Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruse nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 15, 80

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruse nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 01.04.2010 nr 43

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 80 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruses nr 148 «Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 36, 278; 2008, 39, 228) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 3 jäetakse välja sõnad «ja volitatud»;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna «volitatud» sõnaga «vastutav» vastavas käändes;

3) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) toimeaine kuuluvus;»;

4) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

«101) taotluse liik;
102) maaletoomise taotluse liik;»;

5) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

«71) taotluse liik;»;

6) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

«101) taotluse liik;»;

7) paragrahvi 8 lõiget 6 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

«71) taotluse liik;»;

8) paragrahvi 8 lõiget 10 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

«61) taotluse liik;»;

9) paragrahvi 8 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

«(11) Lõike 1 punktis 1, lõike 3 punktis 1, lõike 4 punktis 1, lõike 6 punktis 1 ja lõike 10 punktis 3 nimetatud kood antakse, järgides «Ravimiseaduse» § 80 lõike 5 alusel kehtestatud ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise korda.»;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

«(12) Koodikeskuses registreerunud kasutajate kohta on registris järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) asutus;
3) amet;
4) e-posti aadress.»;

11) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registrisse andmete esitajad on Ravimiamet, Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa.»;

12) paragrahvi 11 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Ravimiameti poolt andmete registrisse kandmise aluseks olevate dokumentide loetelu»;

13) paragrahvi 11 lõigetes 1–3 asendatakse läbivalt sõna «alusdokumendiks» sõnaga «dokumendiks»;

14) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

Ǥ 111. Sotsiaalministeeriumi poolt andmete registrisse kandmise aluseks olevate dokumentide loetelu

(1) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 21–23 nimetatud andmete puhul on registreerimise aluseks olevaks dokumendiks «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrus.

(2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 24 ja lõike 6 punktis 11 nimetatud andmete registreerimise aluseks olevaks dokumendiks on «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrus ja «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 4 alusel sotsiaalministri ja ravimitootja või ravimi müügiloa hoidja või müügiloa hoidja volitatud esindaja vahel sõlmitud hinnakokkulepped.

(3) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 25–27 nimetatud andmete registreerimise aluseks olevaks dokumendiks on «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse § 2 lõigetes 7, 91 ja 13 ning lisas 4 sätestatud ravimite väljakirjutamise piirangud.»;

15) määrust täiendatakse §-ga 112 järgmises sõnastuses:

Ǥ 112. Eesti Haigekassa poolt andmete registrisse kandmise aluseks olevate dokumentide loetelu

Paragrahvi 8 lõike 10 punktides 1, 2, 9 ja 10 nimetatud andmete registreerimise aluseks olevaks dokumendiks on «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrus.»;

16) paragrahvi 12 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Ravimiameti poolt andmete registrisse esitamise tähtajad»;

17) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

«§ 121. Sotsiaalministeeriumi poolt andmete registrisse esitamise tähtajad

(1) Paragrahvi 111 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed antakse registrisse vähemalt kümme päeva enne nende alusdokumentideks olevate määruste jõustumise tähtpäeva.

(2) Paragrahvi 111 lõikes 2 nimetatud hinnakokkulepeid puudutavad andmed antakse registrisse vähemalt kümme päeva enne nende alusdokumentideks olevate hinnakokkulepete jõustumise tähtpäeva.

(3) Paragrahvi 111 lõikes 3 nimetatud andmed antakse registrisse vastava pakendi andmete koodikeskusesse ülekandumisele järgneval tööpäeval.»;

18) määrust täiendatakse §-ga 122 järgmises sõnastuses:

«§ 122. Eesti Haigekassa poolt andmete registrisse esitamise tähtajad

Paragrahvis 112 nimetatud andmed antakse registrisse vähemalt kümme päeva enne nende alusdokumendiks oleva määruse jõustumise tähtpäeva.»

Peaminister Andrus ANSIP
Sotsiaalminister Hanno PEVKUR
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json