Teksti suurus:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu

Vastu võetud 29.01.2004 nr 10
RTL 2004, 16, 247
jõustumine 16.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RTL 2009, 10, 12201.02.2009
17.04.2009RTL 2009, 36, 48101.05.2009
01.04.2010RTL 2010, 19, 34617.04.2010

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4 alusel kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu kehtestamiseks.

§ 1.  Hüvitise taotleja poolt esitatavad põhidokumendid

  Hüvitise taotlemiseks ja määramiseks vajalikud põhidokumendid on:
  1) hüvitistaotlus, mille vorm on kehtestatud määruse lisas 1;
  2) isikut tõendav dokument vastavalt «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatule;
  3) dokument, milles on märge kehtiva tähtajalise või alalise elamisloa kohta, juhul kui hüvitise taotlejaks on Eestis elav välismaalane;
  4) volikiri ja/või kohtuotsus eestkoste määramise kohta, juhul kui hüvitistaotlusele kirjutab alla taotleja esindaja;
  5) lapse sünnitunnistus, juhul kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem või eestkostja;
  6) dokument töösuhte peatumise kohta, juhul kui ohvri töösuhe oli peatatud enne vägivallakuritegu;
  7) kohtuotsus või uurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta.
[RTL 2010, 19, 346 - jõust. 17.04.2010]

§ 2.  Hüvitise taotleja poolt esitatavad lisadokumendid

  (1) Ajutise töövõimetuse korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) töövõimetuslehe vormistanud arsti tõend;
  2) nimetatud tõendi hävimise või kaotsimineku korral Haigekassa tõend ajutise töövõimetuse kestuse kohta.

  (2) Püsiva töövõimetuse korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) püsivat töövõimetust tõendav dokument;
  2) Eesti Töötukassa kinnitus taotleja töötuna registreerimise kohta või taotleja omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta, juhul kui taotlejal puudub sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Ohvri ravikulude kandmise korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on dokumendid, mis tõendavad ohvri ravikulude kandmist ja nende suurust.

  (4) Ohvri surma korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) ohvri surmatunnistus;
  2) dokumendid, mis tõendavad ohvri matusekulude kandmist ja nende suurust.

  (5) Välismaal toimepandud vägivallakuriteo puhul hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) tõend töö- või teenistuslähetuse või õppimise kohta või muul põhjusel välismaal viibimise kohta;
  2) pädeva asutuse tõend hüvitise saamise õiguse või selle puudumise kohta kuriteo toimepanemise asukohamaal;
  3) avaldus hüvitise taotlemiseks vajalike põhi- ja lisadokumentide väljastamiseks välismaalt.

  (6) Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muude keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju arvestamiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) vägivallakuriteoga kahjustatud prillide, hambaproteeside, kontaktläätsede ja muude keha funktsioone asendavate abivahendite ning riiete loetelu koos nende parandamis- või soetamismaksumusega, mis on kehtestatud määruse lisas 2;
  2) dokumendid, mis tõendavad punktis 1 nimetatud kulude kandmist.

  (7) Hilisemalt esitatud taotluse puhul hüvitise määramiseks vajalikuks lisadokumendiks on kinnitus «Ohvriabi seaduse» § 19 lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemise kohta.

§ 3.  Pensioniameti poolt lisatavad andmed hüvitise määramiseks

  (1) Hüvitise määramise aluseks olevad riikliku pensionikindlustuse registri andmed, mille pensioniamet lisab taotlusele, on:
  1) Maksuametist laekunud andmed ohvri sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;
  2) prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju hüvitamise taotlemise, välistavate asjaolude puhul erandkorras ülalpeetava poolt hüvitise taotlemise või avansshüvitise taotlemise korral Maksuametist laekunud andmed ohvri või ülalpeetava muude sissetulekute kohta;
  3) ohvri ajutise töövõimetuse korral Haigekassast laekunud andmed töövõimetushüvitise määramise ja suuruse kohta;
  4) ohvri püsiva töövõimetuse korral andmed püsiva töövõimetuse ja töövõime protsendi määramise kohta;
  5) ohvri püsiva töövõimetuse korral andmed riikliku töövõimetuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta;
  6) vägivallakuriteo tagajärjel puude määramise korral andmed puuetega inimestele määratud õppetoetuste ja rehabilitatsioonitoetuste määramise ja suuruse kohta;
[RTL 2009, 10, 122 - jõust. 01.02.2009]
  7) ohvri surma korral andmed riikliku toitjakaotuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta;
  8) ohvri surma korral andmed saadud riikliku matusetoetuse kohta.

  (2) Kui riikliku pensionikindlustuse registrisse ei ole laekunud hüvitise määramiseks vajalikke Maksuameti või Haigekassa andmeid, teatab pensioniamet hüvitise taotlejale kirjalikult, milliseid dokumente on vaja hüvitistaotlusele täiendavalt lisada.

 

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a
määruse nr 10 «Kuriteoohvritele makstava riiklikuhüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu»
lisa 1
[RTL 2010, 19, 346 – jõust. 17.04.2010]HÜVITISTAOTLUS NR ___

1. HÜVITISE TAOTLEJA

Taotleja on __ ohver __ ülalpeetav __ohvri esindaja __ülalpeetava esindaja __kulud kandnud isik

Taotleja nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

elukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

telefon*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-post*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 *– tähistatud väljad täita telefoni või e-posti olemasolu korral

 

__ EV kodanik __ Alaline elamisluba __ Tähtajaline elamisluba __ Koopia isikut tõendavast dokumendist (lisatud)

(täidetakse juhul, kui taotleja on ülalpeetav)

Ohvri nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __Ohvri töökoht enne vägivallakuritegu (nimi, aadress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Füüsilisest isikust ettevõtja (reg nr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ Ohvri töösuhe oli enne vägivallakuritegu peatatud: peatamise aeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

peatamise alus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   __ dokument töösuhte peatamise kohta (lisatud)

__ mittetöötav __ töötu __ avaldus (lisatud) __ Eesti Töötukassa kinnitus töötuna registreerimise kohta (lisatud)__ Ohvri esindaja __ ülalpeetava esindaja

Esindaja nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

Esindaja on:

__ ohvri vanem __ lapse sünnitunnistus (koopia lisatud)

__ ohvri eestkostja __ kohtuotsus (koopia või ärakiri lisatud)

__ kohaliku omavalitsuse esindaja __ volikiri (lisatud)

__ ohvri esindaja

__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. KURITEGU

Välismaal toimepandud kuriteo puhul välismaal viibimise põhjus:

__ õppimine (õppeasutuse nimi ja aadress, kontakttelefon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ töö- või teenistuslähetus (organisatsiooni nimi, aadress, kontakttelefon) . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ muu (milline, sihtpunkt, aadress, kontakttelefon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ tõend töö- või teenistuslähetuse või õppimise või muu välismaal viibimise põhjuse kohta (lisatud)3. POLITSEI

Kuriteo toimepanemise kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . koht . . . . . . . . . . . . . . __ pole teada

Politseile teatamise kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Politseiasutuse struktuuriüksus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ uurimisasutuse tõend (lisatud)4. KOHUS

Kas kriminaalasja on arutatud I astme kohtus? __ jah __ ei

Kas on esitatud tsiviilhagi? __ jah __ ei

Kohus (nimi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viimase istungi aeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ kohtuotsuse ärakiri või koopia (lisatud) __ muu kohtudokumendi ärakiri või koopia (lisatud)5. KAHJU TEKITAJA

Nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ kahju tekitaja on teadmata, kahju tekitaja on ohvri __ perekonnaliige __ tuttav __ võõras6. VÄGIVALLAKURITEOGA TEKITATUD KAHJU

–AJUTINE TÖÖVÕIMETUS

Ajutise töövõimetuse alguse ja lõpu kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutise töövõimetuse kestus . . . . .  päeva.–PÜSIV TÖÖVÕIMETUS (täidetakse juhul, kui ohvri püsiva töövõime protsent vähenes vägivallakuriteo tagajärjel)

Kas ohvril on säilinud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu teatud ulatuses pärast vägivallakuritegu  __ jah __ ei–RAVIKULUD

Raviasutuse(te) nimi ja aadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seoses kuriteoga ohvrit ravinud arsti(de) eriala(d) ja nimi(ed):

arsti eriala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arsti eriala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arsti eriala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arsti eriala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arsti eriala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arsti eriala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hädavajalikud kulutused ravile kokku . . . . . . . . . . . . . . krooni (sh visiiditasud, raviprotseduurid ulatuses, mis taotleja on ise kandnud) __ arved (lisatud)

Hädavajalikud kulutused ravimitele kokku . . . . . . . . . . . . . . krooni __ arved (lisatud)

Hädavajalikud kulutused keha funktsioone asendavate abivahendite soetamisele kokku . . . . . krooni

__ arved (lisatud)

Hädavajalikud traumajärgsete tüsistuste kergendamisega seotud kulutused kokku . . . . krooni

Hädavajalikud kulutused tervise seisundile kohase uue eriala õpetamisele kokku . . . . . krooni

__ Määratud on puuetega inimeste õppetoetus (täidetakse juhul, kui ohvrile määrati puue vägivallakuriteo tagajärjel)

Õpitava eriala nimetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Õppeasutuse nimi, aadress ja kontakttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__ arved (lisatud)

__ Määratud on puuetega inimeste rehabilitatsioonitoetus (täidetakse juhul, kui ohvrile määrati puue vägivallakuriteo tagajärjel)

__ arved (lisatud)

Hädavajalikud sõidukulud kokku . . . . . . . . . . . . . . krooni

__ psühholoogilise nõustamise kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni . . . . . . . . . . . . . . .  seansi eest __ arved (lisatud)

__ psühhoteraapia kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seansi eest

__ arved (lisatud)

 

–MATUSEKULUD

Matusekulud kokku . . . . . . . . . . . . . . krooni__ arved (lisatud)

–KAHJU RIIETELE JA PRILLIDELE, HAMBAPROTEESIDELE, KONTAKTLÄÄTSEDELE JA MUUDELE TEHNILISTELE ABIVAHENDITELE 

Kahju suurus kokku . . . . . . . . . . . . . . krooni

__ arved (lisatud)

_ avaldus (lisatud)

–TOITJA SURMAST TULENEV KAHJU

Hüvitise taotleja on hukkunud ohvri __ lesk __ laps __ lapselaps __ muu ülalpeetav (kes?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Teised ülalpeetavad on: (nimi, aadress, kui on teada)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. KAHJUDE HÜVITAMINE MUUDEST ALLIKATEST

Hüvitise taotleja on saanud või õigustatud saama kahjude hüvitamist muudest allikatest (v.a pensioniameti poolt väljamakstavad toetused, hüvitised ja pensionid)

kahju liik ja kirjeldus

kahju hüvitaja

taotleja on õigustatud saama

saadud on

1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .8. HÜVITISE MAKSMISE VIIS

Pank . . . . . . . . . . arveldusarve nr . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

arveldusarve omaniku nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Käesolevale taotlusele allakirjutamisega võtan endale kohustuse teatada pensioniametile asjaoludest, mis tingivad hüvitise suuruse muutmise. Samas kohustun maksma tagasi kõik hüvitiseks välja makstud summad, mis ma saan pärast hüvitise määramist kurjategijalt, tsiviilkostjalt, kindlustusest või mõnest muust allikast.

Kinnitan, et käesolevas taotluses ja lisatud dokumentides esitatud andmed on õiged ja ma ei saa seoses vägivallakuriteoga lisaks taotluses märgitud toetusele ja hüvitisele muid toetusi ega hüvitisi (sh ühekordsel makstavaid toetusi).

Volitan pensioniametit hankima hüvitise määramiseks vajalikke lisadokumente ning vajadusel kontrollima esitatud dokumentide õigsust.

Olen teadlik, et puuduolevate dokumentide esitamise tähtaeg on kolm kuud alates sellekohase teatise saamisest. Kui ma ei esita puuduolevaid dokumente kolme kuu jooksul, olen teadlik, et pensioniameti direktor võib teha otsuse olemasolevate andmete alusel.

KUUPÄEV

ALLKIRI


[RTL 2010, 19, 346 - jõust. 17.04.2010]

 

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10
«Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vormja vajalike dokumentide loetelu»
lisa 2AVALDUS VÄGIVALLAKURITEOGA TEKITATUD KAHJU KOHTA PRILLIDELE, HAMBAPROTEESIDELE, KONTAKTLÄÄTSEDELE JA MUUDELE KEHA FUNKTSIOONE ASENDAVATELE ABIVAHENDITELE NING RIIETELE

Ohvri nimi:

 

Isikukood:

 Vägivallakuriteoga on mulle tekitatud kahju järgmistele prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele:

Nimetus koos selgitusega

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Kahju suurus kokku:

 Kinnitan, et käesolevas avalduses esitatud andmed on õiged.

Avalduse tegija nimi: ______________________________

Allkiri: ________________

Kuupäev: ________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json