Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti moodustamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 19, 346

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti moodustamisega

Vastu võetud 01.04.2010 nr 31

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 17 lõike 3 punkti 4 ja «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 30. oktoobri 2003. a määruse nr 115 «Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograafilise uuringu tegemise kord» (RTL 2003, 115, 1828) §-s 4 asendatakse sõnad ««Politseiteenistuse seaduse» § 23 lõike 2» sõnadega ««Politsei ja piirivalve seaduse» § 71 lõike 4».

§ 2. Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruses nr 10 «Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu» (RTL 2004, 16, 247; 2009, 36, 481) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 7 ja lisa 1 punktis 3 asendatakse sõna «eeluurimisasutuse» sõnaga «uurimisasutuse»;

2) määruse lisa 1 punktis 3 asendatakse sõna «Politseiosakond» sõnadega «Politseiasutuse struktuuriüksus».

Minister Hanno PEVKUR
Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json