Teksti suurus:

Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 85 „Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 19, 347

Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 85 „Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 08.04.2010 nr 32

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 170 lõike 4 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 422 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 85 «Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord» (RTL 2004, 90, 1414; 2009, 99, 1482) § 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Tõend vormistatakse pärast tervishoiuteenuse osutamist, mille käigus takistuse esinemine tuvastati, ning sellekohaste kannete tegemist tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti. Kanded tehakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korras.»

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json