Teksti suurus:

Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad

Vastu võetud 11.07.2003 nr 62
RTL 2003, 87, 1276
jõustumine 26.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2006RTL 2006, 40, 69815.05.2006
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 20 lõike 3 alusel.

§ 1.  Jahiulukite loenduse meetodid

  (1) Jahiulukite loendusel kasutatavad loendusmeetodid on:
  1) jahiulukite loendus vaatluste ja jälgede järgi;
  2) kobraste loendus pesakondade järgi;
  3) mäkrade loendus asustatud urgude järgi;
  4) jahiulukite talvine ruutloendus.

  (2) Jahiulukite loendusandmete õigsuse kontrollimisel võib Keskkonnaamet kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata loendusmeetodeid.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 2.  Suurkiskjate vaatluste ja jälgede järgi teostatud loenduse andmete esitamine ja loenduslehtede vormid

  (1) Hundi ja ilvese vaatluste ja jälgede järgi loendamisel saadud loendusandmed kannab loendaja loenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 1.

  (2) Pruunkaru loenduse andmed kannab loendaja loenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 2.

  (3) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaametile jooksva aasta 1. aprilliks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Lõikes 2 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaametile jooksva aasta 20. novembriks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud loenduslehed esitab Keskkonnaamet keskkonnaregistrile ja loenduslehtede ärakirjad Keskkonnateabe Keskusele iga aasta 10. aprilliks.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 3.  Kopra pesakondade järgi teostatud loenduse andmete esitamine ja loenduslehe vorm

  (1) Kopra pesakondade järgi loendusel saadud andmed kannab loendaja loenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 3.

  (2) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaametile jooksva aasta 1. aprilliks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab Keskkonnaamet keskkonnaregistrile ja loenduslehe ärakirja Keskkonnateabe Keskusele iga aasta 10. aprilliks.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 4.  Jahiulukite talvise ruutloenduse andmete esitamine ja ruutloenduslehe vorm

  (1) Jahiulukite talvise ruutloenduse andmed kannab loendaja ruutloenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 4.

  (2) Jahiulukite ruutloenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaametile jooksva aasta 1. aprilliks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Jahiulukite ruutloenduslehe esitab Keskkonnaamet keskkonnaregistrile ja ruutloenduslehe ärakirja Keskkonnateabe Keskusele iga aasta 10. aprilliks.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 5.  Üldloenduslehele kantavad andmed, üldloenduslehe vorm ja esitamine

  (1) Loendaja kannab vastavalt selle määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 3 lõikes 1 nimetatud loenduslehtedele kantud andmed üldloenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 5.

  (2) Mägra asustatud urgude järgi loendusel saadud andmed kannab loendaja üldloenduslehele.

  (3) Üldloenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaametile jooksva aasta 1. aprilliks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Üldloenduslehe esitab Keskkonnaamet keskkonnaregistrile ja üldloenduslehe ärakirja Keskkonnateabe Keskusele iga aasta 10. aprilliks.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 6.  Küttimisandmete aruandeperiood

  Küttimisandmete aruandeperiood on 1. märtsist 28. veebruarini.

§ 7.  Nõutavad küttimisandmed

  (1) Kütitud jahiulukite kohta tuleb esitada järgmised andmed:
  1) jahiuluki liik;
  2) jahiulukite arv.

  (2) Kütitud suuruluki kohta tuleb esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele sugu ja vanusgrupp.

§ 8.  Küttimisandmete esitamise kord ning tähtajad

  (1) Kütitud hundist, ilvesest või pruunkarust tuleb teatada ühe ööpäeva jooksul Keskkonnaametile.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Aruandeperioodil kütitud jahiulukite arv esitatakse Keskkonnaametile iga aasta 1. aprilliks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Keskkonnaamet koondab jahiulukite küttimisandmed ja edastab need keskkonnaregistrile ning Keskkonnateabe Keskusele iga aasta 10. aprilliks.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 9.  Rakendussäte

  Käesoleva määruse § 2 lg 5, § 3 lg 3, § 4 lg 3, § 5 lg 4 ja § 8 lg 3 jõustuvad 2004. a 1. juulil. Enne 2004. a 1. juulit koondab ja edastab Keskkonnaamet § 2 lg-s 1 ja 2, § 3 lg-s 1, § 4 lg-s 1 ja § 5 lg-s 1 nimetatud loenduslehed ja jahiulukite küttimisandmed Keskkonnaministeeriumi metsaosakonnale 10. aprilliks 2004. a.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62
«Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 1
Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62
«Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 2
Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62
«Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 3
Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62
«Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 4
Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62
«Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 5


/otsingu_soovitused.json