsFromOperatingActivitiesNPO

Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood, mida ei ole loetud investeerimis- ega finantseerimistegevusega seotud rahavoogudeks

TotalCashFlowsFromOperatingActivitiesNPO

Rahavood

investeerimistegevusest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsFromInvestingActivitiesAbstract

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks tehtud väljamaksed

InvestingActivitiesPurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssets

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügitulu laekumised

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssets

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks tehtud väljamaksed

InvestingActivitiesPurchaseOfInvestmentProperty

Laekunud

kinnisvarainvesteeringute müügist

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügitulu laekumised

InvestingActivitiesProceedsFromSalesOfInvestmentProperty

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest

Sihtotstarbeliselt teatud kindla vara soetamiseks laekunud tasud, annetused ja toetused, kui need on loetud rahavooks investeerimistegevusest

InvestingActivitiesProceedsFromGrantsWithSpecialTerms

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel

Väljamaksed tütarettevõtjate aktsiate ja osade soetamiseks

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToAcquireSubsidiaries

Laekunud tütarettevõtjate müügist

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade müügist saadud laekumine

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFromSalesOfSubsidiaries

Tasutud sidusettevõtjate soetamisel

Väljamaksed sidusettevõtjate aktsiate ja osade soetamiseks

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToAcquireAssociates

Laekunud sidusettevõtjate müügist

Sidusettevõtjate aktsiate ja osade müügist saadud laekumine

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFromSalesOfAssociates

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

Väärtpaberite (v.a tütar- ja sidusettevõtjate aktisad ja osad) ja muude finantsinvesteeringute soetamiseks tehtud väljamaksed

InvestingActivitiesOtherCashPaymentsToAcquireOtherFinancialInvestments

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

Väärtpaberite (v.a tütar- ja sidusettevõtjate aktisad ja osad) ja muude finantsinvesteeringute müügist saadud laekumised

InvestingActivitiesOtherCashReceiptsFromSalesOfOtherFinancialInvestments

Antud laenud

Väljamaksed, mis klassifitseeritakse laenunõueteks

InvestingActivitiesLoansGiven

Antud laenude tagasimaksed

Väljaantud laenunõuete tagasilaekumised

InvestingActivitiesRepaymentsOfLoansGiven

Laekunud intressid

Laekunud intressitulud, kui need on loetud rahavooks investeerimistegevusest

InvestingActivitiesIntrestReceived

Laekunud dividendid

Tütarettevõtjatelt, sidusettevõtjatelt ja muudelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividenditulud, kui need on loetud rahavooks investeerimistegevusest

InvestingActivitiesDividendsReceived

Muud väljamaksed investeerimistegevusest

Muud väljamaksed investeerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashOutflowsFromInvestingActivities

Muud laekumised investeerimistegevusest

Muud laekumised investeerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashInflowsFromInvestingActivities

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Raha investeerimisega seotud laekumised ja väljamaksed kokku

CashFlowsFromInvestingActivities

Rahavood

finantseerimistegevusest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CashFlowsFromFinancingActivitiesAbstract

Saadud laenud

Laekunud saadud laenud, võlakirjade emiteerimisest

FinancingActivitiesLoansReceived

Saadud laenude tagasimaksed

Saadud laenude põhiosa tagasimaksed, väljamaksed võlakirjade kustutamiseks

FinancingActivitiesRepaymentsOfLoansReceived

Arvelduskrediidi saldo muutus

Arvelduskrediidi saldo muutus

FinancingActivitiesProceedsFromOverdraft

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed

Kapitalirendikohustuste tasumine

FinancingActivitiesProceedsFromFinanceLease

Makstud intressid

Makstud intressikulud, kui need on loetud rahavooks finantseerimistegevusest

FinancingActivitiesIntrestPaid

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest

Sihtotstarbeliselt teatud kindla vara soetamiseks laekunud tasud, annetused ja toetused, kui need on loetud rahavooks finantseerimistegevusest

FinancingActivitiesProceedsFromGrantsWithSpecialTerms

Laekunud sihtkapital

Laekunud sihtkapital või annetused ja toetused, mis on oma olemuselt sihtkapitali sissemaksed

FinancingActivitiesPaymentsToFoundationCapital

Muud laekumised finantseerimistegevusest

Muud laekumised finantseerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashInflowsFromFinancingActivities

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest, mida ei saa kajastada eelnevatel kirjetel

OtherCashOutflowsFromFinancingActivities

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Tegevuse finantseerimiseks saadud laekumised ja krediteerimisest tulenevad väljamaksed kokku

CashFlowsFromFinancingActivities

Kokku rahavood

Raha laekumised ja väljamaksed (netosummas) kokku

CashFlows

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalentsAtBeginningOfPeriod

Raha ja raha ekvivalentide muutus

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele perioodi lõpus miinus perioodi alguses

ChangeInCashAndCashEquivalents

Valuutakursside muutuste mõju

Raha valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kasum (kahjum)

EffectOnExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

Raha  ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalentsAtEndOfPeriod

Rahavoogude aruanne

Raha laekumisi ja väljamakseid kajastav aruanne, milles kõik rahavood on kajastatud otsesel meetodil

StatementOfCashFlowsDirectMethod

Liikmetelt laekunud tasud

Laekunud regulaarselt saadavad tasud ühingu liikmetelt

ReceiptsFromMembers

Laekunud annetused ja toetused

Laekunud annetused ja toetused (sh riigieelarvest saadud vahendid), v.a liikmetelt regulaarselt saadavad tasud

ReceiptsFromGrantsAndDonations

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Müügitulu laekumised

ReceiptsOfSalesOfGoodsAndRenderingOfServices

Muud põhitegevuse tulude laekumised

Muude põhitegevuse tulude laekumised

ReceiptsFromOtherOperatingRevenue

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

Tasutud annetused ja toetused

PaymentsOfGrantsAndDonations

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Ostetud kaupade ja teenuste kulude väljamaksed

PaymentsToSuppliersForGoodsAndServices

Väljamaksed töötajatele

Tööjõukulude väljamaksed

PaymentsToEmployees

Netovara muutuste aruande andmed 

Netovara muutuste aruanne

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

StatementOfChangesInNetAssetsAbstract

Sihtkapital

Annetused ja toetused, mida iseloomustab sageli asjaolu, et nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud (st neid ei saa kulutada, kuigi enamasti võib investeerida)

ChangesInNetAssetsFoundationCapital

Reservid

Realiseerimata tulud ja kulud, mida ei kajastata tulemiaruandes, muudel eesmärkidel (et piirata vaba netovara hulka) moodustatud reservid

ChangesInNetAssetsReserves

Akumuleeritud tulem

Eelmiste perioodide jaotamata tulem, mida ei ole muul eesmärgil kasutatud

ChangesInNetAssetsAccumulatedSurplusesDeficitsFromPreviousPeriods

Kokku netovara

Kokku varade ja kohustuste vahe

ChangesInTotalNetAssets

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NetAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Arvestuspõhimõtete muutuste mõju

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EffectOfChangesInAccountingPoliciesAbstract

Vigade parandamise mõju

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EffectOfCorrectionOfErrorsAbstract

Korrigeeritud saldo, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

RestatedBalanceAbstract

Aruandeperioodi tulem

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesInNetAssetsNetSurplusDeficitForPeriodAbstract

Asutajate ja liikmete sissemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesInNetAssetsPaymentsFromFoundersAndMembersAbstract

Asutajate ja liikmete väljamaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesInNetAssetsPaymentsToFoundersAndMembersAbstract

Muutused reservides

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ChangesInReservsAbstract

Muud muutused netovaras

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherChangesInNetAssetsAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NetAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Jaotus netovarade muutuse järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByChangesInNetAssetsHypercube

Netovarade muutused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ChangesInNetAssetsDimension

Osakapital

Emiteeritud osakapitali nimiväärtus

ChangesInNetAssetsIssuedCapital

Netovara muutuste aruanne, lisainformatsioon

Täiendavad selgitused või viited vajadusel oluliste kirjete kohta

StatementOfChangesInNetAssets

Arvestuspõhimõtete andmed 

Lisa: Arvestuspõhimõtted

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteAccountingPoliciesAbstract

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslase nimetus, aruandeperiood, esitlusvaluuta ja finantsandmete täpsusaste, millisest raamatupidamistavast lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud

AccountingPoliciesGeneralInformation

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatused arvestuspõhimõtetes või informatsiooni esitlusviisis võrreldes eelmise aastaaruandega, sh muutuste kirjeldus ja põhjendus, mõju põhiaruannete kirjetele, põhjendus, kui muutust ei ole tagasiulatuvalt kajastatud

AccountingPoliciesChangesInAccountingPoliciesOrPresentationOfInformation

Vigade korrigeerimine

Oluliste vigade kirjeldus, vigade korrigeerimise mõju põhiaruannetele,  põhjendus, kui vigade korrigeerimist ei ole tagasiulatuvalt kajastatud

AccountingPoliciesErrorAdjustments

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetud varade liigid ja nende arvestuspõhimõtted

AccountingPoliciesCashAndCashEquivalents

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja

-kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarade ja -kohustuste  kajastamine

AccountingPoliciesForeignCurrencyTransactionsAndAssetsAndLiabilitiesDenominatedInForeignCurrency

Finantsinvesteeringud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab finantsinvesteeringute kajastamisel

AccountingPoliciesFinancialInvestments

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate või osade kajastamisel

AccountingPoliciesSharesOfSubsidiariesAndAssociates

Nõuded ja ettemaksed

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab nõuete ja ettemaksete kajastamisel

AccountingPoliciesReceivablesAndPrepayments

Varud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab varude kajastamisel

AccountingPoliciesInventories

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Valik, kas varud on bilansis kajastatud kaalutud keskmises ostuhinnas, FIFO meetodil, individuaalse hindamise meetodil või muul meetodil (muu meetod täpsustatakse selgitusega)

AccountingPoliciesCarriedAtCostInventoriesAccountingPolicies

Bioloogilised varad

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab bioloogiliste varude kajastamisel

AccountingPoliciesBiologicalAssets

Kinnisvarainvesteeringud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab kinnisvarainvesteeringute kajastamisel

AccountingPoliciesInvestmentProperty

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade kajastamisel

AccountingPoliciesPlantPropertyAndEquipmentAndIntangibleAssets

Põhivara arvelevõtmise alampiir

Milline soetusmaksumuse piirmäär on sätestatud raamatupidamise sise-eeskirjaga põhivara arvelevõtmiseks

AccountingPoliciesMinimalAcquisitionCost

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulLifeTuple

Põhivara grupi nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

AccountingPoliciesAssetsGroupName

Kasulik eluiga

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

AccountingPoliciesAssetsGroupUsefulLifeValue

Kasulik eluiga, lisainformatsioon

Keskmine kasulik eluiga põhivara gruppide kaupa aastates

AccountingPoliciesUsefulLifeBasedOnPlantPropertyEquipmentAndIntangibleAssetsGroupAdditionalInformation

Rendid

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab rendile antud ja rendile võetud varade ja nendega seotud tulude ja kulude kajastamisel

AccountingPoliciesLeases

Finantskohustused

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab finantskohustuste kajastamisel

AccountingPoliciesFinancialLiabilities

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab eraldiste ja tingimuslike kohustuste kajastamisel

AccountingPoliciesProvisionsAndContingentLiabilities

Annetused ja toetused

Aruandeperioodil tuluna kajastatud annetused ja toetused (sh riigieelarvest saadud vahendid), v.a liikmetelt regulaarselt saadavad tasud

AccountingPoliciesGrantsAndDonations

Maksustamine

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab maksude kajastamisel

AccountingPoliciesTaxation

Seotud osapooled

Kes on loetud seotud osapooleks

AccountingPoliciesRelatedParties

Tulud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab tulude kajastamisel

AccountingPoliciesRevenueRecognition

Kulud

Põhimõtted, mida (majandus)üksus rakendab kulude kajastamisel

AccountingPoliciesExpenseRecognition

Lisa: Arvestuspõhimõtted, lisainformatsioon

Muud olulised tingimused

AccountingPoliciesAdditionalInformation

Raha andmed 

Lisa: Raha

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteCashAndCashEquivalentsAbstract

Sularaha kassas

Raha sedelites ja müntides kassades

CashOnHand

Arvelduskontod

Rahaliste vahendite jääk arvelduskontodel

SettlementAccounts

Tähtajalised hoiused

Rahaliste vahendite jääk tähtajalistes hoiustes, mis on loetud raha ja selle ekvivalentide hulka

DepositAccounts

Paigutused ülilikviidsetesse fondidesse

Rahaliste vahendite jääk ülilikviidsetes fondides

DepositsInHighlyLiquidFunds

Raha teel

Rahalised vahendid, mis on teel ühelt asukohalt teise (näiteks kassast panka või pangast teise panka jne)

CashTransit

Muud

Muud rahalised vahendid, mis on loetud rahaks ja selle ekvivalentideks

CashAndCashEquivalentsOther

Kokku raha

Raha kassas ja pangas, paigutused rahaturu- ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele

CashAndCashEquivalentsTotal

Lisa: Raha, lisainformatsioon

Oluliste paigutuste tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteCashAndCashEquivalents

Lühiajaliste finantsinvesteeringute andmed

Lisa: Lühiajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteCurrentFinancialInvestmentsAbstract

Lühiajalised finantsinvesteeringud, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo eelmise aruandeperioodi lõpus

CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfPreviousPeriod

Soetamine

Soetamine aruandeperioodi jooksul

CurrentFinancialInvestmentsAcquisition

Müük müügihinnas või lunastamine

Müük müügihinnas või lunastamine aruandeperioodi jooksul (miinusega)

CurrentFinancialInvestmentsDisposalAtSellingPriceOrRedemption

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest

Müügist ja ümberhindlusest tulenev kasum (kahjum) aruandeperioodi jooksul

CurrentFinancialInvestmentsProfitLossFromDisposalAndRevaluation

Muud

Muud muutused aruandeperioodi jooksul

CurrentFinancialInvestmentsOther

Lühiajalised finantsinvesteeringud, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo aruandeperioodi lõpus

CurrentFinancialInvestmentsAtEndOfPeriod

Kajastatud õiglases väärtuses

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatuna õiglases väärtuses

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAtFairValue

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatuna korrigeeritud soetusmaksumuses

CurrentFinancialInvestmentsCarriedAtCost

Lisa: Lühiajalised finantsinvesteeringud, lisainformatsioon

Oluliste finantsinvesteeringute või nende gruppide tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteCurrentFinancialInvestments

Jaotus

finantsinvesteeringute järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByFinancialInvestmentsHypercube

Finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

FinancialInvestmentDimension

Aktsiad ja osad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SharesAbstract

Fondiosakud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FundUnitsAbstract

Võlakirjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BondsAbstract

Muud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FinancialInvestmentsTotalAbstract

Nõuete ja ettemaksete andmed 

Lisa: Nõuded ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteReceivablesAndPrepaymentsAbstract

Nõuded ostjate vastu

Ostjate poolt tasumata arved

AccountsReceivable

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Enammakstud maksud, mida on võimalik tagasi taotleda või kanda teiste maksude katteks

TaxPrepaymentsAndReceivables

Muud nõuded

Muud nõuded

OtherCurrentReceivables

Ettemaksed

Ettemaksed teenuste eest

Prepayments

Kokku nõuded ja ettemaksed

Pikaajalised ja lühiajalised nõuded ja ettemaksed kokku

ReceivablesAndPrepayments

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteReceivablesAndPrepayments

Andmed nõuete kohta ostjate vastu

Lisa: Nõuded ostjate vastu

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteAccountsReceivableAbstract

Ostjatelt laekumata arved

Ostjate poolt tasumata arved

AccountsReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvad arved

Arved, mille laekumine on hinnatud ebatõenäoliseks (miinusega)

AllowanceForDoubtfulReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses

Arvete saldo, mille laekumine on hinnatud ebatõenäoliseks (miinusega)

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtBeginningOfPeriod

Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded

Nõuded, mille laekumine hinnati ebatõenäoliseks, kuid mis pärast seda aruandeperioodi jooksul laekusid (plussiga)

DecreaseInAllowanceForDoubtfulReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded

Nõuded, mille laekumine hinnati aruandeperioodil ebatõenäoliseks (miinusega)

IncreaseInAllowanceForDoubtfulReceivables

Lootusetuks tunnistatud nõuded

Nõuded, mille laekumine hinnati aruandeperioodil lootusetuks (plussiga)

IrrevocableReceivables

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks

Arvete saldo, mille laekumine on hinnatud ebatõenäoliseks (miinusega)

AllowanceForDoubtfulReceivablesAtEndOfPeriod

Kokku nõuded ostjate vastu

Ostjate poolt tasumata arved kokku

AccountsReceivable

Lisa: Nõuded ostjate vastu, lisainformatsioon

Nõuded väljaspool tavapärast müügitegevust, sh summad, tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteAccountsReceivable

Maksude ettemaksete ja maksuvõlgade andmed 

Lisa: Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbstract

Ettemaks

Maksude ettemaks

TaxPrepayments

Maksuvõlg

Maksude maksuvõlg

TaxLiabilities

Ettevõtte tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CorporateIncomeTaxAbstract

Käibemaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ValueAddedTaxAbstract

Üksikisiku   tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PersonalIncomeTaxAbstract

Erisoodustuse tulumaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FringeBenefitIncomeTaxAbstract

Sotsiaalmaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SocialTaxAbstract

Kohustuslik kogumispension

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ContributionsToMandatoryFundedPensionAbstract

Töötuskindlustusmaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

UnemploymentInsuranceTaxAbstract

Maamaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LandTaxAbstract

Aktsiisimaks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ExciseDutyTaxAbstract

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherTaxPrepaymentsAndLiabilitiesAbstract

Ettemaksukonto jääk

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PrepaymentAccountBalanceAbstract

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

TotalPrepaymentLiabilitiesAbstract

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaymentsHypercube

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaymentsDimension

Jaotus ettemaksu ja maksuvõla järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByTaxLiabilitiesAndPrepaymentsHypercubeExclude

Lisa: Maksude ettemaksed ja maksuvõlad, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteTaxPrepaymentsAndLiabilities

Pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed 

Lisa: Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteNonCurrentFinancialInvestmentsAbstract

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Pikaajalised investeeringud tütarettevõtjate aktsiatesse või osadesse

SharesOfSubsidiaries

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Pikaajalised investeeringud sidusettevõtjate aktsiatesse või osadesse

SharesOfAssociates

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

OtherNonCurrentFinancialInvestments

Pikaajalised nõuded

Pikaajalised ostjate või muude osapoolte tasumata arved või muud nõuded

NonCurrentReceivables

Pikaajalised ettemaksed

Pikaajalised ettemaksed teenuse eest

NonCurrentPrepayments

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud

Mitte kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei realiseerita 12 kuu jooksul bilansipäevast, ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg saabub pärast 12 kuu möödumist bilansipäevast, kokku

NonCurrentFinancialInvestments

Lisa: Pikaajalised finantsinvesteeringu, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteNonCurrentFinancialInvestments

Tütarettevõtjate aktsiate ja osade andmed 

Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteSharesOfSubsidiariesAbstract

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tehniline element, mis on vajalik elementide grupeerimiseks

SharesOfSubsidiariesGeneralInformationTuple

Tütarettevõtja nimetus

Tütarettevõtja juriidilise isiku nimetus

NameOfSubsidiary

Asukohamaa

Asukohamaa, kus tütarettevõtja tegutseb

CountryOfIncorporation

Põhitegevusala

Põhitegevusala, millega tütarettevõtja tegeleb

PricipalActivity

Osaluse määr

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OwnershipInterestAbstract

Osaluse määr, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) tütarettevõtjas eelmise perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPeriod

Osaluse määr, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) tütarettevõtjas perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPeriod

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfSubsidiariesAtEndOfPreviousPeriod

Omandamine

Aruandeperioodil soetatud tütarettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

SharesOfSubsidiariesAcquisition

Müük

Aruandeperioodil müüdud tütarettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

SharesOfSubsidiariesDisposal

Dividendid

Tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

SharesOfSubsidiariesDividends

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

SharesOfSubsidiariesProfitLossByEquityMethod

Muud muutused

Tütarettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

SharesOfSubsidiariesOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfSubsidiariesAtEndOfPeriod

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPreviousPeriod

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, omandamine

Kokku aruandeperioodil soetatud tütarettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

TotalSharesOfSubsidiariesAcquisition

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, müük

Kokku aruandeperioodil müüdud tütarettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

TotalSharesOfSubsidiariesDisposal

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, dividendid

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

TotalSharesOfSubsidiariesDividends

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Kokku tütarettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

TotalSharesOfSubsidiariesProfitLossByEquityMethod

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, muud muutused

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

TotalSharesOfSubsidiariesOtherChanges

Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, perioodi lõpus

Kokku tütarettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfSubsidiariesAtEndOfPeriod

Omandatud osaluse protsent

Aruandeperioodil tütarettevõtjas omandatud osaluse määr protsentides omandatud hääleõigusest

SharesOfSubsidiariesAcquiredOwnershipInterest

Omandamise kuupäev

Tütarettevõtja omandamise kuupäev

SharesOfSubsidiariesAcquisitionDate

Omandatud osaluse soetusmaksumus

Aruandeperioodil soetatud tütarettevõtjate aktsiate või osade soetusmaksumus

SharesOfSubsidiariesCostOfAcquiredOwnershipInterest

Müüdud osaluse protsent

Aruandeperioodil tütarettevõtjas müüdud osaluse määr protsentides hääleõigusest

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipInterest

Müüdud osalus müügihinnas

Aruandeperioodil tütarettevõtjas müüdud osaluse müügihind

SharesOfSubsidiariesDisposedOwnershipInterestAtSellingPrice

Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)

Aruandeperioodil tütarettevõtjas müüdud osalusest arvestatud müügikasum (-kahjum)

SharesOfSubsidiariesSalesProfitLossOnDisposedOwnershipInterest

Lisa: Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, lisainformatsioon

Äriühenduste korral, kas tegemist oli sõltumatute osapoolte vahelise või ühise kontrolli all olevate üksuste vahelise äriühendusega, omandatud osaluse soetusmaksumuse komponentide kirjeldus, k.a omandamisega seotud väljaminekud, ostuhinda mõjutanud lisatingimused, mille mõju sõltub tulevikus aset leidvatest sündmustest; kui osalusi kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, siis omandatud osaluste õiglane väärtus ja tekkinud firmaväärtus või omakapitalis kajastatud muutus

NoteSharesOfSubsidiaries

 Sidusettevõtjate aktsiate ja osade andmed

Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteSharesOfAssociateAbstract

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

 Tehniline element, mis on vajalik elementide grupeerimiseks

SharesOfAssociatesGeneralInformationTuple

Sidusettevõtja nimetus

Sidusettevõtja juriidilise isiku nimetus

NameOfAssociate

Asukohamaa

Asukohamaa, kus sidusettevõtja tegutseb

CountryOfIncorporation

Põhitegevusala

Põhitegevusala, millega sidusettevõtja tegeleb

PricipalActivity

Osaluse määr

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OwnershipInterestAbstract

Osaluse määr, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) sidusettevõtjas eelmise perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPreviousPeriod

Osaluse määr, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Aruandekohustuslase osaluse protsent (hääleõiguse määr) sidusettevõtjas perioodi lõpus

OwnershipInterestAtEndOfPeriod

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfAssociatesAtEndOfPreviousPeriod

Omandamine

Aruandeperioodil soetatud sidusettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

SharesOfAssociatesAcquisition

Müük

Aruandeperioodil müüdud sidusettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

SharesOfAssociatesDisposal

Dividendid

Sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

SharesOfAssociatesDividends

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

SharesOfAssociatesProfitLossByEquityMethod

Muud muutused

Sidusettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

SharesOfAssociatesOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

SharesOfAssociatesAtEndOfPeriod

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPreviousPeriod

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, omandamine

Kokku aruandeperioodil soetatud sidusettevõtjate aktsiate või osade eest arvestatud soetusmaksumus

TotalSharesOfAssociatesAcquisition

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, müük

Kokku aruandeperioodil müüdud sidusettevõtjate aktsiate või osade bilansiline jääkväärtus (miinusega)

TotalSharesOfAssociatesDisposal

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, dividendid

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud dividendid aruandeperioodi jooksul, kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit (miinusega)

TotalSharesOfAssociatesDividends

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil

Kokku sidusettevõtjate aktsiatelt või osadelt arvestatud kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil (kui rakendatakse kapitaliosaluse meetodit)

TotalSharesOfAssociatesProfitLossByEquityMethod

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, muud muutused

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või osade muud muutused aruandeperioodi jooksul

TotalSharesOfAssociatesOtherChanges

Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, perioodi lõpus

Kokku sidusettevõtjate aktsiate või osade saldo

TotalSharesOfAssociatesAtEndOfPeriod

Omandatud osaluse protsent

Aruandeperioodil sidusettevõtjas omandatud osaluse määr protsentides omandatud hääleõigusest

SharesOfAssociatesAcquiredOwnershipInterest

Omandamise kuupäev

Sidusettevõtja omandamise kuupäev

SharesOfAssociatesAcquisitionDate

Omandatud osaluse soetusmaksumus

Aruandeperioodil soetatud sidusettevõtjate aktsiate või osade soetusmaksumus

SharesOfAssociatesCostOfAcquiredOwnershipInterest

Müüdud osaluse protsent

Aruandeperioodil sidusettevõtjas müüdud osaluse määr protsentides hääleõigusest

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInterest

Müüdud osalus müügihinnas

Aruandeperioodil sidusettevõtjas müüdud osaluse müügihind

SharesOfAssociatesDisposedOwnershipInterestAtSellingPrice

Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)

Aruandeperioodil sidusettevõtjas müüdud osalusest arvestatud müügikasum (-kahjum)

SharesOfAssociatesSalesProfitLossOnDisposedOwnershipInterest

Lisa: Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, lisainformatsioon

Äriühenduste korral, kas tegemist oli sõltumatute osapoolte vahelise või ühise kontrolli all olevate üksuste vahelise äriühendusega, omandatud osaluse soetusmaksumuse komponentide kirjeldus, k.a omandamisega seotud väljaminekud, ostuhinda mõjutanud lisatingimused, mille mõju sõltub tulevikus aset leidvatest sündmustest; kui osalusi kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, siis omandatud osaluste õiglane väärtus ja tekkinud firmaväärtus või omakapitalis kajastatud muutus

NoteSharesOfAssociates

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute andmed

Lisa: Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherLongTermFinancialInvestmentsAbstract

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherLongTermFinancialInvestmentsAbstract

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo eelmise aruandeperioodi lõpus

OtherLongTermFinancialInvestmentsAtEndOfPreviousPeriod

Soetamine

Soetamine aruandeperioodi jooksul

OtherLongTermFinancialInvestmentsAcquisition

Müük müügihinnas või lunastamine

Müük müügihinnas või lunastamine aruandeperioodi jooksul (miinusega)

OtherLongTermFinancialInvestmentsDisposalAtSellingPriceOrRedemption

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest

Müügist ja ümberhindlusest tulenev kasum (kahjum) aruandeperioodi jooksul

OtherLongTermFinancialInvestmentsProfitLossFromDisposalAndRevaluation

Muud

Muud muutused aruandeperioodi jooksul

OtherLongTermFinancialInvestmentsOther

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, aruandeperioodi lõpu kuupäev

Saldo aruandeperioodi lõpus

OtherLongTermFinancialInvestmentsAtEndOfPeriod

Kajastatud õiglases väärtuses

Kajastatud õiglases väärtuses

OtherLongTermFinancialInvestmentsCarriedAtFairValue

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses

OtherLongTermFinancialInvestmentsCarriedAtCost

Lisa: Muud pikaajalised finantsinvesteeringu, lisainformatsioon

Oluliste finantsinvesteeringute või nende gruppide tähtajad, intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteOtherLongTermFinancialInvestments

Muude nõuete andmed

Lisa: Muud nõuded

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherReceivablesAbstract

Laenunõuded

Antud laenude tagasinõuded

LoanReceivables

Intressinõuded

Laekumata intressid antud laenudelt, võlakirjadelt ja pangakontodelt, mis on arvestatud perioodi eest kuni bilansipäevani

InterestReceivables

Dividendinõuded

Bilansipäevaks välja kuulutatud laekumata dividendinõuded

DividendReceivables

Viitlaekumised

Muud nõuded, mille aluseks on aruandeperioodil teenitud tulu, kuid mille kohta ei ole vormistatud arvet (näiteks tulu valmidusastme meetodil)

AccruedIncome

Muud nõuded

Muud eespool esitatud kirjetega mittesobivad nõuded

OtherOtherReceivables

Kokku muud nõuded

Muud eespool esitatud kirjetega mittesobivad nõuded kokku

OtherReceivablesTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityHypercube

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityDimension

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityAbstract

12 kuu jooksul

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityWithin12MonthsAbstract

1–5 aasta jooksul

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityWithin1to5YearsAbstract

Üle 5 aasta

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityWithinOver5YearsAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AllocationByRemainingMaturityTotalAbstract

Lisa: Muud nõuded, lisainformatsioon

Oluliste nõuete või nende gruppide intressimäärad, alusvaluutad, nõuete tagatisena pandiks saadud varad, muud olulised tingimused

NoteOtherReceivables

Ettemaksete andmed

Lisa: Ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePrepaymentsAbstract

Tulevaste perioodide kulud

Ettemaksed teenuste eest, mis kantakse kuluks aruandeperioodidel, mille jaotus vastab jaotusele järelejäänud tähtaja järgi

DeferredExpenses

Muud makstud ettemaksed

Muud ettemaksed, mida ei saa lugeda tulevaste perioodide kuludeks

OtherPaidPrepayments

Kokku ettemaksed

Ettemaksed kokku

PrepaymentsTotal

Lisa: Ettemaksed, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon ettemaksete kohta

NotePrepayments

Varude andmed

Lisa: Varud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteInventoriesAbstract

Tooraine ja materjal

Soetatud toore või materjal

RawMaterials

Lõpetamata toodang

Toode või teenus, mis on bilansipäevaks tootmisprotsessis ning ei ole veel müügivalmis

WorkInProgress

Valmistoodang

Valmistatud müügiootel tooted

FinishedGoods

Müügiks ostetud kaubad

Edasimüügi eesmärgil ostetud tooted

Merchandise

Ettemaksed varude eest

Ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodil omandatavate varude eest

InventoryPrepayments

Kokku varud

Tooraine ja materjal, lõpetamata ja valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest, kokku

InventoriesTotal

Lisa: Varud, lisainformatsioon

Informatsioon oluliste varude allahindluste ja allahindluste tühistamise koha (varude grupp, summa, põhjus)

NoteInventories

Müügiootel põhivara andmed

Lisa: Müügiootel põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteNonCurrentAssetsHeldForSaleAbstract

Jaotus müügiootel põhivara järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByNonCurrentAssetsHeldForSaleHypercube

Müügiootel põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

NonCurrentAssetsHeldForSaleDimension

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Müügiootel põhivara saldo

NonCurrentAssetsHeldForSaleAtEndOfPreviousPeriod

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil müügiootel põhivaraks muudest varade gruppidest ja müügiootel põhivarast muude varade gruppidesse ümber klassifitseeritud varad

NonCurrentAssetsHeldForSaleReclassifications

Müügid

Aruandeperioodil müüdud müügiootel olnud põhivara

NonCurrentAssetsHeldForSaleDisposals

Muud muutused

Muud muutused müügiootel põhivaras aruandeperioodi jooksul

NonCurrentAssetsHeldForSaleOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Müügiootel põhivara saldo

NonCurrentAssetsHeldForSaleAtEndOfPeriod

Lisa: Müügiootel põhivara, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon müügiootel põhivara kohta

NoteNonCurrentAssetsHeldForSale

Kinnisvarainvesteeringute andmed

Lisa:

Kinnisvarainvesteeringud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteInvestmentPropertyAbstract

Soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyCostMethodAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Kinnisvarainvesteerin­guteks loetud objektide omandamise või ehitamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Kinnisvarainvesteerin­guteks loetud ehitiste komponentidele arvestatud akumuleeritud kulum (miinusega)

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Kinnisvaraobjektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil soetatud kinnisvarainvesteeringute objektide soetusmaksumus ja kinnisvaraobjektidel tehtud ehitustööd, mille kasulik eluiga on pikem kui üks aasta

InvestmentPropertyCostMethodAcquisitionsAndAdditions

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud kinnisvarainvesteeringute objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

InvestmentPropertyCostMethodDisposals

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute objektidele arvestatud amortisatsioonikulu (miinusega)

InvestmentPropertyCostMethodDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

InvestmentPropertyCostMethodImpairmentLoss

Allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute objektidele arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga), kui eelnevatel aruandeperioodidel on kinnisvarainvesteeringuid väärtuse languse tõttu alla hinnatud. Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

InvestmentPropertyCostMethodReversingOfImpairmentLoss

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil kinnisvara-investeeringute objektidele äriühenduste käigus lisandunud põhivarad

InvestmentPropertyCostMethodAdditionsThroughBusinessCombinations

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringuteks (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või kinnisvarainvesteeringutest (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber klassifitseeritud materiaalne põhivara või müügiootel põhivara või muud varade liigid

InvestmentPropertyCostMethodReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute väärtuses toimunud muud muutused, v.a soetused, müügid, amortisatsiooni ja väärtuse languse arvestus ja ümberklassifitseerimine

InvestmentPropertyCostMethodOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Kinnisvarainvesteeringu­teks loetud objektide omandamise või ehitamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Kinnisvarainvesteeringuteks loetud ehitiste komponentidele arvestatud akumuleeritud kulum (miinusega)

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Kinnisvaraobjektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

InvestmentPropertyCostMethodAtEndOfPeriodResidualCost

Maa

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyLandAbstract

Ehitised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyBuildingsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyTotalAbstract

Kinnisvarainvesteeringud, soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

InvestmentPropertyCostMethodDimension

Jaotus kinnisvarainvesteeringutes, soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationInvestmentPropertyCostMethodHypercube

Õiglase väärtuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

InvestmentPropertyFairValueMethodAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Kinnisvarainvesteeringute saldo eelmise perioodi lõpus

InvestmentPropertyFairValueMethodAtEndOfPreviousPeriod

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil soetatud kinnisvarainvesteeringute objektide soetusmaksumus ja kinnisvaraobjektidel tehtud ehitustööd, mille kasulik eluiga on pikem kui üks aasta

InvestmentPropertyFairValueMethodAcquisitionsAndAdditions

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest

Aruandeperioodi lõpu seisuga hinnatud kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise tulemusena arvestatud muutus

InvestmentPropertyFairValueMethodProfitLossFromRevaluation

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud kinnisvarainvesteeringute objektide bilansilise väärtus

InvestmentPropertyFairValueMethodDisposals

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil kinnisvara-investeeringute objektidele äriühenduste käigus lisandunud põhivarad

InvestmentPropertyFairValueMethodAdditionsThroughBusinessCombinations

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringuteks või kinnisvarainvesteeringutest ümber klassifitseeritud materiaalne põhivara või müügiootel põhivara või muud varade liigid

ReclassificationsInvestmentPropertyFairValueMethodReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute väärtuses toimunud muud muutused, v.a soetused, müügid, õiglase väärtuse muutus ja ümberklassifitseerimine

InvestmentPropertyFairValueMethodOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Kinnisvarainvesteeringute saldo perioodi lõpus

InvestmentPropertyFairValueMethodAtEndOfPeriod

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute väljarentimisest saadud rendi- ja üüritulu

LeaseIncomeEarnedOnInvestmentProperty

Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnenud kulude summa (sh kommunaal-, valve-, administratiiv-, kindlustus-, koristus-, side-, jooksva remondi ja hoolduse kulud; samuti maamaks ja muud kinnisvarainvesteeringuga kaasnevad maksud ja tasud)

DirectAdministrativeExpensesOninvestmentProperty

Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringute müügist saadud tulu müügihinnas

DisposalOfInvestmentPropertyAtSellingPrice

Lisa:

Kinnisvarainvesteeringud, lisainformatsioon

Õiglase väärtuse meetodi rakendamise korral, kui õiglase väärtuse määramine ei ole usaldusväärselt võimalik, objekti kirjeldus ja põhjused; muu oluline informatsioon ja viited

NoteInvestmentProperty

Materiaalse põhivara andmed

Lisa: Materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePropertyPlantAndEquipmentAbstract

Maa

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentLandAbstract

Ehitised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentBuildingsAbstract

Masinad ja seadmed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentAbstract

Transpordivahendid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentTransportationAbstract

Arvutid ja arvutisüsteemid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentComputersAndComputerSystemsAbstract

Muud masinad ja seadmed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

MachineryAndEquipmentOtherMachineryAndEquipmentAbstract

Muu materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherPropertyPlantAndEquipmentAbstract

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

UnfinishedProjectsAndPrepaymentsAbstract

Lõpetamata projektid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

UnfinishedProjectsAbstract

Ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PrepaymentsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentTotalAbstract

Materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentDimension

Materiaalne põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercube

Materiaalne põhivara: maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost – keelatud elemendid

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercubeExcludedElementsOfAcquisitionOfLandAndBuildingsExceptNewBuildingsAndRenovations

Materiaalne põhivara: uute ehitiste ost, uusehitus, parendused – keelatud elemendid

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercubeExcludedElementsOfAcquisitionOfBuildingsNewBuildingRenovations

Materiaalne põhivara: muud ostud ja parendused – keelatud elemendid

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PropertyPlantAndEquipmentHypercubeExcludedElementsOfOtherAcquistionsAndAdditions

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Objektide bilansiline soetusmaksumus

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Objektide akumuleeritud kulum (miinusega)

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil tekkinud materiaalse põhivara omandamise või ehitamise eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditions

Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost

Aruandeperioodil omandatud või parendatud maa ja varem teise aruandekohustuslase kasutuses olnud objektide eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditionsAcquisitionOfLandAndBuildingsExceptNewBuildingsAndRenovations

Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused

Aruandeperioodil omandatud uusehitiste või ehitiste parenduste eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditionsAcquisitionOfBuildingsNewBuildingRenovations

Muud ostud ja parendused

Aruandeperioodil tekkinud materiaalse põhivara omandamise või ehitamise eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus, välja arvatud maa ja ehitiste soetused

PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionsAndAdditionsOtherAcquistionsAndAdditions

Kapitaliseeritud laenukulutused

Aruandeperioodil materiaalse põhivara soetusmaksumusse kapitaliseeritud laenukulutused, kui on valitud vastav arvestuspõhimõte

PropertyPlantAndEquipmentCapitalisedLoanExpenses

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse äriühenduste käigus lisandunud põhivarad

PropertyPlantAndEquipmentAdditionsThroughBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud materiaalse põhivara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

PropertyPlantAndEquipmentDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil materiaalse põhivara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

PropertyPlantAndEquipmentImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil materiaalse põhivara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

PropertyPlantAndEquipmentReversingOfImpairmentLoss

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud materiaalse põhivara objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

PropertyPlantAndEquipmentDisposals

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassifications

Ümberklassifitseerimine ettemaksetest

Aruandeperioodil suletud ettemaksed materiaalse põhivara objekti või selle parenduse saamisel

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsFromPrepayments

Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest

Aruandeperioodil lõpetatud projektide, sh lõpetatud ehitustööde ümberklassifitseerimine muudeks vara liikideks

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsFromUnfinishedProjects

Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga

Aruandeperioodil müügiootel põhivarast materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) müügiootel põhivaraks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsOfFixedAssetsHeldForSale

Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega

Aruandeperioodil kinnisvarainvesteeringust materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) kinnisvarainvesteeringuks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsOfInvestmentProperty

Ümberklassifitseerimine varudega

Aruandeperioodil varudest materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) varudeks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsReclassificationsOfInventory

Muud

ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil muudest varadest materiaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või materiaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) muudeks varadeks ümber klassifitseeritud objektid

PropertyPlantAndEquipmentReclassificationsOtherReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil materiaalses põhivaras toimunud muud muutused

PropertyPlantAndEquipmentOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Objektide bilansiline soetusmaksumus

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Objektide akumuleeritud kulum (miinusega)

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

PropertyPlantAndEquipmentAtEndOfPeriodResidualCost

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceAbstract

Maa

Maa objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceLand

Ehitised

Ehitise objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceBuildings

Masinad ja seadmed

Masinate ja seadmete objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceMachineryAndEquipment

Transpordivahendid

Transpordivahendite objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceTransportation

Arvutid ja arvutisüsteemid

Arvuti ja arvutisüsteemide objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceComputersAndComputerSystems

Muud masinad ja seadmed

Muude masinate ja seadmete objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceOtherMachineryAndEquipment

Muu materiaalne põhivara

Muu materiaalse põhivara objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceOtherPropertyPlantAndEquipment

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Lõpetamata projekti objektide või ettemaksete müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceUnfinishedProjectsAndPrepayments

Lõpetamata projektid

Lõpetamata projekti objektide müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPriceUnfinishedProjects

Ettemaksed

Ettemaksete müümisel saadud tasu

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPricePrepayments

Kokku

Kokku müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

DisposedPropertyPlantAndEquipmentAtSellingPrice

Lisa: Materiaalne põhivara, lisainformatsioon

Oluliste allahindluste korral alla hinnatud vara või varade grupi kirjeldus, hindamismeetodid; soovitavalt selliste objektide kirjeldus ja hinnang nende õiglase väärtuse kohta, mille õiglane väärtus on oluliselt suurem nende bilansilisest jääkmaksumusest, muu oluline informatsioon ja viited materiaalse põhivara kohta

NotePropertyPlantAndEquipment

Bioloogiliste varade andmed

Lisa: Bioloogilised varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteBiologicalAssetsAbstract

Loomsed varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsAnimalsAbstract

Istandikud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsPlantationsAbstract

Mets

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsForestAbstract

Vili

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCropAbstract

Rohumaad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsGrasslandsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsTotalAbstract

Bioloogilised varad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

BiologicalAssetsDimension

Jaotus bioloogiliste varade järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByBiologicalAssetsHypercube

Õiglase väärtuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsFairValueMethodAbstract

Käibevara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Käibevarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo eelmise perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriod

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest

Aruandeperioodil käibevarana klassifitseeritud bioloogiliste varade õiglase väärtuse hindamise tulemusena arvestatud muutus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsProfitLossFromChangeOfFairValue

Soetused

Aruandeperioodil bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline väärtus (miinusega)

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil bioloogiliste varade väärtuse vähenemine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueFromDueToProductionOfAgriculturalProducts

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine

Aruandeperioodil juurdekasvust tingitud bioloogilise vara õiglase väärtuse suurenemine

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsIncreaseOfValueDueToGrowth

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Käibevarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriod

Põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo eelmise perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriod

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bioloogiliste varade õiglase väärtuse hindamise tulemusena arvestatud muutus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsProfitLossFromChangeOfFairValue

Soetused

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline väärtus (miinusega)

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil põhivarana klassifitseeritud bioloogiliste varade väärtuse vähenemine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsDecreaseOfValueFromDueToProductionOfAgriculturalProducts

Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine

Aruandeperioodil juurdekasvust tingitud põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse suurenemine

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsIncreaseOfValueDueToGrowth

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Põhivarana klassifitseeritud bioloogilise vara õiglase väärtuse saldo perioodi lõpus

BiologicalAssetsFairValueMethodFixedAssetsAtEndOfPeriod

Soetusmaksumuse meetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodAbstract

Käibevara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Soetused

Aruandeperioodil tekkinud bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline soetusmaksumus (miinusega) ja akumuleeritud kulum (plussiga)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil bioloogiliste varade soetusmaksumuse (miinusega) ja akumuleeritud kulumi (plussiga) mahakandmine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsDecreaseOfValueDueToProductionOfAgriculturalProducts

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsReversingOfImpairmentLoss

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodCurrentAssetsAtEndOfPeriodResidualCost

Põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAbstract

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Soetused

Aruandeperioodil tekkinud bioloogilise vara omandamise eest makstud rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsIncreaseOfValueDueToAcquisition

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud bioloogilise vara bilansiline soetusmaksumus (miinusega) ja akumuleeritud kulum (plussiga)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsDecreaseOfValueDueToDisposal

Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine

Aruandeperioodil bioloogiliste varade soetusmaksumuse (miinusega) ja akumuleeritud kulumi (plussiga) mahakandmine tulenevalt bioloogilisest varast saadud või eraldatud põllumajandusliku toodangu arvelevõtmisest

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsDecreaseOfValueDueToProductionOfAgriculturalProducts

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil bioloogilise vara lisandumised äriühenduste kaudu

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil bioloogilise vara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetud väärtusest

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsReversingOfImpairmentLoss

Muud muutused

Aruandeperioodil bioloogilises varas toimunud muud muutused

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Bioloogilise vara omandamise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa bioloogilise vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Bioloogilise vara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

BiologicalAssetsCostMethodFixedAssetsAtEndOfPeriodResidualCost

Müüdud bioloogilised varad põhivara müügihinnas

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceAbstract

Loomsed varad

Loomsete varade müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceAnimals

Istandikud

Istandike müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPricePlantations

Mets

Metsa müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceForest

Vili

Vilja müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceCrop

Rohumaad

Rohumaade müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceGrasslands

Kokku

Kokku bioloogilise vara müümisel saadud tasu

DisposalOfBiologicalAssetsAtSellingPriceTotal

Lisa: Bioloogilised varad, lisainformatsioon

Soetusmaksumuse meetodi kasutamise korral selgitus, miks õiglase väärtuse meetodit ei olnud võimalik kasutada, muud olulised selgitused ja viited

NoteBiologicalAssets

Immateriaalse põhivara andmed

Lisa: Immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteIntangibleAssetsAbstract

Immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsAbstract

Firmaväärtus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsGoodwillAbstract

Arenguväljaminekud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsDevelopmentExpendituresAbstract

Arvutitarkvara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsComputerSoftwareAbstract

Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsConcessionsPatentsLicencesTrademarksAbstract

Muu immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsOtherIntangibleAssetsAbstract

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsUnfinishedProjectsAndPrepaymentsAbstract

Kokku

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsTotalAbstract

Immateriaalne põhivara

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

IntangibleAssetsDimension

Jaotus immateriaalse põhivara järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByIntangibleAssetsHypercube

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Immateriaalse vara omandamise või loomise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa immateriaalse vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

IntangibleAssetsAtEndOfPreviousPeriodResidualCost

Ostud ja parendused

Aruandeperioodil tekkinud immateriaalse vara omandamise või loomise eest makstava rahalise kohustuse või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

IntangibleAssetsAcquisitionsAndAdditions

Lisandumised äriühenduste kaudu

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara lisandumised äriühenduste kaudu

IntangibleAssetsAdditionsViaBusinessCombinations

Amortisatsioonikulu

Aruandeperioodil kuluks kantud immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumuse amortiseeritav osa (miinusega)

IntangibleAssetsDepreciation

Allahindlused väärtuse languse tõttu

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara objektidele arvestatud väärtuse langus (miinusega). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

IntangibleAssetsImpairmentLoss

Varasemate allahindluste tühistamised

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara objektidele varasematel perioodidel arvestatud väärtuse languse tagasiarvestus (plussiga). Arvestatakse väärtuse languse testi alusel, lähtudes kaetavast väärtusest

IntangibleAssetsReversingOfImpairmentLoss

Müügid

Aruandeperioodil bilansist maha kantud müüdud immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

IntangibleAssetsDisposals

Mahakandmised

Aruandeperioodil bilansist maha kantud immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumused (miinusega) ja akumuleeritud kulumid (plussiga)

IntangibleAssetsWriteOffs

Ümberklassifitseerimised

Aruandeperioodil immateriaalse põhivara klassi (soetusmaksumus plussiga, akumuleeritud kulum miinusega) või immateriaalse põhivara klassist  (soetusmaksumus miinusega, akumuleeritud kulum plussiga) ümber klassifitseeritud objektid

IntangibleAssetsReclassifications

Muud muutused

Aruandeperioodil immateriaalses põhivaras toimunud muud muutused

IntangibleAssetsOtherChanges

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAbstract

Soetusmaksumus

Immateriaalse vara omandamise või loomise eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodCarriedAtCost

Akumuleeritud kulum

Lõppenud perioodidel kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa immateriaalse vara soetusmaksumusest, sh nii aruandeperioodil kui ka sellest varasematel perioodidel kuluks arvatud osa kokku (miinusega)

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodAccumulatedDepreciation

Jääkmaksumus

Immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

IntangibleAssetsAtEndOfPeriodResidualCost

Müüdud immateriaalne põhivara müügihinnas

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceAbstract

Firmaväärtus

Firmaväärtuse müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceGoodwill

Arenguväljaminekud

Arenguväljaminekute müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceDevelopmentExpenditures

Arvutitarkvara

Arvutitarkvara objektide müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceComputerSoftware

Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid

Kontsessiooni, patendi, litsentsi ja kaubamärgi objektide müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceConcessionsPatentsLicencesTrademarks

Muu immateriaalne põhivara

Muu immateriaalse põhivara objekti müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceOtherIntangibleAssets

Lõpetamata projektid ja ettemaksed

Lõpetamata projekti objekti müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceUnfinishedProjectsAndPrepayments

Kokku

Kokku immateriaalse põhivara objektide müümisel saadud tasu

DisposalOfIntangibleAssetsAtSellingPriceTotal

Lisa: Immateriaalne põhivara, lisainformatsioon

Oluliste allahindluste korral alla hinnatud vara või varade grupi kirjeldus, hindamismeetodid, soovitavalt selliste objektide kirjeldus ja hinnang nende õiglase väärtuse kohta, mille õiglane väärtus on oluliselt suurem nende bilansilisest jääkmaksumusest, muud olulised selgitused ja viited

NoteIntangibleAssets

Kapitalirendi andmed  

Lisa: Kapitalirent

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteFinanceLeaseAbstract

Aruandekohustuslane kui rendileandja

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AccountingEntityAsLessorAbstract

Kapitalirendinõuded

Kapitalirendinõuete saldo

FinanceLeaseReceivables

Kapitalirendinõuded kokku

Kapitalirendinõuete saldo

FinanceLeaseReceivablesTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja kapitalirendinõuete tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndFinanceLeaseReceivablesTypeHypercube

Kapitalirendinõuded

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

FinanceLeaseReceivablesDimension

Lisa: Kapitalirent, aruandekohustuslane kui rendileandja, lisainformatsioon

Intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsLessor

Aruandekohustuslane kui rentnik

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AccountingEntityAsLesseeAbstract

Kapitalirendikohustused

Kapitalirendikohustuste saldo

FinanceLeaseObligations

Kapitalirendikohustused kokku

Kapitalirendikohustuste saldo

FinanceLeaseObligationsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja kapitalirendikohustuste tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndFinanceLeaseObligationsTypeHypercube

Kapitalirendikohustused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

FinanceLeaseObligationsDimension

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsAbstract

Maa

Rendile võetud maa soetusmaksumus

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsLand

Ehitised

Rendile võetud ehitiste soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsBuildings

Masinad ja seadmed

Rendile võetud masinate ja seadmete soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsMachineryAndEquipment

Muu materiaalne põhivara

Rendile võetud muu materiaalse põhivara soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsOtherPropertyPlantAndEquipment

Muud varad

Muude rendile võetud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsOtherAssets

Kokku

Kokku rendile võetud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

FinanceLeaseResidualCostOfLeasedAssetsTotal

Lisa: Kapitalirent, aruandekohustuslane kui rentnik, lisainformatsioon

Intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteFinanceLeaseAccountingEntityAsLessee

Kasutusrendi andmed

Lisa: Kasutusrent

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOperatingLeaseAbstract

Aruandekohustuslane kui rendileandja

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLessorAbstract

Kasutusrenditulu

Tulu kasutusrendile antud vara kasutamise eest

OperatingLeaseIncome

Järgmiste perioodide renditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsAbstract

12 kuu jooksul

Kasutusrenditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast kuni ühe aasta jooksul

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsWithin12Months

1–5 aasta jooksul

Kasutusrenditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui ühe ja kuni viie aasta jooksul

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsWithin1to5Years

Üle 5 aasta

Kasutusrenditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui viie aasta pärast

FutureLeaseIncomeUnderNonCancellableLeaseContractsWithinOver5Years

Rendile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsAbstract

Kinnisvarainvesteeringud

Rendile antud kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsInvestmentsProperty

Masinad ja seadmed

Rendile antud masinate ja seadmete soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsMachineryAndEquipment

Muud varad

Muu rendile antud vara soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsOtherAssets

Kokku

Rendile antud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahed kokku

OperatingLeaseResidualCostOfLeasedAssetsTotal

Lisa: Kasutusrent, aruandekohustuslane kui rendileandja, lisainformatsioon

Olulised lisatingimused

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLessor

Aruandekohustuslane kui rentnik

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLesseeAbstract

Kasutusrendikulu

Kulu kasutusrendile võetud vara kasutamise eest

OperatingLeaseExpenses

Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsAbstract

12 kuu jooksul

Kasutusrendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast kuni ühe aasta jooksul

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsWithin12Months

1–5 aasta jooksul

Kasutusrendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui ühe ja kuni viie aasta jooksul

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsWithin1to5Years

Üle 5 aasta

Kasutusrendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest, mille realiseerumise tähtaeg saabub bilansipäevast rohkem kui viie aasta pärast

FutureLeaseExpenseUnderNonCancellableLeaseContractsWithinOver5Years

Lisa: Kasutusrent, aruandekohustuslane kui rentnik, lisainformatsioon

Olulised lisatingimused

NoteOperatingLeaseAccountingEntityAsLessee

Laenukohustuste andmed

Lisa: Laenukohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteLoanCommitmentsAbstract

Laenukohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

LoanCommitmentsAbstract

Lühiajalised laenud

Kuni ühe aastase tagasimakse tähtajaga saadud laenud

CurrentLoans

Lühiajalised laenud kokku

Kuni ühe aastase tagasimakse tähtajaga saadud laenud

CurrentLoansTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja lühiajaliste laenude tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndCurrentLoansTypeHypercube

Lühiajalised laenud

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

CurrentLoansDimension

Lühiajalised võlakirjad

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud kuni ühe-aastase tähtajaga võlakirjad

CurrentBonds

Lühiajalised võlakirjad kokku

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud kuni ühe-aastase tähtajaga võlakirjad

CurrentBondsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja lühiajaliste võlakirjade tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndCurrentBondsTypeHypercube

Lühiajalised võlakirjad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

CurrentBondsDimension

Pikaajalised laenud

Saadud laenud, mille esialgne tagasimakse tähtaeg on pikem kui üks aasta

NonCurrentLoans

Pikaajalised laenud kokku

Saadud laenud, mille esialgne tagasimakse tähtaeg on pikem kui üks aasta

NonCurrentLoansTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja pikaajaliste laenude tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndNonCurrentLoansTypeHypercube

Pikaajalised laenud

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

NonCurrentLoansDimension

Pikaajalised võlakirjad

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud rohkem kui üheaastase tähtajaga võlakirjad

NonCurrentBonds

Pikaajalised võlakirjad kokku

Aruandekohustuslase poolt emiteeritud rohkem kui üheaastase tähtajaga võlakirjad

NonCurrentBondsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja pikaajaliste võlakirjade tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndNonCurrentBondsTypeHypercube

Pikaajalised võlakirjad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

NonCurrentBondsDimension

Muud laenukohustused

Muud (majandus)üksuse poolt võetud laenukohustused

OtherLoanCommitments

Muud laenukohustused kokku

Muud (majandus)üksuse poolt võetud laenukohustused

OtherLoanCommitmentsTotal

Jaotus järelejäänud tähtaja ja muude laenukohustuste tüüpide järgi 

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRemainingMaturityAndOtherLoanCommitmentsTypeHypercube

Muud laenukohustused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

OtherLoanCommitmentsDimension

Laenukohustused kokku

Laenukohustused

LoanCommitmentsTotal

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CarryingAmountOfCollateralAssetsAbstract

Maa

Tagatiseks panditud maa bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsLand

Ehitised

Tagatiseks panditud ehitiste bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsBuildings

Masinad ja seadmed

Tagatiseks panditud masinate ja seadmete bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsMachineryAndEquipment

Muu materiaalne põhivara

Tagatiseks panditud muu materiaalse põhivara bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsOtherPropertyPlantAndEquipment

Muud varad

Tagatiseks panditud muude varade bilansiline jääkmaksumus aruandeperioodi lõpus

CarryingAmountOfCollateralAssetsOtherAssets

Kokku

Kokku kohustuste tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

CarryingAmountOfCollateralAssetsTotal

Lisa: Laenukohustused, lisainformatsioon

Intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused, sh tagatiseks seatud varade kohta

NoteLoanCommitments

Võlgade ja ettemaksete andmed

Lisa: Võlad ja ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePayablesAndPrepaymentsAbstract

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

TradePayablesTotal

Võlad töövõtjatele

Töövõtjatele tasumata kohustused

EmployeePayablesTotal

Maksuvõlad

Tasumata maksukohustused

TaxPayables

Muud võlad

Muud võlad kui võlad tarnijatele, töövõtjatele ja maksuvõlad

OtherPayablesTotal

Saadud ettemaksed

Ostjatelt või muudelt osapooltelt saadud ettemaksed

PrepaymentsReceivedTotal

Kokku võlad ja ettemaksed

Lühiajalised võlad tarnijatele ja töövõtjatele, maksuvõlad, muud lühiajalised võlad ja saadud ettemaksed kokku

PayablesAndPrepayments

Lisa: Võlad ja ettemaksed, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajadusekorral oluliste kirjete kohta

NotePayablesAndPrepayments

Andmed võlgade kohta tarnijatele

Lisa: Võlad tarnijatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteTradePayablesAbstract

Võlad tarnijatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

TradePayablesAbstract

Kokku võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved kokku

TradePayables

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

TradePayablesValue

Võla nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

TradePayablesName

Lisa: Võlad tarnijatele, lisainformatsioon

Tavapärasest ostutegevusest erinevate kohustuste kohta summad, alusvaluutad, muud olulised tingimused

NoteTradePayables

Andmed võlgade kohta töövõtjatele

Lisa: Võlad töövõtjatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteEmployeePayablesAbstract

Võlad töövõtjatele

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

EmployeePayablesAbstract

Kokku võlad töövõtjatele

Töövõtjatele tasumata kohustused kokku

EmployeePayables

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

EmployeePayablesValue

Võla nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

EmployeePayablesName

Lisa: Võlad töövõtjatele, lisainformatsioon

Tavapärasest töötajatele makstavate hüvitiste kohustustest erinevate kohustuste summad ja muud olulised tingimused

NoteEmployeePayables

Muude võlgade andmed

Lisa: Muud võlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherPayablesAbstract

Muud võlad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherPayablesAbstract

Intressivõlad

Intressivõlad saadud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendikohustustelt ja muudelt kohustustelt, mis on arvestatud perioodi eest kuni bilansipäevani

InterestPayables

Muud viitvõlad

Muud kohustused, mille aluseks on aruandeperioodil tekkinud kulu, kuid mille kohta ei ole esitatud arvet

OtherAccruedExpenses

Muud võlad

Muud võlad kui laenukohustused, võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele, maksuvõlad, intressivõlad ja muud viitvõlad

OtherPayables

Kokku muud võlad

Kõik muud võlad kokku

OtherPayablesTotal

Lisa: Muud võlad, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude võlgade kohta

NoteOtherPayables

Saadud ettemaksete andmed

Lisa: Saadud ettemaksed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NotePrepaymentsReceivedAbstract

Kokku saadud ettemaksed

Ostjatelt või muudelt osapooltelt saadud ettemaksed kokku

PrepaymentsReceived

Jaotus saadud ettemaksete järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByPrepaymentsReceivedHypercube

Saadud ettemaksed

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

PrepaymentsReceivedDimension

Lisa: Saadud ettemaksed, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NotePrepaymentsReceived

Eraldiste andmed

Lisa: Eraldised

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteProvisionsAbstract

Eraldised

Kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad

Provisions

Kokku eraldised

Kokku kohustused, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad

ProvisionsTotal

Eraldiste jaotus kasutamise järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ProvisionsAllocationByUsageHypercube

Eraldiste jaotus, eraldiste ja kasutamise järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByProvisionsAndUsageHypercube

Eraldised

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ProvisionsDimension

Eraldiste kasutamine

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

ProvisionsUsageDimension

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Moodustamine või

korrigeerimine

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsEstablishingAdjustmentsAbstract

Kasutamine

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsProvisionUsedAbstract

Intressiarvestus

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsInterestCalculationAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ProvisionsAtEndOfPeriodAbstract

Lisa: Eraldised, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteProvisions

Tingimuslike kohustuste ja varade andmed

Lisa: Tingimuslikud kohustused ja varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteContingentLiabilitiesAndAssetsAbstract

Tingimuslikud kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ContingentLiabilitiesAbstract

Tingimuslikud kohustused

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentLiabilitiesTuple

Kokku tingimuslikud kohustused

Võimalikud või eksisteerivad kohustused kokku, mille realiseerimine ei ole tõenäoline või mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta

ContingentLiabilitiesTotal

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentLiabilitiesValue

Kohustuse nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentLiabilitiesName

Tingimuslikud varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ContingentAssetsAbstract

Tingimuslikud varad

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentAssetsTuple

Kokku tingimuslikud varad

Võimalikud varad, mille realiseerumine ei ole kindel

ContingentAssetsTotal

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentAssetsValue

Vara nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

ContingentAssetsName

Lisa: Tingimuslikud kohustused ja varad, lisainformatsioon

Vajaduse korral täiendav selgitus tingimuslike kohustuste ja varade sisu kohta, hinnang nende realiseerumise tõenäosuse kohta, tingimuslikud kohustused ja varad, mille võimalikule suurusele ei ole võimalik hinnangut anda, lisada informatsioon võimalike omanikele makstavate maksimaalsete dividendide ja neilt tasumisele kuuluva tulumaksu suuruse kohta

NoteContingentLiabilitiesAndAssets

Sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste andmed

Lisa: Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused, andmed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsWithSpecialTermsAbstract

Brutomeetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsGrossMethodAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssets

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsTotal

Sihtfinantseerimine, põhivara soetamine, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsGrossMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsDimension

Sihtfinantseerimise jaotus põhivara soetamise järgi, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAndGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageDimension

Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAtEndOfPreviousPeriodAbstract

Saadud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageReceivedAbstract

Tagastatud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRepaidAbstract

Tulu, amortisatsioon

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageRevenueDepreciationAbstract

Aruandeperioodi lõpu kuupäev

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAtEndOfPeriodAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

 NoteGrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpensesAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpenses

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpensesTotal

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused kokku

GrantsGrossMethodTotal

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsGrossMethodGrantsForOperatingExpensesDimension

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, brutomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByGrossMethodUsageAndGrantsForOperatingExpensesHypercube

Lisa: Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused , andmed, brutomeetod, lisainformatsioon

Toetuse andjad ja eesmärgid (kui ei sisaldu nimetuses), kaasnevad tingimuslikud kohustused, muu saadud abi, mis ei vasta sihtfinantseerimise definitsioonile, näiteks saadud garantiid

NoteGrantsWithSpecialTermsGrossMethod

Netomeetod

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsNetMethodAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsAbstract

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssets

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on selle arvel põhivara soetamine

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsTotal

Sihtfinantseerimine, põhivara soetamine, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsNetMethodGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsDimension

Sihtfinantseerimise jaotus põhivara soetamise järgi, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageAndGrantsForAcquisitionOfNonCurrentAssetsHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageHypercube

Sihtfinantseerimise jaotus, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageDimension

Saadud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByNetMethodUsageReceivedAbstract

Tagastatud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

GrantsAllocationByNetMethodUsageRepaidAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsNetMethodGrantsForOperatingExpensesAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpenses

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine, mis on ette nähtud abi saaja tegevuskulude katmiseks

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpensesTotal

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused kokku

GrantsNetMethodTotal

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsNetMethodGrantsForOperatingExpensesDimension

Sihtfinantseerimise jaotus tegevuskulude lõikes, netomeetod

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

GrantsAllocationByNetMethodUsageAndGrantsForOperatingExpensesHypercube

Lisa: Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused, andmed, netomeetod, lisainformatsioon

Toetuse andjad ja eesmärgid (kui ei sisaldu nimetuses), kaasnevad tingimuslikud kohustused, muu saadud abi, mis ei vasta sihtfinantseerimise definitsioonile, näiteks saadud garantiid

NoteGrantsWithSpecialTermsNetMethod

Tuletisinstrumentide andmed

Lisa: Tuletisinstrumendid

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteDerivativesAbstract

Tuletisinstrumendid

Näiteks forward-, futuur-, swap- või optsioonilepingud

Derivatives

Tuletisinstrumendid kokku

Näiteks forward-, futuur-, swap- või optsioonilepingud

DerivativesTotal

Tuletisinstrumentide rühmad

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

DerivativesDimension

Tuletisinstrumentide jaotus rühmade, varade ja kohustuste järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByDerivativesTypeAndAssetsLiabilitiesHypercube

Jaotus varade ja kohustuste järgi

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByAssetsLiabilitiesHypercube

Varad ja kohustused

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AssetsLiabilitiesDimension

Varad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DerivativesAssetsAbstract

Kohustused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

DerivativesLiabilitiesAbstract

Lisa: Tuletisinstrumendid, lisainformatsioon

Olulised seonduvad tingimused

NoteDerivatives

Andmed tulu kohta ettevõtlusest

Lisa: Tulu ettevõtlusest

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteBusinessIncomeAbstract

Tulu ettevõtlusest tegevusalade lõikes

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

BusinessIncomeByOperatingActivitiesAbstract

Tulu ettevõtlusest

Aruandeperioodi tulu toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest

BusinessIncomeByOperatingActivities

Tulu ettevõtlusest

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

BusinessIncomeByOperatingActivitiesTuple

Tegevusala nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

BusinessIncomeByOperatingActivitiesName

Väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

BusinessIncomeByOperatingActivitiesValue

Kokku tulu ettevõtlusest

Kokku aruandeperioodi tulu toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest

TotalBusinessIncome

Lisa: Tulu ettevõtlusest, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon tulu kohta ettevõtlusest

NoteBusinessIncome

Muude tulude andmed

Lisa: Muud tulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherIncomeAbstract

Kasum müügiootel põhivara müügist

Müügiootel põhivara müügist saadud tulu ja müüdud müügiootel põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfNonCurrentAssetHeldForSale

Kasum kinnisvara-investeeringute müügist

Kinnisvara müügist saadud tulu ja müüdud kinnisvara õiglase väärtuse või jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfInvestmentProperty

Kasum materiaalse põhivara müügist

Materiaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud materiaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfPlantPropertyAndEquipment

Kasum immateriaalse põhivara müügist

Immateriaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud immateriaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

ProfitFromSaleOfIntangibleAsset

Kasum

kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest

Kinnisvarainvesteeringu uue ja vana õiglase väärtuse vahe

ProfitFromFairValueChangeOfInvestmentProperty

Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest

Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus

ProfitFromFairValueChangeOfBiologicalAssets

Tulu sihtfinantseerimisest

Sihtfinantseerimisest arvestatud tulu

RevenueFromGrants

Kasum valuutakursi muutustest

Valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kasum

ProfitFromExchangeRateDifferences

Trahvid, viivised ja hüvitised

Tulu trahvide, viiviste ja hüvitistena

FinesPenaltiesAndCompensations

Rendi- ja üüritulu

Tulu rendile või üürile antud vara kasutamise eest, kui see ei ole kajastatud müügituluna

LeaseIncome

Litsentsitasud

Tulu müüdud litsentsidest, kui see ei ole kajastatud müügituluna

LicenceFees

Muud

Muud nimetamata tulud

OtherOperatingIncomeOther

Kokku muud tulud

Ebaregulaarselt tegevuse käigus tekkivad tulud kokku

OtherOperatingIncomeNPO

Lisa: Muud tulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude tulude kohta

NoteOtherIncome

Mitmesuguste tegevuskulude andmed

Lisa: Mitmesugused tegevuskulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteMiscellaneousOperatingExpensesAbstract

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

MiscellaneousOperatingExpensesLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

MiscellaneousOperatingExpensesLeases

Energia

Tarbitud energia kulu

MiscellaneousOperatingExpensesEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

MiscellaneousOperatingExpensesElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

MiscellaneousOperatingExpensesHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

MiscellaneousOperatingExpensesFuel

Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud

MiscellaneousOperatingExpensesMiscellaneousOfficeExpense

Uurimis- ja arengukulud

Arendus- ja uurimistegevuse kulud projektidele, uuringutele, katse- ja arendustöödele

MiscellaneousOperatingExpensesResearchAndDevelopmentExpense

Lähetuskulud

Päevaraha, transpordi- ja reisikindlustuskulud, majutuskulud, muud lähetustega seotud kulud

MiscellaneousOperatingExpensesTravelExpense

Koolituskulud

Töötajate koolituse kulud

MiscellaneousOperatingExpensesTrainingExpense

Riiklikud ja kohalikud maksud

Maksukulud riigile ja kohalikele omavalitsustele

MiscellaneousOperatingExpensesStateAndLocalTaxes

Kulud eraldiste moodustamiseks

Kulud eraldiste moodustamiseks

MiscellaneousOperatingExpensesProvisionsRelatedExpense

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Kulud ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõuetest

MiscellaneousOperatingExpensesAllowanceForDoubtfulReceivables

Muud

Muud nimetamata mitmesugused tegevuskulud

MiscellaneousOperatingExpensesOther

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Administratiivsetel ja muudel mitte otseselt põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja materjalide kulu kokku

MiscellaneousOperatingExpenses

Lisa: Mitmesugused tegevuskulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon mitmesuguste tegevuskulude kohta

NoteMiscellaneousOperatingExpenses

Tööjõukulude andmed

Lisa: Tööjõukulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteLaborExpenseAbstract

Palgakulu

Tasu, mida aruandekohustuslane arvestab kõikidele töötajatele aruandeperioodil tehtud töö eest. Palgakuludesse arvestatakse põhipalk, lisatasu, preemia, puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise perioodil, s.o siis, kui puhkus on tegelikult välja teenitud ja nõudeõigus tekkinud), tagatised ja hüvitised, mida makstakse „Töölepingu seaduses” ettenähtud juhtudel, hüvitised töölepingu lõpetamisel, tasud, mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse, sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral, ja muud töötajaga seotud kulud, mida käsitatakse palgakuluna, seahulgas erisoodustusena maksustatavad hüved, kaasa arvatud erisoodustuse tulumaks ja omatarbe käibemaks

WageAndSalaryExpense

Sotsiaalmaksud

Tööandja poolt seaduste alusel palgalt arvestamisele ja tasumisele kuuluv maksukulu, sh sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed. Siin näidatakse ka sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse tööandjale kehtestatud maksemääras arvestatud puhkusetasu kohustustelt

SocialSecurityTaxes

Pensionikulu

Tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste töösuhtejärgsete hüvitistega

PensionExpense

Muud

Muud nimetamata tööjõukulud

LaborExpenseOther

Kokku tööjõukulud

Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete kulu, pensionikulu ja muud tööjõukulud kokku

LaborExpense

Tööjõukulud, sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna

Tööjõukulude osa, mis on kajastatud tulemiaruandes sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kuludena

LaborExpenseThereofDisclosedAsDirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonations

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu leidmiseks taandatakse osalise tööajaga töötajate töötunnid täistööajale aastase normtööaja alusel ja liidetakse täistööajaga töötajate arvule

AverageNumberOfEmployeesInFullTimeEquivalentUnits

Lisa: Tööjõukulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon tööjõukulude kohta

NoteLaborExpense

Muude kulude andmed

Lisa: Muud kulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteOtherExpensesNPOAbstract

Kahjum müügiootel põhivara müügist

Müügiootel põhivara müügist saadud tulu ja müüdud müügiootel põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfNonCurrentAssetHeldForSale

Kahjum

kinnisvarainvesteeringute müügist

Kinnisvara müügist saadud tulu ja müüdud kinnisvara õiglase väärtuse või jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfInvestmentProperty

Kahjum materiaalse põhivara müügist

Materiaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud materiaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfPlantPropertyAndEquipment

Kahjum immateriaalse põhivara müügist

Immateriaalse põhivara müügist saadud tulu ja müüdud immateriaalse põhivara jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahe

OtherOperatingExpensesLossFromSaleOfIntangibleAsset

Kahjum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest

Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus

OtherOperatingExpensesLossFromFairValueChangeOfBiologicalAsset

Kahjum

kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus

OtherOperatingExpensesLossFromFairValueChangeOfInvestmentProperty

Kahjum valuutakursi muutustest

Valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kahjum

OtherOperatingExpensesLossFromExchangeRateDifferences

Trahvid, viivised ja hüvitised

Kulu trahvidelt, viivistelt ja hüvitistelt

OtherOperatingExpensesFinesPenaltiesAndCompensations

Muud

Muud nimetamata muud ärikulud

OtherOperatingExpensesOther

Kokku muud kulud

Kokku muud kulud

OtherExpensesNPO

Lisa: Muud kulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon muude kulude kohta

NoteOtherExpensesNPO

Finantstulude ja -kulude andmed

Lisa: Finantstulud ja

-kulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteFinancialIncomeAndExpenseAbstract

Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt

Olenevalt arvestuspõhimõttest dividenditulu, kasum või kahjum kapitaliosaluse meetodil, kasum või kahjum müügist ja likvideerimisest

FinancialIncomeAndExpensesFromSubsidiaries

Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt

Olenevalt arvestuspõhimõttest dividenditulu, kasum või kahjum kapitaliosaluse meetodil, kasum või kahjum müügist ja likvideerimisest

FinancialIncomeAndExpensesFromAssociates

Finantstulud ja -kulud muudelt

finantsinvesteeringutelt

Tulud ja kulud väärtpaberite väärtuse muutuselt

FinancialIncomeAndExpensesFromOtherFinancialInvestments

Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest

Võlakirjade väärtuse muutuselt arvestatud tulud ja kulud

ProfitLossFromRevaluationOfBonds

Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest

Fondiosakute väärtuse muutuselt arvestatud tulud ja kulud

ProfitLossFromRevaluationOfFundUnits

Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt

Aktsiate ja osade väärtuse muutuselt arvestatud tulud ja kulud

ProfitLossFromShares

Intressitulud

Laenudelt, hoiustelt ja muudelt varadelt arvestatud intressitulu

InterestIncome

Intressikulud

Intressikulud

InterestExpense

Intressikulu võlakirjadelt

Intressikulu emiteeritud võlakirjadelt

InterestExpenseFromBonds

Intressikulu laenudelt

Intressikulu saadud laenudelt

InterestExpenseFromLoans

Intressikulu kapitalirendilt

Intressikulu kapitalirendilt

InterestExpenseFromFinanceLease

Muud intressikulud

Muud intressikulud kui võlakirjadelt, laenudelt ja kapitalirendilt

OtherInterestExpense

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Valuutakursi muutusest tulenev ümberhindamise kasum (kahjum)

ProfitLossFromExchangeRateDifferences

Muud finantstulud ja

-kulud

Muud finantstulud ja -kulud

OtherFinancialIncomeAndExpense

Kokku finantstulud ja

-kulud

Kokku finantstulud ja -kulud

TotalFinancialIncomeAndExpense

Lisa: Finantstulud ja

-kulud, lisainformatsioon

Muu oluline informatsioon finantstulude ja -kulude kohta

NoteFinancialIncomeAndExpense

Seotud osapoolte andmed

Lisa: Seotud osapooled

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteRelatedPartiesAbstract

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Aruandekohustuslase emaettevõtja juriidilise isiku nimetus

NameOfAccountingEntitysParentCompany

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

CountryWhereAccountingEntitysParentCompanyIsRegistred

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

Kontserni nimetus, millesse emaettevõtja kuulub

GroupNameWhereParentCompanyBelongs

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

CountryWhereGroupsParentCompanyIsRegistred

Tulud

Saadud tulud

RelatedPartyBalancesAccordingToGroupsRevenue

Kulud

Soetatud kulud

RelatedPartyBalancesAccordingToGroupsExpenses

Asutajad ja liikmed

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FoundersAndMembersAbstract

Tütarettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

SubsidiaryAbstract

Sidusettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

AssociateAbstract

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

OtherEntitiesBelongingIntoSameConsolidationGroupNPOAbstract

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

ManagementAndHigherSupervisoryBodyAndIndividualsWithMaterialOwnershipInterestAbstract

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

CloseFamilyMembersAndEntitiesUnderTheirPrevalentAndMaterialInfluenceOfManagementAndHigherAbstract

Seotud osapoolte jaotus rühmade lõikes

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

AllocationByRelatedPartiesHypercube

Seotud osapooled

Tehniline element, mis on mõeldud tabeli struktuuri tekitamiseks aruandluskeskkonnas

RelatedPartiesDimension

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

RemunerationAndOtherSignificantBenefitsCalculatedForMembersOfManagementAndHighestSupervisoryBody

Arvestatud tasu

Tasu, mida aruandekohustuslane arvestas tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruandeperioodil tehtud töö eest ja mida käsitatakse palgakuluna

Remuneration

Muud olulised soodustused

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

OtherSignificantBenefitsAdditionalItemTuple

Soodustuse väärtus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

OtherSignificantBenefitsAdditionalItemValue

Soodustuse nimetus

Tehniline element, mis võimaldab lisada täiendavaid kirjeid

OtherSignificantBenefitsAdditionalItemName

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NumberOfMembersByTheEndOfEconomicYearAbstract

Füüsilisest isikust liikmete arv

Füüsilisest isikust liikmete arv

NumberOfPrivatePersonMembers

Juriidilisest  isikust liikmete arv

Juriidilisest  isikust liikmete arv

NumberOfJuridicalPersonMembers

Lisa: Seotud osapooled, lisainformatsioon

Emaettevõtja nimetus või enamusosalust omava isiku nimi (kui pole esitatud mujal), olulised tehingud liikide ja mahtude kaupa, seotud osapoolte vastu olevate nõuete allahindlused, tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused

NoteRelatedParties

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude andmed

Lisa: Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteDirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsAbstract

Tooraine ja materjal

Ostetud materjali ja pooltoodete, komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide, taara ja pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja muude tootmisvarude kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsRawMaterials

Varude allahindlus ja mahakandmine

Varude allahindlus või mahakandmine tulenevalt riknemisest, kadumisest või neto realiseerimismaksumuse muutusest

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsWriteOff

Müügi eesmärgil ostetud kaubad

Edasimüügi eesmärgil ostetud kaupade kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsGoodsPurchasedForResale

Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara

Edasimüügi eesmärgil ostetud kinnisvara kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsInvestmentPropertyPurchasedForResale

Müügi eesmärgil ostetud teenused

Edasimüügi eesmärgil ostetud teenuste kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsPurchasedForResale

Energia

Tarbitud energia kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsEnergy

Elektrienergia

Tarbitud elektrienergia kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsElectricity

Soojusenergia

Tarbitud soojusenergia kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsHeatEnergy

Kütus

Tarbitud kütuse kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsFuel

Remonditööd

Tellitud remonditööde maksumus, mis kaetakse liikmetelt saadud tasude või selleks otstarbeks määratud annetuste või toetustega

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsRepairExpense

Hooldustööd

Tellitud hooldustööde maksumus, mis kaetakse liikmetelt saadud tasude või selleks otstarbeks määratud annetuste või toetustega

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsMaintenanceExpense

Transpordikulud

Raudtee-, maismaa-, õhu- ja veetranspordiga seotud kulud

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsTransportationExpense

Logistikakulud

Logistiliste teenuste kulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsLogisticsExpense

Maarent

Tasu maa kasutamise eest

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsLandRent

Üür ja rent

Tasu ehitiste ja muu rendile või üürile võetud vara kasutamise eest

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsLeases

Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsOfficeExpense

Uurimis- ja arengukulud

Arendus- ja uurimistegevuse kulud projektidele, uuringutele, katse- ja arendustöödele

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsResearchAndDevelopmentExpense

Lähetuskulud

Päevaraha, transpordi- ja reisikindlustuskulud, majutuskulud, muud lähetustega seotud kulud

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsTravelExpense

Koolituskulud

Töötajate koolituse kulud

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsTrainingExpense

Riiklikud ja kohalikud maksud

Maksukulud riigile ja kohalikele omavalitsustele

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsStateAndLocalTaxes

Tööjõukulud

Palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete kulu, pensionikulu ja muud tööjõukulud kokku

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsLaborExpense

Amortisatsioonikulu

Amortisatsioonikulu

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsDepreciation

Kulu varade väärtuse langusest

Kulu varade väärtuse langusest

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsAssetImpairmentExpense

Muud

Muud nimetamata kaubad, toore, materjal ja teenused

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonationsOther

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud kokku

DirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonations

Lisa: Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteDirectExpensesOfProjectsFinancedByGrantsAndDonations

Liikmetelt saadud tasude andmed

Lisa: Liikmetelt saadud tasud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteFeesReceivedFromMembersAbstract

Mittesihtotstarbelised tasud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FeesNotIntendedForSpecificPurposesAbstract

Liikmemaksud

Ühingu liikmetelt arvestatud tasud liikmelisuse eest

MembershipFees

Sisseastumistasud

Ühingu liikmetelt arvestatud tasud ühinguga liitumisel

EntranceFees

Hooldustasud

Ühingu liikmetelt hooldustöödeks arvestatud tasud, sh korteriühistu hooldustasud

MaintenanceFees

Sihtotstarbelised tasud

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

FeesIntendedForSpecificPurposesAbstract

Remonditasud

Ühingu liikmetelt arvestatud tasud aruandeperioodil remondikuluna kajastatud remonditööde finantseerimiseks

RepairFees

Kokku liikmetelt saadud tasud

Mittesihtotstarbelised ja sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kokku

TotalFeesReceivedFromMembers

Lisa: Liikmetelt saadud tasud, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteFeesReceivedFromMembers

Andmed sündmuste kohta pärast bilansipäeva

Lisa: Sündmused pärast bilansipäeva

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteEventsAfterBalanceSheetDateAbstract

Lisa: Sündmused pärast bilansipäeva, lisainformatsioon

Lisaselgitused sündmuste kohta pärast bilansipäeva

NoteEventsAfterBalanceSheetDate

Annetuste ja toetuste andmed

Lisa: Annetused ja toetused

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteGrantsAndDonationsAbstract

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tuluna kajastatud annetused ja toetused kindlaksmääratud tegevuskulude katteks

GrantsAndDonationsRelatedToIncome

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Tuluna kajastatud annetused ja toetused kindlaksmääratud põhivara soetamise katteks

GrantsAndDonationsRealateToAssets

Sihtfinantseerimise amortisatsioon

Tulu põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimise amortiseerimisest brutomeetodi korral

AmortisationOfDeferredIncomeOfGrantsAndDonationsRelatedToAssets

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

Tuluna kajastatud annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud kindla vara soetuse või projekti finantseerimisega

GrantsAndDonationsNotIntendedForSpecificIntention

Kokku annetused ja toetused

Sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kokku

TotalGrantsAndDonations

Lisa: Annetused ja toetused, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteGrantsAndDonations

Andmed netotulu finantsinvesteeringute kohta

Lisa: Netotulu finantsinvesteeringutelt

Tehniline element, mis on vajalik XBRL standardi nõuete täitmiseks

NoteNetProceedsFromFinancialInvestementsAbstract

Kasum (kahjum)

finantsinvesteeringute müügist

Finantsinvesteeringute müügist tulenev kasum (kahjum) aruandeperioodi jooksul

ProfitLossFromSaleOfFinancialInvestments

Intressitulud

Laenudelt, hoiustelt ja muudelt varadelt arvestatud intressitulu

NetProceedsFromFinancialInvestementsInterestIncome

Dividenditulud

Finantsinvesteeringutelt arvestatud dividenditulu

NetProceedsFromFinancialInvestementsDividendIncome

Kokku netotulu

finantsinvesteeringutelt

Finantsinvesteeringutelt arvestatud netotulu kokku, kui investeerimine kuulub raamatupidamiskohustuslase põhitegevuse hulka

NetProceedsFromFinancialInvestements

Lisa: Netotulu finantsinvesteeringutelt, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteNetProceedsFromFinancialInvestements

Andmed jagatud annetuste ja toetuste kohta

Kokku jagatud annetused ja toetused

Jagatud annetused ja toetused kokku

DistributedGrantsAndDonationsTotal

Lisa: Jagatud annetused ja toetused, lisainformatsioon

Lisaselgitused vajaduse korral oluliste kirjete kohta

NoteDistributedGrantsAndDonations


[RT I 2010, 14, 73 - jõust. 12.04.2010]
 

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206
«Majandusaasta aruande taksonoomia»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. a määruse nr 38 sõnastuses)
[RT I 2010, 14, 73 – jõust. 12.04.2010]TAKSONOOMIA ELEMENTIDE LOEND AUDIITORITELE

Elemendi nimetus Elemendi selgitus Elemendi identifikaator

Vandeaudiitori aruande andmed

Audiitorteenuse liik Informatsiooni täitmisel tuleb valida, mis liiki audiitorteenusega on tegemist – auditi või ülevaatusega TypeOfEngagement
Pealkiri Sõltumatu vandeaudiitori aruande pealkiri, mis viitab aruande lugejale üheselt, mis laadi informatsiooni ta sellest võib saada, ja aitab eristada auditi tulemuste kokkuvõtlikuks formuleerimiseks mõeldud arvamust kas audiitorettevõtja enese või ka näiteks kliendi juhtkonna koostatavatest muudest dokumentidest rahandusinformatsiooni kohta ReportTitle
Adressaat Vandeaudiitori aruande adressaat (osanikele, aktsionäridele jne) Addressee
Aruanne raamatupidamis-aruannete kohta Pealkiri, mis kuvatakse enne sissejuhatavat lõiku juhul, kui vandeaudiitori aruanne sisaldab aruannet muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta ReportOnTheFinancialStatements
Sissejuhatav lõik Audiitorkontrolli liiki ja objekti kirjeldav lõik IntroductoryParagraph
Juhtkonna kohustus raamatupidamis-aruannete osas Juhtkonna kohustusi kirjeldava lõigu alampealkiri ja kirjeldav lõik ManagementsResponsibility
Vandeaudiitori kohustus Vandeaudiitori kohustusi kirjeldava lõigu alampealkiri ja kirjeldav lõik AuditorsResponsibility
Arvamus Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta Opinion
Märkusega arvamus Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta QualifiedOpinion
Arvamuse avaldamisest loobumine Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta DisclaimerOfOpinion
Vastupidine arvamus Auditi arvamuse tüüp tulenevalt audiitorettevõtja sisulisest arvamusest raamatupidamisaruannete kohta AdverseOpinion
Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni alust kirjeldava lõigu pealkiri (asjaolu rõhutamine, asjaolude rõhutamine, märkusega arvamuse avaldamine, märkustega arvamuste avaldamine, auditi arvamuse avaldamisest loobumise alus, vastupidise auditi arvamuse avaldamise alus) TitleOfModification
Modifikatsiooni lõik Modifikatsiooni alust (leitud väärkajastamine, auditi ulatuse piirang) kirjeldav lõik ParagraphOfModifications
Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta Alampealkiri ja aruande lõik, kus avaldatakse informatsioon muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta ReportOnOtherLegalAndRegulatoryRequirements
Audiitorettevõtja nimi Audiitorettevõtja nimi NameOfAuditFirm
Audiitorettevõtja tegevusloa number Audiitorettevõtja tegevusloa number AuditFirmsRegistrationNumber
Audiitorettevõtja asukoha aadress Audiitorettevõtja asukoha aadress AuditorsAddress
Vandeaudiitori aruande kuupäev Kuupäev, mis seisuga vandeaudiitori aruanne allkirjastatakse AuditorsReportDate
Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi Vandeaudiitori nimi, kes allkirjastab vandeaudiitori aruande audiitorettevõtja nimel SwornAuditorsNameSigningInTheNameOfAuditFirm
Vandeaudiitori number Vandeaudiitorile antud number SwornAuditorsNumber
Vandeaudiitori aruande tüüp Informatsioon, mis auditi arvamuse tüübiga on tegemist [märkuseta arvamus, märkusega arvamus (väärkajastamise või ulatuse piiratuse kohta), arvamuse avaldamisest loobumine või vastupidine arvamus] AuditorsReportType
Audiitorteenuse standardi nimetus Vandeaudiitori poolt aruande kontrollimisel aluseks võetud standard (auditeerimiseeskiri, rahvusvahelised auditeerimise standardid, rahvusvahelised ülevaatamise teenuse standardid) StandardOfEngagement

[RT I 2010, 14, 73 - jõust. 12.04.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json