Teksti suurus:

Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamise ja hüvitamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamise ja hüvitamise kord

Vastu võetud 03.03.2009 nr 13
RTL 2009, 23, 289
jõustumine 13.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2010RTL 2010, 18, 31301.08.2010

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1801 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1801 lõike 1 punktides 1–6 toodud juhtudel kaadrikaitseväelase ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kadeti (edaspidi isik) ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamise ja hüvitamise kord.
[RTL 2010, 18, 313 - jõust. 01.08.2010]

§ 2.  Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamine

  (1) Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulusid arvestab kaitsevägi.

  (2) Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamise aluseks on järgmised otsesed kulud:
  1) õppe- või koolituskoha baasmaksumus või koolitustasu;
  2) sõidukulud;
  3) majutuskulud;
  4) päevaraha.

  (3) Välisriigis korraldatud ressursimahuka koolituse ja täiendusõppega seotud kulude arvestamise aluseks on järgmised otsesed kulud:
  1) koolitustasu;
  2) sõidukulud;
  3) majutuskulud;
  4) välislähetustasu, kui isik on lähetatud koolitusele või täiendusõppele kauemaks kui üks aasta;
  5) päevaraha, kui isikule ei ole makstud välislähetustasu;
  6) isiku kindlustamisega seotud kulud.

  (4) Õppe- või koolituskoha baasmaksumuseks on «Ülikooliseaduse» § 131 lõike 4 alusel ja kooskõlas «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 27 lõikega 1 Vabariigi Valitsuse kinnitatud ja immatrikuleerimise hetkel kehtiv riikliku koolitustellimuse rakenduskõrgharidusõppe õppekoha baasmaksumus või «Kutseõppeasutuse seaduse» § 331 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud ja immatrikuleerimise hetkel kehtiv riikliku koolitustellimuse kutseõppeasutuse koolituskoha baasmaksumus.

§ 3.  Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamise teatis

  (1) Kaitsevägi koostab ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude kohta teatise järgmiste andmetega:
  1) nimi ja isikukood;
  2) isiku poolt avaldatud elukoha andmed;
  3) õppekavaga kehtestatud nominaalne õppeaeg;
  4) õppeaja alguse ja lõpu kuupäev;
  5) koolituskulude arvestamise aluseks võetud kulutuste loetelu ja maksumus ning kulude kogusumma;
  6) teatise koostaja nimi;
  7) teatise koostamise kuupäev;
  8) kaitseväe esindaja allkiri.

  (2) Kaitsevägi koostab välisriigis korraldatud ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude teatise järgmiste andmetega:
  1) nimi ja isikukood;
  2) isiku poolt avaldatud elukoha andmed;
  3) täiendusõppele tehtud otseste kulude loetelu, maksumus ning kulude kogusumma;
  4) teatise koostaja nimi;
  5) teatise koostamise kuupäev;
  6) kaitseväe juhataja allkiri.

  (3) Täiendusõppe kulude teatis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse isikule ja teine jääb tema teenistuskohajärgsele kaitseväe struktuuriüksusele.

§ 4.  Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude hüvitamine

  (1) Isik, kellele on riigi poolt tehtud kulutusi, seoses tema koolituse ja täiendusõppega, kohustub hüvitama käesoleva määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kulud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1801 lõike 1 aluselühe kuu jooksul alates käesoleva määruse § 3 lõikes 1 või 2 nimetatud teatise saamisest.

  (2) Kaitseväe vastav struktuuriüksus esitab isikule koolituse ja täiendusõppe kulude hüvitamise nõude 10 kalendripäeva jooksul alates «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1801 lõike 1 punktides 1 kuni 6 sätestatud aluse tekkimisest juhul, kui ei esine «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1801 lõigetes 2 ja 21 toodud asjaolusid.

  (3) Koolituse ja täiendusõppe kulude hüvitamiseks võib kaitsevägi määrata isikule tema kirjaliku taotluse alusel kulude hüvitamise ajakava.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 2. jaanuarist.

/otsingu_soovitused.json