Teksti suurus:

Nahkhiirte Hanila ja Räpina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Nahkhiirte Hanila ja Räpina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 26.06.2009 nr 32
RTL 2009, 54, 789
jõustumine 12.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 8 lõike 2 punktide 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 ja 51 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate nahkhiireliikide – veelendlase (Myotis daubentonii), tiigilendlase (Myotis dasycneme), nattereri lendlase (Myotis nattereri), suurkõrva (Plecotus auritus), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii), suurvidevlase (Nyctalus noctula) ja kääbus-nahkhiire (Pipistrellus pipistrellus) elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.
20.06.2013 15:25
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas „Valitsuse“. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 4.

§ 2.  Nahkhiirte püsielupaiga kaitse alla võtmine

  (1) Läänemaal võetakse kaitse alla nahkhiirte Hanila püsielupaik Hanila vallas Hanila külas.

  (2) Põlvamaal võetakse kaitse alla nahkhiirte Räpina püsielupaik Räpina vallas Räpina linnas.

  (3) Nahkhiirte püsielupaikade ja nende vööndite piirid on märgitud määruse lisas olevatele kaartidele2.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa- ja veeala kuulub piiranguvööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selles määruses sätestatud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud valitseja nõusolekul:
  1) muuta veekogude veetaset ja kaldajoont;
  2) kasutada biotsiidi, taimekaitsevahendit ja väetisi;
  3) püstitada ehitisi, kaasa arvatud ajutisi ehitisi;
  4) teha 1. septembrist 1. maini raieid.

  (4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine ja kalapüük ning sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine.

  (5) Püsielupaigas tuleb säilitada koosluse looduslik tasakaal, liigiline ja vanuseline mitmekesisus. Hanila püsielupaigas tuleb vajaliku tegevusena tagada puisniidu hooldamine.

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

  2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee ).
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json