Teksti suurus:

Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 16, 83

Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid

Vastu võetud 08.04.2010 nr 46

Määrus kehtestatakse «Riigivaraseaduse» § 98 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib järgmiste aruannete sisu ja esitamise korda:
  1) «Riigivaraseaduse» § 98 lõikes 2 nimetatud äriühingu ja hooneühistu osaluse valitseja esitatav riigi osalemise eesmärkide ja riigi osaluste valitsemise aruanne (edaspidi osaluse valitsemise aruanne);
  2) «Riigivaraseaduse» § 98 lõikes 3 nimetatud riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostaja poolt sihtasutusele seatud eesmärkide saavutamise ja asutajaõiguste teostamise aruanne (edaspidi asutajaõiguste teostamise aruanne);
  3) «Riigivaraseaduse» § 98 lõikes 4 nimetatud mittetulundusühingu, korteriühistu ja kaaspärijate ühisuse, milles riik teostab liikmeõigusi, liikmeõiguste teostamise aruanne (edaspidi liikmeõiguste teostamise aruanne).

2. peatükk OSALUSE VALITSEMISE ARUANNE 

§ 2.  Osaluse valitsemise aruanne ja tähtajad

  (1) Osaluse valitsemise aruanne koosneb üldaruandest ja osaluse valitseja valitsetavate äriühingute ja hooneühistute aruannetest.

  (2) Osaluse valitsemise üldaruanne ja selle äriühingu aruanne, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, tuleb esitada 1. juuniks.

  (3) Selle äriühingu aruanne, kus riigil on vähemalt otsustusõigus ja majandusaasta ei ole kalendriaasta, tuleb esitada viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

  (4) Äriühingu, kus riigil ei ole otsustusõigust, ja hooneühistu aruanne esitatakse ühe kuu jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

  (5) Kui äriühingu ja hooneühistu majandusaasta lõpeb pärast 31. märtsi, esitatakse äriühingu ja hooneühistu aruanne koos järgmisel aastal esitatava osaluse valitsemise üldaruandega.

  (6) Osaluse valitseja, kelle valitseda oleva äriühingu väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul, peab osaluse valitsemise aruande esitamisel järgima reguleeritud väärtpaberiturul kehtivaid teabe avalikustamise nõudeid. Teabe edastamisel Rahandusministeeriumile tuleb järgida «Avaliku teabe seadusest» tulenevaid nõudeid.

§ 3.  Nõuded osaluse valitsemise üldaruande sisule

  (1) Osaluse valitsemise üldaruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) äriühingu ja hooneühistu nimi ning riigi osaluse suurus, näidates ära ka osaluse suuruse muutumise, kui see toimunud on. Teiste aktsionäride, osanike või hooneühistu liikmete olemasolu korral nende arv ning loetelu koos osaluse suurusega nendest, kelle osaluse suurus on 10% või rohkem;
  2) andmed äriühingu ja hooneühistu asutamise või osaluse omandamise kohta äriühingus ja hooneühistus, näidates asutamise puhul vähemalt aktsia- või osakapitali tehtud sissemakse suuruse ning omandamise puhul osaluse eest tasutud summa;
  3) andmed äriühingu toimunud või toimuva ühinemise, jagunemise või ümberkorraldamise kohta, näidates ühinemise ja jagunemise puhul selle viisi, osa või aktsia asendussuhte, ühinemise jõustumise ning kasumiosale õiguse saamise kuupäevad; ümberkujundamise puhul äriühingu uue liigi, osa või aktsia asendussuhte ning ümberkujundamise jõustumiskuupäeva;
  4) andmed toimunud, nurjunud ja kestva riigi osaluse võõrandamise kohta, näidates vähemalt võõrandamise viisi, alg- ja müügihinna ning nurjumise puhul ka selle põhjuse;
  5) andmed äriühingu ja hooneühistu liikmesuse lõpetamise kohta, näidates selle põhjuse ning andmed vara jaotusplaani kohta;
  6) muud olulised asjaolud või sündmused õige ja õiglase ülevaate saamiseks osaluste valitsemisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse ajavahemiku kohta eelmise majandusaasta algusest kuni aruande koostamiseni vabas vormis.

§ 4.  Nõuded äriühingu ja hooneühistu aruande sisule

  (1) Selle äriühingu kohta, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, esitatakse osaluse valitsemise aruandes järgmised andmed:
  1) hinnang äriühingu majandustegevusele eelmisel majandusaastal, analüüs äriühingule eelmiseks majandusaastaks seatud tegevus- ja finantseesmärkide saavutamise kohta ja §-s 5 nimetatud äriühingu tegevus- ja finantseesmärgid;
  2) andmed äriühingu osa- või aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise kohta riigi ja teiste äriühingu aktsionäride või osanike lõikes, näidates ära tehingute arvu ning rahalise suuruse;
  3) põhjendatud seisukoht riigi osaluse säilitamise või võõrandamise otstarbekuse kohta äriühingus, lähtudes «Riigivaraseaduse» § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkidest;
  4) ülevaade äriühingus läbi viidud erikontrollidest, näidates ära kontrollitava valdkonna ning olulisemad tähelepanekud.

  (2) Äriühingu, kus riigil ei ole otsustusõigust, ja hooneühistu puhul tuuakse osaluse valitsemise aruandes ära:
  1) koopia äriühingu ja hooneühistu kinnitatud majandusaasta aruandest;
  2) hinnang äriühingu ja hooneühistu majandustegevusele eelmisel majandusaastal;
  3) andmed äriühingu ja hooneühistu osa- või aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta, näidates selle viisi ning suuruse;
  4) põhjendatud seisukoht riigi osaluse säilitamise või võõrandamise otstarbekuse kohta äriühingus ja hooneühistus, lähtudes «Riigivaraseaduse» § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkidest.

  (3) Lõikes 1 ja lõike 2 punktides 2–4 nimetatud andmed esitatakse vabas vormis.

  (4) Lõike 1 punktides 2–4 ning lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed kajastatakse eelmise majandusaasta kohta.

§ 5.  Andmed äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide kohta

  (1) Selle äriühingu kohta, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, esitatakse osaluse valitsemise aruandes järgmised tegelikud ja prognoositavad arvnäitajad:
  1) äritulud kokku, sealhulgas eraldi müügitulu;
  2) ärikulud kokku, sealhulgas eraldi põhivara kulum ja allahindlused;
  3) puhaskasum;
  4) dividendiks makstava summa suurus või määr puhaskasumist;
  5) varad kokku, sealhulgas eraldi raha ja selle ekvivalendid ning käibevara;
  6) kohustused kokku, sealhulgas eraldi lühiajalised kohustused, võlakohustused ja riigipoolsest sihtfinantseerimisest tulenevad kohustused;
  7) omakapital;
  8) investeeringud;
  9) äriühingu turuosa suurus äriühingu põhitegevusalal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse lisas 1 esitatud vormil eelmise, jooksva ning kolme järgneva majandusaasta kohta.

  (3) Lõike 1 punktides 4 ja 8 nimetatud arvnäitajate kohta esitatakse vabas vormis põhjendused.

3. peatükk ASUTAJAÕIGUSTE TEOSTAMISE ARUANNE 

§ 6.  Asutajaõiguste teostamise aruanne ja tähtajad

  (1) Asutajaõiguste teostamise aruanne koosneb üldaruandest ja nende sihtasutuste aruannetest, mille suhtes asutajaõigusi teostatakse.

  (2) Asutajaõiguste teostamise üldaruanne ja sihtasutuse aruanne tuleb esitada 1. juuniks.

  (3) Sihtasutuse aruanne selle sihtasutuse kohta, mille majandusaasta ei ole kalendriaasta, tuleb esitada viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

  (4) Kui sihtasutuse majandusaasta lõpeb pärast 31. märtsi, esitatakse sihtasutuse aruanne koos järgmisel aastal esitatava asutajaõiguste teostamise üldaruandega.

§ 7.  Nõuded asutajaõiguste teostamise üldaruande sisule

  (1) Asutajaõiguste teostamise üldaruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) riigi sihtasutuste nimekiri;
  2) riigi osalusel asutatud sihtasutuste nimekiri, näidates ära toimunud muudatused asutajate hulgas, sealhulgas väljalangemised, ning nende põhjused;
  3) andmed sihtasutuste asutamiste kohta, tuues teiste asutajate olemasolu korral välja nende nimed ning asutamisel tehtud sissemakse viisi ja summad asutajate lõikes;
  4) andmed sihtasutuste toimunud või toimuvate ühinemiste ja jagunemiste kohta, näidates ühinemise või jagunemise põhjuse, kuupäeva ning muud olulised asjaolud, sealhulgas sihtasutuste ühinemised ja jagunemised, näidates ära õiguste jagunemise;
  5) andmed sihtasutuste lõpetamiste kohta, näidates lõpetamiste põhjuse ja viisi ning vara jaotuse;
  6) muud olulised asjaolud või sündmused õige ja õiglase ülevaate saamiseks asutajaõiguste teostamisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse ajavahemiku kohta eelmise majandusaasta algusest kuni aruande koostamiseni vabas vormis kõigi sihtasutuste kohta, kelle suhtes asutajaõigusi teostatakse.

§ 8.  Nõuded sihtasutuse aruande sisule

  (1) Riigi asutatud sihtasutuse kohta esitatakse asutajaõiguste teostamise aruandes järgmised andmed:
  1) hinnang sihtasutusele põhikirjas seatud eesmärkide saavutamise kohta eelmisel majandusaastal;
  2) analüüs sihtasutusele eelmiseks majandusaastaks seatud aastaste tegevuseesmärkide saavutamise kohta;
  3) ülevaade § 9 lõikes 1 nimetatud tegevuseesmärkidest ja lõikes 2 nimetatud sihtasutuse finantseesmärkidest;
  4) andmed riigi sihtasutuse poolt äriühingus osaluse omandamise või võõrandamise või teise sihtasutuse asutamises osalemise kohta, näidates ära vähemalt selle äriühingu nime, milles osalus omandati, osaluse suuruse ja selle eest tasutud summa, äriühingus osaluse võõrandamise puhul osaluse soetusmaksumuse ning müügihinna, sihtasutuse asutamise puhul asutamises osalemise põhjuse ja tehtud sissemakse suuruse;
  5) andmed sihtasutusele varade üleandmise kohta riigi ja teiste asutajate lõikes, näidates ära tehingute arvu ning nende rahalise suuruse;
  6) ülevaade sihtasutuses läbi viidud erikontrollidest, näidates ära kontrollitava valdkonna ning olulisemad tähelepanekud;
  7) vajadus sihtasutuse tegevuse jätkamiseks või lõpetamiseks koos põhjendusega sihtasutusele põhikirjaga seatud eesmärkide saavutamise kohta.

  (2) Lõike 1 punktides 4–7 nimetatud andmed esitatakse eelmise majandusaasta kohta vabas vormis.

§ 9.  Andmed sihtasutuse tegevus- ja finantseesmärkide kohta

  (1) Riigi asutatud sihtasutuse kohta esitatakse asutajaõiguste teostamise aruandes konkreetsed aastaeesmärgid ja kriteeriumid nende eesmärkide saavutamise hindamiseks.

  (2) Riigi asutatud sihtasutuse kohta esitatakse järgmised tegelikud ja prognoositavad arvnäitajad:
  1) tegevustulud kokku, sealhulgas eraldi müügitulu ja sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest;
  2) tegevuskulud kokku, sealhulgas eraldi makstavad toetused ning põhivara kulum ja allahindlused;
  3) tulem;
  4) varad kokku, sealhulgas eraldi raha ja selle ekvivalendid, muud finantsvarad ja käibevara;
  5) kohustused kokku, sealhulgas eraldi lühiajalised kohustused ja võlakohustused;
  6) netovara;
  7) investeeringud.

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse lisas 2 esitatud vormil eelmise, jooksva ning kolme järgneva majandusaasta kohta ning lõikes 2 nimetatud andmed lisas 3 esitatud vormil eelmise, jooksva ning kolme järgneva majandusaasta kohta.

4. peatükk LIIKMEÕIGUSTE TEOSTAMISE ARUANNE 

§ 10.  Liikmeõiguste teostamise aruanne ja tähtajad

  (1) Mittetulundusühingu, korteriühistu ja kaaspärijate ühisuse liikmeõiguste teostamise aruandes esitab liikmeõiguste teostaja iga mittetulundusühingu, korteriühistu ja kaaspärijate ühisuse kohta, mille liikmeks riik tema kaudu on, järgmised andmed:
  1) liikmete arv, liikmemaksu suurus ja maksmise kord mittetulundusühingus ja korteriühistus;
  2) andmed mittetulundusühingu ja korteriühistu asutamise või liikmeks astumise kohta, näidates tasutud liikmemaksu suuruse ja vormi;
  3) andmed pärandvara väärtuse kohta pärandvara ühisuse puhul;
  4) andmed toimunud või toimuva mittetulundusühingu ja korteriühistu ühinemise või jagunemise kohta, näidates ühinemise või jagunemise põhjuse, jõustumiskuupäeva ning muud olulised asjaolud, sealhulgas ühinenud ja jagunenud mittetulundusühingud või korteriühistud ja liikmete õigused;
  5) andmed mittetulundusühingu ja korteriühistu lõpetamise või liikmeks olemise lõpetamise kohta, näidates lõpetamise põhjuse, viisi ja vara jaotamise või liikmemaksu tagastamise korra;
  6) muud olulised asjaolud või sündmused õige ja õiglase ülevaate saamiseks liikmeõiguste teostamisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse ajavahemiku kohta eelmise majandusaasta algusest kuni aruande koostamiseni.

  (3) Selle mittetulundusühingu kohta, mille liikmeks riik on, esitatakse mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruanne vastavalt §-le 8, kui sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest mittetulundusühingu kogutuludes moodustasid eelmisel majandusaastal üle 50% või ületasid 65 000 eurot. Mittetulundusühingu aruandele lisatakse eelmise aasta kinnitatud majandusaasta aruanne.

  (4) Liikmeõiguste teostamise aruanne ja lõike 3 kohaselt esitatavad aruanded tuleb esitada 1. augustiks.

5. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 11.  Rakendussätted

  (1) 2010. aastal esitamisele kuuluvad osaluse valitsemise aruanne ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruanded esitatakse § 2 lõigetes 2–4, § 6 lõigetes 2 ja 3 ning § 10 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Põhiseaduslikud institutsioonid, kes teostavad asutajaõigusi sihtasutustes, mis on asutatud enne 1. jaanuari 2010. a, esitavad asutajaõiguste teostamise aruanded 3. peatükis sätestatud korras.

  (3) 2010. aastal esitatavas osaluse valitsemise aruandes ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannetes tuleb riigivara valitsejal tulenevalt «Riigivaraseaduse» § 10 lõikes 6 ja § 103 lõikes 3 sätestatule määrata tema valitsemisel oleva vara valitsemise eesmärk.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Jürgen LIGI


Riigisekretär Heiki LOOT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 12.04.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01191.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json