Teksti suurus:

Rae valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 71, 981

Rae valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 30.03.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Rae vallavolikogu 09. märtsi 2010. a määruse nr 14 «Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine» § 2 alusel:

§ 1.  Üldsätted

(1) Käesoleva korraga (edaspidi kord) sätestatakse Rae valla üldkasutatava ja valla teederegistris oleva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla, puhkeala (edaspidi ka territoorium) ajutise sulgemise või osalise sulgemise üldised tingimused, selleks vajalikele dokumentidele esitatavad nõuded.

(2) Füüsiline isik, juriidiline isik (edaspidi sulgeja) on kohustatud taotlema teede ja tänavate sulgemise loa (edaspidi sulgemisluba) ehitus- ja remontööde või avalike  ürituste (laadad, näitused, spordivõistlused, reklaamüritused, filmivõtted ja muud sellised üritused) korraldamisel, kui sellega kaasneb teede ja tänavate sulgemine või osaline sulgemine avalikuks kasutamiseks.

(3) Territooriumi sulgemine avaliku koosoleku (koosolek, demonstratsioon, miiting, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus avalikus kohas) korraldamisel toimub avaliku  koosoleku seaduses sätestatud korras.

(4) Üldkasutatava tee või tänava täielikuks sulgemiseks loetakse, kui puudub liiklemise võimalus ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud. Kahe või enama tänavaga ristmiku sulgemisel loetakse suletuks vastavalt kaks või enam tänavat. Kahe ristmiku vahelise suletud tänavalõigu sõidutee, selle äärsed jalgteed ja jalgrattateed loetakse eraldi sulgemiseks. Üldkasutatav tee loetakse suletuks juhul, kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui 3 meetrit. Jalgtee või jalgrattatee loetakse suletuks, kui liiklemiseks jääb avatuks alla poole tee laiusest.

(5) Üldkasutatava tee või tänava osaliseks sulgemiseks loetakse, kui liiklemine üldkasutataval teel või tänaval on takistatud või on liiklemine ristmikul osaliselt tõkestatud.

(6) Üldkasutatavate väljakute, parkide, parklate ja puhkealade sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse, kui puudub võimalus nende täielikuks või osaliseks avalikuks tavapäraseks kasutamiseks sulgeja tegevuse tõttu.

(7) Sulgeja on kohustatud tasuma Rae vallavolikogu 09. märtsi 2010. a määruse nr 14 alusel kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu vastavalt maksuhalduri esitatud maksuotsusele 14 päeva jooksul arvates maksuotsuse väljastamise kuupäevast.

(8) Maksuotsuse väljastamise aluseks on:

1. Rae vallavalitsuse  kui maksuhalduri poolt volitatud ametiisiku (edaspidi ametiisik) väljastatud  sulgemisluba;

2.  või territooriumi omavolilise sulgemise kohta koostatud akt.

§ 2. Territooriumi sulgemiseks loa taotlemine ja sulgemisloa andmine

(1) Sulgeja esitab vormikohase taotluse (lisa 1) territooriumi ajutiseks sulgemiseks Rae Vallavalitsusele.

1.  ehitus- ja remonttööde teostamiseks vähemalt 14 päeva enne territooriumi sulgemist;

2. avalike ürituste korraldamiseks vähemalt 14 päeva  enne ürituse korraldamist; 

(2) Territooriumi sulgemise taotlusele lisatakse:

1.  ehitus- ja remonttööde teostamisel:

1.1 suletava territooriumi asendiskeem;

1.2 koopia ehitusprojekti kooskõlastuslehest ja ehitusloast;

1.3 kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, siis täiendavalt ka uus liikluskorralduse skeem ja andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku  kohta;

2.  avalike ürituste  korraldamisel:

2.1 suletava territooriumi asendiskeem;

2.2 kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, siis täiendavalt ka uus liikluskorralduse skeem ja andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku  kohta. 

(3) Territooriumi sulgemise loa väljastajal on õigus nõuda nimetatule lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi tagamaks ohutust;

(4) Territooriumi sulgemise aluseks on :

1.  ehitus- ja remonttööde teostamisel ehitusameti poolt väljastatud sulgemisluba (lisa 2);

2. avalike ürituste korraldamisel , vallavalitsuse poolt korraldusega väljastatud avaliku ürituse luba;

(5) Taotlus territooriumi sulgemiseks jäetakse rahuldamata kui:

1. taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;

2. sulgejal on maksuvõlg teede ja tänavate sulgemise maksu osas Rae vallas või muude maksete võlgnevused Rae valla ees;

3. loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

(6) Taotluse territooriumi sulgemiseks rahuldamata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult ja koheselt;

(7) Territooriumi sulgemisel üle sulgemisloas märgitud tähtaja pikendatakse sulgemisluba sulgeja põhjendatud taotluse esitamisel ja maksustatakse kõrgendatud kolmekordse maksumääraga. Sulgemisloa pikendab sulgemisloa väljaandja;

Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja sulgemisloa väljaandjale põhjendatud taotluse vähemalt üks tööpäev enne sulgemisloal märgitud tähtaja  lõppemist. Kui sulgemisluba on väljaantud üheks päevaks, siis esitab sulgeja taotluse sulgemisloa pikendamiseks hiljemalt järgneval  tööpäeval. Sulgemisloa pikendamise taotlusele lisatakse sulgemisluba;

(8) Territooriumi omavolilise sulgemise kohta vormistatakse sulgemisloa väljastaja poolt akt. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse territooriumi omavolilisele sulgejale;

(9) Sulgemisloa väljastamisega koos väljastatakse sulgejale viivituseta ka maksuotsus (lisa 3) Maksuotsuse II eksemplar edastatakse rahandusametile.

§ 3.  Sulgeja kohustused

(1) Sulgeja kohustub teavitama vähemalt 14 päeva enne territooriumi sulgemist vallale ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid territooriumi sulgemisest tingitud bussi/marsruuttakso liikluse takistamisest või liinide ümbersuunamise vajadusest.

(2) Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, peab sulgeja teavitama muudatustest liikluskorralduses päästeteenistuse häirekeskust, politseiprefektuuri korrapidajat ja suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavaid kõigi kruntide omanikke/valdajaid.

(3) Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud territooriumi sulgemisest peab sulgeja koheselt teavitama valla ehitusametit ning liikluse ümberkorraldamisel päästeteenistuse häirekeskust, politseiprefektuuri korrapidajat ja vallale ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid.

(4) Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud territooriumi sulgemisel, mis kestab üle 1 (ühe) ööpäeva, on sulgeja kohustatud  esitama taotluse territooriumi sulgemiseks ja täitma sulgeja kõiki kohustusi kooskõlas määruse paragrahviga 3.

(5) Sulgeja on kohustatud välja panema liikluskorralduse skeemi kohaselt liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid EV ST 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine», ajutised teemärgised, foorid, vilkurid, ohutuslambid tõkestus- ja hoiatusvahendid) ja tagama pimedal ajal liikluskorraldus-vahendite valgustuse. Territooriumi sulgemise lõpetamisel on sulgeja kohustatud ajutised liikluskorraldusvahendid kõrvaldama ja maa-ala heakorrastama.

(6) Sulgeja kohustub maksma teede ja tänavate sulgemise maksu kooskõlas maksuotsusega.

§ 4. Rakendussätted

(1) Sulgemisloa väljaandja annab avalikkusele õigeaegselt teada territooriumi sulgemisest Rae valla koduleheküljel www.rae.ee.

(2) Sulgemisloa taotluse vorm avaldatakse Rae valla koduleheküljel www.rae.ee.

(3) Sulgeja kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab sulgeja faktilises ulatuses vastavalt kehtivale seadusandlusele.

(4) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 28.12.1995. a määrus nr 15 «Teede ja tänavate sulgemise maksu rakendamise kord Rae vallas».

(5) Määrus jõustub 03.04.2010.a.

Vallavanem Veigo GUTMANN
Vallasekretär Martin MINN

Lisa 1
Rae Vallavalitsuse 30. 03. 2010.a määruse nr 11 juurde 

TEE/TÄNAVA AJUTISE SULGEMISE TAOTLUS

 1. Tee/tänava/territooriumi sulgemist taotleb:

1.1 Ärinimi /ees- perekonnanimi .......................................................................................... 

1.2 Aadress ...............................................................................

1.3 Registrikood/isikukood  .......................................................                   

1.4 Arveldusarve ......................................................................

1.5 Telefon / e-post.................................................................

2. Territooriumi sulgemise eest vastutav isik: ................................................................... telefon ........... e-post: .............

3. Suletava(te) tänava(te) nimetus ja suletava ala skeem: ...................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tänava/tee grupp...............................................................................................................

4. Sulgemise põhjus/tegevuse iseloom (remont/ehitustööd, avalik üritus jne) ..............................................................................................................................................

5. Lisatingimused: ....................................................................................

..............................................................................................

6. Sulgemise algus: .....         ........kell .. ..... ja lõpp: ...............kell ...  .......

Kinnitan, et täidan Rae Vallavolikogu  09. märtsi 2010. a määruse nr 14 «Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamise» ja Rae Vallavalitsuse  30. märtsi 2010. a määruse nr 11 «Teede ja tänavate sulgemise kord» nõudeid.

Olen taotlusele lisanud:

1) suletava territooriumi asendiskeemi ____

2) koopia ehitusprojekti kooskõlastuslehest ja ehitusloast____

3) liikluskorralduse skeemi ___

4) andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku  kohta____

Kinnitan esitatud andmete õigsust:

 .......................................

            allkiri                                                                                       kuupäev

Kooskõlastan:......................................................................................................................................................................................................................................................................

Väljastatud territooriumi sulgemisluba nr .................

Sulgemisloa kätte saanud:                           allkiri: .....  kuupäev: .....


Lisa 2
Rae Vallavalitsuse 30. 03. 2010.a määruse nr 11 juurde 

Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9, Jüri alevik 75301 Harjumaa Tel/faks 605 6750/605 6770, e-post: info@rae.ee 

TÄNAVA (territooriumi) AJUTISE  SULGEMISE LUBA NR . . .

Taotleja:

(ettevõtte või isiku nimi)

Aadress: 

(ettevõtte või isiku aadress)

Vastutaja: 

(kohapeal liiklusohutuse eest vastutav isik)

Ametinimetus:

 

Mobiiltelefon: 

 

Suletav ala: 

(tänava nimetus, aadress)

Tänava sulgemise koht:

(sõidutee-kõnnitee-haljasala)

Piirkonna täpsustus:

 

Tööde/tegevuste nimetus: 

 (tehtav töö või tänaval toimuv tegevus)

Sulgemise aeg: 

algus: (kuupäev aasta)
          kell:

lõpp:  (kuupäev aasta)
          kell:

Pikendatud:

(aeg vanast lõppkuupäevast uue lõppkuupäevani)

Lisainfo:

(sulgemise ulatus, täpsustused)

Loa andmise alus:

 

Loa taotlejal tagada:

Liiklejate informeerimine sulgemisest vastavalt esitatud informeerimise kavale ja vallas kehtestatud korrale;

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine vastavalt kooskõlastatud skeemile;

Teehoiuspetsialisti ettekirjutusel täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine;

Jalakäijate ohutu läbipääs sulgemispiirkonnast;

Sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele ja elamutele;

Heakorra nõuetest kinnipidamine sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses   suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest;

Sulgemisloa tähtaja lõppedes sulgemiseelne olukord ja tänava avamine liikluseks projektis ettenähtud mahus. 

(allkirjastaja)

 

(pitsat)

 

(koostaja)

 

 


Lisa 3
Rae Vallavalitsuse 30. 03. 2010.a määruse nr 11 juurde 

RAE VALLAVALITSUS

(reg.kood 75026106)

Aruküla tee 9, Jüri alevik 75301 Harju Maakond

Tel. 6056750; E-post: info@rae.ee

Tee/tänava/territooriumi sulgemise maksuotsus  nr _____

Maksuotsus on tehtud Rae Vallavolikogu 09 märtsi 2010 määruse nr 14 «Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine» alusel Rae Vallavalitsuse nimel

1. Maksumaksja

1.1 Ärinimi/ees- ja perekonnanimi _____________________________________

1.2 Registrikood/isikukood ___________________________________________

1.3 Aadress_________________________________________________________

1.4 Sidevahendid (telefon, e-post, faks) ___________________________________

2. Tee/tänava sulgemise aeg

2.1 Alguskuupäev......lõppkuupäev.....päevade/tundide arv..

3. Maksuobjekt

3.1 Tee/tänava sulgemisloa number ja kuupäev ______________

3.2 Tee, tänavanimetus/asukoht _______________________________________

3.3 Suletava ala suurus (m2) _________________________

3.4 Maksumäär  _______________________

4. Maksusumma ____________________________________ kroonides

5. Maksusumma tasutakse Rae Vallavalitsuse pangakontole a/a  1120122757 Swedbank  selgitusega «maksusumma maksuotsusega nr .. Rae vald»

6. Maksusumma tasumise tähtpäev ________________

7. Maksuotsuse koostanud maksuhalduri Rae Vallavalitsuse volitatud esindaja

7.1 ees- ja perekonnanimi _______________________________

7.2 ametikoht ____________________________

7.3 kontaktandmed: ________________________

8.  Vaidemenetlus

8.1 Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, vastutusotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

8.2 Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid.

8.3 Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse Rae Vallavalitsusele 30 päeva jooksul haldusakti kättesaamise või toimingu sooritamise päevast arvates.

9. Maksuotsuse koostamise kuupäev ___________________________________

10. Maksuhalduri allkiri _______________________

Maksuotsuse II eksemplar edastatakse Rae Vallavalitsuse rahandusametile

Maksuotsuse vastu võtnud __________________________________________