Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 64 „Riigimetsa majandajatele 2010. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 19, 338

Keskkonnaministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 64 „Riigimetsa majandajatele 2010. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine” muutmine

Vastu võetud 31.03.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 45 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 64 «Riigimetsa majandajatele 2010. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine» (RTL 2009, 90, 1316) tabel asendatakse alljärgneva tabeliga:

«Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd Kuusk Kask Haab Teised
puuliigid
Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus 3156    1115      3092    591    406      8360      

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond 17    6      20    2      45      
Luua Metsanduskool 16    10      22    2      50      
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 15    9      23    3    2      52      
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool   1,6     0,2   1,8   
Vana-Antsla Kutsekeskkool   0,4       0,5   0,9   
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool       1,1   1,1   

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas

Jõgeva Sordiaretuse Instituut   1,25   0,5 0,25 2      
Tartu Agro AS   0,4       0,1   0,5   

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Keskpolügoon 9,1 10,8   11,6 1,6 2      35,1   
Kikepera harjutusväli 4    1,4   9        14,4   
Nursipalu harjutusväli 30,3 6,9   9,7 0,3 0,3   47,5   
KOKKU 3247,4 1162,75 3187,3 601,7 411,15  8610,3».

Minister Jaanus TAMKIVI
Asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU