Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Välismaalaste seaduse” muudatustega tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 14, 76

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Välismaalaste seaduse” muudatustega tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)

Vastu võetud 01.04.2010 nr 41

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1012 lõike 2, § 1026 lõike 2 ning § 1028 lõike 1 punktide 1–4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 150 «Viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine» (RT I 2004, 35, 244; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise, viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine»;

2) paragrahvi 2 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «Viisa» sõnadega «Pikaajalise viisa»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Reisidokument peab olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.»;

4) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu «riigilõivu määra on vähendatud» sõnadega «pädeva haldusorgani otsusega»;

5) paragrahvi 4 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «Viisa» sõnadega «Pikaajalise viisa»;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 8 täiendatakse järgmise tekstiosaga «, kui seaduse või välislepinguga ei ole sätestatud teisiti»;

7) paragrahvi 4 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa «ning § 6 lõike 1 punktides 5–7»;

8) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 punkti 6 täiendatakse järgmise tekstiosaga «, kui seaduse või välislepinguga ei ole sätestatud teisiti»;

10) paragrahvi 9 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 9. Pikaajalise viisa taotluses esitatavad andmed

(1) Pikaajalise viisa taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) perekonnanimi;
2) sünnijärgne perekonnanimi / sünnijärgsed perekonnanimed (varasemad perekonnanimed);
3) eesnimi (eesnimed);
4) sünniaeg (päev, kuu, aasta);
5) isikukood, kui see on asjakohane;
6) sünnikoht ja -riik;
7) kodakondsus (praegune);
8) kodakondsus sündimisel (kui erineb praegusest);
9) sugu;
10) perekonnaseis;
11) alaealise puhul seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi, aadress (kui erineb viisa taotleja omast) ja kodakondsus;
12) esitatud reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõpp;
13) loa olemasolu tagasipöördumiseks sellesse riiki, kui taotleja elab muus riigis kui päritolumaa (loa number ja kehtivusaeg);
14) elukutse (kellena praegu töötab);
15) tööandja nimi, aadress ja telefoninumber või üliõpilase ja õpilase puhul õppeasutuse nimi ja aadress;
16) reisi sihtliikmesriik;
17) taotletavate sisenemiste arv ja kavandatava viibimise kestus päevades;
18) Schengeni viisad, mis on välja antud viimase kolme aasta jooksul, ja nende kehtivusaeg;
19) viisa taotlemisega seoses varasema daktüloskopeerimise kuupäev, kui on asjakohane;
20) reisi eesmärk;
21) saabumise ja lahkumise kuupäev;
22) esimese sisenemise liikmesriik;
23) Eestis elava(te) vastuvõtva(te) isiku(te) perekonna- ja eesnimi (-nimed). Muul juhul hotelli(de) või ajutis(t)e majutuskoha (-kohtade) nimi (nimed) Eestis. Vastuvõtva isiku / hotelli / ajutise majutuskoha aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress;
24) isik, kes kannab reisi- ja elamiskulud;
25) vahendid reisikulude katmiseks;
26) taotleja Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliikme isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, reisidokumendi või isikutunnistuse number ja sugulusside Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikuga), allkiri (alaealise puhul seadusjärgse esindaja allkiri), koht ja kuupäev. Käesolevas punktis loetletud viisataotluse andmeid peavad esitama ainult Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide või Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmed;
27) taotleja kodune aadress, telefoninumber (-numbrid) ja e-posti aadress;
28) taotluse esitamise koht ja kuupäev;
29) allkiri.»;

11) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58), sätestatud tähtaja jooksul.

(2) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates, kui Eesti Vabariigile siduv välisleping ei sätesta teisiti.»;

12) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 16. Viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtaeg

Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium tühistab viisa või tunnistab selle kehtetuks viivitamata viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.»;

13) paragrahvi 18 täiendatakse pärast sõna «Eestis» sõnadega «või Euroopa ühtses viisaruumis»;

14) paragrahvis 19 asendatakse tekstiosa ««Andmekogude seadusele»» tekstiosaga ««Avaliku teabe seadusele»».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruses nr 198 «Viisaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 49, 337; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse pärast sõnu «viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise» tekstiosaga «, viisade tühistamise»;

2) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Viisa taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) foto;
2) perekonnanimi (perekonnanimed);
3) eesnimi (eesnimed);
4) endised nimed;
5) sünniaeg;
6) isikukood, kui see on asjakohane;
7) sünnikoht ja -riik;
8) kodakondsus (praegune);
9) kodakondsus sündimisel (kui erineb praegusest);
10) sugu;
11) perekonnaseis;
12) esitatud reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõpp;
13) loa olemasolu tagasipöördumiseks sellesse riiki, kui taotleja elab muus riigis kui päritolumaa (loa number ja kehtivusaeg);
14) elukutse (kellena praegu töötab);
15) tööandja nimi, aadress ja telefoninumber või üliõpilase ja õpilase puhul õppeasutuse nimi ja aadress;
16) reisi sihtliikmesriik või -riigid;
17) viisa liik;
18) taotletavate sisenemiste arv;
19) kavandatava viibimise või transiidi kestuse aeg päevades (viibimisaeg);
20) Schengeni viisad (mis on välja antud viimase kolme aasta jooksul) ja nende kehtivusaeg;
21) Schengeni viisa taotlemisega seoses varasema daktüloskopeerimise kuupäev, kui on asjakohane;
22) sissesõiduloa olemasolu sihtriiki, kui ollakse läbisõidul (väljaandja nimi ja kehtivusaeg);
23) varasemad viibimised Eestis või teistes Euroopa Liidu ühtse viisaruumi liikmesriikides;
24) reisi peamine eesmärk (peamised eesmärgid);
25) saabumise kuupäev;
26) lahkumise kuupäev;
27) esimese sisenemise liikmesriik;
28) isik, kes kannab reisi- ja elamiskulud;
29) reisikulude katmise vahendid;
30) hotelli või ajutise majutuskoha, kus viisa taotleja peatub, nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress;
31) taotleja kodune aadress;
32) telefoninumber;
33) e-posti aadress.

(2) Teiste isikute, viisataotluse ja selle suhtes tehtud otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) alaealise puhul seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi, aadress (kui erineb viisa taotleja omast) ja kodakondsus;
2) Eestis või muus Euroopa Liidu ühtse viisaruumi liikmesriigis elava külastatava eraisiku või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress;
3) taotleja Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliikme isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, reisidokumendi või isikutunnistuse number ja sugulusside Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikuga). Käesolevas punktis loetletud viisataotluse andmeid peavad esitama ainult Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide või Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmed;
4) taotluse registreerimise numberkood ja registreerimise aeg;
5) taotluse registreerinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
6) taotluse esitamise koht (linna nimi) ja kuupäev;
7) taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu andmed ja andmed riigilõivust vabastamise või selle vähendamise kohta;
8) viisa väljastanud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
9) viisa andmisest keeldumise õiguslikud alused ja keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 14, 15 ja 23–29 loetletud andmed Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide või Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmete kohta kantakse registrisse nende olemasolul.»;

3) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 13. Viisa tühistamise, kehtetuks tunnistamise või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise andmed

Viisa tühistamisel, kehtetuks tunnistamisel või viibimisaja ennetähtaegsel lõpetamisel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) otsuse number ja kuupäev;
2) asutuse ja struktuuriüksuse nimi, kelle ametnik on otsuse teinud;
3) otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
4) kuupäev, millest alates on viibimisaeg kehtetu;
5) viisa saanud isiku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, reisidokumendi number;
6) tühistatud või kehtetuks tunnistatud viisakleebise number, selle kehtivusaeg, kordsus ning viibimisaeg päevades, viisa väljastanud asutus, väljastamise kuupäev ja viisa liik;
7) viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise põhjus või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise põhjus ja selle õiguslik alus;
8) ennetähtaegse lõpetamise puhul märge viisavabaduse kohta.»;

4) paragrahvi 14 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «eesmärk» tekstiosaga «(eesmärgid)»;

5) paragrahvi 14 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «Eestis» sõnadega «või Euroopa Liidu ühtsesse viisaruumi kuuluvas liikmesriigis»;

6) paragrahvi 17 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «viisa» sõnadega «tühistamise või»;

7) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «viisa» sõnadega «tühistamise ja».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruses nr 199 «Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad» (RT I 2007, 49, 338; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Konsulaarametnik kooskõlastab viisa andmise Euroopa Liidu ühtsesse viisaruumi kuuluvate liikmesriikidega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58) (edaspidi viisaeeskiri), ja teistes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.»;

2) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Erandjuhul võib Siseministeeriumi valitsemisala asutus üks kord pikendada lõikes 3 nimetatud tähtaega kuni seitsme kalendripäevani viisa andmise kooskõlastamiseks esitamise päevast arvates, välja arvatud viisaeeskirjas sätestatud juhtudel.»;

3) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Mittekooskõlastus esitatakse koos «Välismaalaste seaduse» §-s 1010 või viisaeeskirjas sätestatud viisa andmisest keeldumise alustega.»

§ 4. Määrus jõustub 5. aprillil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Siseminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json