Teksti suurus:

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2013
Avaldamismärge:RTL 2010, 18, 320

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Vastu võetud 31.03.2010 nr 24

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 481 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse siseriiklikud meetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9–12) rakendamiseks.

  (2) Määruses kasutatakse sularaha mõistet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

§ 2.  Deklareerimiskohustus

  (1) Isik, kes toimetab Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki sularaha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 3 lõikes 1 nimetatud summas, esitab selle kohta tollile sularaha deklaratsiooni.

  (2) Kui sularaha ei kanna endaga kaasas füüsiline isik, vaid sularaha transportimiseks kasutatakse veoteenust, sealhulgas posti- või kullerteenust, esitab sisseveol sularaha deklaratsiooni sularaha saaja ning väljaveol sularaha saatja.

§ 3.  Sularaha deklaratsioon

  (1) Sularaha deklareeritakse käesoleva määruse lisa 1 eestikeelse vormi ja selle täitmise juhendi või lisa 2 ingliskeelse vormi ja selle täitmise juhendi kohaselt.

  (2) Sularaha deklaratsioon esitatakse kahes eksemplaris, millest esimene jääb tollile ning teine deklarandile.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.
Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 6.04.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01133.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json