Teksti suurus:

Kaitseväelase haridustaseme ja kvalifikatsiooni nõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Kaitseväelase haridustaseme ja kvalifikatsiooni nõuded

Vastu võetud 08.02.2001 nr 3
RTL 2001, 22, 308
jõustumine 01.06.2002(eRT kasutuselevõtmine)

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2005RTL 2005, 105, 160221.10.2005
22.02.2006RTL 2006, 20, 34005.03.2006
24.03.2010RTL 2010, 18, 31301.08.2010

Määrus kehtestatakse Kaitseväeteenistuse seaduse paragrahvi 16 alusel.

I. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab kaitseväelase haridustaseme ja kvalifikatsiooni nõuded.

  (2) Sõjaväelise haridusena käsitletakse käesolevas määruses Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes õigusaktides sätestatud korras kinnitatud ja registreeritud õppekavadega kehtestatud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteemi, mida vajab kaitseväelane oma kutsealal rahu- ja sõjaajal teenistuskohustuste edukaks täitmiseks.
[RTL 2010, 18, 313 - jõust. 01.08.2010]

  (3) Tasemete järgi liigitub sõjaväeline haridus sõjaväeliseks keskhariduseks ja sõjaväeliseks kõrghariduseks.

  (4) Sõjaväeline haridus on kutsehariduse liik hariduse liigituse ülesannete alusel «Eesti Vabariigi haridusseaduse» paragrahvi 12 mõistes.

  (5) Sõjaväelise keskharidusena käsitletakse käesolevas määruses üldkeskhariduse baasil omandatud kutsekeskharidust Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes või vastava sisu ja tasemega õppekava alusel välisriigi sõjalises õppasutuses omandatud kutsekeskharidust.
[RTL 2010, 18, 313 - jõust. 01.08.2010]

  (6) Sõjaväeline keskharidus omandatakse Kaitseväe Lahingukoolis või vastava sisu ja tasemega välisriigi õppeasutuses.

  (7) Sõjaväelise kõrgharidusena käsitletakse käesolevas määruses kõrgharidusstandarditele vastavate õppekavade alusel omandatud haridust Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes või vastava sisu ja tasemega õppekava alusel välisriigi õppeasutuses omandatud kõrgharidust.
[RTL 2010, 18, 313 - jõust. 01.08.2010]

  (8) Sõjaväeline kõrgharidus jaguneb astmeteks alljärgnevalt:
  1) I aste – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli põhikursus, erialakursus ning teenistuspraktika, kokku vähemalt 120 ainepunkti või vastava sisu ja tasemega õpe välisriigi õppeasutustes;
  2) II aste – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli keskastmekursus, kokku vähema lt 80 ainepunkti, mis koos I astmega annab kokku vähemalt 200 ainepunkti või vastava sisu ja tasemega õpe välisriigi õppeasutustes;
  3) III aste – vanemstaabiohvitseri kursus Balti Kaitsekolledžis või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises õppeas utuses, vähemalt 40 ainepunkti;
  4) IV aste – kõrgemad staabiohvitseride ja kindralstaabikursused või vastava tasemega kursused välisriigi sõjaväelises õppeasutuses, vähemalt 40 ainepunkti.

II. peatükk KAITSEVÄELASE HARIDUSTASEME NÕUDED 

§ 2.  Ajateenija haridustaseme nõuded

  (1) Sõduril vähemalt põhiharidus.
[RTL 2006, 20, 340 - jõust. 05.03.2006]

  (2) Nooremallohvitseril üldkeskharidus või kutsekeskharidus.
[RTL 2006, 20, 340 - jõust. 05.03.2006]

§ 3.  Kaadrikaitseväelase haridustaseme nõuded

  (1) Sõduril vähemalt põhiharidus.
[RTL 2005, 105, 1602 - jõust. 21.10.2005]

  (2) Nooremallohvitseril vähemalt üldkeskharidus või erialane kutsekeskharidus.

  (3) Vanemallohvitseril vähemalt sõjaväeline keskharidus või erialane kutsekeskharidus.

  (4) Nooremohvitseril vähemalt sõjaväelise kõrghariduse I aste või erialane kõrgharidus, diplomiõpe.

  (5) Vanemohvitseril vähemalt sõjaväelise kõrghariduse II aste või erialane kõrgharidus, bakalaureuseõpe.

  (6) Kõrgemal ohvitseril vähemalt sõjaväelise kõrghariduse III aste või erialane kõrgharidus, magistriõpe.
[RTL 2005, 105, 1602 - jõust. 21.10.2005]

§ 4.  Reservväelase haridustaseme nõuded

  (1) Reservväelase haridustaseme nõuetena kohaldatakse määruse paragrahvides 2 või 3 kehtestatud haridustasemeid.

III. peatükk KAITSEVÄELASE KVALIFIKATSIOONI NÕUDED 

§ 5.  Ajateenija kvalifikatsiooni nõuded

  (1) Sõduril ei määratleta.

  (2) Nooremallohvitseri kvalifikatsiooni nõuded on:
  1) üldised teadmised riigi põhikorrast, kodanike õigustest ja vabadustest;
  2) ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine ning nende rakendamise oskus;
  3) ametikohal nõutavad juhtimisalased teadmised ja oskus rakendada neid praktikas;
  4) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

§ 6.  Kaadrikaitseväelase kvalifikatsioon

  (1) Sõduri kvalifikatsiooni nõuded on:
  1) üldised teadmised riigi põhikorrast, kodanike õigustest ja vabadustest, riigikaitset ja kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest;
  2) ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine ja nende rakendamise oskus;
  3) muud ametikohal nõutavad kutse-, eri- ja ametialased teadmised ja oskused.

  (2) Nooremallohvitseri kvalifikatsiooni nõuded on:
  1) üldised teadmised riigi põhikorrast, kodanike õigustest ja vabadustest, riigikaitset ja kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest;
  2) üldised teadmised Eesti kaitsepoliitika põhisuundadest;
  3) üldised teadmised pedagoogika ja isiksuse psühholoogia alustest;
  4) muud ametikohal nõutavad kutse-, eri- ja ametialased teadmised ja oskused.

  (3) Vanemallohvitseri kvalifikatsiooni nõuded on:
  1) riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni reguleerivate õigusaktide tundmine ning head teadmised kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest;
  2) ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra põhjalik tundmine ja nende rakendamise oskus;
  3) üldised teadmised NATO-st ja Euroopa Liidust, nende organisatsioonide eesmärkidest ja struktuurist;
  4) suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
  5) ühe võõrkeele oskus kesktasemel (inglise või prantsuse keel: edaspidi ametlik NATO töökeel);
  6) arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus ning bürootehnika kasutamise oskus;
  7) üldised teadmised avaliku sektori eelarve koostamise põhimõtetest;
  8) ametikohal vajalikud juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas üldised teadmised juhtimisprintsiipidest;
  9) üldised teadmised isiksuse- ja organisatsiooni psühholoogiast ja pedagoogikast;
  10) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

  (4) Nooremohvitseri kvalifikatsiooni nõuded on:
  1) riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ning head teadmised riigikaitse põhialuseid ja kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest;
  2) head teadmised NATO eesmärkidest, struktuurist, tööpõhimõtetest, põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnast NATO-ga ühinemise kontekstis;
  3) üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja eesmärkidest;
  4) asutuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra hea tundmine;
  5) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
  6) ühe võõrkeele (ametlik NATO töökeel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
  7) arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
  8) üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest;
  9) ametikohale vastavad teadmised ja oskused juhtimisest, sealhulgas head teadmised juhtimisteooriast ja -printsiipidest, oskus iseseisvalt planeerida tööprotsessi;
  10) teadmised organisatsiooni- ja isiksuse psühholoogiast ning pedagoogika ja kasvatusteaduste põhimõtetest ja alustest ning oskus rakendada neid praktikas;
  11) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

  (5) Vanemohvitseri ja kõrgema ohvitseri kvalifikatsiooni nõuded on:
  1) riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide hea ning riigikaitse põhialuseid ja kaitseväeteenistust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine;
  2) väga head teadmised NATO struktuurist, tööpõhimõtetest, eesmärkidest, Eesti ja NATO koostööst, põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnast NATO-ga ühinemise kontekstis;
  3) väga head teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist;
  4) asutuse tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra põhjalik tundmine;
  5) väga head juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas erinevate juhtimisteooriate ja juhtimisprintsiipide hea tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd;
  6) väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
  7) kahe võõrkeele (neist vähemalt üks ametlik NATO töökeel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega või ühe võõrkeele (ametlik NATO töökeel) oskus kõrgtasemel;
  8) ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
  9) ametikohal nõutavad majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;
  10) väga head teadmised organisatsiooni- ja isiksusepsühholoogiast, pedagoogika ja androgoogika alustest ja põhimõtetest ning oskus rakendada neid praktikas;
  11) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

§ 7.  Reservväelase kvalifikatsiooni nõuded

  (1) Reservväelase kvalifikatsiooni nõuetena kohaldatakse määruse paragrahvides 5 või 6 kehtestatud kvalifikatsiooni nõudeid.

§ 8.  Rakendussäte

  Ajateenijate ja kutsealuste osas, kelle suhtes Kaitseressursside Amet on enne 1. märtsi 2006. a teinud ajateenistusse kutsumise otsuse, loetakse paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud haridusnõudeks alusharidus.
[RTL 2006, 20, 340 - jõust. 05.03.2006]

/otsingu_soovitused.json