Teksti suurus:

Politseiametniku teenistuslehe pidamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Politseiametniku teenistuslehe pidamise kord

Vastu võetud 23.12.2009 nr 95
RTL 2009, 98, 1464
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2010RTL 2010, 19, 34417.04.2010

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 46 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politseiametniku teenistuslehe pidamise kord.

§ 2.  Teenistuslehe pidamine

  (1) Politseiametniku teenistuslehte peab vastavalt Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet.

  (2) Politseiametniku teenistuslehte peetakse elektrooniliselt.
[RTL 2010, 19, 344 - jõust. 17.04.2010]

§ 3.  Teenistuslehele kantavad andmed

  Teenistuslehele kantakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) haridus ja eriala;
  5) kutsekvalifikatsioon;
  6) ametivande andmise kuupäev ja koht;
  7) politseiteenistuse staaž;
  8) teenistusastme andmine ja muutmine;
  9) teenistuskäik, sealhulgas ametikohalt vabastamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile;
  10) ergutused, sealhulgas andmed riiklike teenetemärkide andmise kohta;
  11) distsiplinaarkaristused ja nende kustutamine.

§ 4.  Teenistuslehe lõpetamine ja säilitamine

  (1) Teenistusest vabastamisel vormistatakse teenistuslehe väljatrükk, mis kinnitatakse volitatud isiku poolt vastavalt asutuse dokumendihalduskorras sätestatud vorminõuetele.

  (2) Teenistusest vabastamise korral arvestatakse ja kantakse teenistuslehele politseiteenistuse staaž «Politsei ja piirivalve seaduse» § 108 alusel politseiteenistusest vabastamise kuupäeva seisuga.

  (3) Lõpetatud ja paberkandjale trükitud teenistuslehte säilitatakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti arhiivis.
[RTL 2010, 19, 344 - jõust. 17.04.2010]

  (4) Lõpetatud ja paberkandjale trükitud teenistuslehte säilitatakse 75 aastat.

  (5) Teenistusest vabastamise korral antakse politseiametnikule tema soovil teenistuslehe kinnitatud koopia. Kui politseiametniku teenistusleht sisaldab «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» mõistes salajast teavet, antakse politseiametnikule tema soovil teenistuslehe mittesalajane väljavõte.
[RTL 2010, 19, 344 - jõust. 17.04.2010]

§ 5.  Teenistuslehe duplikaat

  Teenistuslehe kaotsiminekul või hävimisel koostab Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet või nende õigusjärglane, nende puudumisel kõrgem asutus, teenistuslehe duplikaadi.
[RTL 2010, 19, 344 - jõust. 17.04.2010]

§ 6.  Rakendussätted

  Käesoleva määruse jõustumisel teenistuses olevate politseiametnike teenistuslehele märgitakse andmed teenistuskäigu kohta alates 1. jaanuarist 2010.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json