Teksti suurus:

Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise, viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise, viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine
[RT I 2010, 14, 76 - jõust. 05.04.2010]

Vastu võetud 27.04.2004 nr 150
RT I 2004, 35, 244
jõustumine 01.05.2004


Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2005 nr 38 (RT I 2005, 12, 57) 1.03.2005

23.01.2006 nr 21 (RT I 2006, 5, 30) 30.01.2006

2.08.2007 nr 200 (RT I 2007, 49, 339) 1.09.2007

20.07.2009 nr 126 (RT I 2009, 40, 274) 30.07.2009

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

1.04.2010 nr 41 (RT I 2010, 14, 76) 5.04.2010


Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1028 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Isiku tuvastamine taotluste esitamisel ja toimingute sooritamisel

Määruses nimetatud taotluste esitamisel ja toimingute sooritamisel tuvastatakse taotleja isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõike 2 punktides 1–5, 7 ja 8 või §-s 4 sätestatud dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

[RT I 2006, 5, 30 – jõust. 30.01.2006]

§ 2. Pikaajalise viisa taotlemisel ja viibimisaja pikendamise taotlemisel lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(1) Pikaajalise viisa taotlemisel ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatav reisidokument peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 16 sätestatud nõuetele.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(2) Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge või vaheleht ning reisidokument peab olema kehtiv vähemalt kolm kuud pärast viisa kehtivusaja lõppemist. Humaansetel kaalutlustel võib erandkorras viisa vormistada reisidokumenti, mis kehtib vähem kui kolm kuud pärast viisa kehtivusaja lõppemist, juhul kui on tagatud välismaalase lahkumine Eestist viisas märgitud tähtajal.

(21) Reisidokument peab olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(3) Taotlusele lisatud foto peab vastama järgmistele nõuetele:
1) foto peab olema värviline, minimaalsete mõõtmetega 35×45 mm;
2) foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada;
3) fotol peab isik olema otsevaates, peakatteta ja heledal taustal;
4) usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis on selgelt nähtav ja ilma varjudeta;
5) fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte;
6) foto ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

[RT I 2007, 49, 339 – jõust. 1.09.2007]

(4) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab nõudmisel olema tõlgitud eesti, inglise või menetleja poolt aktsepteeritud keelde.

§ 3. Riigilõivu tasumine

(1) Kui määruses nimetatud taotluse läbivaatamise või toimingu sooritamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumist tõendav dokument või tasutakse riigilõiv kohapeal.

(2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada kirjalikult järgmised andmed riigilõivu tasumise kohta:
1) isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
2) isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
3) toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
4) viitenumber;
5) kuupäev, millal riigilõivu tasuti;
6) krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu ja millelt riigilõivu tasuti;
7) tasutud summa.

(3) Eesti välisesinduses (edaspidi välisesindus) loetakse riigilõivu tasumine tõendatuks pärast selle laekumist välisesinduse arvelduskontole või Rahandusministeeriumi arvelduskontole Eestis.

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

(4) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud pädeva haldusorgani otsusega, tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumisest vabastamist või riigilõivu määra vähendamist tõendav dokument ja vähendatud riigilõivu tasumist tõendav dokument või lõikes 2 nimetatud andmed vähendatud riigilõivu tasumise kohta.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(5) Riigilõivu tasumisest vabastamist või riigilõivu määra vähendamist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada kirjalikult järgmised andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivu määra vähendamise kohta:
1) otsuse number ja kuupäev;
2) otsuse teinud ametiasutus.

 

2. peatükk
VIISA TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

§ 4. Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad dokumendid

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(1) Pikaajalise viisa taotlemisel esitatakse:

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

1) kehtiv reisidokument;
2) taotlus;
3) foto;
4) kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti;
5) reisi eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid;
6) Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid;

7) Eestis viibimise ajal majutust ja viibimiskulude kandmist tõendavad dokumendid;
[RT I 2006, 5, 30 – jõust. 30.01.2006]

8) riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta, või riigilõivu tasumisest vabastamist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise kohta, või riigilõivu määra vähendamist tõendav dokument või andmed riigilõivu määra vähendamise kohta ja vähendatud riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed vähendatud riigilõivu tasumise kohta, kui seaduse või välislepinguga ei ole sätestatud teisiti.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(2) Lõike 1 punktides 5–7 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid on:

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

1) välismaalase poolt külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;
[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

2) diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik pöördumine;
3) kohtukutse;
4) turismiteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
5) meelelahutusteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
6) dokument, mis tõendab õigust siseneda järgmisesse transiitriiki;
7) autovedude teostamist tõendavad dokumendid;
8) Eestis töötamist tõendavad dokumendid;
9) lennu- või sõidupiletid;
10) muud dokumendid.

[RT I 2006, 5, 30 – jõust. 30.01.2006]

§ 5. Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 107 lõike 1 punkti 1 alusel pikaajalist viisat taotlev isik esitab lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) akrediteerimisotsuse;
2) tööandja kinnituse ja garantiikirja lähetuskulude tagamise kohta Eestis.

(2) «Välismaalaste seaduse» § 107 lõike 1 punkti 4 alusel pikaajalist viisat taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad lisaks määruses sätestatud dokumentidele sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 107 lõike 1 punkti 4 alusel pikaajalist viisat taotlev täisealine laps esitab lisaks määruses sätestatud dokumentidele sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.

§ 6. [Kehtetu – RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

 

3. peatükk
[Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]


4. peatükk
VIIBIMISAJA PIKENDAMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

§ 8. Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) taotleja kehtiv reisidokument;
3) foto;
4) kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava Eestis viibimise ajal;
5) viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument, millest nähtub asjaolu taotleja Eestist lahkumise võimatuse kohta lubatud viibimisaja jooksul;

6) riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta, või riigilõivu tasumisest vabastamist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise kohta, või riigilõivu määra vähendamist tõendav dokument või andmed riigilõivu määra vähendamise kohta ja vähendatud riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed vähendatud riigilõivu tasumise kohta, kui seaduse või välislepinguga ei ole sätestatud teisiti;

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

7) taotluse esitanud isiku isikut tõendav dokument, kui taotlust ei esita taotleja isiklikult;
8) taotluse allkirjastanud isiku isikut tõendav dokument, kui taotlust ei allkirjasta taotleja;
9) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

[RT I 2007, 49, 339 – jõust. 1.09.2007]

5. peatükk
TAOTLUSTES ESITATAVAD ANDMED

§ 9. Pikaajalise viisa taotluses esitatavad andmed

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

(1) Pikaajalise viisa taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) perekonnanimi;
2) sünnijärgne perekonnanimi / sünnijärgsed perekonnanimed (varasemad perekonnanimed);
3) eesnimi (eesnimed);
4) sünniaeg (päev, kuu, aasta);
5) isikukood, kui see on asjakohane;
6) sünnikoht ja -riik;
7) kodakondsus (praegune);
8) kodakondsus sündimisel (kui erineb praegusest);
9) sugu;
10) perekonnaseis;
11) alaealise puhul seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi, aadress (kui erineb viisa taotleja omast) ja kodakondsus;  
12) esitatud reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõpp;
13) loa olemasolu tagasipöördumiseks sellesse riiki, kui taotleja elab muus riigis kui päritolumaa (loa number ja kehtivusaeg);
14) elukutse (kellena praegu töötab);
15) tööandja nimi, aadress ja telefoninumber või üliõpilase ja õpilase puhul õppeasutuse nimi ja aadress;
16) reisi sihtliikmesriik;
17) taotletavate sisenemiste arv ja kavandatava viibimise kestus päevades;
18) Schengeni viisad, mis on välja antud viimase kolme aasta jooksul, ja nende kehtivusaeg;
19) viisa taotlemisega seoses varasema daktüloskopeerimise kuupäev, kui on asjakohane;
20) reisi eesmärk;
21) saabumise ja lahkumise kuupäev;
22) esimese sisenemise liikmesriik;
23) Eestis elava(te) vastuvõtva(te) isiku(te) perekonna- ja eesnimi (-nimed). Muul juhul hotelli(de) või ajutis(t)e majutuskoha (-kohtade) nimi (nimed) Eestis. Vastuvõtva isiku / hotelli / ajutise majutuskoha aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress;
24) isik, kes kannab reisi- ja elamiskulud;
25) vahendid reisikulude katmiseks;
26) taotleja Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliikme isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, reisidokumendi või isikutunnistuse number ja sugulusside Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikuga), allkiri (alaealise puhul seadusjärgse esindaja allkiri), koht ja kuupäev. Käesolevas punktis loetletud viisataotluse andmeid peavad esitama ainult Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide või Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmed;
27) taotleja kodune aadress, telefoninumber (-numbrid) ja e-posti aadress;
28) taotluse esitamise koht ja kuupäev;
29) allkiri.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

§ 10. [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

§ 11. Viibimisaja pikendamise taotluses esitatavad andmed

(1) Viibimisaja pikendamise taotluses esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, sünniaeg, sünnikoht (riik, linn/asula), sugu, kodakondsus);
2) perekonnaseis;
3) elukoha aadress välisriigis;
4) elukoha aadress Eestis viibimise ajal;
5) reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaja lõpukuupäev;
6) taotlejaga koos reisivate isikute isikuandmed (abikaasa eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, sünniaeg, sünnikoht ja sugu; lapse (laste) eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), sünniaeg, sünnikoht ja sugu);
7) viibimisaja pikendamise põhjus ja olemasolul Eestis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi;
8) kuupäev, milleni viibimisaja pikendust soovitakse.

(2) Taotleja tervisekindlustuslepingu kohta esitatakse järgmised andmed:
1) poliisi väljaandja ja poliisi number;
2) poliisi väljaandmise kuupäev;
3) poliisi kehtivusaeg;
4) kindlustusvastutuse suurus.

(3) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esinduse kohta järgmised andmed:
1) esinduse liik (vanem, eestkostja, esindaja);
2) esindaja isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, isikukood või sünniaeg, sugu);
3) isikut tõendava dokumendi liik, number ja väljaandja riik;
4) elukoha aadress Eestis;
5) kontaktandmed (telefon).

(4) Taotleja kinnitab allkirjaga esitatud andmete õigsust ja dokumentide ehtsust ning kohustust kanda «Välismaalaste seaduse» § 161 lõikes 1 nimetatud kulud.

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]


6. peatükk
OTSUSTE TEGEMISE TÄHTAJAD

§ 12. Viisataotluse läbivaatamise tähtaeg

(1) Lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58), sätestatud tähtaja jooksul.

(2) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates, kui Eesti Vabariigile siduv välisleping ei sätesta teisiti.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

§ 13. [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

§ 14. Viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

Viibimisaja pikendamise või sellest keeldumise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates, kuid mitte hiljem kui lubatud viibimisaja viimasel päeval.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

§ 15. Viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise tähtaeg

Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium lõpetab viivitamata välismaalase viibimisaja ennetähtaegselt viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

§ 16. Viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtaeg

Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium tühistab viisa või tunnistab selle kehtetuks viivitamata viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]


7. peatükk
PIISAVATE RAHALISTE VAHENDITE MÄÄRA JA TERVISEKINDLUSTUSLEPINGU
KINDLUSTUSSUMMA MÄÄRA KEHTESTAMINE

§ 17. Piisavate rahaliste vahendite määr

«Välismaalaste seaduse» 4. peatükis nimetatud piisavate rahaliste vahendite määraks iga Eestis viibida lubatud päeva kohta loetakse 0,2-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäär.

§ 18. Tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr

«Välismaalaste seaduse» 4. peatükis nimetatud tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 469 400 Eesti krooni (30 000 eurot) kogu Eestis või Euroopa ühtses viisaruumis viibimise aja kohta.

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]


8. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 19. Isikuandmete kaitse

Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ja «Avaliku teabe seadusele».

[RT I 2010, 14, 76 – jõust. 5.04.2010]

§ 20. Taotluste ja dokumentide säilitamine

Esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.


9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§-d 21. – 24. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json