Teksti suurus:

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Vastu võetud 21.12.2006 nr 83
RTL 2006, 93, 1725
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
16.04.2009RTL 2009, 36, 47525.04.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 41 lõike 6 alusel.

§ 1.  Metsateatise vorm

  Metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) esitab Keskkonnaametile määruse lisa 1 kohasel vormil metsateatise:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kavandatavate raiete kohta;
  2) kavandatava metsa uuendamise kohta;
  3) metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud.
[RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]

§ 2.  Metsateatise esitamine Keskkonnaametile ja selle nõuetele vastavuse hindamine
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (1) Metsateatis esitatakse Keskkonnaametile «Metsaseaduse» § 41 lõike 4 kohaselt.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Kui metsateatise esitab metsaomaniku volitatud esindaja või kasutusvaldaja, kantakse metsateatisele ka metsaomaniku andmed.

  (3) Esitajalt metsateatise vastuvõtmisel, välja arvatud juhul, kui metsateatis toimetatakse kohale tähtkirjaga või esitatakse isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu, edastab vastuvõtja esitajale vastuvõtmise kohta tõendi, millele märgitakse:
[RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]
  1) [Kehtetu – RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]
  2) teatise vastuvõtmise aeg, kui metsateatis on esitatud elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna;
  3) teatise vastuvõtmise aeg, kui metsateatis on üle antud vahetult Keskkonnaametisse. Sel juhul allkirjastavad tõendi nii vastuvõtja kui ka esitaja.
[RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]

  (4) Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele. Kui metsateatis ei vasta nõuetele, märgitakse, millised on teatise täitmisel tehtud vead, ja tagastatakse see esitajale kolme tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Kui raie- või metsauuendustööd kavandatakse metsas, mis kasvab vabal metsamaal «Maareformi seaduse» § 22 lõike 2 tähenduses, samuti selles metsas metsakahjustuse avastamise korral märgib esitaja metsateatise vormile katastriüksuse tunnuseks «00000:000:0000». Esitaja lisab metsateatisele kohaliku omavalitsuse täitevorgani tõendi maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotluste puudumiste kohta.

§ 3.  Metsateatise esitajale tagastamine

  (1) Keskkonnaamet kontrollib kavandatud töö tegemise võimalikkust ja tagastab esitajale tööd lubava või tööd keelava märkega metsateatise koopia 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest arvates kas allkirja vastu, posti teel väljastusteatega tähtkirjaga metsateatises märgitud aadressil või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult vastavalt «Digitaalallkirja seadusele». Kui tööd ei lubata, põhjendatakse seda kirjalikult.
[RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]

  (2) Tagastatava metsateatise koopia varustatakse tööde võimalikkust kontrollinud Keskkonnaameti ametniku originaalallkirjaga või kinnitatakse elektrooniliselt ametniku digitaalallkirjaga.
[RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]

§ 4.  Metsateatise edastamine kaitstava loodusobjekti valitsejale

  Kui metsateatises märgitud kavandatud töö hõlmab ala, millel asub kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt «Looduskaitseseaduse» tähenduses, saadab Keskkonnaamet registreeritud metsateatise koopia kooskõlastamiseks loodusobjekti kaitse alla võtnud kohalikule omavalitsusele, märkides tähtaja, mille jooksul tuleb teha otsus kooskõlastuse andmise kohta.
[RTL 2009, 36, 475 - jõust. 25.04.2009]

§ 5.  Metsateatiste andmekogu

  (1) Keskkonnateabe Keskus peab metsateatiste andmekogu.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (2) Keskkonnaameti ametnik kannab andmed metsateatise kohta andmekogusse kolme tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase metsateatise saamist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 5 nimetatud vabal metsamaal raie- või metsauuendustööde kavandamise või metsakahjustuste avastamise korral ei märgita metsateatiste andmekogusse katastriüksuse tunnust.

§ 6.  Metsateatiste säilitamine

  Metsateatiseid koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse Keskkonnaametis seitse aastat kavandatud raiete puhul nende esitajatele tagastamisest või muudel juhtudel nõuetekohase metsateatise saamisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Lisa Metsateatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json