Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkulepe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 17, 75

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkulepe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta

Vastu võetud 14.05.2002

Vabariigi Valitsuse 13.03.2001 korraldus nr 179-k kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

„Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkuleppe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta“ muutmise protokoll


Eesti Vabariigi valitsus ja Kreeka Vabariigi valitsus,
edaspidi «lepingupooled»,

soovides kaitsta kokkulepitud kanalite kaudu kahe riigi vahel vahetatavat salastatud teavet, mida edastatakse mõlema riigi riigikaitse, kaitsealaste teadusuuringute, tootmise ja hangete jaoks või kummagi riigi äri- ja tööstusorganisatsioonide tarbeks, on oma riigi julgeoleku huvides ning sõpruse ja olemasoleva koostöö edendamiseks sõlminud julgeolekukokkuleppe.

Artikkel 1. Kohaldamine

Kokkulepe on aluseks lepingutele, mille lepingupooled koostavad või allkirjastavad edaspidi järgmiste valdkondade kohta:
a) lepingupooltevaheline koostöö riigikaitse-, julgeoleku- ja sõjalistes küsimustes;
b) koostöö, teabevahetus, ühisettevõtted, lepingud ning muud lepingupoolte asutuste ja/või eraettevõtete suhted, mis on seotud riigikaitse-, julgeoleku- ja sõjaliste küsimustega;
c) kaitsevarustuse ja kaitsealase oskusteabe müümine ühelt lepingupoolelt teisele;
d) lepingupoolte vahel nende esindajate, töötajate või era- või teiste nõustajate kaudu edastatav teave riigikaitse-, julgeoleku- ja sõjaliste küsimuste kohta.

Lepingupool ei tohi kokkulepet kasutada sellise salastatud teabe omandamiseks, mida teine lepingupool on saanud kolmandalt poolelt.

Kokkuleppe lisa on kokkuleppe lahutamatu osa.

Artikkel 2. Mõisted

Kokkuleppes tähendab:

salastatud teave
a) salastatud teavet, mis on edastatud kas suuliselt või elektrilisel või elektroonilisel teel, või punktis b määratletud materjali; ning
b) mõiste «materjal» hõlmab punktis c määratletud dokumenti ning masina, mis tahes varustuse, relva või relvasüsteemi valmis või tootmisjärgus osist; ja
c) mõiste «dokument» tähendab mis tahes viisil salvestatud teavet;

leping
kahe- või mitmepoolset kokkulepet, milles määratletakse lepingupooltevahelised õigused ja kohustused;

salastatud leping
lepingut, mis sisaldab salastatud teavet või mille sisu on sellega seotud;

lepingupartner
füüsilist või juriidilist isikut, kellel on õigus lepingut sõlmida;

julgeolekunõuete rikkumine
riigi julgeolekut reguleerivaid õigusakte rikkuvat tegevust või tegevusetust, mille tulemusel võib salastatud teave lekkida või selle salastatus ohtu sattuda;

teabeleke
kogu salastatud teabe või sellest mingi osa sattumist isiku, asutuse või riigi kätte, kellel puudub asjakohane juurdepääsuluba või salastatud teabele juurdepääsu õigus, või ohtu, et nimetatud edastavad sellist teavet;

juurdepääsuluba
isiku või asutuse suhtes teostatud julgeolekukontrolli tulemusel langetatud positiivset otsust selle kohta, et eespool nimetatul on salastatud teabele juurdepääsu õigus ja ta on võimeline sellist teavet töötlema riigi julgeolekut reguleerivate õigusaktide kohaselt;

julgeolekukinnitus
pädeva julgeolekuasutuse teatist, et märkega «ametialaseks kasutamiseks/ametkondlik» teavet kaitstakse tema riigi õigusaktide kohaselt;

teadmisvajadus
et juurdepääs salastatud teabele võidakse tagada ainult sel juhul, kui seda taotleval isikul on tõestatud tema ametiülesannetest tingitud teadmisvajadus, ja nendel tingimustel, mille kohaselt teave vastuvõtvale lepingupoolele edastati.

Artikkel 3. Salastatud teabe vastastikune kaitse

Lepingupool võtab teise lepingupoolega suhtlemise või temaga sõlmitud kokkuleppe tulemusel edastatava, vastuvõetava, toodetava või täiustatava salastatud teabe kaitseks kohaseid meetmeid oma riigi õigusaktide ja praktika kohaselt. Lepingupool tagab kogu edastatavale, vastuvõetavale, toodetavale või täiustatavale salastatud teabele samasuguse kaitse nagu oma salastatud teabele, mis on artiklis 5 määratletu kohaselt samal salastatuse tasemel.

Juurdepääs salastatud teabele ning kohtadele ja ehitistele, kus toimub salastatud tegevus või kus hoitakse salastatud teavet, võimaldatakse ainult artiklis 2 määratletud juurdepääsuloaga isikule, kellel on tema ametiülesannetest või töökohast tingitud artiklis 2 määratletud teadmisvajadus.

Lepingupool valvab julgeolekut reguleerivate õigusaktide täitmise järele ning tema jurisdiktsioonile alluvates, teise lepingupoole salastatud teavet valdavates, täiustavates, koostavates ja/või kasutavates asutustes ja ehitistes toimuva tegevuse järele, viies muu hulgas läbi ka inspektsioone.

Artikkel 4. Teabe avalikustamine

Lepingupool ei tohi selles kokkuleppes määratletud salastatud teavet avalikustada kolmandale poolele või muu riigi kodanikule teabe edastanud lepingupoole eelneva kirjaliku loata. Lepingupool võib teiselt lepingupoolelt saadud teavet kasutada ainult kindlaksmääratud eesmärgil.

Kui lepingupool ja/või tema asjaomane, artiklis 1 nimetatud valdkonnaga tegelev ametkond või asutus esitab teise lepingupoole territooriumil täitmiseks salastatud teavet sisaldava või sellise teabega seotud lepingu, haldab sellist salastatud teavet oma julgeolekustandardite ja -nõuete kohaselt see lepingupool, kelle riigis kokkuleppes ettenähtut rakendatakse.

Enne olemasolevale või tulevasele lepingupartnerile teiselt lepingupoolelt saadud salastatud teabe edastamist peab teavet vastuvõttev lepingupool:
a) tagama, et lepingupartner ning selle asutused on võimelised salastatud teavet nõuetekohaselt kaitsma;
b) andma lepingupartnerile asjaomase asutuse juurdepääsuloa;
c) andma asjakohased isiku juurdepääsuload kõigile töötajatele, kelle ametiülesanded eeldavad juurdepääsu salastatud teabele;
d) informeerima kõiki asjakohase juurdepääsuloaga töötajaid nende kohustusest kaitsta salastatud teavet asjakohaste seaduste kohaselt.

Artikkel 5. Salastatuse tasemed

Salastatud teave varustatakse ühe järgnevalt esitatud salastatuse taseme märgisega. Teabe salastatuse tasemed on:

EESTI Vasted KREEKA
TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET AKROS APORRITO
SALAJANE SECRET APORRITO
KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL EMPISTEYTIKO
AMETIALASEKS KASUTAMISEKS / AMETKONDLIK RESTRICTED PERIORISMENIS CHRISSIS

Teavet vastuvõttev lepingupool ja/või tema asutus ei tohi saadud teabel kasutada madalama salastatuse taseme märgist või loobuda teabe salastamisest selle edastanud lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Teabe edastanud lepingupool teavitab selle vastuvõtnud lepingupoolt vahetatud teabe salastatuse tasemete muutustest.

Salastatud teabe vastuvõtnud lepingupool varustab saadud teabe oma märgisega, mis tähistab teabe edastanud lepingupoole viidatud salastatuse tasemega võrdväärset taset. Kõnealuse teabe tõlge ja koopia märgistatakse samal salastatuse tasemel kui originaalgi.

Artikkel 6. Pädevad julgeolekuasutused

Lepingupoolte kaitsealase julgeoleku selle osa eest vastutavad asutused on:

Eesti Vabariigis
PÄDEV ASUTUS (NSA) JA MÄÄRATUD JULGEOLEKUASUTUS (DSA)
Riigisaladuse kaitse osakond, Kaitseministeerium, Sakala 1, 15094, Tallinn, Eesti; Tel: +372 64 06 031; Faks: +372 64 06 001;

Kreeka Vabariigis
PÄDEV ASUTUS (NSA)
Hellenic National Defence General Staff/ B’ Branch/, Security Section (HNDGS/B’BR/SEC. SECTION), STRATOPEDO “PAPAGOU” MESOGION AVE#, STG 1020, Athens, Greece; Tel: 0030 165522203; Fax: 0030 16426940;
MÄÄRATUD JULGEOLEKUASUTUS (DSA)*
Hellenic Ministry of Defence, Armaments General Directorate, IRD/Security Office, STRATOPEDO “FAKINOU”, STG 1020, Athens, Greece; Tel: 0030-1-7778308; Fax: 0030-1-7489718.
*(Tööstusjulgeoleku küsimustes)

Lepingupool tagab, et tema pädev julgeolekuasutus täidab kokkulepet.

Oma riigi pädevuse piires valmistavad mõlemad julgeolekuasutused ette ja annavad lepingupooltevahelise kokkuleppe tulemusel vahetatava salastatud teabe kaitseks vajalikke julgeolekueeskirju ning kontrollivad nende täitmist.

Teise lepingupoole pädeva julgeolekuasutuse taotluse korral annab lepingupoole julgeolekuasutus talle infot oma julgeolekukorralduse ja -toimingute kohta, et võimaldada julgeolekustandardite võrdlemist ja samaväärsena hoidmist ning soodustada kummagi riigi volitatud ametiisikute vastastikuseid visiite. Visiidid tuleb lepingupooltel omavahel kooskõlastada.

Artikkel 7. Visiidid

Lepingupool lubab teise lepingupoole esindajal külastada oma salastatud teabe täiustamise, töötlemise või säilitamise või salastatud projektide elluviimise kohti, kui külastatava lepingupoole pädev julgeolekuasutus on andnud selleks eelneva kirjaliku loa. Luba antakse ainult sellisele isikule, kes on läbinud julgeolekukontrolli ja kellel on teadmisvajadus.

Kokkuleppe lisas määratletud korra kohaselt teavitab esindajaid läkitava lepingupoole pädev julgeolekuasutus külastatava lepingupoole pädevat julgeolekuasutust eelseisvast visiidist vähemalt kolm nädalat ette.

Artikkel 8. Lepingud

Lepingupoole pädev julgeolekuasutus, kes soovib sõlmida salastatud lepingu teise lepingupoole riigis asuva lepingupartneriga või soovib volitada mõnda oma lepingupartnerit sõlmima salastatud lepingut salastatud projekti raames teise lepingupoole territooriumil, peab saama teise lepingupoole pädevalt julgeolekuasutuselt eelneva kirjaliku kinnituse selle kohta, et soovitaval lepingupartneril on asjakohane juurdepääsuluba ja tema asutused on võimelised sellise salastatuse tasemega teavet töötlema ja säilitama. Märkega «ametialaseks kasutamiseks / ametkondlik» teabe jaoks esitatakse artiklis 2 ettenähtud julgeolekukinnitus.

Lepingupoolte asutuste ja/või organisatsioonide (näiteks tööstusettevõtted, uurimiskeskused, abi- ja/või teenindusasutused jms) vahel sõlmitud salastatud lepingud peavad sisaldama asjakohast julgeolekut käsitlevat osa ja teabe salastamise juhiseid, mis põhinevad käesoleval kokkuleppel.

Selle riigi pädev julgeolekuasutus, kus salastatud lepingu alusel tööd tehakse, vastutab lepingu kaitseks julgeolekumeetmete ettekirjutamise ning nende meetmete võtmise eest, tuginedes oma salastatud lepingute kaitset reguleerivatele standarditele ja nõuetele.

Salastatud alltöövõtust huvitatud isiku esitab lepingupartner enne temaga lepingu sõlmimist pädevale julgeolekuasutusele heakskiitmiseks. Kui isik on heaks kiidetud, täidab ta alltöövõtjana samu julgeolekukohustusi, mis on pandud lepingupartnerilegi.

Salastatud projekti, lepingu, kokkuleppe või alltöövõtulepingu kohta saadetakse eelteatis selle lepingupoole pädevale julgeolekuasutusele, kus hakatakse projekti ellu viima.

Kaks koopiat salastatud lepingu julgeolekut käsitlevast osast edastatakse selle riigi pädevale julgeolekuasutusele, kus salastatud lepingu alusel tööd tehakse.

Artikkel 9. Salastatud teabe edastamine

Üldjuhul edastavad lepingupooled salastatud teavet oma diplomaatiliste kanalite kaudu.

Salastatud teavet võib vahetada ka kummagi lepingupoole ametlikult määratud ametiisikute kaudu. Vajaduse korral võib sellise volituse anda eriprojekti kaasatud tööstusettevõtte esindajale.

Suuremate salastatud esemete või suurema hulga salastatud teabe edastamine lepitakse kokku iga juhtumi puhul eraldi.

Teisi heakskiidetud teabeedastusviise võib kasutada kokkuleppel kummagi pädeva julgeolekuasutusega.

Artikkel 10. Julgeolekunõuete rikkumine

Kui sellise konfidentsiaalse või kõrgema salastatuse tasemega teabe suhtes, mis on saadud teiselt lepingupoolelt või on tema koostatud või mille salastatus on mõlema lepingupoole huvides, on artiklis 2 määratletu kohaselt rikutud julgeolekunõudeid, mille tõttu tekib artiklis 2 määratletud teabeleke, peab selle riigi pädev julgeolekuasutus, kus info lekib, informeerima teise lepingupoole pädevat julgeolekuasutust esimesel võimalusel ja läbi viima asjakohase juurdluse. Taotluse korral teeb teine lepingupool temaga uurimise läbiviimisel koostööd. Teist lepingupoolt teavitatakse uurimise tulemustest ning talle saadetakse julgeolekunõuete rikkumise ulatust ja põhjusi kajastav kokkuvõte.

Artikkel 11. Kulutused

Kokkuleppega, sealhulgas julgeolekumeetmete kasutusele võtmisega seotud kulud katavad lepingupooled ise.

Artikkel 12. Erimeelsuste lahendamine

Kokkuleppe kohaldamise või tõlgendamisega seotud erimeelsused lahendatakse lepingupooltevaheliste konsultatsioonide teel ja neid ei anta lahendada ühelegi riiklikule või rahvusvahelisele kohtule või kolmandale isikule.

Artikkel 13. Lõppsätted

Kokkulepe jõustub allakirjutamise päeval ja jääb kehtima piiramata ajaks. Lepingupool võib selle kehtivuse igal ajal kirjaliku teatamise teel lõpetada. Sel juhul kaotab kokkulepe kehtivuse kuus kuud pärast seda, kui teine lepingupool on saanud kirjaliku lõpetamisteate.

Kokkulepet võib igal ajal mõlema lepingupoole kirjalikul kokkuleppel uuesti läbi vaadata ja muuta.

Kokkuleppe kohaldamise vältel edastatud salastatud esemed ja/või teave tagastatakse kokkuleppe kehtivuse lõpetamise korral teisele lepingupoolele esimesel võimalusel. Salastatud teavet ja/või esemeid, mida ei tagastata, kaitstakse vastavalt kokkuleppele.

Koostatud Brüsselis 14. mail 2002. aastal kahes autentses eksemplaris eesti, kreeka ja inglise keeles. Kummalegi lepingupoolele jääb üks eksemplar kõikides keeltes. Kokkuleppe kohaldamisel või tõlgendamisel tekkinud erimeelsuste korral on aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Kreeka Vabariigi valitsuse nimel
Sven MIKSER Yannos PAPANTONIOU
Eesti Vabariigi kaitseminister Kreeka Vabariigi riigikaitseminister

 

  Julgeolekukokkuleppe
lisa A

ÜHE LEPINGUPOOLE TÖÖTAJATE VISIIDID TEISE LEPINGUPOOLE
ASUTUSTESSE, EHITISTESSE JMS KOHTADESSE

Lepingupool võimaldab teise lepingupoole esindajale juurdepääsu salastatud teabele ning asutustesse, ehitistesse jms kohtadesse, kus salastatud toiminguid tehakse või kus salastatud teavet säilitatakse või töödeldakse juhul, kui:
a) seda isikut on kontrollinud teda läkitava lepingupoole pädev julgeolekuasutus või muu pädev valitsusasutus ja teda on volitatud salastatud teavet vastu võtma külastatava riigi siseriiklike õigusaktide kohaselt; ja/või
b) tal on nõutava visiidi või visiitide tegemiseks külastatava riigi pädeva julgeolekuasutuse või muu pädeva valitsusasutuse luba.

Visiiti taotleva lepingupoole pädev julgeolekuasutus teavitab külastatava lepingupoole pädevat julgeolekuasutust planeeritud visiidist selles lisas esitatud nõuete kohaselt ja tagab, et külastatav lepingupool saab visiiditaotluse kolm nädalat enne visiidi või visiitide toimumist.

Visiiditaotlus peab sisaldama:
a) külastaja perekonna- ja eesnime, sünnikohta ja -kuupäeva, kodakondsust ja tööandja nime ning passi või mõne muu isikut tõendava dokumendi koopiat;
b) kinnitust visiidi eesmärgile vastava juurdepääsuloa olemasolu kohta;
c) visiidi või visiitide eesmärki (määratlus peab olema korrektne ja piisavalt täpne; tuleb hoiduda üldistest määratlustest ja lühenditest);
d) nõutava visiidi või visiitide oletatavat aega ja kestust;
e) andmeid külastatava asutuse või rajatise praeguse kontaktisiku ja eelnevate kontaktisikute kohta ning muud informatsiooni, mille abil saab visiidi või visiitide põhjendatust kindlaks teha.

Visiiditaotlus esitatakse:
a) Kreeka kodaniku Eesti-visiidi korral Kreeka Helsingi saatkonna kaudu;
b) Eesti kodaniku Kreeka-visiidi korral Eesti Ateena saatkonna kaudu;
c) kahe pädeva julgeolekuasutuse kokkuleppel võib kasutada ka teisi võimalusi.

Visiidiloa kehtivusaeg ei tohi ületada kahteteist kuud.

Visiitide ajal vahetatud salastatud teabele tuleb tagada samasugune kaitse ja sama salastatuse tase nagu teabe koostanud või selle andnud lepingupoole asjaomasele teabele.

 

SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC CONCERNING THE PROTECTION
OF CLASSIFIED INFORMATION EXCHANGED BETWEEN THE TWO COUNTRIES


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Hellenic Republic,
hereinafter referred to as “the Parties”,

in common wish to ensure the protection of classified information transferred for the purposes of National Defense, defense research, production and procurement between the two countries or to commercial and industrial organizations in either of the two countries, through approved channels, have, in the interests of National security and in support of existing friendship and cooperation between the two countries established the following arrangements which are set out in this Security Agreement.

Article 1. Applicability

This Agreement shall form a basis of any contract which will be made or signed in the future between the Parties concerning the following subjects:
a. Co-operation between the two Parties concerning national defence, security and military issues.
b. Co-operation, exchange of information, joint ventures, contracts or any other relations between entities and/or private companies of the Parties concerning national defence, security and military issues.
c. Sale of equipment and know-how relating to defence, by one Party to the other.
d. Information transferred between the Parties by any representative, employee or consultant (private or otherwise) concerning national defence, security and military issues.

This Agreement may not be invoked by either Party to obtain classified information that the other Party has received from a third party.

The Annex to this Agreement forms an integral part of the Agreement.

Article 2. Definitions

For the purpose of this Agreement:

Classified information means
a) any classified item, be it an oral communication of classified contents or the electrical or electronic transmission of a classified message, or a “material” as defined in (b) below,
b) the term “material” includes “document” as defined in (c) below, and any item of machinery, equipment, weapon or weapon-systems either manufactured or in the process of manufacture,
c) the term “document” means any form of recorded information regardless of type of recording media.

Contract means
an agreement between two or more parties creating and defining enforceable rights and obligations between the parties.

Classified contract means
a contract which contains or involves classified information.

Contractor means
an individual or legal entity possessing the legal capability to undertake contracts.

Breach of security means
an act or an omission contrary to national security regulations, the result of which may endanger or compromise classified information.

Security compromise means
that classified information is compromised because knowledge of it has, in whole or part, passed to persons or entities or countries without appropriate security clearance or authority to have such access, or when it has been subject to a risk of such passing.

Security clearance means
a positive determination following an investigative procedure to ascertain the capability of a person or entity to have access to and handle classified information on a certain level in accordance with the respective national security regulations.

Security assurance means
a statement issued by the Competent Security Authority declaring that classified information at restricted level will be protected in accordance with its national regulations.

• “Need to know” means
that access to classified information may only be granted if the person requiring it has a verified need to know in connection with his/her official duties, within the framework of which the information was released to the receiving Party.

Article 3. Mutual security protection

In accordance with their national laws, regulations and practice, both Parties shall take appropriate measures to protect classified information, which is transmitted, received, produced or developed as a result of any agreement or relation between the Parties. The Parties will afford to all of the transmitted, received, produced or developed classified information the same degree of security protection as is provided to their own classified information of equivalent level of classification, as defined in Article 5 of this Agreement.

Access to classified information and to locations and facilities where classified activities are performed or where classified information is stored, will be limited to those who have been granted a security clearance, as defined in Article 2 of this Agreement, and who, due to their functions or employment, have a “need to know”, as defined in Article 2 of this Agreement.

Each Party shall supervise the observance of security laws, regulations and practice at the agencies, offices and facilities within their jurisdiction that possess, develop, produce and/or use classified information of the other Party, by means of, inter alia, review visits.

Article 4. Disclosure of information

The Parties shall not disclose classified information under this Agreement to third parties or nationals of other countries without prior written consent of the originating Party. Classified information provided by one Party to the other Party shall be used for the specified purpose only.

In the event that either Party and/or its agencies or entities concerned with the subjects set out in Article 1, award a contract for performance within the territory of the other Party, and such contract involves classified information, then the Party of the country in which the performance under the Agreement is taking place, will assume responsibility for administering such classified information in accordance with its own standards and requirements.

Prior to release to either Party’s contractors or prospective contractors of any classified information received from the other Party, the receiving Party shall:
a. Ensure that such contractors or prospective contractors and their facilities have the capability to protect the classified information adequately.
b. Grant an appropriate facility security clearance to the relevant contractors.
c. Grant an appropriate personnel security clearance for all personnel whose duties require access to the classified information.
d. Ensure that all persons having access to classified information are informed of their responsibilities to protect the classified information in accordance with applicable laws.

Article 5. Security classifications

Classified information shall be marked in one of the following security classification levels:

ESTONIA Equivalent HELLENIC
TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET AKROS APORRITO
SALAJANE SECRET APORRITO
KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL EMPISTEYTIKO
AMETIALASEKS KASUTAMISEKS / AMETKONDLIK RESTRICTED PERIORISMENIS CHRISSIS

The receiving Party and/or its entities shall neither use a lower security classification level for received classified information, nor declassify that information without the prior written consent of the originating Party. The originating Party shall inform the receiving Party of any changes in security classification of the exchanged information.

The receiving Party shall mark the received classified information with its own equivalent security classification. Translations and reproductions shall be marked with the same security classification as the original.

Article 6. Competent security authorities

The Authorities responsible for this aspect of defence Security for the Contracting Parties are the following:

in the Republic of Estonia
NATIONAL SECURITY AUTHORITY (NSA) AND DESIGNATED SECURITY AUTHORITY (DSA), Department of Security, Ministry of Defence, Sakala 1, 15094, Tallinn, Estonia; Tel: +372 6406 031; Fax: +372 6406 001;

in the Hellenic Republic
NATIONAL SECURITY AUTHORITY (NSA), Hellenic National Defence General Staff/ B’ Branch/, Security Section (HNDGS/B’BR/SEC.SECTION), STRATOPEDO “PAPAGOU” MESOGION AVE#, STG 1020, Athens, Greece; Tel: 0030 165522203; Fax: 0030 16426940;

DESIGNATED SECURITY AUTHORITY (DSA)*, Hellenic Ministry of Defence, Armaments General Directorate, IRD/Security Office, STRATOPEDO “FAKINOU”, STG 1020, Athens, Greece; Tel: 0030-1-7778308; Fax: 0030-1-7489718.
*(For Industrial Security Issues)

Each Party undertakes to ensure that the provisions of this Agreement will be duly observed by its respective Competent Security Authority.

Both Competent Security Authorities, each within the jurisdiction of its own state, shall prepare, distribute and supervise security instructions and procedures for the protection of the classified information exchanged as a result of any other agreement between the Parties.

Each Competent Security Authority shall, upon request, furnish the other Competent Security Authority information concerning its security organisation and procedures to make it possible to compare and maintain the same security standards and facilitate joint visits in both countries by certified officials. Such visits must be agreed upon by both Parties.

Article 7. Visits

Visits to premises where classified information is developed, handled or stored, or where classified projects are carried out, will only be granted by one Party to visitors from the country of the other Party if a prior written permission from the Competent Security Authority of the receiving Party has been obtained. Such permission will only be granted to persons who have been security cleared and have a “need to know”.

The Competent Security Authority of the sending Party shall notify the Competent Security Authority of the receiving Party of expected visitors at least three - 3 - weeks prior to the planned visit, in accordance with the procedures defined in the Annex to this Agreement.

Article 8. Contracts

The Competent Security Authority of one Party, wishing to place a classified contract with a contractor in the country of the other Party, or wishing to authorise one of its own contractors to place a classified contract in the country of the other Party within a classified project, shall obtain a prior written assurance from the Competent Security Authority of the other Party that the proposed contractor holds a security clearance of appropriate level and has the facilities to handle and store classified information of the same level. For Restricted level a security assurance, as defined in Article 2 of this Agreement, will be provided.

Every classified contract between entities of the Parties and/or private organisations (such as industries, research centres, assistance and/or service facilities etc.) shall contain an appropriate security section and a security classification list, based on the terms of this Agreement.

The Competent Security Authority in whose country the work is to be performed, shall assume responsibility for prescribing and administering security measures for the contract under the same standards and requirements that govern the protection of its own classified contracts.

Sub-contractors interested in classified subcontracts shall be submitted in advance by the contractor to the Competent Security Authority for approval. If approved, the sub-contractor must fulfil the same security obligations as have been set for the contractor.

Notification of any classified project, agreement, contract or sub-contract shall be forwarded in advance to the Competent Security Authority of the Party where the project is to be performed.

Two – 2 – copies of the security section of any classified contract shall be forwarded to the Competent Security Authority in whose country the work is to be performed.

Article 9. Communications and transmissions

Classified information shall normally be physically transmitted between the Parties through their respective diplomatic channels.

Exchange of classified information can also take place through representatives officially appointed by the authorities of both Parties. Such authorisation may, when required, be given to representatives of industrial undertakings engaged in specific projects.

Delivery of large items or quantities of classified information shall be arranged on a case by case basis.

Other approved means of transmission or exchange may be used if agreed upon by each Competent Security Authority.

Article 10. Breach of security

In case of a breach of security, as defined in Article 2 of this Agreement, of information classified Confidential or above, that results in a security compromise, as defined in Article 2 of this Agreement, originating or received from the other Party, or if common interests are involved, the Competent Security Authority in whose country the compromise occurs shall inform the Competent Security Authority of the other Party as soon as possible and carry out the appropriate investigation. The other Party shall, if required, co-operate in the investigation. In any case, the other Party is to be informed of the results of the investigation and shall receive a final statement as to the reasons and extent of the security violation.

Article 11. Expenses

Expenses incurred by one Party with respect to this Agreement, in particular concerning the implementation of security measures, shall be covered by this Party.

Article 12. Dispute settlement

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.

Article 13. Final provisions

This Agreement shall be effective from the date of signature and shall remain in force for unlimited time. It may be terminated at any time by either Party in the way of a written notification. In such a case the Agreement shall expire six - 6 - months from the date the notification of termination has been received by the other Party.

The review, changes and amendments of the present Agreement may be done at any time with consent of both Parties in written form.

In the event of termination, classified items and/or information transmitted under the terms of this Agreement, shall be returned to the other Party as soon as possible. Classified information and/or items that are not returned shall be protected in accordance with the provisions laid down in this Agreement.

Done in Brussels on 14 May 2002 in two authentic copies in the Estonian, Greek and English languages. Each Party received a copy in each language. In case of differences in the interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Estonia On behalf of the Government of the Hellenic Republic
Sven MIKSER Yannos PAPANTONIOU
Minister of Defence of the Republic of Estonia Minister of National Defence of Hellenic Republic

 

  Annex A
to the Security Agreement

VISITS BY PERSONNEL OF ONE PARTY TO THE OTHER PARTY’S ESTABLISHMENTS, FACILITIES, ETC.


Access to classified information and to establishments and facilities etc. where classified activities are performed or where classified information is stored or handled, shall be allowed by one Party to visitors of the other Party only if they have been:
a. checked by the Competent Security Authority or other competent government authority of the sending Party and are authorized to receive classified information in accordance with the national regulations of the host country, and/or
b. authorized by the Competent Security Authority or other competent government authority of the respective country to perform the required visit or visits.

The Competent Security Authority of the requesting Party shall notify the Competent Security Authority of the receiving Party of the planned visit in accordance with the provisions laid down in this annex, and shall make sure that the latter receives the visit request three - 3 - weeks before the visit or visits will take place.

The visit request shall include:
a. A visitor’s surname, name, place and date of birth, nationality and employer, a copy of a passport or other identity document of the visitor.
b. Certification of the visitor’s security clearance in accordance with the purpose of the visit.
c. Object and purpose of the visit or visits. (The indications must be accurate and sufficiently detailed. General indications and abbreviations are to be avoided.)
d. Expected date and duration of the requested visit or visits.
e. Point of contact at the establishment/facility to be visited, previous contacts and any other information useful to determine the justification of the visit or visits.

The request will be submitted:
a. Through the Hellenic Embassy in Helsinki for visit requests of Greece citizens to Estonia.
b. Through the Estonian Embassy in Athens for visit requests of Estonian citizens to Hellenic Republic.
c. Other procedures may be used if agreed upon by the two Competent Security Authorities.

The validity of visit authorizations shall not exceed twelve - 12 - months.

The classified information exchanged during a visit shall have the same degree of protection and classification level as that of the originating Party.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json