Teksti suurus:

Ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007—2013

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 19, 341

Ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007—2013

Vastu võetud 05.04.2010 nr 42

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ja artikli 45 lõigete 1–3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidiarengukava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord kohustuse üleandmise, ülevõtmise, suurendamise ja vähendamise korral ning toetuse väljamaksmise kord aastateks 2007–2013.

§ 2. Toetuse määr

  Toetuse määr ühe hektari põllumajandusmaa kohta on 391 krooni aastas.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3. Nõuded toetuse saamiseks

 (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja) arengukava lisas 4 loetletud ebasoodsamas piirkonnas asuva (edaspidi ebasoodsam piirkond) vähemalt 1,00 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mis vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 2 sätestatud nõuetele ning mis asub põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil. Põllumassiiv peab tervikuna asuma ebasoodsamas piirkonnas.

 (2) Toetust võib taotleda ka lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, mis vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 21 sätestatud nõuetele, ning millel tehakse raiet hiljemalt igal viiendal aastal arvates istandiku rajamisest.

 (3) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse tegeleda põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas vähemalt viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksmisest kohustuse võtmise aastal kindlaks tehtud selle põllumajandusmaa pindala ulatuses, mille kohta ta toetust taotleb.

 (4) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 2 kohaselt täidab taotleja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

§ 4. Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

 (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
 1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis toodud vormi kohane taotlus;
 2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
 3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ning nende piirid;
 4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused;
 5) lisas toodud vormi kohane kinnitus kohustuse võtmise kohta.

 (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

 (3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel aastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 1 punktides 1–4 loetletud dokumendid.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 5. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), I jao I alajao kohaselt.

 (2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 4 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 II jao I alajao kohaselt, kontrollides sealhulgas kohapeal vähemalt 1% nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 36 punkti a alapunktides i–v ja punkti b alapunktis iv nimetatud toetuse taotlejatest.

 (3) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 6. Taotletud toetuse vähendamine

 (1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, otsustab ta taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 16 kohaselt.

 (2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud asutused on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 4 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 4 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

 (3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 2 kohaselt.

 (4) Kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 55 lõike 1 kohaselt.

 (5) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

 (6) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

§ 7. Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Arvestades §-s 5 sätestatud kontrollide tulemusi, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

 (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 16 ja 23 kohaselt ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

5. peatükk KOHUSTUSE ÜLEANDMINE, ÜLEVÕTMINE, SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE 

§ 8. Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

 (1) Kui toetuse saaja annab võetud kohustuse kehtivuse perioodil kogu oma kohustuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 32.12.2006, lk 15–75), artikli 44 lõiget 1.

 (2) Kui toetuse saaja suurendab põllumajandusmaa pindala seoses kohustuse ülevõtmisega, liidetakse ülevõetud kohustus taotleja kohustusega ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

 (3) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

§ 9. Kohustuse suurendamine

 (1) Kui toetuse saaja suurendab komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 45 lõigete 1–3 kohaselt § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud, kuni 30% või kuni 2 hektarit, loetakse kohustuseperioodi kestuseks algse kohustuse kestus.

 (2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala üle lõikes 1 sätestatud määra, algab uus ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse kohustus.

 (3) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus suurendada kohustusealuse maa pindala üksnes § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse arvelt.

§ 10. Kohustuse vähendamine

 (1) Toetuse saaja võib komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 30%.

 (2) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus vähendada kohustusealuse maa pindala üksnes § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse arvelt.

§ 11. Muudatustest teavitamine

 (1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (3) Kohustuse üleandja teavitab kohustuse üleandmisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Kohustuse ülevõtja esitab PRIAle samal ajavahemikul ülevõetud kohustuse kohta § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 12. Toetuse maksmine

 (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 7 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

 (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 13. Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

 (1) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt tagasi selle maa pindala osas, mille osas toetuse saaja vähendab § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuse aluse maa pindala alla 30%.

 (2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14. Rakendussätted

 (1) 2007. aastal võetud kohustuse puhul kestab kohustuseperioodi kolmas kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2011 kuni 20. maini 2012, 2008. aastal võetud kohustuse puhul kestab kohustuseperioodi teine kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2012 kuni 20. maini 2013, 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

 (2) Põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määrus nr 60 «Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» (RTL 2007, 36, 630; 2009, 96, 1421) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.04.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01180.

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json