Teksti suurus:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2010
Avaldamismärge:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

Vastu võetud 17.12.2002 nr 76
RTL 2002, 146, 2128
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.02.2003 nr 12 (RTL 2003, 22, 318) 16.02.2003

27.04.2004 nr 30 (RTL 2004, 55, 924) 7.05.2004

28.04.2009 nr 22 (RTL 2009, 40, 527) 8.05.2009

26.03.2010 nr 6 (RTL 2010, 18, 315) 12.04.2010

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 7 alusel.

§ 1. Määrus kehtestab merel kala käitleva Eesti kalalaeva kapteni teate edastamise aja, korra ning edastatavate andmete nimistu.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

§ 11. Kalalaeva teises liikmesriigis sadamasse tulekul,lähtutakse sadamasse tulekust etteteatamisel EL nõukogu määruse 1224/2009/EÜ, millega luuakse ühenduse kontrollsüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi(EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50) artikli 17 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 1 sätestatud nõuetest.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

§ 12. [Kehtetu – RTL 2009, 40, 527 – jõust. 8.05.2004]

§ 13. Erandina paragrahvis 11 sätestatust, juhul kui Läänemere piirkonnas, kus kala püüti, kavatsetakse siseneda sadamasse rohkem kui 300 kg eluskaalus tursaga pardal, lähtutakse sadamasse tulekust ette teatamisel EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (Euroopa Liidu Teataja L 248, 22.9.2007, lk 1–10), artikli 17 lõigetest 2 ja 5.

[RTL 2009, 40, 527 – jõust. 8.05.2009]

§ 14. Paragrahvis 1 nimetatud andmed ja lipuriigile saadetavad EL nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

§ 2. Teade kalalaeva sadamasse tuleku ja pardal olevate kalakoguste kohta (edaspidi teade) edastatakse kala käitlemisel Läänemerel vähemalt 2 tundi enne Eesti sadamasse saabumist.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

§ 3. Teate päisesse märgitakse sõna «SADAM».

§ 4. Teatesse märgitakse järgmised andmed järgmises järjestuses:
1) kalalaeva nimi ja pardanumber, mille kohta teade edastatakse;
2) teadet edastava kapteni nimi;
3) sihtsadama nimi ja külastuse eesmärgid, nagu lossimine, ümberlaadimine või juurdepääs sadamateenustele;
4) eeldatav sadamasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
5) püügireisi kuupäev ning Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisa 2 statistiline ruut kust kala püüti;
6) püügipäevikusse kantud kalakogused liikide kaupa;
7) lossitavad või ümberlaaditavad kalakogused liikide kaupa.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

§ 5. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda enam kui EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14 lõikes 3 toodud laeva pardal hoitava kala ja püügipäevikusse kantud näitaja vahel lubatud erinevuse määr.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

§ 6. Kui Eesti lipu all sõitval laeval kulub püügikohast sadamasse jõudmiseks vähem kui 2 tundi, võib § 4 punktis 5 nimetatud andmed edastada pärast püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

§ 7. Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 628 7459 või elektronposti aadressil 1313@rescue.ee.

[RTL 2009, 40, 527 – jõust. 8.05.2009]

§ 8. Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313.

[RTL 2009, 40, 527 – jõust. 8.05.2009]

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10. Kui laeva sadamasse jõudmine hilineb rohkem kui 30 minutit teates märgitud kellaajast, on kapten kohustatud sadamasse saabumise aega täpsustama või esitatud teate tühistama.

[RTL 2010, 18, 315 – jõust. 12.04.2010]

/otsingu_soovitused.json