Teksti suurus:

Rannu valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 72, 991

Rannu valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 11.02.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 1 ning § 22 lg 1 p 37,  sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, elamuseaduse § 8 p 2 ja haldusmenetluse seaduse alusel.

ÜLDSÄTTED  

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse sotsiaalkorteri mõiste, sotsiaalkorteri  üürile andmise tingimused, sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaalkorteri üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaalkorteri kasutamisel.                          

§ 2. Sotsiaalkorteri mõiste

 Sotsiaalkorter käesoleva määruse tähenduses on Rannu valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama.

§ 3. Sotsiaalkorteri  üürile andja

Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab Rannu Vallavalitsus ( edaspidi vallavalitsus).

SOTSIAALKORTERIT TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD

§ 4. Sotsiaalkorteri taotleja

(1) Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rannu vald:

1) isik, kes on tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel viisil kaotanud eluaseme;

2)  isik, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise endale võimeline eluaset soetama;

3) orb;

4) seadusjärgsete hooldajateta isik, kellel on raskusi igapäevaelu toimetulekuga;

5) isik, kes on tulnud lastekodust ja vahetult enne lastekodusse suunamist oli tema elukoht Rannu vald;

6) isik, kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Rannu vald.

(2)  Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Rannu vallas, kuid kes tegelikult viibib või alaliselt elab Rannu valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaaalabi.

(3) Vabade pindade olemasolu korral võib sotsiaalkorteri lühiajalist kasutamist taotleda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata isik.

§ 5. Sotsialkorteri taotlemine

(1) Sotsiaalkorteri taotleja esitab vallavalitsusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles märgitakse:

1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed;

2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;

3) sotsiaalkorteri  taotlemise põhjus.

(2) Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaalkorteri taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

(3) Vallavalitsusel kinnitab korraldusega sotsiaalkorteri taotlemise blanketid.

SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE, ÜÜRILEPINGU PIKENDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 6. Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustamine

(1)  Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalkorteri üürile andmise või mitteandmise kohta viieteistkümne tööpäeva jooksul avalduse registreerimisest.

(2) Sotsiaaleluruume võib üürile anda sotsiaalkorteri tubade kaupa. Sotsiaaleluruumi üürile andmisel on üürnikul õigus kasutada korteri kööki, koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaaleluruumi üürnikega.

§ 7. Üürilepingu sõlmimine

(1) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel sotsiaalkorteri eraldas, sõlmitakse  nimetatud sotsiaalkorteri  kasutamiseks kirjalik üürileping.

(2) Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni üheks aastaks.

(3) Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimisel lähtutakse Võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning üürnikku tuleb eelnevalt teavitada, et sotsiaalkorteri, mille Rannu vald on Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks andnud üürile eluruumi hädasti vajavale isikule, üürilepingule ei laiene Võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

§ 8. Üürilepingu pikendamine

(1) Sotsiaalkorteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

(2) Üürilepingut võib pikendada kuni üheks aastaks.

(3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

(4) Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama vallavalitsusele avalduse vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus sotsiaalkorteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel sotsiaalkorteri koheselt vabastama.

(5) Lepingu pikendamisel lähtutakse:

1) sotsiaalteenuse vajalikkusest;

2) senise sotsiaalpinna sobivusest isikule;

3) üüri tähtaegse tasumise nõude täitmisest;

4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

§ 9. Üürilepingu lõpetamine

(1) Sotsiaalkorteri üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist.

(2) Vallavalitsus võib sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt juhul kui sotsiaalkorteri üürnik rikub üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu, teatades sellest üürnikule ette vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

SOTSIAALKORTERI  KODUKORD

§ 10. Sotsiaalkorteri üürniku kohustused

(1) Sotsiaalkorteri üürnik on kohustatud:

1) pidama sotsiaalkorteris, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamu ekspluateerimise eeskirjadest;

2) hoidma puhtust ja regulaarselt koristama sotsiaalkorterit ning üldkasutatavaid ruume;

3) hüvitama üürniku süü läbi sotsiaalkorteri seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;

4) rakendama sotsiaalkorteris rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ja teatama rikete tekkest vallavalitsusele;

5) lubama avariide ja rikete kõrvaldamiseks sotsiaalkorterisse siseneda üürileandja esindajal;

6) andma üürilepingu lõppemisel sotsiaalkorteri üle vallavalitsusele mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (arvestades normaalset kulumist);

7) vabastama sotsiaalkorteri pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema üürilepingu pikendamist;

8) tasuma õigeaegselt vallavalitsuse poolt määratud sotsiaalkorteri üüri.

(2) Sotsiaalkorteri üürnikul on keelatud:

1) anda sotsiaalkorterit allkasutusse kolmandatele isikutele;

2) teha sotsiaalkorteri või selle seadmete ümberehitust või paigutust ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;

3) pidada sotsiaalkorteris koera või kassi;

4) tarbida sotsiaalkorteris alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid;

5) korraldada koosviibimisi mis häiriksid teiste elanike rahu.

(3) Alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine või joobes viibimine sotsiaalkorteris on üürilepingu erakorralise ülesütlemise alus.

(4) Üürilepingu erakorralisel ülesütlemisel üürniku süül ei ole vald kohustatud sotsiaalteenusena isikule eluaset andma.

§ 11. Järelevalve

(1) Kontrolli sotsiaalkorteri sihipärase kasutamise ja üürilepingu tähtaegadest kinnipidamise üle teostab Rannu vallavalitsus või tema volitatud isik.

RAKENDUSSÄTTED

§ 12. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. märtsil 2010.

(2) Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 14.09.2000. a määrus nr 17 «Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise korra kinnitamine».

Volikogu esimees Heino GOTTLOB